Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sevr Antlaşması Ana hatları 24 Nisan 1920’de San Remo Konferansı’nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920’de Osmanlı Hükümetine verilmişti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sevr Antlaşması Ana hatları 24 Nisan 1920’de San Remo Konferansı’nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920’de Osmanlı Hükümetine verilmişti."— Sunum transkripti:

1

2 Sevr Antlaşması Ana hatları 24 Nisan 1920’de San Remo Konferansı’nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920’de Osmanlı Hükümetine verilmişti. Tevfik Paşa başkanlı ğ ında Paris’e gönderilen heyet: “Anlaşma şartlarının ba ğ ımsız bir devlet anlayışıyla ba ğ daşlaştırılması mümkün de ğ ildir.” diyerek anlaşmaya yanaşmadı. Ali Alkan | www.alikopter.org

3 Sevr Antlaşması Anlaşmayı kabul ettirmek üzere, İ tilaf Devletlerinin teşvik ve deste ğ i ile Yunan ordusu 23 Haziran 1920’de Anadolu ve Trakya’da saldırıya geçti. Bursa, Balıkesir, Uşak ve Nazilli’nin ard arda işgali ile Sevr’in uygulanmasını sa ğ lamak bu saldırıda asıl amaç olmuştu. Ali Alkan | www.alikopter.org

4 Mebusan Meclisi kapalı oldu ğ u için Sultan Vahidettin ve Damat Ferit Paşa 22 Temmuz 1920’de Şura-yı Saltanât’ı topladı. Şura, Antlaşma’nın onanmasına karar verdi. Şura, “zayıf bir mevcudiyeti, mahva tercih etme ğ e de ğ er” görerek Antlaşmanın onanmasına karar verdi. Sevr Antlaşması Ayrıntıları Atla Ali Alkan | www.alikopter.org

5 San Remo konferansında Sevr antlaşmasının tasla ğ ını hazırlayan itilaf devletleri barış şartlarını tebli ğ etmek için Osmanlı hükümetinden bir heyet isteyince eski sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın başkanlı ğ ında Dahiliye Nazırı( İ çişleri Bakanı) Reşid Bey, Maarif Nazırı(Millî E ğ itim Bakanı) Fahreddin Beylerle Nafia Nazırı (Bayındırlık Bakanı) Cemil Topuzlu Paşa'dan oluşan bir heyet oluşturuldu. Bu heyet trenle Paris'e yola çıktı. Ancak trende yalnız Osmanlı heyeti yoktu. İ ngiliz, Fransız ve İ talyan subaylar da aynı trende bulunmaktaydı. Bu şartlarda başlayan yolculu ğ un sonunda Paris’e varan heyete yapılan muamele de yolculuktakinden farklı olmadı. Sevr Antlaşması Ayrıntıları Ali Alkan | www.alikopter.org

6 Heyette bulunan Cemil Topuzlu Paris’te kendilerine yapılan muameleyi sonraları şöyle anlatır : "- Göz hapsine alınmış bir halde ve yolda hiç kimse ile görüştürülmeden Paris'e vardık. Fakat Fransızlar heyetimizi Paris’teki büyük istasyonda indirmediler. Gerisin geri gittik. Di ğ er bir tren yolundan adeta mahfuzen Versay'a vardık. Orada "Hotel de Reservoires" denilen tarihî bir binaya indik. Fransızlar, Alman delegelerini de galiba bu otelde misafir etmişler. İ çeriye biz girdikten sonra kapıya süngülü bir asker konuldu. Bu suretle Fransa, misafirperverli ğ ini bizden esirgememiş oldu!.. Lâkin "misafirperverlik" sözü sizi yanıltmasın, otel masraflarını biz ödüyorduk! Ve sıkı bir kordon altına alınmıştık. De ğ il Paris'e gitmek, hattâ yanımızda bulunan Versay bahçesine bile çıkmamıza müsaade etmiyorlardı!.. Nerede kaldı ki, herhangi bir şahıs ile münasebette bulunalım ve görüşelim!.. Esaret hayatımız ertesi güne kadar devam etti. Fakat artık sabrımız kalmamıştı. Vaziyeti protesto ettik. İ rtibat subaylarına: "- Dünya siyaset tarihinde, şimdiye kadar bir delegeye bu tarzda muamele yapıldı ğ ı görülmemiştir" dedik. "Biz buraya hapsolunmaya mı geldik, yoksa sulh konferansında bulunmaya mı?.." Ali Alkan | www.alikopter.org

7 Böyle bir muameleye maruz kalan Osmanlı heyeti birkaç gün sonra Versay sarayında kabul edildi. Burada gerçekleşen toplantılarda ise müzakere yoktu. Delegelerden biri elinde ka ğ ıtlarla Osmanlı heyetine şöyle sesleniyordu : "- Efendiler! Siz harbe sebepsiz girdiniz. Çanakkale'yi yıllarca kapattınız. Savaşın dört sene uzamasına, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet verdiniz!.. Bundan dolayı bugün size teklif etmekte oldu ğ umuz antlaşma şartları çok a ğ ırdır. İ çindeki maddeleri asla müzakere ve kat'iyyen münakaşa etmeyece ğ iz! Onların bir kelimesini bile de ğ iştirmeyece ğ iz!.. Aynen kabul eylemenizi istiyoruz. Ali Alkan | www.alikopter.org

8 Osmanlı heyetinin Paris’te karşılaştı ğ ı bu tablonun ve yapılan görüşmelerin sonucunda heyetin başkanı Ahmet Tevfik Paşa İ stanbul’a şöyle bir telgraf gönderecekti: Antlaşma maddelerinin “Devlet ve istiklal mefhumları ile katiyen kabil-i telif” de ğ ildir. Heyet kısa bir süre sonra görüşmelerden çekilerek İ stanbul’a döndü. Ali Alkan | www.alikopter.org

9 Osmanlı Devletine masada antlaşmayı kabul ettiremeyen İ tilaf devletleri 21 Haziran’da İ zmir’de bulunan Yunan kuvvetlerini Ege içlerine sürerek Balıkesir, Bursa, Uşak ve Trakya’yı işgal ettirdi. Yaşanan bu işgallerin ardından Sadrazam Damat Ferit Paşa Yıldız Sarayına birçok devlet adamını davet ederek Saltanat Şurasını topladı. Ali Alkan | www.alikopter.org

10 Sadrazam Damat Ferit Paşa anlaşmanın kabul edilmemesi halinde İ stanbul’un Yunanlılar tarafından işgal edilece ğ ini, böylece devletin tamamen çökece ğ ini, antlaşmanın kabul edilmesi takdirdeyse bazı iyileştirmelerin sa ğ lanabilece ğ i fikrindeydi ve bu fikirlerini Şura’da dile getirdi. Ali Alkan | www.alikopter.org

11 Toplantıya Ayan meclisi üyesi sıfatı ile katılan Ahmet İ zzet Paşa toplantı sırasında yaşanan bir anı şöyle anlatmaktadır: “Ayan’dan Topçu Rıza Paşa gür sesiyle itiraza kalkıştıysa da, Sadrazam onu çirkin bir şekilde susturdu ve mecliste düşünce ileri sürülemeyece ğ i, mesele oya konulaca ğ ı zaman kabul edenlerin aya ğ a kalkması, etmeyenlerin yerinde kalması gerekece ğ ini kahraman bir eda ile ihtar etti. Bunun üzerine Zât-ı Şahane: “Böyle müzâkere olmaz. Fayda ve zararlarına dair burada bulunanların görüşleri dinlenmelidir” buyurdular." Ali Alkan | www.alikopter.org

12 Sadrazam Tevfik Paşa’nın o ğ lu İ smail Hakkı Okday ise Sevr’in kabul kararını şöyle anlatmaktadır: “Nihayet, Sevr’i kabul edenler aya ğ a kalksın denildi. Damat Ferit Paşa bu sırada Padişah’ın salonu terk etmesi için işaret verdi. Padişah aya ğ a kalkınca da salondakiler, Hünkâr'a bir saygı eseri olarak aya ğ a kalktılar. Öyle ki, bu aya ğ a kalkışın Sevr’in kabulü anlamına mı geldi ğ i, yoksa Padişah’a hürmeten kıyam mı edilmiş oldu ğ u açık olarak belirmedi. Hatta Ayan'dan Topçu Feriki Rıza Paşa, ‘Biz Padişaha hürmeten aya ğ a kalktık, Sevr’i kabul etti ğ imizden de ğ il’ diye haykırarak Damat Ferit’in oyununu açıkça protesto dahi etti.” Ali Alkan | www.alikopter.org

13 Başta Padişah Vahdettin olmak üzere aslında hiç kimsenin kabul etmek istemedi ğ i bu antlaşma tasla ğ ı işgallerin daha da genişlemesini engellemek için kabul edildi. Şurada alınan bu kararın ardından Sadrazam Damat Ferit Paşa başkanlı ğ ında ikinci bir heyet Paris’e gitti ve 10 A ğ ustos 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzaladı. Antlaşmayi imzalayan Osmanlı heyeti (soldan sa ğ a do ğ ru, Rıza Tevfik, Damat Ferid Paşa, Hadi Paşa ve Reşid Halis). Ali Alkan | www.alikopter.org

14 Sevr Antlaşması Maddelerinden Bazıları

15  Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacak, İ stanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak; Ali Alkan | www.alikopter.org

16  Bo ğ azlar (madde 37-61): İ stanbul ve Çanakkale Bo ğ azları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Bo ğ azlarda deniz trafi ğ i on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördü ğ ü zaman Müttefik Devletlerin donanmalarını yardıma ça ğ ırabilecek; Ali Alkan | www.alikopter.org

17  İ zmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İ zmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı İ mparatorlu ğ u egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için plebisit* yapılacak; * Plebisit,bir yöneticinin, bir hükümetin seçilmesi milletlerarası bir arazi meselesinin çözümlenmesi, bir antlaşmanın uygulanması; bir ba ğ ımsızlık veya bir başka devlete katılma kararının alınması; iç politikaya ait bir problemde tercihin belirlenmesi gibi gayelerle bir ülke veya bir bölgenin alternatif siyasi programlar, teklifler arasındaki kanunili ğ i kabul etmeleri veya reddetmeleri için yapılan halk oylamasıdır. Ali Alkan | www.alikopter.org

18  Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920'de verdi ğ i kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a verdi.) Ali Alkan | www.alikopter.org

19  Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okul ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek; Ali Alkan | www.alikopter.org

20  Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı İ mparatorlu ğ u'nun askeri kuvveti, jandarma dahil 50.700 kişiyle sınırlı olacak ve a ğ ır silahları bulunmayacaktı. Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi'nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek; Ali Alkan | www.alikopter.org

21  Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İ mparatorlu ğ u'nun mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefiklerarası mali komisyonun denetimine alınacak; Ali Alkan | www.alikopter.org

22  Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak fesh etti ğ i kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak; Ali Alkan | www.alikopter.org

23 İ şgaller yoluyla Osmanlı devletini antlaşmaya mecbur eden devletler de dahil olmak üzere hiç kimse bu antlaşmanın yürürlü ğ e girebilece ğ ine inanmıyordu. Antlaşmanın imzalanmış olması bunun yürürlü ğ e girdi ğ i anlamına zaten gelmiyordu. Günümüzde oldu ğ u gibi o dönemde de bir antlaşmanın yürürlü ğ e girmesi için önce parlamentoların ardından da devlet başkanlarının onaylaması gerekiyordu. Nitekim Sevr antlaşması hiçbir zaman onaylanmadı, yürürlü ğ e girmedi. Ali Alkan | www.alikopter.org

24 “… O Sevr ki ilk defa elime aldı ğ ımda keskin bir acı ve korkulu bir ürperti hissettim… Sevr bana göre ne bir antlaşma ne de bir paktı. Kötülü ğ ün baştan aşa ğ ıya ta kendisiydi. Bu belge elime geldi ğ inde, mecburi ve geçici bir imza takti ğ iyle (delegelerin imzasıyla) biraz zaman kazanmaya çalıştım. E ğ er işler kötü gider ve bu oyalamayı başaramazsam antlaşmayı imzalamaktansa tahtan feragata kararlıydım.” Ali Alkan | www.alikopter.org


"Sevr Antlaşması Ana hatları 24 Nisan 1920’de San Remo Konferansı’nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920’de Osmanlı Hükümetine verilmişti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları