Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZLEŞME UYGULAMALARININ HUKUKSAL BOYUTU VE ŞİKAYET YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZLEŞME UYGULAMALARININ HUKUKSAL BOYUTU VE ŞİKAYET YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 SÖZLEŞME UYGULAMALARININ HUKUKSAL BOYUTU VE ŞİKAYET YÖNETİMİ
Yrd.Doç.Dr. Y. Tunç Demircan

2 SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
Sağlık hizmeti niteliği gereği kamu hizmetidir İmtiyaz sözleşmesi İdari sözleşme Özel hukuk sözleşmesi Hizmetin “doğal tekel” niteliği

3 ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ Borçlar Kanunu hükümleri
Kamusal yetki ve yaptırımların kullanılması  11.3. Cezai Şart ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar          Cezai şart ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde SHS’den yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde SHS savunmasını verir. Kurum Müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda savunmalar Müfettişlerce alınır.  Süresi içerisinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda cezai şart ve/veya fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip SHS’ye gerekli tebliğ yapılır. SHS, feshin tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne, cezai şartın tebliğ tarihinden itibaren aynı süre içerisinde sözleşmenin yürütümünü yapan Kurumun ilgili taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar feshin ve cezai şartın uygulanmasını durdurur. Bütün itirazlar, mücbir sebepler dışında 20 (yirmi) gün içinde Kurumca oluşturulacak komisyon marifetiyle karara bağlanır. Konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş olması, cezai şartın takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz.

4 YAPTIRIMLAR MEDULA’ da pasif hale getirme Süreli fesih CEZAİ ŞART
SHS’nun pasif hale getirilmesi 8.4. madde kapsamında 6 ay süreyle hizmet bildirilememesi Süreli fesih CEZAİ ŞART

5 MEDULADA PASİF HALE GETİRME
7.7. SHS’ye İlişkin Değişiklikler 7.7.1. SHS, unvan, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesine, diğer şirket türlerinde ise ortaklara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde söz konusu bildirimlerin yapılmadığının tespit edildiği tarihten ilgili belgelerin Kuruma iletilmesine kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir. 8.4. Bu sözleşmenin ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ve ( ) numaralı maddelerinde yer alan fiillerin SHS’de görevli hekim tarafından kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, durumun SHS’ye tebliğ tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle Kurumla sözleşmeli SHS’lerce bu hekim üzerinden hizmet bildirilemez. Buradaki takip yükümlülüğü Kuruma aittir.  Bu sözleşmenin ( ) ve ( ) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde ilgili branş 3 (üç) ay süreyle pasif hale getirilir. Bu dönemde ilgili branşla yapılacak işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez.

6 MEDULADA PASİF HALE GETİRME
8.5. Kurumda çalışan personel, resmi sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan başhekim veya başhekim yardımcısı, Kurumun sözleşme yaptığı SHS’lerde çalışamaz; mesul müdür, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortak, diğer şirket türlerinde ise ortak olamaz. Bu personelin SHS’den veya Kurumdan/başhekimlikten/başhekim yardımcılığından ayrılmasına kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir. Bu sözleşmenin (7.5.2), (7.5.3), (7.5.4) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının ve Kurumca belirlenen katılım payının alınmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde her tekrarda SHS 2 (iki) gün süreyle Medula’da pasif hale getirilir ve yeni hasta kabulü durdurulur. Bu dönemdeki yeni başvurulara ait işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez.  Bu sözleşmenin ( ) ve ( ) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde ilgili branş 3 (üç) ay süreyle pasif hale getirilir. Bu dönemde ilgili branşla yapılacak işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez.

7 SÜRELİ FESİH Taraflar önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Sözleşmenin SHS tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay süreyle SHS ile tekrar sözleşme yapılmaz Bu sözleşmenin (7.6.5) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının; ( ), ( ), ( ), ( ) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin ise kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz Bu sözleşmenin ( ) ve/veya ( ) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi veya ( ) numaralı maddesinde belirtilen fiilin işlenmesi halinde, Kurum tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS ile fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.

8 CEZAİ ŞART Cezai şart, geçerli bir borcun ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halinde ödenmesi gerekli, parasal değer taşıyan ve hukuki bir işlemle kararlaştırılmış bir edimdir. Cezai şart asıl borcun sözleşmede düzenlendiği şekli ile veya hiç ifa edilmemesi hali için düzenlenir; borçluyu sözleşmeyi öngörüldüğü şekliyle ifa etmeye zorlama ve asıl alacağı kuvvetlendirme amacı taşır. Cezai şartın tazminden çok, sözleşmeden doğan borcun ifasını sağlama anlayışı vardır

9 UNSURLARI Bir asıl borcun var olması,
Cezai şartın, asıl borçtan bağımsız, parasal değer taşıyan bir edim olması Asıl borç ile cezai şart arasında asıl borç feri borç ilişkisinin var olması, Cezai şartın ölüme bağlı olmayan bir hukuki işlemle kararlaştırılmış olması.

10 CEZAİ ŞART B.K. m.161/f.1- "Akitler, cezanın miktarını tayinde serbesttirler" B.K. m.159 - ”Alacaklı zarara düçar olmasa bile ceza lazım olur.” Yani: “Cezai şartın talep edilebilmesi için yalnızca akdin gereği gibi veya hiç ifa edilmemiş olması yeterlidir” B.K. m. 161/f.2- “Hakim, fahiş gördüğü cezaları tenkis ile mükelleftir.”

11 CEZAİ ŞART Karşılıklı olma ilkesi
İş sözleşmeleri bakımından YARGITAY uygulaması Güç dengesi Özgür pazarlık olanağının olmaması Doğal tekel durumu Güçsüz olanın kabul etme zorunluluğu Orantılı olması ve fahiş CŞ’ın indirilmesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu konuyla ilgili olarak bir kararında, hâkimin fahiş gördüğü cezai şartta indirime gitmesi gerektiğini, bu hükmün emredici nitelikte olduğu için resen dikkate alınmasını, borçlunun bu yolda bir talebinin bulunmamasının bir öneminin olmadığını ancak cezai şartın ödenmesi halinde hakimin bunu sonradan indiremeyeceğini belirtmiştir.

12 CEZAİ ŞART “…Konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş olması, cezai şartın takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz.” İHTİYATİ TEDBİR SORUMSUZLUK ANLAŞMASI: MEDULA’da pasif hale getirilen veya sözleşmesi fesih edilen SHS; hiçbir şekilde zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz. BK. Md. 99 - Hile veya ağır kusur halinde düçar olacağı mesuliyetten borçlunun iptidaen beraetini tazammun edecek her şart, batıldır. Hafif kusur halinde, borçlu iptidaen mesuliyetten beraeti tazammun eden şartın dermeyanı sırasında alacaklı borçlunun hizmetinde ise veya mesuliyet hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir sanatin icrasından tevellüt ediyorsa; haiz olduğu takdir salahiyetine istinat ile hakim, bu şartı batıl addedebilir.

13 KASIT UNSURU 14. KASIT UNSURU İşlemin kasıtlı sayılabilmesi için: a) Bilerek ve isteyerek yapılmış olması, b) Haksız kazanç sağlamak veya Kurum zararına sebebiyet vermek amacıyla yapılmış olması gerekmektedir Bir fiilin bilerek ve isteyerek yapıldığının varsayılabilmesi için; yapılan işlem ile elde edilen haksız kazancın aynı işlemin tamamı içerisinde önemli bir oranı oluşturması, yapılan işlemin hata ile yapıldığı düşüncesini ortadan kaldıracak kadar tekrarlanmış veya sayısal olarak az olsa bile tutar olarak önemli büyüklükte olması gibi kriterler dikkate alınır

14 HASTA ŞİKAYETİ SUT’ta belirtilen, hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belgenin süresi içerisinde hastaya verilmemesi, acil halin sona ermesi sonrasında acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna dair hastaya/hasta yakınına gerekli bilgilendirmenin yapılmaması hallerinde her bir fiil için TL. Acil hizmetler genelgesi ve kırmızı alan uygulaması


"SÖZLEŞME UYGULAMALARININ HUKUKSAL BOYUTU VE ŞİKAYET YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları