Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZLEŞME VE UYGULAMALARIN SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE ETKİSİ/ YÖNETİMİ 09.03.2012 MİNEŞ YILMAZ MEDLİNE SAĞLIK GRUBU COO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZLEŞME VE UYGULAMALARIN SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE ETKİSİ/ YÖNETİMİ 09.03.2012 MİNEŞ YILMAZ MEDLİNE SAĞLIK GRUBU COO."— Sunum transkripti:

1 SÖZLEŞME VE UYGULAMALARIN SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE ETKİSİ/ YÖNETİMİ MİNEŞ YILMAZ MEDLİNE SAĞLIK GRUBU COO

2 SUT, SGK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ
Yoğun Bakım Yönetmeliği 7.6.Denetim MR- BT SPAS 7.3.İlave Ücret Uyarısı Yeşil Alan Muayenesi 7.4. Belgelerin Saklanması, Kuruma İletilmesi 8. Hizmet eki gelişim 11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri 7. İdari Hükümler EKO 14. Kasıt Unsuru 7.7. SHS’ ye ilişkin değişiklikler 7.8. Hizmet Alımı İlave Ücret Belgesi Kronik Hastalıklar Listesi 8. Personele İlişkin Hükümler EK-10/C SUT Fiyatları İstisnai Sağlık Hizmetleri 7.5.Reklam, Kampanya ve Yönlendirme Yasağı

3 SUT FİYATLARI 2006 SUT FİYATLARI
SUT eki Ek-9, Ek-8 ve Ek-10/B birim fiyatlarında son 6 yıldır enflasyon oranında dahi artış yapılmadığı için, SUT fiyatlarının genelinde ortalama en az enflasyon oranında artış olmalıdır.

4 SUT 2012 SGK Sözleşme

5 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
7.5. Reklam, Kampanya ve Yönlendirme Yasağı SHS’lerce, Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek kampanya ya da tarama kapsamında check- up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan kimselerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları liste halinde ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirilir. Etkisi/ Yönetimi Özel Anlaşmalar, Özel Sigortalar, Check- up hastaları, Her bir fiil için TL ceza

6 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
7.6. Denetim SHS yetkilileri, denetim ekibine, denetim süresince konumlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı sağlamak ve yardımcı olmak zorundadır. Etkisi/ Yönetimi Kişisel zevk ve beklentiler, Yoruma çok açık, Her bir fiil için TL ceza,

7 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
7.8. Hizmet Alımı SHS, SUT’ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiremediği hallerde, bu hizmetleri temin edeceği SHS’nin, görüntüleme merkezinin ve/veya laboratuarın ruhsat örneği ile alınacak hizmetleri gösterir hizmet alım sözleşmesini sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma iletmek zorundadır. Hizmet alınan SHS’nin Kurumla sözleşmesi yok ise hizmet alım sözleşmesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren, 10 (on) iş günü içerisinde Kurumca hizmet alımı yapacak SHS’ye bildirimde bulunulur. Eğer bildirim olumlu ise bildirim tarihinden itibaren hizmet alımı başlamış sayılır. Ancak hizmet alınan SHS’nin hizmet alımı yapılan branşta Kurumla sözleşmesi varsa, Kurumca uygunluk bildirimine gerek olmaksızın, hizmet alımı sözleşmesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren bu hizmetleri alabilir. Kuruma iletilmeyen ve Kurumca uygunluğu bildirilmeyen SHS’lerden hizmet alınması ve/veya bu hizmetlerin Kuruma fatura edilmesi halinde, bu işlem bedelleri ödenmez. Etkisi/ Yönetimi Sözleşme esnasında olmayan testler, kuruma bildirilmeden daha sonra çalışılır ve fatura edilebilir Her bir fiil için TL ceza,

8 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
8. Personele İlişkin Hükümler 8.2. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı her bir branşta ayrı ayrı olmak üzere görev yapan hekimlerin %80’i üzerinden hizmet sunmak zorundadır. Hizmet sunmak zorunda olunan hekim sayısının hesaplanmasında, yarım ve üzerindeki küsuratlar yukarı, altındaki küsuratlar ise aşağı tamamlanır. Bildirilmesi gereken hekimler sözleşme başvurusu sırasında Kuruma bildirilir. Daha sonra göreve başlayacak hekimler ise başlangıç tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Kuruma bildirilmek zorundadır. SHS bu bildirimler sırasında, hekimlere ait Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereğince düzenlenen personel çalışma belgesi ile noter onaylı imza sirküsünü Kuruma eksiksiz olarak teslim eder. Teslim edildiği tarihi izleyen 5 (beş) iş günü içinde bu hekimler MEDULA’da aktif hale getirilir. SHS tarafından bildirilmediği tespit edilen hekim, personel çalışma belgesine istinaden MEDULA’da Kurumca re’sen aktif hale getirilir. Etkisi/ Yönetimi Aynı branşta görev yapan hekimlerin sayısı 5 olursa 1 hekim anlaşmasız olabiliyor. Akademisyen Hekimler SGK ile çalışmak istemiyor. Her bir fiil için TL ceza,

9 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
8. Personele İlişkin Hükümler 8.3. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan hekimlerin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli ayrılmaları halinde bu kişileri ayrılış tarihleri itibariyle MEDULA’da pasif hale getirir. Bunlardan sürekli ayrılanlar 5 (beş) iş günü içinde Kuruma bildirilir. Etkisi/ Yönetimi Aynı branşta tek hekimde pasif olmak, hizmet verememek (Anestezi, Radyoloji vs.) Her bir fiil için TL ceza,

10 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri a) Sözleşmeye İlişkin Cezai Şartlar – – Maddelerinde Her bir fiil için TL, TL ve TL ceza uygulamaları Etkisi/ Yönetimi Tüm hastaların kabul edilmesi zorunlu, Kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi SHS yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Hastanın yazılı olarak Kuruma müracaatı halinde SHS’ce belirtilen gerekçe Kurum tarafından uygun bulunmalıdır

11 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri b) SUT’a İlişkin Cezai Şartlar Fatura eki belgelerin SUT’ta öngörülen şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmediğinin veya bu belgelerin hiç iletilmediğinin tespiti halinde her bir belge için 200 TL, SUT’a göre, Kurumca örneklemeye dâhil edilmeksizin tamamı incelenen fatura konusu işlemlerin Kuruma ayrı ayrı fatura edilmediğinin tespiti halinde, her bir fatura için TL, Etkisi/ Yönetimi Hasta Kabul ve Medikal Muhasebelerin eğitimleri, ‘’Pardon’’ şansı yok, SGK İl Müdürlükleri ilişkiler, kontrol süreçlerine dahil olmak,

12 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri b) SUT’a İlişkin Cezai Şartlar SUT’ta belirtilen, hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belgenin süresi içerisinde hastaya verilmemesi, acil halin sona ermesi sonrasında acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna dair hastaya/hasta yakınına gerekli bilgilendirmenin yapılmaması hallerinde her bir fiil için TL, Etkisi/ Yönetimi Hasta Kabul ve Medikal Muhasebelerin eğitimleri, Otomasyon sistemi düzenlemeleri, Acil Servis Triaj uygulaması,

13 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri b) SUT’a İlişkin Cezai Şartlar SHS tarafından SUT’ta belirlenmiş olan katılım payının alınmaması halinde günlük TL’yi geçmemek üzere her bir hasta için 500 TL, Etkisi/ Yönetimi Hasta Kabul ve Medikal Muhasebelerin eğitimleri, Tanıdık, eş, dost muhabbeti, Sistem düzenlemeleri, Günlük kontroller, Sehven yok,

14 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri 11.2. Sözleşmenin Feshine İlişkin Hükümler – – – Maddelerinde 2 gün ve 2 Yıl olarak değişen zamanlarda kapatma ve Fesih cezası uygulamaları Etkisi/ Yönetimi Hasta Kabul ve Medikal Muhasebelerin eğitimleri, Sehven yok, Kasıt unsuru muğlak, Süreçlerin kontrolu,

15 2012 SGK ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri 11.3. Cezai Şart ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar Bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır. Şu kadar ki, sözleşmenin ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) numaralı maddelerinde sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart tutarları hariç olmak üzere, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili uygulanacak cezai şart toplamı ilgili fatura döneminden önceki son 1(bir) yıllık fatura tutarı ortalamasının %20’sini geçemez. Etkisi/ Yönetimi Sözleşme kurallarına uygun fark ücreti, ‘’Pardon’’ şansı yok, Sehven yok, Medikal yatışlarda alarm,

16 SUT DEĞİŞİKLİĞİ 3.3. İlave Ücret Etkisi/ Yönetimi
İlave Ücret Alınması (4) Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz. (5) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Taahhütname” (Ek-4/C)’in kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur. Etkisi/ Yönetimi Hasta Kabul ve Medikal Muhasebelerin eğitimleri, Süreçlerin ve kişilerin ciddi takibi, Otokontrol sistemi,

17 SUT DEĞİŞİKLİĞİ 3.3. İlave Ücret Etkisi/ Yönetimi
İlave Ücret Alınması (6) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir. Etkisi/ Yönetimi İlave personel, Evrak gideri, Uzun yatışlarda ciddi dökumantasyon Süresi içinde belge verilmemesi halinde her bir fiil için TL ceza, Belgeler imzalı teslim edilmelidir, Belgenin sistemden otomatik gelmesi,

18 SUT DEĞİŞİKLİĞİ 520.021 Yeşil Alan Muayenesi
4.3. Acil Sağlık Hizmetleri (1) Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil servis hizmetlerini Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile konuya ilişkin Başbakanlık tarafından yayımlanan Başbakanlık genelgeleri ve Kurum mevzuatı doğrultusunda yürüteceklerdir. Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri SUT eki EK-8 Listesinde kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT’un B.2- numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmez ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilir.

19 SUT DEĞİŞİKLİĞİ Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler (7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi”nde (EK-9/C) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT’un numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınır.

20 EK-10/ C  DEĞİŞİKLİKLER Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi’nden  (EK-10/C) , , , , , , ” kod numaralı işlemler çıkarılmıştır.“ 5 Kontrast ekokardiyografi (Mülga: 21/01/ /36 md. Yürürlük: 21/01/2012) 6 Transtorasik ekokardiyografi 7 Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk 8 Transözofageal ekokardiyografi 9 Transözofageal ekokardiyografi, çocuk 10 Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi 11 Fetal ekokardiyografi

21 EK-8  DEĞİŞİKLİKLER BT ve MR Acil haller hariç Ayakta Tedavilerde aynı sağlık kurumunda aynı hasta için ayda 1 kez fatura edilebilir kuralı konulmuştur. 3743 H-Bilgisayarlı tomografiler Radyolog  raporu ile faturalandırılır (Değişik: 21/01/ /36 md. Yürürlük: 21/01/2012) Radyolog  raporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı hasta için  bir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. 3776 I-Manyetik Rezonans Görüntüleme Radyolog  raporu ile faturalandırılır (Değişik: 21/01/ /36 md. Yürürlük: 21/01/2012) Radyolog  raporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı hasta için  bir ayda en fazla bir kez faturalandırılır.

22 SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS)
5510 sayılı Kanunla genel sağlık sigortalısı sayılan kimseler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Kurum merkez ve taşra birimlerinde, sigortalıların tabi olduğu kapsama göre farklı farklı programlar üzerinden aktivasyon işlemleri yapılmakta idi. Bu işlemlerde kullanılan aktivasyon veri tabanları Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) programında birleştirilmiş ve tüm genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık provizyon işlemlerinin tek bir program üzerinden yürütülmesi sağlanmıştır. Etkisi/ Yönetimi SGK provizyon sorgulaması SPAS programı üzerinden kapsam türü seçilmeden yapılacaktır.

23 YÖNETİM ANLAYIŞI Birey Odaklı 09:00 – 17:00 Mesai saati
Emrederek İş Yaptırma Durağan Çalışma Temposu Katı Tutum Takım Odaklı Zaman sınırı olmayan Mesai Saati Katılarak İş Yaptırma Dinamik Çalışma Temposu Esnek Tutum

24 SAĞLIK YÖNETİCİSİ İletişimde Başarılı Problem Çözmede üstat
Takım kaptanı ve takım oyuncusu Teknolojiye son derece hakim Başarılı bir Eğitimci Yurtdışında temsilci Ar-Ge Uzmanı Lider

25 Teşekkürler…


"SÖZLEŞME VE UYGULAMALARIN SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE ETKİSİ/ YÖNETİMİ 09.03.2012 MİNEŞ YILMAZ MEDLİNE SAĞLIK GRUBU COO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları