Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (Yatırımlarda Devlet Yardımları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (Yatırımlarda Devlet Yardımları)"— Sunum transkripti:

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (Yatırımlarda Devlet Yardımları)
Bülent Yıldırım Yeminli Mali Müşavir KIDEM Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd.Şti. Kidem Ymm Ltd.Şti

2 SUNUM İÇERİĞİ Teşviklerle İlgili Mevzuat Teşviklerin Genel Çerçevesi
Teşvik Unsurları Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi Katma Değer Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Tekstil Sektöründe Taşınma Desteği Kidem Ymm Ltd.Şti

3 Teşviklerle İlgili Mevzuat
Kurumlar Vergisi Kanunu (Md.32-A İndirimli Kurumlar V.) Katma Değer Vergisi Kanunu(Md.13-d KDV İstisnası) KDV Tebliğleri (Seri NO. 69, 74, 87) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Ek Md. 2) ( tarih ve 5921 Sayılı K.) Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Ek Md. 3) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ( Tarih ve 2009/15199 Sayılı BKK) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( No:2009/1) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ( Sayılı Resmi Gazete) Gümrük Genel Tebliğleri Kidem Ymm Ltd.Şti

4 Yeni Teşvik Sisteminin Amaçları
Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, Üretimi ve istihdamı arttırmak, Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak, Bölgesel yatırım farklılıklarını gidermek, Uluslararası rekabet gücü kazandırmak, Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek olmak, Kidem Ymm Ltd.Şti

5 Teşviklerin Genel Çerçevesi
Genel Teşvikler Bölge ve sektör ayrımı olmaksızın genel koşulları sağlayanlar yararlanabilir. Bölgesel ve Sektörel Teşvikler Belirlenen bölgelerde tanımlanan sektörlere sağlanır. Büyük Proje Yatırımlarına Yönelik Teşvikler Büyük proje yatırımları bütün bölgelerde teşvik edilmektedir. Kidem Ymm Ltd.Şti

6 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINA GÖRE BÖLGELER
Kidem Ymm Ltd.Şti

7 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINA GÖRE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ BÖLGELER / İLLER
Kidem Ymm Ltd.Şti

8 Teşvik Unsurları Genel Teşvik Unsurları
Kdv istisnası Gümrük vergisi muafiyeti Sektörel ve Büyük Yatırımlara Özel Teşvik Unsurları (genel teşvik unsurlarına ilaveten) İndirimli Kurumlar/Gelir Vergisi SSK Primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Faiz desteği (büyük proje yatırımları yararlanamaz) Kidem Ymm Ltd.Şti

9 Asgari Yatırım Tutarları
Yatırımın “yatırım teşvik belgesi”ne bağlanabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarları: -I ve II nci bölgelerde 1 milyon TL -III ve IV .bölgelerde bin TL -Büyük yatırımlar-bölgesel yatırımlar ve genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımlar için (Karara ekli liste) Kidem Ymm Ltd.Şti

10 Çeşitli Başlıklar Bölgesel teşvik kapsamı sektörlerle ilgili sınırlamalar, Genel teşvik kapsamı yatırımlarla ilgili sınırlamalar, Teşviık belgesi alma zorunluluğu, Teşvik belgesi için müracat edebilecekler, Teşvik Belgesi başvuru yeri, Teşvik belgesi başvurularında aranan belgeler, Belge başvurularının değerlendirilmesi Yatırıma başlanması Kidem Ymm Ltd.Şti

11 KURUMLAR VERGİSİ ORANI
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI Kidem Ymm Ltd.Şti

12 Konuyla İlgili Temel Kavramlar
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (KVK Md. 32/A) ...Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar... ...yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanılan hesap döneminden itibaren.... ...yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar... -Bakanlar Kurulunun yetkisi.....illeri sınıflandırmak harcamaları gruplandırmak.....yatırım katkı oranını değiştirme ....gibi yetkileri var. Kidem Ymm Ltd.Şti

13 Yatırıma Katkı Tutarı :
İndirimli Kurumlar Vergisi uygulanarak tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımın devletçe karşılanacak tutarıdır. Yatırıma Katkı Oranı : Yatırıma Katkı Tutarı /Toplam Yatırım Kidem Ymm Ltd.Şti

14 İndirimli Kurumlar Vergisi Teşvik Tablosu
( ’dan önce başlayan yatırımlar) Bölgesel ve Sektörel Büyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1 20 10 50 30 2 8 60 40 3 4 80 90 70 Kidem Ymm Ltd.Şti

15 Gaziantep İçin İndirimli Kurumlar Vergisine Örnek
Veriler: -Teşvikli Yatırım Tutarı : -Yatırıma Katkı Oranı % : -Yatırıma Katkı Tutarı : -İnd.Kur.Vergisi Oranı % : 4 -Yatırımın Yapılacağı Yer : 3. Bölge Yatırım tutarının % 40 ı yani 4 milyon TL. Devlet Katkı Payı, Yatırımlardan elde edilecek kazançlar için KV oranı % 20 yerine % 4 uygulanacak Yatırımlardan elde edilen kazanç TL ye ulaşıncaya kadar ( / % 16) indirimli oran uygulaması yapılacak, Yatırımcıya sağlanan vergi tasarrufu TL Kidem Ymm Ltd.Şti

16 Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar -1
Genel Kapsam-”Yatırım Malı:bina ve arsa hariç, teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her türlü makina ve teçhizat, tesisat ve yatırım cinsine bağlı olarak mefruşat gibi harcamaları” ifade eder, Bu kapsamda teşvikten yararlanamayacak harcamlar; -Bina ve arsa, -Royalti ve haklar, -Yedek parçalar, -Amortismana tabi olmayan harcamalar, -Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, -Kullanılmış yerli makina ve teçhizat, -Otomobil, minibüs ve binek araçlar, Kidem Ymm Ltd.Şti

17 Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar-2
-Sofra ve mutfak eşyası, -Baskı, basım ve matbaa makinaları (ulusal çapta yayım yapan günlük gazetelere basım yapanlar hariç) -Kamyon, kamyonet, firigorifik kamyon ve kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon ve kamyonet kasası (gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında) -Uçak ve helikopter (havayolu taşımacılığı hariç) -Yerli ve yabancı inşaat malzemeleri, -Ve sektörel özellikler dikkate alınarak teşvik belgesi kapsamında değerlendireilmeyecek harcamalar. Kidem Ymm Ltd.Şti

18 Yatırıma Başlama Genel Olarak; Genel YatırımTeşviklerde;
Teşvik Belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracat tarihidir. Ancak Genel YatırımTeşviklerde; Arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makina temini gibi harcamlaların, Bölgesel Yatırım Teşviklerde; Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az % 10 unun Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvikinde; En az 5 milyon TL lik yatırımın gerçekleşmiş olması Gerekmektedir. Müsteşalık mahalinde fiziki tespit yapabilir, Fizibilite yapmak ve şirket kurmak yatırıma başlama sayılmaz. Kidem Ymm Ltd.Şti

19 Devir, Satış, İhraç, Kiralama
Yatırım malının teminini müteakip 5 yılı doldurması halinde serbesttir. 5 yılı doldurmamış yatırımın bütünlüğünün bozulmadan......MÜsteşarlığın onayına tabiidir. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri; Devralan kurum aynı koşulları sağlarsa indirimli orandan yararlanır. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri; Devir tarihine kadar devreden, Devir tarihinden sonra devrlan, aynı koşulları yerine getirmek şartıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için indirimli kurumlar vergisi oranından yararlanır. Beş yıllık süreyi doldurmamış makina ve teçhizatın izinsiz satılması halinde indirimli kurumlar vergisi nedeniyle yararlanılan destek tahsil edillir. Kidem Ymm Ltd.Şti

20 KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
Kidem Ymm Ltd.Şti

21 İstisna Hükmü KDV Kanunu Md. 13-d
“Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri 2009/15199 Sayılı Karar Md.7 “3065 sayılı KDV Kanunu gereğince teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makina ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri KDV den istisna edilir.” Kidem Ymm Ltd.Şti

22 Tanım ve Koşullar Makina ve Teçhizat (69 NOlu KDV tebliğ)
-Amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan -Mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bu tanıma girmeyen bazı örnek harcamalar: -Sarf malzemeleri, yedek parçalar, -Üretimin zorunlu unsuru olmayan masa, sandalye, dolap vb. -Taşıt araçları /Euro I ve Euro II normlarına uygun yeşil motora haiz olanlar hariç) -Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları, -Hastahane yatırımları için ambulanslar makina ve teçhizat olarak değerlendirilecektir. (KDV Tebliğ 74) Kidem Ymm Ltd.Şti

23 Yapılacak İşlemler Belge düzenleyen idarece yapılacak işlemler,
Makina ve teçhizatın belirlenmesi, GİB na bildirilmesi, Makina ve teçhizat alanlarca yapılacak işlemler, Belge ve eki listenin satıcıya ibrazı, Şerh düşülmüş liste ve belgenin birer fotokopisinin imzalanarak satıcı veya gümrük idaresine verilmesi, Makina ve teçhizat satanlarca yapılacak işlemler, Sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığının belirlenmesi, Listeye satılan malla ilgili şerh konulması, Kidem Ymm Ltd.Şti

24 Sorumluluk ve Uygulama
Satıcının sorumluluğu; Şartlara uygun olarak satış yapanlar, teslimden sonra yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle ortaya çıkan vergi ve cezadan sorumlu olmayacaklar, Alıcının sorumluluğu; Yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi sebebiyle ziyaa uğratılan vergi alıcılardan yürürlükteki mevzuata göre uygulanacak ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. İstisnanın Beyanı; İstisna tutarı KDV beyannamesinin 28 nci satırına dahil edilerek matrahtan düşülecektir. İade Uygulaması; Tam İstisna mahiyetindedir., Yüklenilen KDV indirim konusu yapılacak, İndirimin mümkün olmaması halinde nakten veya mahsuben iade talep edilebilecektir. Kidem Ymm Ltd.Şti

25 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Kidem Ymm Ltd.Şti

26 Muafiyet Kapsamındaki İthalatlar
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının ithali, Hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, 50 metrenin üzerindeki yat inşaa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, Kidem Ymm Ltd.Şti

27 Kapsam Harici İthalatlar
İşletme malzemesi ve hammaddeler, Makine ve teçhizat bedelinin % 5 ini geçmemek kaydıyla yedek parçalar, -Otobüs, çekici (Euro normalrına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) Treyler (frigorifik olanlar hariç), Mobilya, yat, motorbot, kamyon (karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç) Transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası, İthal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejim Kararında öngörülen oranda Gümrük Vergisi ödenir. Kidem Ymm Ltd.Şti

28 Kullanılmış Makina ve Teçhizat İthalatına İlişkin Kurallar
Bögesel ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak, İthalat Rejim Kararı uyarınca yayımlanan Tebliğe göre ithal edilebilen makina ve teçhizatlar (karayolları nakil vasıtaları hariç) teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir. Kullanılmış komple tesislerin ithalatı (serbest bölgelerdeki tesisler dahil) Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde yapılabilir, Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makina ve teçhizat ithal edilemez, Kullanılmış olarak ithal edilen makina ve teçhizatın amaç dışı kullanıldığının tespiti halinde sağlanan destek unsurları mevzuat çerçevesinde geri alınır ve söz konusu makine ve teçhizat gümrüklere iade edilir. Kidem Ymm Ltd.Şti

29 İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
SİGORTA PİRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Kidem Ymm Ltd.Şti

30 Şartlar Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlar olmalı, Teşvik belgesindeki istihdam öngörüleri çerçevesinde, Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren, Diğer yatırımlarda yatırımın tamamlanmasını müteakip (ilave istihdam için), Ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı hazinece karşılanır. Kidem Ymm Ltd.Şti

31 Destek Süresi Bölgeler 31.12.2010 tarihine kadar başlanan yatırımlar
tarihinden sonra başlanan yatırımlar I 2 yıl II 3 yıl III 5 yıl IV 7 yıl Kidem Ymm Ltd.Şti

32 FAİZ DESTEĞİ Kidem Ymm Ltd.Şti

33 Destek Koşulları Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar yararlanabilir; Sadece III ve IV bölgeler yararlanabilir, Bölge ayrımı olmaksızın Ar-Ge ve Çevre yatırımları yararlanabilir, Proje bazında azami faiz desteği; Ar-Ge ve Çevre yatırımlarında 300 bin TL Diğer yatırımlarda 500 bin TL, Sabit yatırım tutarının azami % 70 ine kadar olan kısmı için faiz desteği olabilir, Süre sınırı: 5 yıl Krediler en az 1 yıl vadeli olmalıdır, Bankalar, Özel Finans Kurumları ve Leasing şirketlerinden alınan tutarlar için geçerli, Müsteşarlıktan Teşvik belgesi yanında faiz desteği için ayrıca onay almak gerekiyor Kidem Ymm Ltd.Şti

34 Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan)
FAİZ DESTEĞİ Bölgesel (Puan) Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan) Bölgeler TL Kredisi Döviz Kredisi 1 - 5 2 3 4 Kidem Ymm Ltd.Şti

35 Uygulama Esasları Başvuru;Müsteşarlıkça protokol imzalayan finansman kuruluşuna, Aynı yatırım için birden fazla finansman kuruluşuna başvurulamıyor, Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başvuramıyor, Kullanılmış makina ve teçhizat için destek yok, Kamu kurum ve kuruluşlarından kullanılan krediler için destek yok, Kredinin ilk defa geri ödenmemesinde fazi desteği durduruluyor, ikinci defada faiz desteğine son veriliyor, Yatırımın devri durumunda, devralan şartları taşıyorsa bakiye kısım için faiz desteği devam eder, taşımıyorsa faiz desteği durdurulur, Aracı kurum kredinin amaca uygun kullandırılmasından sorumludur, Teşvik belgesinin iptali halinde sağlanan faiz desteği 6183 sayıl kanuna göre tahsil edilir. Kidem Ymm Ltd.Şti

36 BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ
Kidem Ymm Ltd.Şti

37 Yasal Düzenleme 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Ek Md.3) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği ( tarihli Resmi Gazete) Kidem Ymm Ltd.Şti

38 Teşvik Konusu Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arsa veya arazi, 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle taşınmazlar üzerinde 49 yıl kullanımına izin verilmesi, Kidem Ymm Ltd.Şti

39 Teşvik Şartları 1 Hazine Müsteşarlığınca verilmiş teşvik belgesi olmalı, Organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için boş parsel bulunmamalı, Yapılacak yatırımın toplam tutarı, talep edilen arazinin değerinden; Tarım ve hayvancılıkta bir katınıdan Turizm yatırımlarında iki katından, Diğer yatırımlarda üç katından az olmamalı, Kidem Ymm Ltd.Şti

40 Teşvik Şartları 2 Toplam sabit yatırım tutarı;
I ve II nci bölgelerde 1 milyon TL den, III ve IV ncü bölgelerde 500 bin TL.den az olmamalı, Tahhüt edilen yatırımın en az % 20 sini karşılayacak miktarda net öz varlığa sahip olunmalı, Yatırımın ne şekilde finanse edileceği beyan edilmeli, 10 milyon TL yi aşan yatırımlarda fizibilite ve finansman tablosu verilmeli, Kidem Ymm Ltd.Şti

41 Teşvikten Yararlanamayacaklar
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, İş ortaklıkları, Tahhüt işleri, Yap-İşlet modeli elektrik üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, Rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar, Kidem Ymm Ltd.Şti

42 Prosedür-1 Mahalli idareler tarafından yatırıma elverişli taşınmazların tespiti, Tespit edilen taşınmazların, teşvik edilen yatırımlar için uygun olup olmadığının belirlenmesi, Belirlenen taşınmazlar dışındaki taşınmaz taleplerinin (yatırımcılar tarafından talep edilen) değerlendirilmesi, Taşınmazlarla ilgili görüş, öneri ve bilgilerin sürekli güncellenmesi ve ikişer aylık dönemler halinde bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınması, Taşınmazların rayiç bedeli ile ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedellerinin tespiti, Kidem Ymm Ltd.Şti

43 Prosedür-2 Taşınmazların sanayi ve ticaret odalarına bildirilmesi,
Taşınmazların en az iki aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilanı, Yatırımcının talep formunu doldurup, istenilen belgeler ve yatırım bilgi formu ile birlikte mahalli idarenin taşınmazının bulunduğu yerdeki birimine başvurması, Yönetmelikte belirlenen bedelin, taşınmazın maliki idarenin ilgili muhasebe birimine yatırılarak, buna ilişkin makbuzun taşınmaz maliki idareye verilmesi, Kidem Ymm Ltd.Şti

44 Prosedür-3 Komisyon kurulması,
Komisyonun başvuruları değerlendirmesi, karar vermesi ve onay için taşınmaz maliki idarelerin yetkili organlarına sunulması, Taşınmaz maliki idarelerce karar alınması, Kararın yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkı sözleşmesinin imzalanması ve gerekli bedellerin yatırılması, Tapuya tescil, Kidem Ymm Ltd.Şti

45 İstihdam Koşulu Yatırım teşvik belgesinde belirtilen istihdam edilecek işçi sayısına,yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle uyulması zorunludur, İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir. Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın alınmak suretiyle sağlanan istihdam, tahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez. Kidem Ymm Ltd.Şti

46 Bedel Ön izin bedelsiz, İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izin bedeli; I ve II nci bölgelerde emlak vergi değerinin % 3 ü III ncü bölgede % 2 si IV ncü bölgede % 1 i İkinci ve müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri; Cari yıl bedelinin ÜFE oranında arttırılması suretiyle hesaplanır, Yatırım döneminde, ilk yıl bedeli ile arttırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, % 70 indirimlidir, Kidem Ymm Ltd.Şti

47 Diğer Konular İrtifak hakkı ve kullanma izininin üçüncü kişilere devri mümkündür, (aynı şartları taşıyan) İrtifak hakkı ve kullanma izni, sözleşme süresi sonunda sona erer. Bu durumda; makina, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder, Ancak yatırımcının talep etmesi halinde, genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir. Kidem Ymm Ltd.Şti

48 TAŞINMA DESTEĞİ Kidem Ymm Ltd.Şti

49 Şartlar Sadece tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamülleri sektörleri yararlanabilir, I ve II nci bölgelerdeki illerden IV bölgedeki illere taşınılması gerek, Taşınma işlemi a kadar bitirilmeli, Taşınma bütünüyle olmalı, En az elli kişilik istihdam sağlanmalı, Kidem Ymm Ltd.Şti

50 Sağlanan Destekler Kurumlar veya gelir vergisi 5 yıl süreyle % 75 oranında indirimli uygulanır, Bu kararda belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir, Çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta pirimi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bütçeden karşılanır, Taşınma işlemi a kadar biterse taşınma giderleri bütçeden karşılanabilir, KIDEM YMM Kidem Ymm Ltd.Şti

51 TEŞEKKÜRLER Kidem Ymm Ltd.Şti


"YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (Yatırımlarda Devlet Yardımları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları