Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.Yüzyılda Su Yönetimi “Bütünleşik Su Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de ve Dünyada Su” 3-7 Haziran 2013 Su Yönetimi Yaz Okulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.Yüzyılda Su Yönetimi “Bütünleşik Su Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de ve Dünyada Su” 3-7 Haziran 2013 Su Yönetimi Yaz Okulu."— Sunum transkripti:

1 21.Yüzyılda Su Yönetimi “Bütünleşik Su Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de ve Dünyada Su” 3-7 Haziran 2013 Su Yönetimi Yaz Okulu

2 Türkiye'de Su ve Suyun Geleceği (Geçmiş, Günümüz, Gelecek) Ayla EFEOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 SUNUM İÇERİĞİ •Türkiye’de Su Yönetiminin yasal gelişimi •Türkiye’de Su Yönetiminin idari gelişimi •Kalkınma Planlarında Su Yönetimi Yaklaşımı •Su Yönetiminde yasal ve idari anlamda gelinen nokta •Su Kaynakları Geliştirmede Türkiye’de Durum ve Hedefler

4 TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNİN YASAL GELİŞİMİ •İslam Hukuku •Mecelle •Anayasa •Medeni Kanun •Diğer Kanunlar

5 •İslam Hukuku: –Toprağın Devletin mülkiyetinde olması ve kişilere salt kullanma (intifa) hakkı verilmesi genel ilkedir. –Sular üzerinde de özel mülkiyet söz konusu edilmemiş, suların kullanılmasına ilişkin esaslar devlet tarafından yürütülmüştür. –Teamül önemlidir; eskiden beri kullanıla gelen şekle ve kullananlara saygılı olunmuştur. •Mecelle –Doğal durumdaki bütün yeraltı ve yerüstü sularının kamu tarafından serbestçe kullanımını kabul etmekle beraber benimsenerek sahiplenerek (ibraz hali) mülkiyet konusu haline getirilen suların özel mülkiyete konu olması durumunu da kabul etmiştir. –Doğal imkanlardan ve servetlerden, fırsat eşitliğine göre faydalanmayı ilke saymış, doğal servetten ekonomik şarta geçiş için ibraz koşulunu koyarak emek ve çalışma hakkını korumuştur. TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNİN YASAL GELİŞİMİ

6 •ANAYASALAR –T.C Anayasaları, Mecelle'nin sular konusundaki ferdiyetçi ve özel hukukçu tedvin sistemini terk ederek sularla ilgili esasları kamu yararı açısından yeniden ele almıştır. –1982 Anayasası: «Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi» başlıklı 168. Maddesi «Tabii Servetler ve Kaynaklar Devletin Hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir……» TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNİN YASAL GELİŞİMİ

7 •Medeni Kanun-641. Madde –".....sahipsiz şeyler ile, menfaati umuma ait olan mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Akarsular ile menfaati umuma ait malların işletilmesi ve kullanılması hakkında ahkamı mahsusa vazolunur" –Umuma ait sularla ilgili kullanma esaslarının kamu hukuku açısından ve ayrıca düzenleneceği açıklanmıştır. TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNİN YASAL GELİŞİMİ

8 MEDENİ KANUN •Özel Hukuk ve Özel Mülkiyete Konu Sayılan Sular: –Bulunduğu arazinin mütemmim cüzü olarak kabul edilmiş ve arazi malikinin mülkiyetinde sayılan kaynaklar, gözeler ve kaynak gibi kabul edilen sulardır. Bu sularla ilgili mülkiyet, irrifak ve intifa hakları Medeni Kanunda düzenlenmiş ve tapu sicili esaslarına tabi tutulmuştur. (MK.674) •Umuma Ait Sular: –Üzerinde özel mülkiyet konusu olmayan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan sulardır. Kullanım esasları kamu hukuku açısından düzenlenecektir. –Ancak umuma ait suları, özel hukuk konusu tarım alanları ile de doğal ve zorunlu ilişkisi olacağından, tapu siciline paralel bir su sicilinin de olması gerekecektir. TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNİN YASAL GELİŞİMİ

9 DİĞER MEVZUAT

10 •Köy Kanunu, sayı 442, 1924 (Madde 1, 6 ve 13) •Sular Hakkında Kanun, sayı 831, 1926 •Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, sayı 1593, 1930 •İller Bankası Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun (mülga), sayı 4759, 1945 (1933 yıl ve 2301. sayılı Belediyeler Kanunu yerine) •Devlet Su İşleri Umum (Genel) Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, sayı 6200, 1953 •Köy İçmesuyu Kanunu, sayı 7478, 1960 •Yeraltı Suları Hakkında Kanun, sayı 167, 1960 •1053 sayılı, DSİ’ye Ankara, İstanbul ve Nüfusu 100 000’den Büyük Şehirlere İçme Suyu Temini Yetkisi Veren Kanun, 1968 •2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 1981

11 •Çevre Kanunu, sayı 2872, 1983 •Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayı 181, 1983 •Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, sayı 3155 (Madde 2/c), 1985 •Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, sayı 3202 (KHGM) (Madde 2/d), 1985 (mülga) •2872 sayılı Çevre Kanunu değiştiren 3416 sayılı Kanun, 1988 •Kıyı Kanunu, sayı 3621, 1990 •Çevre Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayı 443, 1991 (mülga) •Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayı 441, 1991

12 •1380 sayılı (1971) Su Ürünleri Kanunu değiştiren 4950 sayılı Kanun, 2003 •Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, sayı 4856, 2003 •19919 sayılı (1988) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ni (SKKY) değiştiren 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 2004 (değişiklikler, 2008,2010,2011,2012) •Belediye Kanunu, sayı 5393, 2005 (1580 sayılı Belediye Kanunu (mülga), 1930; 5215 sayılı Belediye Kanunu (mülga), 2004 •3030 sayılı (1984) Kanunun yerine geçen Büyükşehir Belediyesi Kanunu, sayı 5216, 2004 •Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (KHGM) Kaldırılması Hakkında Kanun, 2005 •İl Özel İdaresi Kanunu, sayı 5302, 2005

13 •1053 sayılı kanunda değişiklik yapan (nüfus kriteri yerine belediye teşkilatı bulunması 5625 sayılı Kanun, 2007 •Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, sayı 5686, 2007 •Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayı 644, 2011 •Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayı 645, 2011 •Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayı 658, 2011 •6200 sayılı DSİ Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, sayı 662, 2011

14 KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI •Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı –su yönetiminde benzer sorumluluklara sahip kuruluşların varlığı •İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı –belediyelerin finansal açıdan güçlendirilmesi gerektiği •Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı –uzun vadeli su planlarının gerekliliği •Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı –teknik eleman eksikliği •Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı –bütün yerleşimlere yeterli ve sağlıklı içmesuyu temin edilmesi

15 •Altıncı Kalkınma Planı –Doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik ilk ulusal politika –“Ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde, beşeri ve doğal kaynakların israfının önlenmesi ve çevrenin korunması esas alınacaktır.” •Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı –yeni bir yapılanmanın gerekliliği –DSİ tarafından yaptırılan içmesuyu barajlarının yatırım geri dönüş sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekliliği KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

16 •Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı –suların verimli kullanılması, su israfını önleyici eğitim programlarının geliştirilmesi ve su hizmetlerinin kesintisiz, yeterli ve kaliteli bir biçimde, bedeli ödenmek koşuluyla sağlanması gerekliliği KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

17 •Dokuzuncu Kalkınma Planı –Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi –Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanması –Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojilerin tercih edilmesi KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

18 •Dokuzuncu Kalkınma Planı –Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanması –Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmaların tamamlanması –Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunmasının sağlanması –Atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilmesi KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

19 •Dokuzuncu Kalkınma Planı –Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi –Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların; •öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlaması, •ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilmesi KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

20 •Dokuzuncu Kalkınma Planı –Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları yaygınlaştırılması –Sulama altyapısının işletme ve yönetiminin katılımcı mekanizmalarla gerçekleştirilmesi –Toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı için üreticilere yönelik programların uygulamaya konulması KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

21 •Görüldüğü üzere her Kalkınma Planında su yönetimine ilişkin bir sorun tespit edilmiştir. •Fakat bu sorunlar yumak halinde büyüyerek günümüze kadar gelmiş ve Dokuzuncu Kalkınma Planında tümüne değinilmiştir. •Orta Vadeli Programda (2012-2014) ve 2012 Yılı Programında su kaynaklarının etkin ve bütüncül yönetimine yönelik çalışmalar sürdürülmesi hedeflenmiştir. KALKINMA PLANLARINDA SU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

22 SU YÖNETİMİNDE YASAL VE İDARİ ANLAMDA GELİNEN NOKTA

23 2007

24 2009

25 2013 25 BAŞBAKANLIK KALKINMA BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI •Su Yönetimi GM •Çölleşme ve Erozyonla Mücadele GM •Doğa Koruma ve Milli Parklar GM •DSİ GM •Orman GM •Meteoroloji GM GIDA, TARIM VE HAYVANCILI BAKANLIĞI •Tarım Reformu GM •Balıkçılık ve Su Ürünleri GM ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI • MTA GM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI • Çevre Yönetimi GM • ÇED, İzin ve Denetim GM • İller Bankası •Tabiat Varlıklarını Koruma GM. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI • Mahalli İdareler GM • İller İdaresi GM SAĞLIK BAKANLIĞI •Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı •Sağlık Grup Başkanlığı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI •Tanıtma GM AFAD

26 YASAL DÜZENLEMELER •645 SAYILI KHK (R.G.04.07.2011/mükerrer.27984) •662 SAYILI KHK (R.G.02.11.2011/mükerrer.28103) •SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.17.10.2012/28444) •ALT DİREKTİFLERLE UYUMLAŞMAYA YÖNELİK YÖNETMELİKLER •SU KANUNU TASARISI (http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/AnaSayfa/su_kanunu _taslagi.aspx?sflang=tr)

27 •645 SAYILI KHK –ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI –Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek •662 SAYILI KHK –6200 SAYILI KANUNUN REVİZYONU •ÖZEL BÜTÇE •YÜZEY VE YAS KALİTESİNİ İZLEME •TAHSİSLER YASAL DÜZENLEMELER

28 SU KANUNU TASARISI Maksat ve Kapsam •MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, su ile ilgili bilgilerin toplanması, izlenmesi, havza esasında inceleme ve planlamalarının hazırlanması, kullanım önceliklerinin belirlenerek tahsislerinin tek merciden yapılması, su yönetiminde etkinlik ve katılımın geliştirilmesini sağlamaktır. •(2) Bu Kanun, jeotermal sular ve denizler hariç, kıyı suları dâhil olmak üzere yüzeysel, yeraltı su kaynakları ile alakalı bütün hususları ve doğal mineralli suların tahsisi ile tahsise dair denetim hususlarını kapsar. YASAL DÜZENLEMELER

29 •Ulusal Su Planı –Ulusal su politikasının ana unsurlarını ihtiva eden planı •Havza Yönetim Planı –Bir havzadaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak üzere, su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek hazırlanan planı •Taşkın Yönetim Planı –Her havza veya alt havza için muhtemel taşkınların oluşturacağı risk ve zararların belirlenmesi, önlenmesi ve planlanmasına yönelik planı •Havza Su Tahsis Planı –Bir veya birden çok havzadaki su kaynaklarının içme – kullanma, tabii hayatı koruma, zirai sulama, enerji, sanayi, ticaret, turizm, taşıma, ulaşım, rekreasyon, projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, su yapılarını koruma maksatlarına göre dağıtımı YASAL DÜZENLEMELER YASAL DÜZENLEMELER SU KANUNU TASARISI-YENİ KAVRAMLAR

30 İDARİ DÜZENLEMELER •645 SAYILI KHK –SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYGM) •662 SAYILI KHK –GN.MD-ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE SU SİCİLİ VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ –BÖLGE MD- İZLEME VE KALİTE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ •BAŞBAKANLIK GENELGESİ (2012/7-RG:20.03.2012/28239) –SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU •SU KANUNU TASARISI –HAVZA SU TAHSİS HEYETİ –SU YÖNETİMİ YÜKSEK KURULU

31 SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYGM) •Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları belirlemek. •Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak. •Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma- kullanma dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek. •Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak. İDARİ DÜZENLEMELER

32 SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYGM) • Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek. •Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak. •Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak. •Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, sınır aşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin işleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek. •Ulusal su veri tabanlı bilgi sistemini oluşturmak. •Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. İDARİ DÜZENLEMELER

33 SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU •Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politika geliştirmek, havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak İDARİ DÜZENLEMELER

34 SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU Orman ve Su İşleri Bakanı’nın veya gerektiğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; –ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI –İÇİŞLERİ BAKANLIĞI –DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI –SAĞLIK BAKANLIĞI –GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI –BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI –ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI –KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI –KALKINMA BAKANLIĞI –AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI –SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ –DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ –METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ –ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRÜ –TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI İDARİ DÜZENLEMELER KARAR VERMEYE YETKİLİ ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ

35 SU KANUNU TASARISI •HAVZA SU TAHSİS HEYETİ –Su kaynaklarının havza veya havzalar ölçeğinde havza su tahsis planını göz önünde bulundurarak karar almak ve alınan kararları bakanın onayına sunmak. –Su kullanım öncelikleri konusunda gelen değişiklik tekliflerini değerlendirerek karara bağlamak ve bu kararı bakanın onayına sunmak. –Kurak dönemlerde uygulanacak havza su paylaşım usulünü belirlemek. –Gerektiğinde alt heyetler oluşturmak İDARİ DÜZENLEMELER

36 SU KANUNU TASARISI • SU YÖNETİMİ YÜKSEK KURULU –Sürdürülebilir su yönetimi için ulusal politikaları belirlemek ve kurumlar arası işbirliğini sağlamak, –Su yönetimine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan uygulamaları değerlendirerek uygulamada tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli kararları almak ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesini sağlamak, –Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek, –Havzalar arasında su aktarımı konusunda karar almak, İDARİ DÜZENLEMELER

37 SU KAYNAKLARI GELİŞTİRMEDE TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE HEDEFLER

38 Tarihçe  1914: Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi  1925: Sular Fen Heyeti Müdürlüğü  1929: Sular Umum Müdürlüğü  1939: Su İşleri Reisliği  1954: Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

39 HAVZALARIMIZ

40 AKİFERLERE SIZAN 69 milyar m 3 YERALTISUYUNDAN GERİ BESLENİM 28 milyar m 3 KOMŞU ÜLKELER 7 milyar m 3 TOPLAM SU POTANSİYELİ 158+28+7= 193 milyar m 3 NET:112 milyar m 3 YÜZEY AKIŞI 158 milyar m 3 YAĞIŞ 501 milyar m 3 Buharlaşma 274 milyar m 3 Buharlaşma AKİFERLER YAS POMPAJI 14 milyar m 3 Türkiye’nin Su Potansiyeli

41  Toplam Kullanılabilir Su Miktarı: 112 Milyar m 3  Türkiye Nüfusu : 67 Milyon  Kişi Başına Düşen Su Miktarı : 1.670 m 3  2023 te : 100 Milyon  Kişi Başına Düşen Su Miktarı : 1.120 m 3 Bu değerlerle ülkemiz “Su Stresi Yaşayan” ülkeler arasında yer almaktadır. TÜRKİYE SANILDIĞI GİBİ SU ZENGİNİ DEĞİLDİR.

42 Sulama : 32 milyar m 3 (%73) Sulama : 72 milyar m 3 (%64) İçmesuyu : 7 milyar m 3 (%16) İçmesuyu : 18 milyar m 3 (%16) Sanayi : 5 milyar m 3 (%11) Sanayi : 22 milyar m 3 (%20) TOPLAM : 44 milyar m 3 TOPLAM : 112 milyar m 3 ÜLKEMİZDE SEKTÖRLERE GÖRE SU TÜKETİMİ 2012 Yılı 2023 Yılı

43 Sektörel Bazda Su Kaynaklarının Gelişimi Sulama : 60 % Hidroelektrik Enerji : 36 % İçmesuyu: 27 % Taşkın Önleme: 20 % Türkiye kalkınmasını tamamlamamıştır

44 TEŞEKKÜRLER


"21.Yüzyılda Su Yönetimi “Bütünleşik Su Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de ve Dünyada Su” 3-7 Haziran 2013 Su Yönetimi Yaz Okulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları