Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVANLAR ALEM İ ARDA KIRTAS İ YE. Evcil hayvanlar Do ğ a'da büyüyüp yeti ş en ve kendi kendini doyurma ve yeti ş tirme özelli ğ ine sahip hayvanlar vah.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVANLAR ALEM İ ARDA KIRTAS İ YE. Evcil hayvanlar Do ğ a'da büyüyüp yeti ş en ve kendi kendini doyurma ve yeti ş tirme özelli ğ ine sahip hayvanlar vah."— Sunum transkripti:

1 HAYVANLAR ALEM İ ARDA KIRTAS İ YE

2 Evcil hayvanlar Do ğ a'da büyüyüp yeti ş en ve kendi kendini doyurma ve yeti ş tirme özelli ğ ine sahip hayvanlar vah ş i hayvanlar olarak adlandırılır. Hayvanlar tarih boyunca insanların en önemli dostları olmu ş lardır halen de öylelerdir. Tarih öncesinden itibaren hayvanlar insanlar tarafından evcille ş tirilmeye ba ş lanmı ş tır.tarih ARDA KIRTAS İ YE

3 Kedi (kedigiller familyasında n avcı, memeli, evcil, etçil bir hayvandır. İ nsanlar, kedilerin arkada ş lı ğ ına ve onların ha ş arat, yılan ve akrep avlayabilme kabiliyetine önem vermektedir. Kediler en az 9.500 yıldır insanlarla birlikte ya ş amaktadır. ARDA KIRTAS İ YE

4 Köpek Ya ş adı ğ ı yerler: Evcil ve vah ş i olarak dünyanın hemen hemen her yerinde. Özellikleri: Keskin koku alma ve i ş itme kabiliyetli etçil bir memeli. Sahibine ba ğ lılı ğ ı ile ş öhret bulmu ş tur. Ömrü: 15-20 yıl. Çe ş itleri: Görünü ş ve büyüklükleri farklı 100’den fazla köpek ırkı vardır. Çoban köpe ğ i, av köpe ğ i, buldog, polis köpe ğ i, Saint Bernard köpekleri Ünlüdur ARDA KIRTAS İ YE

5 Ku ş lar vücutları tüylerle örtülü, akci ğ er solunum u yapan, sıcakkan lı, yumurtla yan, gagalı, kanatlı omurgalı hayvanla rın ortak adı. ARDA KIRTAS İ YE

6 Balıklar neredeyse sadece suda ya ş ayan ve solungaçları ile solunum yapan, so ğ uk kanlı, yürekleri çift gözlü, ço ğ unun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır. ARDA KIRTAS İ YE

7 Kümes hayvanları, eti, yumurtası ve tüyü için yeti ş tirilen evcil, kanatlıhayvanlardır. Tavu k, ördek, hindi ve kaz, birçok ülke hayvancılı ğ ında önemli bir yer tutarken, beçtavu ğ u ve güvercin yeti ş tirici li ğ i genellikle yerel olarak önem ta ş ır.etiyumurtasıtüyüevcilkanatlıhayvanlardırTavu kördekhindikazbeçtavu ğ ugüvercin ARDA KIRTAS İ YE

8 Tavuk Yaşadığı yerler: Evcil olarak kümeslerde; serbest yaşayan yabâni türler de vardır. Özellikleri: Orta büyüklükte, kısa kanatlı, yerde yaşayan bir kuş. Ayakları eşelemeye ve koşmaya uygundur. Çoğunlukla nebâtî besin yer. Ömrü: 15- 20 yıl. ARDA KIRTAS İ YE

9 Ördek, hemen hemen bütün dünyanın sulak bölgelerinde ya ş ayan, perde ayaklı su ku ş larına verilen ad. Göl ve bataklık kenarlarını pek severler. Hızlı akan nehir ve denizlerde ya ş ayanlar da vardır. Beslenmesi kolay oldu ğ undan, evcil birçok soyları üretilmi ş tir. ARDA KIRTAS İ YE

10 Kaz Ya ş adı ğ ı yerler: Yeryüzünün hemen hemen bütün sulak bölgelerin de. Özellikleri: Ku ğ udan küçük, ördekten büyük, perde ayaklı, yassı gagalı, ço ğ u otçul ku ş lar. Ömrü: 20- 30 yıl. ARDA KIRTAS İ YE

11 Hindiler ( tavuksular takımına ait olan sülüngiller familyası içersinde bir alt familya olu ş tururlar. Amerikaya ilk göç edenler tarafından ke ş fedilmi ş ve 17. yüzyıl'ın ba ş larında Avrupa'ya getirilmi ş tir. Günümüzde eti için yeti ş tirilen bir kümes hayvanı olarak tanınırlar. - ARDA KIRTAS İ YE

12 Çiftlik, insanların bitki ve hayvanları yeti ş tirip yararlandıkları i ş letme. Günümüzde pek çok tür çiftlik vardır; balık, inek,koyun, domuz, mantar, tavuk, arı ve deveku ş u çiftlikleri gibi.koyun ARDA KIRTAS İ YE

13 Atların, evcilleri oldu ğ u gibi, Amerikan bozkırlarınd a “Mustang” ve Altay da ğ larının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski ” denen yabani atlar sürüler halinde ya ş ar. ARDA KIRTAS İ YE

14 İ nek Sı ğ ır, memeli hayvanların çift toynaklılar) takımının, boynuzlugill er familyasının sı ğ ırlar alt familyasında n evcil büyükba ş hayvan. Ço ğ unlukla evcil olan, kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu büyükba ş hayvanlardır ARDA KIRTAS İ YE

15 Koyun ve keçilerleyakınl ıklarından dolayı bazı sınıflandırmala rda hatta aynı familyada olarak tarif edilirler.Fakat en çok yapılan yanlı ş anla ş ılmalarda n biri koç ve erkek koyunun karı ş tırılmasıdı r keçilerle ARDA KIRTAS İ YE

16 E ş ek ( evcille ş tirilmi ş türlerindenbiridir. E ş eklerin inatçı olduklarına dair olu ş an fikir, kimi zaman sahiplerinin bu hayvanların oldukça geli ş mi ş "kendini koruma dürtülerini" yanlı ş algılamalarından kaynaklanmaktadır Bir e ş e ğ e, onu zorlayarak ya da korkutarak, kendi yararına olmadı ğ ına güdülendi ğ i bir i ş i yaptırmaya çalı ş mak oldukça zordur. türlerinden hayvanların ARDA KIRTAS İ YE

17 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ARDA KIRTAS İ YE


"HAYVANLAR ALEM İ ARDA KIRTAS İ YE. Evcil hayvanlar Do ğ a'da büyüyüp yeti ş en ve kendi kendini doyurma ve yeti ş tirme özelli ğ ine sahip hayvanlar vah." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları