Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çağdaş Türkiye İçin Değişim Cumhuriyet Halk Partisi Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çağdaş Türkiye İçin Değişim Cumhuriyet Halk Partisi Programı."— Sunum transkripti:

1 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Cumhuriyet Halk Partisi Programı

2 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Cumhuriyet Halk Partisi programı,  İdeolojik,politik ve örgütsel olarak üyelerini bağlayan,temel hedef ve amaçları ortaya koyan belgedir.

3 CHP’nin amacı;  Barışçı, dayanışmacı ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak;  İnsan haklarına dayalı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi hayata geçirmek;  Bireyi özgür,  Toplumu örgütlü,  Devleti demokratik kılmaktır. Çağdaş Türkiye İçin Değişim

4  Cumhuriyet Halk Partisinin ideolojisini besleyen üç ana kaynak:  Atatürk’ün modernleşme devrimi ve Altı İlke  Sosyal demokrasinin evrensel kuralları  Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimi

5 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN öncülüğünde, Cumhuriyeti kuran ve çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkede çok partili düzene geçerek demokrasi sürecini de başlatan partidir.

6 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Demokrasi

7  Demokrasinin asıl öğesi özgür bireydir.  CHP, bireyin özgürleştirilmesini, toplumun çoğulcu niteliklere kavuşturulmasını, devletin, demokratikleşme ile yeniden güç kazanmasını sağlayarak,  Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yeniden yapılandırılmasını öngörmektedir. Çağdaş Türkiye İçin Değişim

8 Cumhuriyet ;egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.  Cumhuriyetlerde yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır.  Bu özellikler, yönetenleri siyasal bakımdan halka sorumlu duruma getirir.  Yönetilenleri tebaa, kul olmaktan çıkarıp vatandaşlık konumuna yüceltir. Çağdaş Türkiye İçin Değişim

9 Demokrasi,  Cumhuriyet’in şekilselliğini ortadan kaldıran ve ona nitelik kazandıran özdür. Özdür,çünkü demokrasi daha çok uygulamayla ilgilidir.

10 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Cumhuriyet ile demokrasi ayrılmaz bir bütündür.  Cumhuriyetten uzaklaşarak demokrasi güçlendirilemez.  Cumhuriyet ve onun en önemli temellerinden biri olan laiklik, demokrasinin de vazgeçilmez koşuludur.

11 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Demokrasi ve özgürlük uğruna LAİKLİKTEN vazgeçilmesi halinde,  Demokrasiyi sürdürebilmek,  Özgürlükleri geliştirebilmek,  İç barışı koruyabilmek mümkün değildir.

12 Çağdaş Türkiye İçin Değişim laiklik ve demokrasi, Temel İnsan Haklarıyla bütünleşmiştir. “ Yaşama hakkı, Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı, Adil olarak yargılanma hakkı, Düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı, İfade özgürlüğü hakkı, Eğitim hakkı, Özel yaşama ve aileye saygı hakkı.”

13 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  ‘temel haklar’ denildiğinde, bireylere Devlet karşısında tanınan haklar (insanın kişiliğini savunması ve siyasal katılma hakkı gibi) anlaşılır.  Özellikle 19. yüzyılın başlarından beri yoğunlaşan uğraşlar sonucunda bu iki kategorik hakka bir de ‘ekonomik ve sosyal haklar’ (çalışma, adaletli ücret isteme, sosyal güvenlik hakları gibi) eklenerek temel haklar kataloğu tamamlanmıştır.

14 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Sosyal demokratlar, insan haklarını bir bütün olarak kül halinde savundukları gibi, özellikle de ‘ekonomik ve sosyal hakları’ başka diğer tüm siyasal oluşumlardan daha büyük inanç ve titizlikle savunmakta, uygulamaya geçirilmeleri için uğraş vermektedirler. Bu da bizi diğer partilerden ayıran belirgin ölçü olmaktadır.

15 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  CHP, örgütlü sivil toplumun gelişmesini,demokratik toplum örgütlerinin yaygınlaşmasını demokrasimizin vazgeçilmezleri arasında saymaktadır.  Bu anlayışla, yazılı ve görsel iletişim ortamını ilkeli, açık ve özgür bir yapıya kavuşturmayı hedeflemektedir.

16 Çağdaş Türkiye İçin Değişim CHP, yönetimde  çoğulculuğu,  katılımcılığı ve  demokratikleşmeyi amaçlamakta;  yönetimin yeniden yapılandırılmasını,  yerel yönetimlerin etkinleştirilmesini hedef almaktadır.

17 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Aynı ulusun bireyleri ve aynı devletin yurttaşları olarak, herkesin kimliğine, etnik kökenine, dini inancına ve ana diline her koşulda saygılı olmak, CHP’nin çoğulcu demokrasi anlayışının, bireysel kültürel haklara saygı anlayışının sonucudur.

18 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Demokratik Hukuk Devleti

19 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Hukuk, Arapça bir sözcüktür ve” haklar” anlamına gelmektedir.  İnsanların birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devletin zorlayıcı gücü ile güvence altına alınan kurallara hukuk kuralları denir.  Bu kuralların oluşturduğu bütüne de hukuk adı verilmektedir.

20 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Hukuk, toplumun en temel değeridir. Hukukun, adaletin saygınlığı, tarafsızlığı, bağımsızlığı, güvenilirliği ülkenin temel konusudur.  Türkiye Cumhuriyeti “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir”. Anayasa’nın 2. maddesi, “hukuk devleti”ni cumhuriyetin niteliklerinden biri olarak ifade etmiş ve cumhuriyetin diğer nitelikleri gibi, “değişmezlik” koruması altına almıştır.

21 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Temel hal ve özgürlüklerin korunması ilkesi hukuk devleti ile demokrasi kavramları arasındaki bağı kuran ilkedir.  Bu durumda kişilerin temel hak ve özgürlükleri,pratikte uygulanabilen ve demokratik rejimin ruhuna uygun olan güvencelere bağlamalıdır.

22 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  “Hukuk devleti”, hukukun üstünlüğünü kabul eden, vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulunduğu, devletin eylem ve işlemlerinde keyfiliğin değil, “hukuka bağlılığın” esas olduğu yönetim biçimidir.  Hukuk devleti bireysel özgürlüğü garanti eder

23 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  “Hukuk devleti” anlayışı, siyasal iktidara;  Hukukun üstünlüğünü kabul etme;  Hukuk düzeninin, “demokrasinin ve hukukun evrensel ilkelerine” uyumunu sağlama,  Başta anayasa olmak üzere, hukuk kurallarına uyma, yükümlülüğü getirir; bunları sağlayacak mekanizmaların kurulmasını öngörür.

24 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  “Erkler ayrılığı” ilkesi, “hukuk devleti”ni gerçekleştirmenin temel koşullarından biridir.  “Yasama, yürütme ve yargı” erklerinin ayrılığı ile amaçlanan, erklerin birbirini denetlemesi yoluyla, siyasal iktidarın kötüye kullanılmasının önlenmesi ve hukuka uygunluğun sağlanmasıdır.

25 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  “HUKUK DEVLETİ” YERİNİ “KANUN DEVLETİNE”, “KANUN DEVLETİ” İSE YERİNİ “POLİS DEVLETİNE” TERK EDERSE, “KEYFİ YÖNETİM DEVLETİ” ÜLKEDE DEMOKRASİNİN EN BÜYÜK TEHDİT KAYNAĞINA DÖNÜŞÜR.

26 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Hukuk devletini Polis devletinden ayıran özellik. Polis devletinde keyfilik vardır. Yönetilenler uyar yöneticiler isterse uyar. Hukuk devletinde kural önceden konur. Olaya göre kural uygulanır. Polis devletinde olaya göre kural konur. Hukuk devletinde suç önceden belirtilir. Olay suçsa kural uygulanır.  Hukuk devletinde yönetende yönetilende aynı kurala bağlı ve uymak zorundadır.

27 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Yargının bağımsızlığı,yargıç güvencesi  Hakimler ve savcılar YK yeniden yapılandırılacak  Bazı suçlarda zaman aşımı kaldırılacak  TBB’ne anayasa mahkemesinde dava açama yetkisi verilecek  Adli tıp kurumu özerk olacak  Adli kolluk kurulacak  Doğal yargıç ilkesi uygulanacak

28 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Hukuk devleti, sosyal devlet anlayışı ile bağdaşır ve bütünleşir olmalıdır.  Hukuk devleti bireysel özgürlüğü,  sosyal devlet toplumun refahını garanti eder.  Sosyal devlet olmaksızın hukuk devleti zorlanır,  Hukuk devleti olmaksızın sosyal devlet sürdürülemez.

29 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Yeni Sosyal Refah Devleti

30 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Sosyal adalet,  Kalkınmanın külfetlerine katlanma ve nimetlerinden faydalanma konusunda sosyal sınıflar arasında sağlanacak dengeye sosyal adalet denilmektedir.

31 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Sosyal refah devleti  Geliri, üst gelir gruplarından alıp ; toplumun güvence altına alınmış alt gruplarına (örneğin; hasta, yaşlı, özürlü, işsiz, yoksula)dağıtan mekanizmalarıyla vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlar.  Geliri garanti eder, gelir eşitsizliğini giderir.

32 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Sosyal refah devletinin temel özelliği sosyal ve ekonomik yaşama müdahaledir.  Sosyal refah devleti,sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim harcamalarının yanı sıra tam istihdamın sağlanmasından,  Özel kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin bireyin yaşam koşullarını iyileştirecek şekilde kontrol altına alınmasına kadar çok değişik görevler üstlenmiştir.

33 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Kişilerin ve ailelerin çeşitli sosyal sorunlarının üstesinden gelebilmelerini, yapamadıkları taktirde kişisel/ailevi sorunlara yol açabilecek olan risklerin azaltılmasını (hastalık, yaşlılık ve işsizlik gibi) sağlar.  Bütün vatandaşların en iyi sosyal şartlara sahip olmasını amaçlar.

34 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  CHP’nin hedefi, çağdaş Sosyal Refah Devletini kurmak, tüm dar gelirlilere sosyal hizmet ile ulaşmaktır.  Üretken tam istihdam ile işsizliğin ve yoksulluğun aşılması, eşitsizliklerle mücadele ve fırsat eşitliğinin sağlanması CHP’nin “YENİ SOSYAL DEVLET / KORUYUCU SOSYAL REFAH DEVLETİ ” anlayışının öncelikleridir.

35 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  CHP’nin “işsizlik, yoksulluk ve eşitsizliklerle” mücadelede “önce insan” duyarlılığı içinde uygulamaya koyacağı Yeni Sosyal Refah Devleti, öncelikle ve özellikle aşağıda belirtilen beş konuda yükümlülük ve yönlendiricilik görevini eksiksiz üstlenecektir.

36 Çağdaş Türkiye İçin Değişim 1.Sağlık ve eğitim hizmetlerinde fırsat eşitliği, İnsan onuruna uygun asgari ücret, 2.Tüm çocuklarımıza eğitim hakkı, 3.Herkes için sosyal adalet, dengeli kalkınma, 4.Herkesi kapsayan sosyal güvenlik, 5.Her aileye sigorta, en yoksul ailelere vatandaşlık hakkı ödemesidir.

37 Çağdaş Türkiye İçin Değişim SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ:  Devlet, asli görevleri olan sağlık ve eğitim hizmetlerinin toplumun tüm bireylerine ulaşmasını fırsat eşitliği ilkesi içinde sağlayacaktır.

38 Çağdaş Türkiye İçin Değişim İNSAN ONURUNA UYGUN ASGARİ ÜCRET:  Tüm çalışanların, insan onur ve saygınlığına yaraşır bir gelir düzeyine kavuşturulması hedef alınacak, asgari ücret bu duyarlılığının etkin aracı olarak kullanılacaktır.

39 Çağdaş Türkiye İçin Değişim TÜM ÇOCUKLARIMIZA EĞİTİM HAKKI:  Eğitimde Fırsat Eşitliği sağlanacak, kimsenin mali gücü hiçbir kademede eğitiminin engelini oluşturmayacak, hiçbir çocuğumuz eğitim sistemi dışında bırakılmayacaktır.

40 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  HERKES İÇİN SOSYAL ADALET, DENGELİ KALKINMA: Gerek çalışanlar, gerekse bölgeler arasındaki mevcut gelir dağılımı adaletsizlikleri hızla giderilecek, toplumun farklı katmanları arasında Sosyal Adalet sağlanacak, kalkınmada bölgeler arası dengesizlikler kapatılacaktır

41 Çağdaş Türkiye İçin Değişim HERKESİ KAPSAYAN SOSYAL GÜVENLİK:  Bütün yurttaşlar tüm yaşamları boyunca, “özürlülük, işsizlik, hastalık, yaşlılık, maluliyet, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı, bakıma ve korunmaya muhtaçlık” gibi risklere karşı Sosyal Güvenliğe kavuşturulacaktır.

42 Çağdaş Türkiye İçin Değişim YOKSULLUKLA MÜCADELE  Hedefimiz, “sadaka dağıtan devlet” yerine, insan onuruna saygılı güçlü bir “sosyal refah devleti” yapılanması sağlayarak, ülkemizde “açlığa ve yoksulluğa” son vermektir. ONUR KIRICI, SİYASETE BULAŞTIRILMIŞ YARDIMLARLA, SADAKA KÜLTÜRÜYLE YOKSULLUK YENİLEMEZ: Hedefimiz, Sosyal Refah Devleti temelinde politikalarla yoksulluğu yenmek, sıfır açlık hedefine ulaşmaktır.

43 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  YOKSULLUKLA ETKİN MÜCADELE, SIFIR AÇLIK: Böylelikle, ülkemizin tüm coğrafyasında Yoksullukla Mücadele etkin, ilkeli ve onurlu bir süreç olarak sürdürülecek; kimsenin yatağına aç girmemesi sağlanarak, Sıfır Açlık hedefine ulaşılacaktır.

44 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Bu anlayış ve kararlılıkla oluşturulacak olan “YENİ SOSYAL REFAH DEVLETİ” ile, sadaka dağıtan, insanlığı zedeleyen devlet anlayışı yerine, “İnsan Onurunu Koruyucu” yeni bir Refah Toplumu düzeni kurulacaktır.

45 Çağdaş Türkiye İçin Değişim HER BİREY “SOSYAL YARDIM ALMA HAKKINA” SAHİPTİR.  Bu yardım kişinin toplumda, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşaması için verilir. Yoksullukla mücadele bu anlayışla sürdürülecek; bireyin ve ailenin onuru korunacak, insanın yoksulluğu teşhir edilmeyecek; yoksulun yoksulluğu, ona yapılacak yardımlar siyasi istismara alet edilmeyecektir.

46 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  “EĞİTİM, SAĞLIK, ASGARİ SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ ÖDEME GÜCÜNE ENDEKSLENEMEZ: “Eğitim, sağlık, asgari sosyal güvenlik” gibi devletin temel hizmetleri çalışma hayatı üzerinden değil, vatandaşlık hakkının doğal kapsamı içinde, yurttaşın ödeme gücüne endeksli olmadan, ayrımsız olarak sağlanacaktır.

47 Çağdaş Türkiye İçin Değişim YOKSULLUKLA MÜCADELE, “ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA” ALIŞKANLIĞI YARATMAMALIDIR:  Açlık veya yoksullukla mücadele için uygulamaya konacak programların kişilerde “tembellik eğilimi” veya “çalışmaktan ve sorumluluk üstlenmekten kaçınma alışkanlığı” yaratmaması özenle gözönünde tutulacaktır.

48 Çağdaş Türkiye İçin Değişim HER AİLEYE SİGORTA, HER YOKSUL AİLEYE VATANDAŞLIK HAKKI ÖDEMESİ:  Büyük kentlerden başlayarak, 10 yılda tüm ülkeyi kapsamak üzere Aile Sigortası uygulaması başlatılacaktır. Eş zamanlı olarak kırsal kesimde tüm en yoksul aileleri hedef alacak Vatandaşlık Hakkı Ödemesi uygulamasına geçilecektir.

49 Çağdaş Türkiye İçin Değişim “AİLE SİGORTASI KURUMU” (AS-KUR) KURULACAK  YOKSULA YARDIM “HAK ANLAYIŞI” TEMELİNDE YAPILACAK: Yoksulluğu önleme gerekçesi adı altında yapılan yardımlar, “hak” anlayışının ötesine taşınmamalı, insan onurunu zedeleyen yöntemlerle sürdürülmemelidir. Mevcut yapının bu anlayışla yeniden ele alınması ve yapılandırılması gerekmektedir

50 Çağdaş Türkiye İçin Değişim VATANDAŞLIK HAKKI ÖDEMESİ”  kırsal kesimde ve kent varoşlarında yoksul ve işsiz ailelere yönelik “vatandaşlık hakkı ödemesi yapılacak:  “Aile Sigortası” tüm Türkiye’de uygulamaya geçirilinceye değin, kırsal kesimde yoksul ve işsiz ailelere yönelik “Vatandaşlık Hakkı Ödemesi” yapılacaktır

51 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  AİLE SİGORTASININ, ilk aşamada büyük kentlerde, sonra köyü ve beldesiyle tüm Türkiye’de,  VATANDAŞLIK HAKKI ÖDEMESİNİN ise, Aile Sigortasının tüm ülkede kurumsallaşmasına değin, tüm kırsal kesimde, kent varoşlarında, uygulamaya konulmasıyla, yoksulların ve yoksulluğun sömürülmediği, SIFIR AÇLIĞIN sağlandığı, kişilerin ve ailelerin insan onuruyla bağdaşır nitelikte sosyal yardım alma haklarını kullanabildikleri bir çağdaş düzen kurmaktır.

52 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Türkiye’nin 102 sayılı ILO Sözleşmesi kapsamında bugüne kadar uygulamaya geçirmediği tek sigorta kolu olan “Aile Sigortası” oluşturulacak, böylece sigorta kapsamındaki her aileye asgari gelir güvencesi sağlanacak, Aile Sigortası” ile yoksullukla mücadele bir Devlet politikasına dönüştürülecek, belli gelir düzeyinin altında gelir elde eden, ya da geliri bulunmayan ailelerin onurları kırılmadan korunarak yaşamlarını sürdürmeleri sağlanacak,

53 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Çeşitli kamu kuruluşlarının tümüyle eşgüdümsüz, dağınık ve politik beklentilerle yaptıkları yardımlara son verilecek, bu konuda yetki tümüyle Aile Sigortası Kurumuna devredilecek,  Öncelikle Türkiye genelinde sağlıklı bir “Yoksulluk Envanteri” çıkarılacaktır. Sosyal Hizmet Uzmanları bu envanter çerçevesinde “aile sigortası” kapsamına alınacak aileleri belirleyerek, uygulamayı ailelerle doğrudan temas halinde düzenli olarak izleyecekler,

54 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Aile Sigortası uygulamasına büyük kentlerden başlanacak, ilk aşamada ayakta durmakta zorlanan “kadın ve çocuklardan oluşan ailelere, yalnız emekli veya yaşlılara, korumasız kesimlere ve engellilere” ulaşılacaktır. Aile sigortası, on yıl içinde tüm Türkiye genelinde aşama aşama yaygınlaştırılacak,

55 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Aile Sigortası’ndan yararlanan ailelerin çocuklarının eğitim harcamalarının tümü, yurt parası dahil, bu sigorta kolundan ayrıca karşılanacak

56 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Türkiye İş Kurumu ve illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği yapılarak, özel sektörün de katkısı sağlanarak “Meslek Edindirme Kurslarına” öncelikle “Aile Sigortası” kapsamındaki ailelerin çocukları alınacak,

57 Çağdaş Türkiye İçin Değişim YOKSULLARA EKSİKSİZ SOSYAL GÜVENLİK SAĞLANACAK:  “Aile Sigortası” aşamalı olarak tüm ülke coğrafyasını kapsarken, yoksul yurttaşları ikinci sınıf konumuna getiren “yeşil kart” uygulamasına kademeli olarak son verilerek, yoksulların sosyal güvenlikleri, diğer yurttaşlarla eşit konuma getirilecektir

58 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  “Vatandaşlık Hakkı Ödemesi” olarak, Aile Sigortası kapsamına henüz alınmamış olan ve kırsal kesimde açlık veya derin yoksulluk koşullarında sıkışmış, kayıtlı koşullarda çalışan bir ferdi olmayan tüm ailelere, pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanarak, durumlarında iyileşme sağlanıncaya değin her ay asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacaktır.

59 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  SOSYAL REFAH DEVLETİ’NİN DİĞER UYGULAMALARI DA, YOKSULLUKLA MÜCADELEYE GÜÇ KATACAKTIR.  “7000 GÜNDE EMEKLİLİK”: Emeklilikte, işçiler için getirilen 9000 günlük prim ödeme gün sayısı 7000 güne indirilecektir.  İŞSİZLERE PRİM DESTEĞİ: İşsiz kalanlar, işsizlik ödeneği aldıkları sürece sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

60 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  YOKSULLARA PRİM DESTEĞİ: “Aile sigortası” kapsamındaki ailelerin ve diğer “yoksulluklarını beyan edenlerin” sosyal sigorta primleri, merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.  NÜFUS KAĞIDINI GÖSTEREN, SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞACAK: Her yurttaş sadece nüfus cüzdanını kullanarak, sağlık sigortasından yararlanabilecek, yurttaşlarımızın sağlığı “ödeme gücü boyunduruğundan” kurtarılacaktır.

61 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  EMEKLİYE REFAHTAN PAY: Emeklilere milli gelir artışından pay verilmemesi uygulaması kaldırılacak, emekli yurttaşlarımızın da ikinci sınıf yurttaş konumuna düşmeden milli gelir artışından pay almaları sağlanacaktır.

62 Çağdaş Türkiye İçin Değişim EMEKLİLERİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE SON:  Emeklilerin tekrar çalışmaları halinde aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi uygulamasına son verilecektir

63 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  DUL VE YETİMLERE ASGARİ AYLIK: Dul ve yetimlerin yaşam güvencesi olarak “asgari aylık” uygulaması sürdürülecektir.  ÖZÜRLÜLERE PRİM DESTEĞİ: Sakatlık oranı %60’ın üzerinde olan özürlülerin, sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanacaktır.  MESLEKİ EĞİTİMDE SİGORTA DESTEĞİ: Meslek liselerinde okuyan öğrenciler, primleri devlet tarafından ödenerek tam gün sigortalanacaklardır.

64 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  ÇALIŞAN MAHKUMLAR SİGORTALI OLACAK: Cezaevinde çalışıp, gelir elde eden mahkumlar da sigortalı olma hakkını elde edeceklerdir.  EMEKLİLERİN “İNTİBAK YASASI” ÇIKARILACAK: Çok prim ödeyenin düşük, az prim ödeyenin de fazla aylık aldığı geçmiş uygulamalar düzeltilecektir.

65 Çağdaş Türkiye İçin Değişim KAYIT DIŞI ÇALIŞANA SOSYAL GÜVENLİK:  Ev hizmetlerinde çalışanlar dahil, kayıt dışı istihdam edilmekte olan herkesin kayıt içine alınarak Sosyal Güvenlik Sistemi kapsamına dahil edilmesi hedef alınacaktır.

66 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  MESLEKİ EĞİTİME SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ: “Meslek lisesinde okuyan gençlerimiz”, eğitim hayatları boyunca "tam zamanlı sigortalı" sayılacak, sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecektir

67 Çağdaş Türkiye İçin Değişim SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE YETERLİ KAMU DESTEĞİ:  Devletin sosyal güvenlik sistemine kaynak desteği, AB ülkelerine göre çok sınırlı düzeydedir. Bütçeden sosyal güvenlik sistemine yapılacak destekleme, sosyal devlet olmanın gereği olarak her yıl kademeli olarak artırılacaktır.

68 Çağdaş Türkiye İçin Değişim İŞSİZLİK SİGORTASININ TABANI GENİŞLETİLECEK, UYGULAMASI ETKİNLEŞTİRİLECEK:  İşsizlik Sigortası ödemelerine hak kazanma kolaylaştırılacak, ödeme taban ve tavanı yükseltilecek, ödemelerin daha uzun süre verilmesi sağlanacaktır.  İşsizlik sigortasında biriken kaynak, işsizlikle mücadelenin sağlıklı bir aracı haline getirilecektir.

69 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Çalışma Hakkı

70 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Gençler bakınız; Her üniversiteyi bitiren veya tüm halk iş sahibi olur diye bir kural yok.

71 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Çalışma hakkı kutsaldır,  EMEK EN YÜCE DEĞERDİR  İnsan, yaratıcılığın ve üretkenliğin temel kaynağıdır. İnsana saygı, emeğe saygıyı gerektirir

72 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Çalışmak her insanın vazgeçilmez hakkıdır. İşin sınırlı, çalışacak insanın çok olması kader değildir. Bu durum var olan toplumsal ve ekonomik koşulların sonucudur.  İşçi ve işveren ayrı kutuplar olarak değil, üretimi arttırmayı amaçlayan, haklarını yasalar çerçevesinde arayan taraflar olarak görülmeli; her koşulda toplumsal barış hedef alınmalıdır

73 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Cumhuriyet Halk Partisi, işsizlik sorununu aşmayı, herkesin çalışma hakkını kullanabilmesini sağlamayı toplumsal barışın ve eşitlikçi refah toplumu anlayışının temel koşulu olarak görmektedir. Emekten yana bu ilkeli anlayış ve toplumsal sorumluluk duygusu içinde;  Çalışanlara ve emeğe her koşulda destek verilecektir.

74 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  CHP, demokrasinin gelişmesi ve kalıcı olması için örgütlü toplumun en etkin ve demokratik biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır.  Bu anlayışla CHP, tüm çalışanların kendi sendikalarında örgütlenmesini, sendikal hakların en geniş boyutu ile özgürce kullanılmasını demokratik toplumun gereği sayar.

75 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Çalışma süreleri kısaltılarak, aşamalı olarak AB ülkeleri düzeyine indirilecektir.  Devlet, herkesin çalışma hakkını kullanabilmesi ve bu hakkın korunmasında birinci derecede sorumludur. Çalışma gücünün kaybı durumunda, ekonomik ve sosyal kayıpları giderme işlevini devlet bizzat üstlenecektir.

76 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Gelir getirici bir iş sahibi olma tüm vatandaşların temel hakkıdır. Devlet, çalışmanın, insanın kendini geliştirmesinin bir aracı olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.  Ücretli çalışanların farklı statülerde istihdamından dolayı hak ve özgürlüklerinde ayrımcılık yapılması uygulamasına son verilecek, “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesinin uygulanması özendirilecektir.

77 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Kadınların çalışma hayatına katılmaları teşvik edilecek, kadınların ve erkeklerin aile sorumluluklarını paylaşmalarını kolaylaştırıcı çağdaş çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  Çalışma yaşamında; kuralsızlık değil, yasalar ve kurallar egemen kılınacaktır. Çalışma yaşamı normları, ILO standartları düzeyine çıkarılacaktır.

78 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) ANAYASASI  Evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı olması nedeniyle;  Çok sayıda insan için, adaletsizliğin, sefaletin ve yoksulluğun bulunduğu çalışma koşullarının varlığı ve bunun dünya barışı ve ahengini tehlikeye düşürecek bir hoşnutsuzluğa yol açtığı ve bu koşulların örneğin günlük ve haftalık maksimum çalışma saatlerinin düzenlenmesi

79 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  İşçilerin işe alınması, işsizliğe karşı mücadele, yeterli yaşam koşullarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması, işçilerin genel ve mesleki hastalıklara ve iş sırasında meydana gelen kazalara karşı korunması, çocukların, gençlerin ve kadınların korunması, yaşlılık ve maluliyet aylıklarının bağlanması, eşit işe eşit ücret ilkesinin tanınması, sendikal özgürlük ilkesinin sağlanması, teknik ve mesleki eğitimin düzenlenmesi.

80 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  “ Sendikalar” ile “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt” yasalarındaki antidemokratik hükümler ile “Avrupa Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı”na konmuş olan gereksiz çekinceler kaldırılacaktır.  2821 sayılı "Sendikalar Yasası" ile “2822 sayılı "Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası” değiştirilecektir. Bu kapsamda, iş kolu sayısı azaltılacak, noter zorunluluğu kaldırılacak, %10 barajı düşürülecektir.

81 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Ülkemize, çalışma yaşamı ile ilgili temel hakları getirmede ilk olmak onurunu taşıyan CHP, bu alanda çağdaş, eşitlikçi, özgürlükçü, uzlaşmacı bir yeniden yapılanmayı zorunlu görmektedir. Bu anlayışla;  Ülkemizde çalışma yaşamı, asgari ILO standartlarına kavuşturulurken, işçi hareketinin demokratik niteliğinin korunması, bütünlüğünün sağlanması, gücünün ve etkinliğinin arttırılması hedef alınacaktır.

82 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Çalışma yaşamı ile ilgili olarak, gerek Bireysel İş Hukuku gerekse Toplu İş Hukuku alanlarında mevcut aksaklıkların giderilmesi amacıyla, reform boyutlu köklü yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

83 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  CHP, “BİREYSEL İŞ HUKUKU” ALANINDA REFORM YAPACAKTIR.  İş Yasası, “Temel İş Yasası” olarak yeniden düzenlenecek; uluslararası çalışma normları ve ulusal ilkeler, müşterek kurallar olarak ele alınacak, denizde, basında, hava taşımacılığında, tarımda, ormanda çalışanlarla ilgili hükümler de bu yasa içerisinde yer alacaktır.  “İş Güvenliği” ile ilgili sorunların çözümünde etkin uygulanabilir ve kontrol edilebilir bir düzenlemeye gidilecek, 158 sayılı ILO Sözleşmesi uygulamaya geçirilecektir. Bir yandan istihdam arttırıcı, diğer yandan çalışanların “İş Güvencesini” sağlayıcı önlemler alınacaktır. Yasada belirlenen suç ve kusurlarından ötürü işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı haklarını tümüyle yitirmeleri önlenecektir.

84 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  İşçiler arasında bireysel sözleşmeli personel uygulamasına ve işçi statüsünde olması gerekenlerin kamu görevlisi statüsüne geçirilmesi yolundaki uygulamalara son verilecektir.  Emeğin üzerindeki vergi ve fon yükü azaltılacaktır. “Asgari ücret”, aile geçimi esas alınarak, insan onuruna ve sağlıklı yaşama elverişli ölçüde saptanacaktır.

85 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  CHP, “TOPLU İŞ HUKUKU” ALANINDA REFORM YAPACAKTIR  Uluslararası normlar ve ulusal gerçeklerimiz esas alınarak, çalışanların örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları tek bir temel yasada düzenlenecektir.  Sendikal örgütlenme özgürlüğü ilkesi düzenlenirken işçinin demokratik katılımının en yüksek ve etkin düzeyde olmasını sağlayıcı kurallar getirilecektir. Güçlü sendikacılık doğrudan işçinin iradesi ile oluşturulacaktır.  Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespiti bağımsız bir organa bırakılacak, bu konuda etkin ve çabuk işleyen bir yargı denetimi sağlanacaktır.  Grev uygulamaları üzerindeki yasaklar kaldırılacak, grevlerin etkinliğini sağlayıcı önlemler alınacak, ertelenmesi kararının ancak yargı organlarınca verilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır.  Kamu çalışanlarının sendikalaşma ve grevli toplu iş sözleşmesi yapma hakları “ILO 87 ve 98 sayılı sözleşme” esaslarına göre yeniden düzenlenecektir.

86 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Kamu çalışanlarının sendikalaşma ve grevli toplu iş sözleşmesi yapma hakları “ILO 87 ve 98 sayılı sözleşme” esaslarına göre yeniden düzenlenecektir.

87 İŞ GÜVENCESİ  Çalışma barışının sağlanması ile sürekliliğini kolaylaştırıcı ve özendirici önlemler almakla yükümlü olan devlet, keyfi işten çıkarmalarda da caydırıcı sorumluluk üstlenmelidir.  İş güvencesini daha gelişkin bir biçimde sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu çağdaş haklara ülkemiz işçileri de sahip olacaktır.  “İş Güvencesi” ve “akdin feshinde yargı denetimi” önündeki tüm engellerin kaldırılması, yasal boşlukların doldurulması, çalışma yaşamını çağdaşlaştırmanın ve demokratikleştirmenin temel koşulları olarak değerlendirilecektir.

88 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  TÜM ÇALIŞANLARA ÇAĞDAŞ SENDİKAL HAKLAR  Türkiye’de sanayi toplumuna dönüşümün başlangıç aşamasında, emekçilere sendika özgürlüğünü ve toplu sözleşme haklarını tanımakla, Cumhuriyet Halk Partisi, emeğe ve emeğin örgütlenmesine verdiği önemi sergilemiştir.  CHP, demokrasinin korunması ve geliştirilmesinin, insanca yaşama ve çalışma koşullarının sağlanmasının ve insan kişiliğinin özgürce geliştirilmesinin önkoşulunun, örgütlü toplumun yaratılması olduğunu kabul eder. Bu nedenle CHP, özellikle ücretli çalışanların özgür sendikalarda örgütlenmesini teşvik eder. Bu anlayışla;  Örgütlenme hakkının üzerindeki yanlı baskıların, sarı sendika yaratmaya yönelik her türlü girişimlerin sona erdirilmesi hedef alınacaktır.

89 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Kadın çalışanların çalışma yaşamında gittikçe artan etkinliklerine koşut, sendikal faaliyetlere katılmalarını ve etkin olmalarını sağlayacak önlemler alınacaktır.  Çalışanlarının çağdaş sendikal haklarının önündeki her türlü bürokratik ve yasal engel kaldırılacaktır.

90 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Sendikal haklarını kullanabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması,  Doğrudan uygulanırlık kazanmış olan ILO sözleşmelerinden kaynaklanan haklarını kullanılabilmeleri, sağlanacaktır.  Medya sektöründe ayrımsız grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkın kullanılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

91 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Grev, sadece toplu iş sözleşmesi sürecinde bir araç olarak görülmemeli, toplu sözleşmelerle sağlanan hakların uygulatılmasının bir güvencesi olarak da değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, "Hak Grevi ve Dayanışma Grevinin" serbest bırakılması, toplu iş sözleşmeleri için yetki tespitinin tarafsızlıkla uygulanması hedef alınacaktır.  Grev hakkının kullanımını önleyen, geciktiren ve etkisizleştiren tüm zorlayıcı, bağlayıcı düzenlemeler ile grev hakkının özünü zedeleyen tüm grev yasaklarının kaldırılması; grevlerin, ancak yargı organlarınca ertelenebilmesi; grev ertelemelerinin, geçerli, somut nedenlere bağlanması; erteleme sona erdikten sonra greve devam edilebilmesi, sağlanacaktır.  Toplu pazarlık hakkının kullanımının; çalışanlar, işveren ve hükümet kanatlarının katılımıyla, geçmiş deneyimlerimizin ışığında ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ilke ve sözleşmeleri doğrultusunda, yeniden düzenlenmesi hedef alınacaktır.

92 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Toplu pazarlık hakkının kullanımının; çalışanlar, işveren ve hükümet kanatlarının katılımıyla, geçmiş deneyimlerimizin ışığında ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ilke ve sözleşmeleri doğrultusunda, yeniden düzenlenmesi hedef alınacaktır.

93 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA” HAKKI  CHP, tüm çalışanların insanca yaşama ve çalışma koşullarına kavuşturulmalarını amaçlamaktadır. Bu amaçla,  İşçi sağlığı, meslek hastalığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat, teknolojide ve kullanılan girdilerde meydana gelen gelişmeler göz önüne alınarak gözden geçirilecek ve çağdaşlaştırılacaktır.  İşçi sağlığı, meslek hastalığı ve iş güvenliği konusunda çağdaş normlar esas alınacak, yerleşmiş normlara ilişkin hukuksuzluğu ve tıkanmışlığı gidermek için hukuki düzenlemeler sosyal taraflarla birlikte yaşama geçirilecektir.  Gerek işyerlerinde, gerek basın ve yayın organlarında çalışanları bilgilendirici ve bilinçlendirici yayınlar teşvik edilecektir.  İşçi sağlığı, meslek hastalığı ve iş güvenliği denetim personelinin sayısı, olanakları ve yetkileri arttırılarak, bağımsızlığı sağlanacak, mevzuatın ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar etkili hale getirilecektir.

94 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Gerek işyerlerinde, gerek basın ve yayın organlarında çalışanları bilgilendirici ve bilinçlendirici yayınlar teşvik edilecektir.  İşçi sağlığı, meslek hastalığı ve iş güvenliği denetim personelinin sayısı, olanakları ve yetkileri arttırılarak, bağımsızlığı sağlanacak, mevzuatın ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar etkili hale getirilecektir.

95 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Güvencesiz, kaçak işçi çalıştırılmasının önüne geçilerek; “Sosyal Güvenlik Sistemi”nin en önemli sorunu haline gelen finansman sorunu çözülecektir. Bundan kaynaklanan haksız rekabet önlenecektir.  Kıdem tazminatı, işçiler bakımından ödün verilemez ve vazgeçilemez bir kazanılmış “işçi hakkıdır”. Bu alana ilişkin yasal düzenlemeler, ancak tarafların mutabakatı sağlanarak, müktesep haklar korunarak gerçekleştirilecektir.  Ekonomik Sosyal Konsey, üçlü yapı temel alınarak yeniden oluşturulacak, kamu kesiminin ağırlığı azaltılacak, gerekli durumlarda Konseyin bileşimi genişletilecektir.  Çağımızın teknolojik gelişmelerine paralel olarak yeni mesleki hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda;  Çalışma biçiminden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan hastalıklar da meslek hastalığı olarak kabul edilecek, Meslek Hastalıkları listesi günümüz çalışma koşularına göre yeniden düzenlenecektir.  Meslek hastalıkları hastanelerinin sayısı arttırılacak; özellikle sanayinin yoğun olduğu yerlerde yeni meslek hastalıkları hastaneleri açılacaktır.  Meslek hastalıklarında tazmin edici değil, koruyucu önlemlere yönelik hukuksal düzenlemeler yapılacaktır.

96 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Ekonomik Sosyal Konsey, üçlü yapı temel alınarak yeniden oluşturulacak, kamu kesiminin ağırlığı azaltılacak, gerekli durumlarda Konseyin bileşimi genişletilecektir.  Çağımızın teknolojik gelişmelerine paralel olarak yeni mesleki hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda;

97 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Çalışma biçiminden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan hastalıklar da meslek hastalığı olarak kabul edilecek, Meslek Hastalıkları listesi günümüz çalışma koşularına göre yeniden düzenlenecektir. Meslek hastalıkları hastanelerinin sayısı arttırılacak; özellikle sanayinin yoğun olduğu yerlerde yeni meslek hastalıkları hastaneleri açılacaktır. Meslek hastalıklarında tazmin edici değil, koruyucu önlemlere yönelik hukuksal düzenlemeler yapılacaktır.

98 Çağdaş Türkiye İçin Değişim Cumhuriyet Halk Partisi,  İşsizlik sorununu aşmayı,  Herkesin çalışma hakkını kullanabilmesini sağlamayı, toplumsal barışın ve eşitlikçi refah toplumu anlayışının temel koşulu olarak görmektedir.

99 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Çalışma hakkı, yaşamsal önemi olan temel insan haklarındandır.  İşsizlik ise çalışmak istedikleri halde bu olanağı bulamayan bireylerin elinden bu anayasal hakkın alınmasıdır.

100 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  İşsizliğin hızla azaltılması, yeni istihdam alanları yaratılması CHP’nin en acil hedefidir. Bu anlayışla, işsizlik sorununun kalıcı olarak aşılabilmesi için;

101 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  İç piyasayı canlandıran, istihdam yaratan bir ekonomik büyüme modeli uygulanacaktır. Ekonomide sağlanacak istikrarlı, endüstriyel sektörleri güçlendirici, turizm ve diğer temel hizmet sektörlerini geliştirici, üretime dayalı hızlı büyümeyle ülkemizde toplumsal bunalım noktasına tırmanmış olan işsizliğin makul sürede ve istikrarlı şekilde yüzde 5’in altına indirilmesi hedef alınacaktır.

102 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Devlet, ülkede, “tam istihdam”ın sağlanmasına yönelik önlemleri doğrudan alırken, özel sektörü de bu doğrultuda kararlılıkla teşvik edecektir. Üçlü diyalog ve işbirliği yöntemiyle geliştirilecek “Ulusal İstihdam Stratejisi" öngörülen hedeflere uyarlanacaktır. Bu kapsamda;

103 Çağdaş Türkiye İçin Değişim İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILACAK:  En stratejik varlığımız olan işgücümüzün ve de özellikle kadınların büyüme sürecine en üst düzeyde katkısını sağlamak amacıyla istihdam seferberliği başlatılacaktır. İş arayan tüm yurttaşlarımızın makul bir zamanda kaliteli bir işe sahip olması sağlanacaktır.

104 Çağdaş Türkiye İçin Değişim ETKİN VE İLERİ VİZYONLU İŞGÜCÜ PLANLAMASI:  Geleceğin endüstrilerinde iddialı konuma geçme, bilgi toplumunun işgücü talebini karşılama, üretken istihdam arttırma hedefleri de gözetilerek “İnsan gücü planlaması”nın uygulamasına etkinlik kazandırılacaktır.

105 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇİLECEK:  Ekonomide hızlı ve istikrarlı büyümeyi sağlayacak yatırım ve teknolojik yapılanma ortamı yaratılacak, ulusal kaynakların verimli ve etkin olarak değerlendirilmesi, özel istihdam programlarının harekete geçirilmesi sağlanacaktır.

106 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  EK İSTİHDAMA VERGİ VE SİGORTA DESTEĞİ:  Emeğin vergi ve sigorta yükü azaltılarak girişimcinin ek istihdam yaratması özendirilecek. Mevcut çalışanlar sayısında sağlanacak artışa endeksli olarak verilecek istihdam desteği güçlendirilecektir.

107 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  KAYITDIŞI İSTİHDAM KAYDA ALINACAK:  Kayıt dışı istihdam, kayıtlı istihdam özendirilerek, kayıt dışı istihdama gerekli denetim ve caydırıcı önlemler alınarak kayıt içine çekilecek; kurallara uygun davrananlar aleyhine haksız rekabete yol açan kayıt dışı istihdamın önlenmesinde gerekli kararlılık gösterilecektir.

108 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  GİRİŞİMCİYE RİSK SERMAYESİ DESTEĞİ:  Risk Sermayesi uygulaması yaygınlaştırılacak; sermayesiz girişimciler desteklenerek istihdam yaratmaları sağlanacaktır.

109 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  ÜRETKEN İSTİHDAM ARTIRILACAK:  Dış pazarlarda giderek yoğunlaşan dinamik rekabet süreci, emek verimliliğinin artırılmasını ve üretken istihdamın yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Emeğin kullanımına sunulan donanımın teknolojik düzeyinin geliştirilmesi, emeğin üretkenliğinin artırılması hedef alınacaktır. Bu çerçevede;

110 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  Yeniden beceri kazandırma” ve “işbaşı eğitimi” faaliyetlerine yaygınlık ve etkinlik kazandırılacak; teknolojik değişim nedeniyle işlerini kaybedenler, yeni iş alanlarına hazırlanacaktır.

111 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK: “Genç İş Kur” Programıyla girişimci gençlere, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden proje ve danışmanlık hizmeti ve finansman desteği sağlanacaktır. En az 10 gencin ortak olarak, “bilişim, bilgi teknolojileri ve diğer ileri teknoloji alanlarında” geliştirecekleri projeler, asgari yüzde 20 öz kaynak koşuluyla desteklenecektir.

112 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  GENÇİŞ” İLE GENÇ İŞSİZLERİ MESLEĞE YÖNLENDİRMEK İÇİN DESTEK: “GENÇİŞ Organizasyonu”, kamunun ve yerel yönetimlerinin olanaklarından yararlanarak ve gençler için eğitim, kültür, turizm ve çevre alanlarında yeni projeler üreterek gençlere birikimlerine ve yeteneklerine göre yeni iş sahaları yaratacaktır. Yeterli eğitime sahip gençlere üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında istihdam edilecekleri stajyerlik olanakları yaratılacaktır.

113 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAMA ÖNCELİK:  Ülke genelinde özel sektör yatırımlarının teşviğinde, sektör önceliğine ve istihdam yaratma özelliğine öncelik verilirken, kalkınmada öncelikli yörelerde istihdamı özendirici seçici teşvik politikalarına ağırlık verilecektir. Bu doğrultuda vergi politikalarında özendirici önlemler alınacaktır. Bu anlayışla;

114 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  KIRSAL KESİM SÜRELİ İSTİHDAM PROJESİ;  Kamu kesimi, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere kalkınmada geri bölgelerde, istihdam yaratıcı, üretken ve verimli yatırımlar yapacak kapasite ve kararlılığa kavuşturulacak; bölgede geçici rahatlama yaratabilmek amacıyla kırsal altyapıya yönelik kapsamlı bir “Süreli İstihdam Projesi” uygulamasına geçilecektir.

115 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  KADINLARA İŞ KURMA DESTEĞİ: Ev ekonomisi ve el sanatları uygulamalarıyla kişisel becerilerini girişimciliğe dönüştürmek isteyen kadınlara, “İş Kurma Kredisi” ve “Pazarlama Desteği” sağlanacaktır.

116 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  EĞİTİM İLE İŞGÜCÜ POLİTİKALARINDA UYUM SAĞLANACAK:  Eğitim sektörünün işgücü talebine olan duyarlılığı arttırılacak, işletmelerin talep ettiği alanlarda insan sermayesinin güçlendirilmesi ve eğitim ile işgücü piyasasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

117 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  TARIMDA ÇIRAKLIK EĞİTİMİ:  Çıraklık eğitim sisteminin yapısı geliştirilecek, çalışma alanı genişletilecek; kırsal kesimde yer alan 16-18 yaş grubu gençlerimiz için tarım-hayvancılık ve ormancılık çıraklık kapsamına alınacaktır. Böylelikle köylerde yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz sertifikalı çiftçi olarak, sosyal güvenlik sistemine dahil olacaktır.

118 Çağdaş Türkiye İçin Değişim  KADINLARIMIZA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA OLANAĞI:  Kadınlarımızın işgücüne daha yoğun katılımını sağlamak için, yarı-zamanlı çalışma imkanları yaratılacak, bu amaçla sosyal güvenlik sistemi ve vergi mevzuatında gerekli düzenleme yapılacak; çocuk bakım hizmetlerinin yerel yönetimlerin desteği ile kurumsallaştırılması sağlanacaktır

119

120

121

122

123


"Çağdaş Türkiye İçin Değişim Cumhuriyet Halk Partisi Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları