Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REASÜRANS VE ACENTE YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REASÜRANS VE ACENTE YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 REASÜRANS VE ACENTE YÖNETİMİ

2 KONU BAŞLIKLARI 1-REASÜRANS 2-SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
3-SİGORTA ACENTE KURULUŞ İŞLEMLERİ 4-SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ 5-ACENTELİK FAALİYETİNİN DENETİMİ 6-SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ 7-BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI

3 REASÜRANS Reasürans, en yalın tanımıyla; sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, reasürans sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devretmesi olarak tanımlanabilir. Bir reasürans anlaşmasının iki tarafı vardır: Reasürör ve sigortacı. Sigortacı, risk devri yaptığı için genellikle devreden (sedan) taraf olarak bilinir.

4 REASÜRANS Reasürans Türleri Reasürans temel olarak ihtiyari reasürans ve zorunlu reasürans olmak üzere ikiye ayrılır.

5 REASÜRANS İhtiyari Reasürans İhtiyari reasürans uygulanmakta olan en eski reasürans yöntemidir. Genellikle bireysel risklerin reasüre edilmesinde kullanılır. Ne sedan şirketin herhangi bir riziko üzerinden reasürans devri yapma ne de reasürörün devredilen işi kabul zorunluluğu vardır.

6 REASÜRANS Zorunlu Reasürans Zorunlu reasürans uygulamada genellikle trete reasüransı olarak adlandırılır. Bu uygulamada, sedan şirket reasürör ile imzaladığı bir anlaşma uyarınca tanımlanmış riskleri anlaşmada belirlenen şartlar çerçevesinde reasüröre devretmek ve reasürör de bunları kabul etmek zorundadır.

7 REASÜRANS Reasürans anlaşmaları, riskin paylaşılma yöntemine göre çeşitli gruplara ayrılır. Bölüşmeli reasürans anlaşmaları: Bu tür anlaşmalarda, sigorta primi ve hasarlar belli bir oranda sigorta şirketi ile reasürör arasında paylaşılır. Sonuç olarak sigortacının ve reasürörün devredilen risklerden elde edeceği kâr veya zarar birbirine benzer olacaktır. Bölüşmesiz reasürans anlaşmaları: Bu tür anlaşmalarda reasürör, sigortacının zararının belli bir tutarı geçmesi halinde, sadece aşan kısmı ödemekle yükümlüdür. Sigortacıya ödenen hasarla reasüröre devredilen prim arasında oransal bir bağlantı yoktur.

8 REASÜRANS Reasüransın Faydaları Reasüransın sigortacılar açısından
Riskin dağıtılmasını sağlamak Sigortacının iş kabul kapasitesini ve esnekliğini artırmak Sigorta şirketinin mali yapısını desteklemek Katastrofik hasarları kontrol etmek Bilgi paylaşımını arttırmak gibi fonksiyonları vardır.

9 REASÜRANS VE ACENTE YÖNETİMİ
ÜNİTE 2 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ

10 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
GENEL OLARAK ACENTE: TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN

11 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN ACENTE T.T.K.116 Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfat olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye Acente denir

12 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN ACENTE ACENTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: T.T.K Müvekkilinin işlerini görmeye ve menfaatlerini koruma, T.T.K Müvekkilini bilgilendirme, T.T.K Acente, müvekkili hesabına teslim aldığı eşyanın korunması, gerekli tedbirlerin alınması, T.T.K Acente müvekkiline ait olan paranın gönderilmesi veya teslim edilmesi,

13 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN ACENTE ACENTENİN HAKLARI T.T.K Acente, işlerini ifâ için yaptığı masraflardan ancak fevkalâde masrafların tazminini isteyebilir. T.T.K 128. Bölgesi içindeki şahıslarla müvekkili arasında doğrudan doğruya yapılan muamelelerden dolayı bir ücret istemek hakkını haizdir.

14 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN ACENTE Bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi.

15 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
YETKİLİ ACENTE-SINIRLI YETKİLİ ACENTE AYIRIMI 5684 sayılı Kanunda iki tür acentelik mevcuttur. 1-Yalnızca Zorunlu Sigortalar ve Hayat Sigortaları ile sınırlı olmak üzere yetki verilen acenteler. 2- Tüm sigortalar için yetki verilen acentelerdir.

16 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN GENEL DURUM: MADDE 23 : Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir. Sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelik ile belirlenir. Sigorta acenteliği yapacaklar, Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir belge alarak Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Levhaya kayıt zorunluluğu ile Müsteşarlıktan belge almaya ilişkin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

17 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN GENEL DURUM: MADDE 23 /18: Türk Ticaret Kanununun acentelere ilişkin hükümleri sigorta acenteleri hakkında da uygulanır. MADDE 23/2: Sigorta Acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelik ile belirlenir. MADDE 23/11: Bakanlar Kurulu, yabancı sigorta acentelerinin Türkiye’deki faaliyetleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılık hizmetlerine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. MADDE 23/10: Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hakkında Levhaya kayıt zorunluluğu ile Müsteşarlıktan belge almaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

18 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN GENEL DURUM: GÖREV ALMA YASAĞI MADDE 23/12: Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.

19 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN GENEL DURUM: FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI: MADDE 23/13: Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamaz. Ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta acenteliği iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz. MADDE 23/14: Sigorta acenteliği yapmaktan yasaklananlar, sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalıştırılamaz. Bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta acenteliği mesleğinin icrası için işbirliği yapılamaz.

20 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN GENEL DURUM: SIRLARIN GİZLİ TUTULMASI: MADDE 23/17: Sigorta acenteleri ile bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunludur.

21 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN GENEL DURUM: DENETİM: MADDE 28: Türkiye’de sigortacılık alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

22 SİGORTA ACENTELİĞİNE GİRİŞ
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU AÇISINDAN GENEL DURUM: DENETİM: MADDE 28: Türkiye’de sigortacılık alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

23 SİGORTA ACENTE KURULUŞ İŞLEMLERİ
Kimler sigorta acentesi olabilir? Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin (ortakları dahil) aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor: Türkiye’de yerleşik olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, Belirli suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak, Önceki ticari faaliyetlerinde iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak, Teknik personel vasıflarına sahip olmak, Asgari malvarlığı/sermaye şartına sahip olmak (25 bin TL), Mesleki sorumluluk sigortasını, beher tazminat talebi için teminatı en az TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az TL olmak üzere yaptırmak, * Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmak...

24 SİGORTA ACENTE KURULUŞ İŞLEMLERİ
Uygunluk belgesi almak için başvurular, TOBB tarafından görevlendirilen odalara yapılıyor. İstenen belgeleri tamamlayan acentelerin talepleri TOBB tarafından müsteşarlığa iletiliyor. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler levhaya kaydedilmek üzere TOBB’a bildiriliyor. Bu bildirim, acenteler açısından uygunluk belgesi niteliği taşıyor. Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acentelerin, levhaya kayıt olmak ve ruhsat almak için en geç altı ay içinde TOBB’a başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sigorta acenteleri, levhaya kayıttan sonraki 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorunda. Acentelik koşullarını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler belirli bir teminat karşılığında şirketlerle sözleşme yapabiliyor ve ürettiği poliçe üzerinden komisyon alıyor. Komisyon oranları ürünlere ve şirketlere göre değişiyor. Halen ortalama bir acentenin çalıştığı sigorta şirketinden aldığı komisyon oranı yüzde 40’a kadar çıkabiliyor.

25 SİGORTA ACENTE KURULUŞ İŞLEMLERİ
2014 Yılı Levha Kayıt ve Levha Aidat Ücreti 1 Ocak 2014 gününden itibaren 31 Aralık 2014 günü bitimine kadar (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim etmek kaydıyla) Levha kayıt ücreti 7.500,-TL (yedibinbeşyüzTL); 2014 yılı Levha aidatı ise, 50,-TL (elliTL) olarak belirlenmiştir.

26 SİGORTA ACENTE KURULUŞ İŞLEMLERİ
Sigorta Acenteliği Faaliyeti için Gerekli Asgari Fiziki Şartlar 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin; -Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlıbaşına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması, -Kullandığı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarından en az ikisinin sigorta acentesi adına kayıtlı bulunması, -En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması, -İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.

27 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, Sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini, acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması, acentelik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

28 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelikte yer alan; Acente: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlanan gerçek veya tüzel kişi sigorta acentesini, İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesini, Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu, Levha: Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren Levhayı, Malvarlığı: Gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan değeri parayla ölçülebilir taşınır ve taşınmaz varlıklar tutarını, Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

29 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelikte yer alan; Oda: Ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarını, SEGEM: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezini, Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını, Teknik personel: Acentelerde sigorta pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini yapan personeli, TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, TSB: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

30 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Gerçek kişi acenteler Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır. 1)Teknik personel unvanını taşıması. 2)Türkiye’de yerleşik olması. 3)Sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması 4)Asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması. 5)Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması. 6)Öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.

31 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İLE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTESİ MÜDÜRLERİ İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) 2 yıl Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz.

32 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
ACENTE TEKNİK PERSONELİ OLMAK İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ Lise ve dengi okul 1 yıl Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) İki yıllık yüksekokul İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz. Dört yıllık yükseköğretim kurumları

33 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 1.Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir. (Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır). 2.Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden sayılır. 3.Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için geçirilen süreler dikkate alınır.

34 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Tüzel kişi acenteler Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır. 1)Merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları. 2)Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması. 3)Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması. 4)Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

35 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelerin teşkilatı Acenteler, merkezleri dışında şube açabilir. Şube açılabilmesi için Müsteşarlıkça talep edilen bilgi ve belgeler ile Müsteşarlığa başvurularak izin alınır. Acente şubeleri, şube olduğu belirtilmek şartıyla acente ile aynı unvanı taşır. Merkezler için gerekli olan fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterlilik şartları acente şubeleri bakımından da aranır. Acente şubeleri, başka bir acente ile aynı mekânda faaliyet gösteremez. Acenteler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç 15 iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirir.

36 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Asgari ödenmiş sermaye ve malvarlığı Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre asgari ödenmiş sermaye miktarı TL’den az olamaz. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az TL ve her bir şube için en az TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de TL’dir. Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır. Bu tutar her durumda TL’den az olamaz. Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.

37 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Uygunluk belgesi ve Levhaya kayıt Levhaya kayıt olunmadan acentelik faaliyetinde bulunulamaz. Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerin Levhaya kayıt öncesinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almaları gerekir. Uygunluk belgesi başvurusu TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapılır. Başvurularda düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydıyla ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6, ek-7 ve ek-8’de belirtilen bilgi ve belgeler aranır. Belgeleri tamamlanmış olan acentelerin başvuruları TOBB tarafından Müsteşarlığa intikal ettirilir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler Levhaya kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından uygunluk belgesi niteliğindedir. Levhaya kayıtlı olan acenteler TOBB internet sitesinde duyurulur. Bu kapsamda yer alacak bilgiler Müsteşarlığın uygun görüşüyle TOBB tarafından belirlenir.

38 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Unvan MADDE 12 – (1) Acente unvanlarında “sigorta aracılığı” veya “sigorta acenteliği” ifadelerinden birisi kullanılır. Acenteler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ilave ifadeler de kullanabilir.

39 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelik Yetkilerinin Verilmesi Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince hususi bir vekâletnameyle verilir. Bu yetkiler acenteler tarafından başka acentelere veya kişilere devredilmez. Acentelik yetkisi verilen vekâletnamelerde faaliyette bulunulacak sigorta dalları ve bu dallar kapsamında tanınacak yetkiler belirtilir.

40 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelik Yetkilerinin Verilmesi Sigorta şirketleri tarafından acentelik yetkisi verilen Levhaya kayıtlı acenteler, bu yetkinin kapsam ve sınırı belirtilmek suretiyle elektronik ortama işlenir. Bu konulardaki gerekli bilgi işlem programı TOBB tarafından oluşturulur. Sigorta şirketleri tarafından Levha kaydı bulunmayanlara acentelik yetkisi verilmez ve bunlarla acentelik sözleşmesi yapılamaz. Acentelik sözleşmesinin tesciline ilişkin işlemlerde Levha kaydı görülmeden kayıt yapılmaz. Levha kaydını takip eden altı ay içinde en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesinin yapılarak poliçe düzenlemeye başlanmış olması, acentelerin faaliyete geçtiğinin göstergesi olarak değerlendirilir.

41 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelik Yetkilerinin Verilmesi Levha kaydını takip eden altı ay içinde en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesinin yapılarak poliçe düzenlemeye başlanmış olması, acentelerin faaliyete geçtiğinin göstergesi olarak değerlendirilir.

42 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelik Yetkilerinin Verilmesi

43 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelik sözleşmesi Aşağıda belirtilen hususlar sigorta şirketleriyle acenteler arasında yapılacak acentelik sözleşmelerinde düzenlenir. a) Sözleşmenin tarafları. b) Sözleşmenin süresi, yenileme ve fesih şartları. c) Acenteye verilen yetkinin sigorta branşları itibarıyla kapsamı ve coğrafi sınırı. ç) Levha kayıt numarası veya 13 üncü maddedeki kurum ve kuruluşlar için kayıt numarası. d) Ödenecek komisyon ve sağlanacak diğer menfaatler ile bu hususların değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar. e) Poliçe düzenlenmesine, primin tahsiline ve sigorta şirketine intikaline ilişkin hükümler. f) Hesap mutabakatına ilişkin hükümler. g) Tesis edilecek teminata ilişkin hükümler.

44 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve primlerin tahsili Sigorta sözleşmesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi sigorta şirketlerine aittir. Bu yetki, acentelik vekâletnamesinde belirtilmek kaydıyla, sigorta acentelerine devredilebilir. Sigorta şirketlerince sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme konularında yetkilendirilmemiş acenteler poliçe düzenleyemez ve/veya prim tahsilâtı yapamaz.

45 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve primlerin tahsili Acentelerce düzenlenen poliçeler kapsamında sigortalı tarafından acentelere yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılır. Acenteler tarafından düzenlenen poliçeler kapsamındaki tazminat ödemelerinin sigorta şirketlerince doğrudan hak sahibine yapılması esastır. Sigorta şirketlerince tazminat ödemesi kapsamında acenteye ödeme yapılması durumunda, yapılan ödeme hak sahibi tarafından tahsil edilmedikçe ödenmiş sayılmaz. Sigorta şirketleri sigorta poliçelerine aracılık eden acentenin unvanı, Levha kayıt numarasının poliçelerde yer alması için gerekli düzenlemeleri yapar. Sigorta şirketleri ve acenteler, teknik personel olmayan kişilerin tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreleri kullanmamaları için gerekli tedbirleri alır.

46 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Hesap planı ve hesap mutabakatı Sigorta şirketleri ve acentelerin hesap ve kayıt düzenlerini üçer aylık dönemler itibariyle mutabakat çalışmasına uygun olacak şekilde oluşturmaları ve en geç ilgili dönemi takiben bir ay içinde mutabakat sağlamaları gereklidir. Acenteler, aracılık ettikleri prim tutarları ve tahakkuk eden komisyonu çalıştıkları şirketler bazında takip eder. Acenteler hesaplarını ve mali tablolarını Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorundadır.

47 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
İlan, reklâm, afiş ve pano (1) Acentelerin ve şubelerinin antet, afiş, reklam ve tabelalarında acente unvanına yer verilir. (2) Acente unvanı ile Levha kayıt numarasını içeren bir plaka acentelik faaliyeti gösterilen mekânların girişinde ve gözle görünür şekilde asılır. (3) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketlerinin unvanları müşterilerince görülebilecek bir yerde yazılı olarak yer alır.

48 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Sürekli eğitim (1) Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tarihi ve programı Müsteşarlıkça belirlenecek eğitime katılır. (2) Eğitim SEGEM veya SEGEM tarafından yapılacak hizmet alımı yoluyla verilir. Eğitimin süresi, kapsamı, yöntemi ile ücreti ve diğer koşullarına ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır. (3) Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler TOBB ve TSB’ye iletilir.

49 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Teknik personel kimliği (1) Teknik personelin sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemleri esnasında hangi acenteye bağlı olarak çalıştığını açıkça belirtmesi ve kimliğini göstermesi gerekir. Teknik personel kimliğini ibraz edemeyenler bu işlemleri yapamaz. (2) Kimliklerin şekli ve içeriği İcra Komitesi tarafından belirlenir ve Müsteşarlığın onayıyla uygulamaya konulur. Teknik personelin kimliği, uygunluk belgesi başvurusunda bulunulan oda tarafından verilir. (3) Acentelik sözleşmesinin feshi halinde veya teknik personelin acenteyle ilişiğinin kesilmesi veyahut yetkisinin kaldırılması durumlarında, acenteler keyfiyeti en geç on iş günü içinde uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir ve verilen kimlikler ilgili odaya iade edilir. İade edilmeyen kimliklerden teknik personel sorumludur.

50 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ

51 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Bilgi kayıtları ve kayıtlara erişim TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller TOBB tarafından belirlenir. Müsteşarlık talimatları ile İcra Komitesince gerekli görülen karar ve duyuruların acentelere iletilmesi için TOBB tarafından gerekli işlemler yapılır..

52 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik yetkilerinin kaldırılması (1)Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir. (2)Sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi halleri en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir. (3)Gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben, faaliyeti sona eren acentenin Levha kaydı silinir. Levha kaydı silinen acenteler listesinde, Levha kaydının silinme gerekçesine yer verilir.

53 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik yetkilerinin kaldırılması (4)Mahkeme kararıyla kesinleşmiş prim borcunun ödenmemesi nedeniyle şirketlerince acentelik yetkileri kaldırılanlar Müsteşarlığa bildirilir ve acentelik faaliyetleri bu borçları ödeninceye kadar Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulur. Bu husus Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirilir. (5)Levha kaydı silinen ya da acentelik yetkileri geçici veya sürekli olarak kaldırılan acentelerin mevcut portföylerine ilişkin devam eden işlemler bakımından sigortalıların, hak sahiplerinin ve acentelerin menfaatlerinin korunması için ilgili sigorta şirketlerince gerekli tedbirler alınır.

54 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Uygunluk belgesinin iptali (1)Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Kanunun 32. maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acentelerin faaliyetleri Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir. (2) Mali durumlarının bağlı bulundukları sigorta şirketi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği anlaşılan acenteler için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Müsteşarlıkça ilgili sigorta şirketlerine bildirimde bulunulur. Alınan tedbirlere rağmen durumlarında bir iyileşme olmayan acentelerin faaliyetleri Müsteşarlıkça altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir.

55 SİGORTA ACENTE YÖNETMELİĞİ
Uygunluk belgesinin iptali (3) Acentelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması sonrasında faaliyete başlangıcı takip eden bir yıl içinde aynı fiili tekrar etmeleri halinde uygunluk belgeleri Müsteşarlıkça iptal edilir. (4) Meslekten çıkarılmasına karar verilen acenteler İcra Komitesi tarafından Levhadan silinir. Bu hususa ilişkin bilgiler TOBB’da ayrı bir liste halinde tutulur ve elektronik ortamda TSB’ye iletilir. (5) Acenteler için öngörülen tedbirler, teknik personel için de uygulanır. Teknik personelin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, işlem yapma yetkisinin iptali şeklindedir.

56 ACENTELİK FAALİYETİNİN DENETİMİ
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 28’inci maddesi gereğince sigorta acentelerinin denetimini SİGORTA DENETLEME KURULU yapmaktadır.

57 ACENTELİK FAALİYETİNİN DENETİMİ
TALEP EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER Denetim elemanları (sigorta denetleme uzman ve aktüerleri ile bunların yardımcıları), denetime başlayacakları tarihi ve talep ettikleri bilgi ve belgeleri denetime başlamadan uygun bir süre önce ilgili sigorta acentesine bildirir ve hazırlanmasını talep ederler. Denetim elemanları tarafından sigorta acentelerinden talep edilen bilgi ve belgelerden uygun olanlar elektronik ortamda (cd (yığın disk), flash drive (usb bellek), e-posta vs.) sunulabilir. Denetim elemanları, acentenin bilgi işlem sistemine her zaman için erişim hakkına sahiptirler.

58 ACENTELİK FAALİYETİNİN DENETİMİ
DENETİMİN BÖLÜMLERİ KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARININ İNCELENMESİ ARACILIK FAALİYETİNİN DENETİMİ SİGORTA ACENTELERİNİN DİĞER FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

59 ACENTELİK FAALİYETİNİN DENETİMİ
KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARININ İNCELENMESİ Acentelerin Uygunluk Şartlarının İncelenmesi Bankalar ile Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Kurumların Uygunluk Şartlarının İncelenmesi. Bireysel Emeklilik Aracılığı Yapan Acentelerin Şartlarının İncelenmesi Teknik Personel İstihdamının İncelenmesi Mesleki Sorumluluk Sigortasının İncelenmesi Asgari Sermaye veya Malvarlığı Tutarının İncelenmesi Acentelik Teminatlarının İncelenmesi Fiziki Mekan ve Teknik Altyapı Yeterliliğinin İncelenmesi Acentelik Sözleşmesi ile Vekaletnamenin Tescil ve İlan İşlemlerinin İncelenmesi Şube İşlem ve Faaliyetlerinin İncelenmesi

60 ACENTELİK FAALİYETİNİN DENETİMİ
ARACILIK FAALİYETİNİN DENETİMİ Bilgilendirme Faaliyet ve Yükümlülüğünün Denetimi Poliçe Düzenleme Faaliyetinin Denetimi Prim Tahsilat İşlemlerinin Denetimi Kayıtların ve Hesap Mutabakatlarının İncelenmesi Tazminat İşlemlerine Aracılık Faaliyetinin Denetimi Komisyon Oran ve İşlemlerinin İncelenmesi

61 ACENTELİK FAALİYETİNİN DENETİMİ
SİGORTA ACENTELERİNİN DİĞER FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ Değişiklikleri Bildirme Yükümlülüğünün İncelenmesi Unvan, İlan, Reklam, Afiş ve Panoların İncelenmesi Sır Saklama ve Diğer Yükümlülüklerin İncelenmesi Teknik Personel Kimliğinin İncelenmesi Teknik Personelin Hizmetiçi Eğitim Durumunun İncelenmesi Başka Faaliyet Yasağının İncelenmesi Yetkilerin Kullanılması ve Acenteler Arası İş Paylaşımının İncelenmesi Yasaklıların Acentelik Faaliyetinde Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi Disiplin Cezası Gerektiren Eylemlerinin İncelenmesi Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasının İncelenmesi Acentelik Yetkilerinin Kaldırılması İşlemlerinin İncelenmesi

62 ACENTE TEKNİK PERSONELİ
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek kişilere Acente Teknik Personeli denir.

63 ACENTE TEKNİK PERSONELİ
ACENTE TEKNİK PERSONELİ OLMAK İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ (EK-1/B) ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ Lise ve dengi okul 1 yıl Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) İki yıllık yüksekokul İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz. Dört yıllık yükseköğretim kurumları

64 ACENTE TEKNİK PERSONELİ
Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tarihi ve programı Müsteşarlıkça belirlenecek eğitime katılır. Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimine, mesleğe yeni girecek ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan kişiler katılacaktır: Acentelerde sigorta hizmetleri hakkında bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemlerini yapmaya yetkili olacak teknik personel ile gerçek ve tüzel kişi acente yöneticileri ve müdürü veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getirecekler, Özel kanunlarına göre kendilerine sigorta acenteliği yapma yetkisi verilmiş kurumlarda (Bankalar hariç) sigorta işlemlerinden sorumlu teknik personel.

65 ACENTE TEKNİK PERSONELİ
ACENTE TEKNİK PERSONEL EĞİTİM VE SINAV BAŞVURUSU Sigorta Acenteleri Teknik Personel Adayları başvurularını SEGEM’e yaparlar. Başvuru yapabilmek için, adayların öncelikle e-posta adresleri ile SEGEM internet sitesine üye olmaları gerekmektedir. Adaylar, internet sitesinde yer alan duyurular bölümünü takip ederek, eğitim grupları, eğitim tarihleri, eğitim yerleri, sınav yerleri, sınav tarihi ve diğer ilgili süreci izleyecekler ve belirtilen açıklamalara göre işlemlerini yaparlar. Adaylara, telefon ya da e-posta ile tek tek bilgilendirme yapılmayacaktır. Acente Teknik Personel Eğitimi’ne başvurmak isteyen adaylar, öncelikle belirtilen ödemeyi ilk sayfada anlatılan yöntemlerden birisiyle yapacaklardır. Adayların, eğitim başvurularını adresinde, duyurular bölümünde yer alan, “Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Başvuru Formu”nu doldurarak yapmaları gerekmektedir. Online başvuru formu ancak, banka ödeme bilgileri SEGEM kayıtlarına geçtikten sonra onaylanabilecektir.

66 ACENTE TEKNİK PERSONELİ
ACENTE TEKNİK PERSONEL EĞİTİM VE SINAV BAŞVURUSU Adayın Eğitime Katılacağı İl ve Grup Adayların eğitim almak istedikleri tarih ve il merkezini, 15. sayfada gösterilen tablodan seçerek, ilgili ödemeyi yapması ve Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Başvuru Formu’nda belirtmesi gerekmektedir. Eğitim grupları, 50 kişilik kontenjan ile sınırlıdır. Eğitim gruplarından yalnızca birini seçebilecek olan adaylar, söz konusu il merkezindeki grubun kontenjanının dolması halinde, aynı ildeki başka bir grubu ya da farklı bir ildeki grubu seçebilecektir. Eğitime başvuruda sınırlama olmayıp başvuru yapan adayların tamamı eğitime alınacaktır.

67 ACENTE TEKNİK PERSONELİ
ACENTE TEKNİK PERSONEL EĞİTİM VE SINAV BAŞVURUSU Eğitimin Kapsamı Eğitim programının içeriği aşağıdaki 14 ana başlıktan oluşmaktadır. Adaylar, Birinci Gün Sigortaya Giriş Sigortanın İşlevleri Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları Sigortalanabilirlik Kavramı Sigortanın Temel Prensipleri Sigorta Fiyatlaması Temel Reasürans Bilgisi Türkiye’de Sigorta Uygulamaları Sigortaya İlişkin Bazı Teknik Terimler İkinci Gün 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda Acenteler Acentelere İlişkin Yönetmelikler, İlgili Genelge ve Sektör Duyuruları Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri Sigorta Acentelerinin Sigortacılık Sistemindeki Yeri Hasar Eğitim notları, adresinde ilan edilecektir.

68 ACENTE TEKNİK PERSONELİ
ACENTE TEKNİK PERSONEL EĞİTİM VE SINAV BAŞVURUSU SINAV ESASLARI Belirlenen tarihlerde eğitime katılmış olan adaylar çoktan seçmeli sorulardan oluşan Acente Teknik Personel Sınavına alınırlar. Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınavı’nda başarısız olan adaylar için bütünleme sınavı düzenlenmeyecektir. Sınavdan başarısız olan adaylar, Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimini tekrarlamaksızın aynı yıl içerisinde yapılacak olan II. Dönem Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınavı’na ücret yatırmak kaydıyla başvurabilecektir. Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacaktır.

69 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI

70 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Bireysel emeklilik aracısı: Emeklilik şirketinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişilerdir.

71 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler Bireysel emeklilik aracısı olacaklarda aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. a) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmak. 1)En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak, 2)İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi meslek yüksek okullarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim programına sahip meslek yüksek okullarından mezun olmak, 3)Lise veya dengi okul mezunu olmak ve emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda tam zamanlı şirket personeli olarak sınava başvuru tarihi itibarıyla en az toplam iki yıl süreyle çalışmış olmak.

72 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler Bireysel emeklilik aracısı olacaklarda aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. b)Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak ve çeşitli suçlardan mahkûmiyet almamış olması. c)Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak. ç)Sınavda başarı göstermiş olmak. d)Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacağı emeklilik şirketinin emeklilik ürünlerine ilişkin gerekli eğitimleri tamamlamış olmak.

73 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde aranan şartları taşıyanlar, meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen sınava girerler. (2) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve elektronik ortamda gerçekleştirilir. (3) Sınav aşağıda belirtilen konu başlıklarından oluşur. a) Temel işletme ve iktisat, b) Sosyal güvenlik sistemi, c) Finans ve yatırım araçları, ç) Genel sigortacılık ve hayat sigortaları mevzuatı, d) Temel insan ilişkileri bilgisi ve pazarlama, e) Bireysel emeklilik sistemi mevzuatı, f) İlgili vergi mevzuatı.

74 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
(4) Lisans almaya hak kazanmak için sınavdan alınan notun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. Sınavda başarısız olanlar yeniden sınava girebilir. (5) Yılda en az iki kez olmak kaydıyla, sınava başvuranların yeterli sayıya ulaşması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sınav açılabilir. (6) Sınava ilişkin uygulama esasları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

75 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Lisans (1) Sınavda başarılı olanlara Emeklilik Gözetim Merkezince sınav sonuç belgesi ile birlikte Lisans belgesi verilir. Lisans belgesinin içeriği Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenir. (2) Lisans belgesinin kaybedilmesi hâlinde bu durum derhâl Emeklilik Gözetim Merkezine bildirilir. Talep edilmesi hâlinde yeni lisans belgesi düzenlenir.

76 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Bireysel emeklilik aracısının çalışma esasları (1)Bireysel emeklilik aracısı, mevzuata, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun faaliyette bulunur (2) Bireysel emeklilik aracısı ancak bir emeklilik şirketi adına bireysel emeklilik aracılığı yapabilir ve yapacağı her türlü tanıtım, pazarlama, satış ve benzeri faaliyetinde ilgili mevzuat ile belirlenen esaslara uygun hareket eder. (3) Bireysel emeklilik aracısı, 4632 sayılı Kanuna göre denetleme yapmaya yetkili olan merci ve kişilere, görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kayıt, defter ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. (4) Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyetini doğrudan emeklilik şirketiyle veya çalıştığı banka, sigorta aracılığı veya bireysel emeklilik aracılığı şirketinin emeklilik şirketiyle tesis edeceği ilişki çerçevesinde yürütebilir. (5) Müsteşarlıktan faaliyet ruhsatı almış sigorta brokerleri nezdinde çalışan bireysel emeklilik aracıları temsil ettikleri katılımcılar için emeklilik şirketlerinden teklif alabilir.

77 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Tamamlayıcı eğitim programı (1) Bireysel emeklilik aracılarının, meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen ve katılımın aracı bazında takip edildiği tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak Lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılmaları gerekir. (2)Tamamlayıcı eğitim programına katılım, bireysel emeklilik aracısının sorumluluğundadır. Bununla birlikte, emeklilik şirketleri emeklilik sözleşmelerine aracılık eden bireysel emeklilik aracılarının tamamlayıcı eğitim programına katılımının sağlanması konusunda gerekli tedbirleri alır. (3) Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan aracıların satış yetkileri iptal edilir. (4) İlgili aracıların tanıtım kartını tekrar alabilmesi için tamamlayıcı eğitim programına katılması ve tanıtım kartı başvurusu için gerekli diğer belgelerin Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilmesi gerekir. (5) Emeklilik Gözetim Merkezi, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak tamamlayıcı eğitim programının kapsamını, süresini, düzenlenme şeklini ve benzeri hususlara ilişkin usul ve esasları belirler.

78 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Bireysel emeklilik aracısının yapamayacağı işler Bireysel emeklilik aracısı, hiçbir surette giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapamaz, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ile hiçbir para alışverişinde bulunamaz; katılımcı adına aktarım işlemi yapamaz ve katılımcı adına fon dağılımı oranlarını belirleyemez.

79 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Lisans iptali ve diğer yaptırımlar (1) Yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda aşağıda yer alan hususların tespiti hâlinde bireysel emeklilik aracıları hakkında Müsteşarlık tarafından aşağıdaki yaptırımlar uygulanır. a) Tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmadığı tespit edilenlerin Lisansı başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir. b) Tanıtım kartı kullanmadan işlem yaptığı tespit edilenler uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu kişilerin Lisansı iptal edilir. c) Tanıtım kartının başkası tarafından kullanılmasına izin verdiği tespit edilenlerin Lisansı iptal edilir. d) Sicile kayıt için bu Yönetmelikte aranan şartları haiz olmadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların Lisansı iptal edilir. e) Bireysel emeklilik aracısı olarak çalışırken yapmış olduğu işlemlerden dolayı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen bir ihbar veya şikâyet sonucunda, mahkûmiyetine karar verilen ve bu kararı kesinleşen kişinin Lisansı iptal edilir.


"REASÜRANS VE ACENTE YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları