Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIM ADIM TÜRKİYE. Bölgeler ve Özellikleri Marmara Bölgesi Ayçiçeğinde, ipek böcekçiliğinden, sanayide, ticarette, turizmde, ulaşımda ve kümes hayvancılığında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIM ADIM TÜRKİYE. Bölgeler ve Özellikleri Marmara Bölgesi Ayçiçeğinde, ipek böcekçiliğinden, sanayide, ticarette, turizmde, ulaşımda ve kümes hayvancılığında."— Sunum transkripti:

1 ADIM ADIM TÜRKİYE

2 Bölgeler ve Özellikleri

3 Marmara Bölgesi Ayçiçeğinde, ipek böcekçiliğinden, sanayide, ticarette, turizmde, ulaşımda ve kümes hayvancılığında birincidir.

4 Karadeniz Bölgesi Ormancılıkta, balıkçılıkta taş kömüründe çayda ve fındıkta birincidir. Samsun ve Trabzon limanları önemlidir.

5 Ege Bölgesi Tarımda birincidir. İncirde birincidir. Zeytin üzüm haşhaş tütün incirde birincidir.

6 İç Anadolu Bölgesi Tahılda, tuz üretiminde ve küçükbaş hayvancılıkta birincidir.

7 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Petrolde birincidir. Kırmızı mercimekte birincidir. Karpuzda birincidir. Antep fıstığında birincidir. Pamukta birincidir.

8 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Büyükbaş hayvancılıkta birincidir. Kayısıda birincidir.

9 Akdeniz Bölgesi Seracılıkta birincidir. Turunçgilde birincidir. Muzda birincidir. Turizmde birincidir. Gülde birincidir.

10 Zengin Kültürümüz Çok zengin bir kültüre sahip olan ülkemizin önemli kültürel değerleri ve özellikleri şöyledir:

11 Bayramlarımız Bayramlar heyecanla beklediğimiz, milletçe kutladığımız ortak kültür öğelerimizdir. Bu öğeler ortak, milli, dini ve kültürel değerlerden doğmuştur. Bayramlarda aileler ve akrabalar, komşular bir araya gelir. Milli ve dini duyguları, inançları, gelenekler yaşatılır. Pek çok kültürel değerimiz gibi bayramlar da bizi bir arada tutan kültürel özelliklerimizdedir. Bayramların kutlanmasında yöreden yöreye farklılık gösterir. Dini ve mevsimlik bayramlarımızın yanında milli bayramlarımız da beraberce kutladığımız bayramlardandır.

12 TANINMIŞ YEMEKLER&TATLILAR VE YÖRELERİ

13 Halk Oyunlarımız Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde farklı halk oyunları oynanıyor. Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir. Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır. Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür. Düğün, nişan, asker uğurlama, sünnet töreni ve bayramlar halk oyunlarımızın sergilendiği başlıca yerlerdir.

14 Horon Yöresi: Karadeniz Özelliği: Ele ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Baştan ayağa dalgalanma figürleri ile fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.

15 Çaydaçıra Yöresi:Elazığ Özelliği:Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.

16 Halay Yöresi:Bitlis Özelliği:Birçok yörede de rastlanan ve figürleriyle ağır bir oyundur.

17 Hora Yöresi: Edirne Özelliği: Elele tutuşarak oynanır. Davul zurna eşlik eder. Oyunun en önemli özelliği sık sık yinelenen yere ayak vurma figürüdür.

18 Kıyafetlerimiz Kıyafetlerimiz de yöreler arasında farklılık gösterir. Kıyafet konusunda belirleyici olan iklimdir. Denize yakın yerlerde kıyafetler açık renklidir. Düğünler, bayramlar ve özel günlerde yöresel kıyafetler giyilir. Bindallı, şalvar, yemeni, kuşak, cepken yöresel kıyafetlerimizden bazılarıdır.

19 Evlerimiz Farklı iklimlerin görülmesi ve malzemeler değişik bölgelerimizde farklı ev yapı malzemelerinin yapılmasına yol açmıştır. Ege’de yazlar sıcak olduğundan evler yazın serin olması için kesme taştan yapılır ve güneş ışığını yansıtması için beyaza boyanır. Karadeniz Bölgesi’nde yağışın ve ormanların bol olmasında dolayı köy evleri ahşaptan yapılır. Bir Karadeniz evi

20 Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi’nde ise yazın serin, kı ş ın sıcak olan kubbeli toprak evlerde ya ş anır. Orman olmadı ğ ı için evlerin yapı malzemesi olarak toprak kullanılır. Do ğ u Anadolu Bölgesi’nde kar fazla ya ğ dı ğ ında karların kolayca kayabilmesi için evlerin çatısı metal saçtan yapılır

21 El Emeği Göz Nuru El Sanatlarımız El sanatlarımız toplumumuzun duygularını, beğenilerini kültürünü yansıtan değerlerimizdir. Yüzyıllar içinde çevre şartlarına göre değişerek günümüze kadar ulaşmış ve günümüzde de yaşatılmaya devam etmektedir. Bakırcılık, halıcılık, hat, yorgancılık vb. bunlardan bazılarıdır. Bazı el sanatlarımızın yaygın oldu ğ u illerimiz:

22 El Sanatı Yaygın Oldu ğ u İ limiz BastonKastamonu ÇiniKütahya BattaniyeSiirt BakırcılıkGaziantep KilimAdıyaman HalıIsparta MermerAfyon Çömlek Nev ş ehir Lüle ta ş ıEski ş ehir Oltuta ş ıErzurum

23 Dilimizdeki Kültür Türküler kültürümüzün önemli ö ğ elerinden birisidir. Türkülerimizin her birinin hikâyesi farklıdır. Kültürümüzün örnekleri olan türküler, do ğ dukları yerin özelliklerini ta ş ırlar. Halkın kültürünü anlatır, ya ş ayı ş ını aktarır. Sevinçler, üzüntüler, istekler türküye dönü ş ür. Ba ş langıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dola ş ır ve halka mal olur. Bu kültürel de ğ erlerimizi ya ş atanların ba ş ında â ş ıklar gelir. Kültürümüzün diğer öğelerinden birisi de fıkralardır. Fıkra denilince akla ilk gelen mizah ustası Nasrettin Hoca’dır. Yüzyıllardır bu coğrafyada dilden dile dolaşmış, ünü sınırları aşmış, güldürürken düşündürmüştür. Bazı fıkralarda yöre ile özdeşleşmiştir; Karadeniz fıkraları, Kayseri fıkraları gibi. Bu fıkralar yöre insanın zekâsını, hazır cevaplılığını gösterir.

24 Do ğ al Varlıklarımız: Do ğ ada insan eli de ğ meden olu ş an ve gezilip görülebilecek özelli ğ i olan unsurlara do ğ al varlık denir. Da ğ, deniz, ova ırmak, göl, orman vb. gibi Do ğ al varlıkların yapılı ş ında insanlar görev almamı ş lardır. Do ğ anın kendisinde var olan co ğ rafi unsurlardır. İ nsanlar tarafından sonradan ke ş fedilmi ş ve çevresine yeni yerle ş im yerleri kurulmu ş tur. Ülkeler, do ğ allı ğ ın bozulup kaybolmaması için o bölgeyi koruma altına alırlar.

25 Peribacaları ve Pamukkale Travertenleri Bunlar Birer Örnektir

26 Tarihi Eserlerimiz Tarihi eserler, ge ç miş uygarlıklardan bug ü ne kadar kalan din, bilim, d ü ş ü nce, sanat, edebiyat ve mimari gibi alanlarda ortaya konan eserlerdir. Tarihi eserler insanlar tarafından yapılmışlardır. Tarihi eserler koruma altındadırlar. Zarar g ö rmemeleri i ç in korunurlar. Tarihi eserler insanlığın ortak mirası olduğundan ziyaret ç ilere a ç ık tutulur.

27 İ SHAK PA Ş A SARAYI

28 D ü nya Miras Listesi: T ü m d ü nya i ç in ö nemli değer taşıdığı i ç in UNESCO ’ ya bağlı D ü nya Miras Komitesi tarafından belirlenmiş ve bulundukları ü lkenin devletleri tarafından korunması garanti edilmiş doğal ve k ü lt ü rel varlıkların listesidir. B ö yle bir listenin oluşturulmasındaki ama ç, t ü m insanlığın malı olan değerlerin korunmasında uluslararası iş birliğini m ü mk ü n kılmaktır.

29 Slayt Bitti Çağrı Dürü


"ADIM ADIM TÜRKİYE. Bölgeler ve Özellikleri Marmara Bölgesi Ayçiçeğinde, ipek böcekçiliğinden, sanayide, ticarette, turizmde, ulaşımda ve kümes hayvancılığında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları