Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilik Yönetimi (İnnovation Management)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilik Yönetimi (İnnovation Management)"— Sunum transkripti:

1 Yenilik Yönetimi (İnnovation Management)
SERKAN YILDIZ

2 İnovasyon Nedir? İnovasyon,  ekonomik ve sosyal bir katma değeri olan, yeni, farklı, orijinal ve yaratıcı buluşların en temel özne olduğu,  tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen, sürekli bir faaliyettir. İnovasyonun anahtar kelimeleri “değişiklik” ve “yenilik” olup, başarılı bir inovasyon yönetimi için en temel prensip değişimi yönetebilmektir

3 İstatistiklere bakıldığı zaman Avrupa’nın AR-GE faaliyetleri Amerika’ya göre daha çok gelişmiş olmasına rağmen Amerika’nın ekonomik olarak daha ileride olduğu görünür. Avrupa paradoksu olarak da nitelendirilen bu olay, yeniliğin sadece Ar-Ge den ibaret olmadığını açıkça gözler önüne sermektedir.  İnovasyonlar başarılı bir şekilde ticarileştirilmeyip, ondan yeterli sosyal ve ekonomik katma değer elde edilmediğinde hem rekabetçilik açısından hem de kullanılan kaynakların etkinliği ve verimliliği açısından dezavantajlı bir duruma düşülmektedir.

4 İnovasyonun Önemi İnovasyon, ulusal ve bölgesel ekonomilerin sürdürülebilir ekonomik büyümesinin toplumlar için sosyal kalkınma ve refah düzeyinin, hem işletmeler hem de ulusal ekonomiler için rekabet gücünün temel dinamiği haline gelmiştir. İyi bir strateji ile yönetilen inovasyon aşağıdaki gibi sonuçlar doğurmaktadır;

5 Rekabet üstünlüğü sağlama,
Maliyetlerde düşüş sağlama, Verimlilik artışı, Pazar payının artması, Karlılık artışı, Hammadde kullanımında etkinliğin sağlanması, Kalite artışı, Bilginin ekonomik bir değere dönüşmesi, Yeni pazarlar oluşturma,

6 Ürün hattının ve karmasının genişletilmesi,
Müşteri tatmininin maksimize edilmesi, Yeni pazarlara girişte kolaylık sağlama, Üretimde, tedarik ve pazarlama da esneklik sağlama, Ürün ve hizmetlerin üretim sürelerinin kısalması ve firelerin minimizasyonunun sağlanması, Çalışma şartlarının iyileştirilmesi,

7 Toplum ve ekonomilere yönelik sonuçlar:
Toplumsal refah artışı, Yaşam standartlarının artması, Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, İstihdam artışı, Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, Yeni hammadde kaynaklarının ortaya çıkarılması, İhracat artışı sağlama,

8 Patent sayılarında artma,
Bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, Enerji kaynaklarının etkin kullanımı, Girişimciliğin artması, Dışa bağımlılığın azalması

9 İnovasyon Stratejisi Nasıl Belirlenir?
Bir şirkette inovasyon faaliyetlerinin başarısı,  inovasyon stratejisinin şirketin kurumsal stratejisi ile bütünleşmiş olmasına bağlıdır. Doğru İnovasyon stratejileri geliştirebilmek için şirkette çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, iş yapılan pazarı tanımak, paydaşların kimler olduğunu ve beklentilerinin neler olduğunu bilmek, pazarın,

10 paydaşların ve çalışanların ihtiyaçlarını bir vizyon etrafında birleştirmek, bu vizyonun, herkes tarafından paylaşılan bir vizyon olmasını sağlamak, şirketin hedeflerini, misyonunu ve stratejik planını hazırlamak gerekmektedir. Bir şirket için inovasyon faaliyetleri, sürekliliği olan bir faaliyet olarak düşünülmeli ve bu süreci planlarken belirlenen adımlar süreklilik arz edebilecek yapıda olmalıdır.

11 DOĞRUSAL İNOVASYON

12 DOĞRUSAL İNOVASYON MODELİ
•Bu yaklaşıma göre, inovasyonu ya bilim (temel araştırma) ya da pazardan gelen talep tetikler. •İşe temel araştırmayla başlanır, ardından sırasıyla uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, pazarlama ve satış gelir. •Doğrusal inovasyon olarak da adlandırılan bu anlayışa göre ürünün pazara sürülmesiyle de inovasyon faaliyeti son bulur.

13 DOĞRUSAL İNOVASYON MODELİNDE
•Firma içi Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapılır •Bu yatırımlar ile uygulamalı araştırma ve geliştirme yeteneği güçlendirilir •İcat sayısı artar •Buluşlar üretim zinciri içerisine entegre edilir ve bu şekilde katma değer sağlanır

14 SİSTEMİK İNOVASYON •Bu tür inovasyon basit bir süreçte değil; kişiler, kuruluşlar ve bunların içinde bulundukları ortam arasında karmaşık etkilerin yaşandığı bir süreçte gerçekleşir. •Tüm bu süreçlerde faaliyetler birbirlerinden bağımsız yürümez. •Her aşama bir öncekine geri beslemeler sağlar ve özellikle pazardan gelen sinyaller ve değişen talepler dinamik bir sürecin varlığını gerektir.

15 İnovasyon Dikey araştırma (research, Ar-Ge-bir konuda çok bilgi)
Yatay araştırma (search-her konuda az bilgi) İnovasyon için iki yöntem de kullanılmalı.

16 Kapalı ve Açık İnovasyon
Kapalı İnovasyon : Laboratuarımız bizim dünyamızdır. (Not invented here (NIH) syndrome) Açık İnovasyon : Dünya bizim laboratuarımızdır.

17 Açık - Kapalı İnovasyon

18 Açık İnovasyon Modeli

19 İnovasyon Süreçleri

20 İnovasyon Sürecinin Adımları

21 Fırsatların Yakalanması: Olası inovasyon fikirleri, çeşitli ihtiyaçlardan doğabilecek veya mevcut tekniğe yenilik getirme ihtiyacı veya yeni bir düzenlemeye uyma zorunluluğu ya da rakiplerinizin yaptığı çalışmalardan kaynaklanıyor olabilir. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen bir şirketin bu tür verileri sürekli tarıyor ve değerlendiriyor olması gerekmektedir.

22 Stratejik seçimin yapılması: Veriler tarandıktan sonraki adım stratejik olarak en önemli olan, en büyük rekabet avantajını sunan veriyi belirlemek ve onun için kaynak ayırmaktır. Gerekli bilginin edinilmesi: Hangi veriye yanıt verileceği belirledikten sonra, sıra, belirlenen veri doğrultusunda yazılı veya yazısız bilgilerin toplanıp bu bilgilerin en verimli uygulamayı sağlayacak şekilde birleştirilmesidir.

23 Çözümün geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi: Bilgi kaynakları bir araya getirilip geliştirme işleminin nasıl yapılacağını belirledikten sonra ürün, hizmet veya süreç ortaya çıkana kadar araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülür. Sürekli taranan veriler yardımıyla hizmetin pazarlanması veya sürecin ticari kullanımı ile ilgili en önemli kriterler belirlenip uygulamaya geçirilir. Öğrenme: Bu aşama, kendisine ulaşılana kadar geçilen aşamalarla ilgili kazanılan olumlu yada olumsuz tecrübeler ışığında sürecin eksikliklerinin belirlenmesi, düzeltme ve değişikliklerinin yapılması suretiyle, inovasyon sürecinin mihenk taşı olan ‘süreklilik’ kriterinin oluşmasına olanak sağlayan aşamadır.

24 OSLO KILAVUZU NELER İNOVASYON FAALİYETİ KABUL EDİLİR?
• Teşebbüsler tarafından finanse edilen veya gerçekleştirilen tüm Ar-Ge faaliyetleri inovasyon (yenilik) faaliyeti olarak dahil edilir. • Ar-Ge inovasyon (yenilik) sürecinde sadece bir adımdır. • İnovasyon, ön üretimin sonraki safhaları, üretim ve dağıtım, düşük yenilik derecesine sahip geliştirme faaliyetleri, eğitim ve ürün yenilikleri için pazar hazırlığı gibi destek faaliyetleri ve yeni pazarlama yöntemleri ve yeni organizasyonel yöntemler için geliştirme ve uygulama faaliyetleri gibi Ar-Ge’ye dahil olmayan bir dizi faaliyetleri de kapsar.

25 Ek olarak, bir çok firma, herhangi bir Ar-Ge içermeyen inovasyon faaliyetlerine de sahip olabilir.
• Yenilik yeni bir bilgiden yararlanmayı veya mevcut bir bilginin yeni kullanımını ya da bunların bir birleşimini içerir.

26 OSLO KILAVUZU NELER İNOVASYON FAALİYETİ KABUL EDİLİR?
O HALDE ÖZETLERSEK: •Ar-Ge ise mutlaka YENİLİK •Ar-Ge olmadan da YENİLİK olabilir •BİLGİ olmadan YENİLİK olmaz

27 Türkiye’de İnovasyon Avrupa Komisyonu (Europian Comission)  tarafından gerçekleştirilen IUS (Inovation Union Scoreboard) 2005 ve 2010 yılları istatistiklerine göre Türkiye’nin diğer Avrupa ülkeleri arasındaki yeri aşağıdaki grafikte görülmektedir.

28 2005 Scoreboard

29 2010 Scoreboard

30 Grafiklerden de görüleceği üzere yıldan yıla inovatif fikir sayısı artmaktadır. Türkiye inovatif fikir sayısı açısından diğer Avrupa ülkelerinden geride kalsa da 5 yıl içerisinde 4 kat büyüme sağlamıştır. Bu sayının artması için yapılması gereken en önemli işlemlerden birisi inovatif fikirlerimizin patent tescil ile koruma altına alınmasıdır.  Ancak patent ile tescil edilen çalışmalar korunabilir, uzun dönemli katma değer sağlayıp ekonomimize ve toplumsal refah düzeyimize katkı sağlayabilir. Bu doğrultuda, her zaman yeni fikirlere ve değişime açık olmalı, inovatif fikirlerimizi bilinçli birey ve/veya kurumlar olarak tescilleyip koruma altına almalıyız.

31 Patent Patent işletmeye bir icadın belli bir süre için ticari kullanımının tekel hakkını sağlar. Patent buluşçuya bir dizi özel (ya da tekel) haklar sağlar, Patent sahibi geçici bir süre için diğerlerinin o icadı ticarileştirmesini engelleme hakkına sahiptir, Bunun karşılığında patent sahibi icadın patent detaylarını ortaya koymak zorundadır ve bu bilgiler kamu incelemesine açık olacaktır, Bilgilere erişim ücretsizdir.

32 Neden Patent Alınır? Her yıl tüm dünyada yaklaşık 400,000 patent başvurusu yapılmakta ve ancak bunların çok az bir kısmı ticari olarak ürüne dönüşebilmektedir. Patent almanın tek amacı ürüne dönüştürmek olmayabilir. Diğer nedenleri: Savunma – önceden patent alarak ilgili alana rakiplerinizin girmesini engelleyebilirsiniz; Koruma – İlgili bir konuda önceden patent alarak başkalarının bu alan girmesinin yanında bu ürünü kullanarak başka ürünler geliştirmesini de engelleyebilirsiniz; Gelir – lisanslama yoluna giderek gelir elde edebilirsiniz; Pazarlık – Şirket birleşmelerinde, devirlerinde önemli bir pazarlık gücü katar; Ün-Tanınırlılık – firma imajı üzerinde önemli pozitif etki sağlar.

33 Diğer taraftan, günümüzde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan ve özellikle içinde bulunduğumuz kriz nedeniyle oldukça artan taklitçiliğin önüne geçmenin en etkin yolu, yine sağladınız patent koruması ile olabilmektedir. Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise, ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olan firmaların, bu ortamda TÜBİTAK, TTGV ve KOSGEB gibi kurumların verdiği teşviklerden yararlanmalarıdır. Bu şekilde başvuru sahibi patent maliyetinin bir kısmını geri alabilmektedir.

34 Patentlerin Avantajı Özellikle ekonomik değeri olacağı düşünülen yenilik süreçlerinin çıktıları olarak değerlendirilir, Pahalıdır, bu sebeple filtre işlevi görür, Teknik alanda analiz edilir, yenilik hızı ve yönü hakkında bilgi verir.

35 Patentlerin Dezavantajları
Tüm icatlar patentlenmez, patentlenme oranı ~ %70’dir Tüm icatlar patentlenemez, örn: patetes cipsi, yazılım, bazı biyoteknolojiler Patentlerin büyük bir kısmı (~ % 40 – 60) kullanılmaz

36 BENİ SİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Yenilik Yönetimi (İnnovation Management)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları