Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA,"— Sunum transkripti:

1 Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA,
DİSİPLİN SORUMLULUĞU Av. Nesrin ÖZKAYA Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA,

2 DİSİPLİNİN SÖZLÜK ANLAMI
Disiplin=terbiye etmek, yetiştirmek, yola getirmek Disiplin cezaları; ortak amaç için çalışan kişilerin düzenini sağlamak maksadıyla kendi özel mevzuatında belirlenmiş, hiçbir ceza kanununa girmeyen yaptırımlar bütünü olarak da tanımlanabilir.

3 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’ na göre tıbbi uygulama yapabilecek sağlık meslekleri; Hekimler Diş Tabipleri ve Dişçiler Ebeler Sünnetçiler Hasta Bakıcı/Hemşireler Acil Tıp Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenleri Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler Diş protez teknisyenleri/Diş Protez Teknikeri Klinik Psikolog Fizyoterapist Odyolog Diyetisyen Dil ve Konuşma Terapisti Podolog Sağlık Fizikçisi Anestezi Teknisyeni/Teknikeri Tıbbi Laboratuar ve Patoloji Teknikeri/ Teknisyeni Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyeni/Teknikeri Ameliyathane Teknikeri Adli Tıp Teknikeri Odyometri Teknikeri Diyaliz Teknikeri Fizyoterapi Teknikeri Perfüzyonist Radyoterapi Teknikeri Eczane Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)/Teknikeri Elektronörofizyoloji Teknikeri Mamografi Teknikeri .

4 ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE DİSİPLİN SORUMLULUĞU
KAMUDA ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU (Özel) SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNÜNDEN SORUMLULUK (Sağ.Bak.) SERBEST ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU- Tabip ve diş tabipleri yönünden tabip odalarının yetkisi

5 KAMUDA ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na tabi çalışanlar 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’ na tabi çalışanlar 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,Yönetmelik ve sözleşme kapsamında çalışanlar 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli çalışanlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanlar İş yeri hekimliği Açısından sorumluluk

6 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
İlgili Mevzuat: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (madde 125 ve devamı) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

8 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
Disiplin Cezasını Kim Verir? Disiplin amiri bizzat kendisi mevcut olayı inceleyerek yetkisi dahilinde disiplin cezasına hükmedebilir. Ayrıca hastane idaresinin veya sağlık müdürlüğünün atayacağı bir veya birden fazla soruşturmacı vasıtası ile de disiplin soruşturması yapılması ve sıralı disiplin amirinden birisinin ceza vermesi de mümkündür.

9 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
Disiplin soruşturması neticesinde; 1. Uyarma, 2. Kınama, 3. Aylıktan kesme, 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması, 5. Devlet memurluğundan çıkarılma cezaları verilebilmektedir.

10 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
125/A- UYARMA: Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

11 Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller
a -Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b - Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,……………….

12 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
125/B- KINAMA: Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

13 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller
 a -Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b - Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç  getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,………..   

14 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
125/C- AYLIKTAN KESME:  Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.    

15 Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller
a - Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,  b - Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

16 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
AYLIKTAN KESME : g - İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek (İPTAL-2011), h - Toplu müracaat veya şikayet etmek (İPTAL- 2011), j - Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak (İPTAL-2011)

17 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
125/D- KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.

18 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller
a - Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b - Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek, c - Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak……………. …………… l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya İŞ SAHİPLERİNE hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,…………….

19 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
125/E- DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA : Bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

20 Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller
a - İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,………… ……………….. d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek………….   

21 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
Genel hususlar:  Amir yetkisine giren uyarı cezası gerektiren bir disiplin tecavüzü ile karşılaşırsa affedebilir, Savunma için memura 7 gün süre verilmelidir, Zamanaşımları kısadır,dikkat etmek gerekir, Kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten ayırma yetkisi disiplin kurullarındadır.

22 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
Genel hususlar:  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin tekerrüründe bir derece AĞIR ceza uygulanır. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların  "özlük dosyasından" silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece HAFİF olanı uygulanabilir.

23 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
Genel hususlar:  Bazı fiiller hem ceza hukuku açısından hem de disiplin hukuku açısından bir müeyyideye tabi tutulabilirler. DMK 131 de “memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz” denilmektedir.

24 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
ZAMANAŞIMI:   Madde 127 – DMK’ nun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

25 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
KARAR SÜRESİ:  Madde 128 – Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını disiplin amirleri soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturma dosyası, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde karara bağlanır.

26 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ USULÜ: Disiplin ve soruşturma işlerinde görev yapmak üzere; Kurum merkezinde bir YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ile Her ilde DİSİPLİN KURULU bulunur.  

27 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ USULÜ: Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir (7 GÜN İÇİNDE).

28 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAKİ DİSİPLİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER (13 ŞUBAT 2011) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır denilmek suretiyle sicil verme işlemi kalkmıştır. Disiplin cezası kesinleşen aday memurun asaleti onaylanmayacaktır.

29 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAKİ DİSİPLİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER (13 ŞUBAT 2011) “Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, atanamazlar.”

30 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
DEVLET MEMURLARI KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ (13 ŞUBAT 2011) Md 135-Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ (12 Eylül 2010) Md ……Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Bu değişiklikler ile uyarma ve kınama cezalarına karşı İDARİ DAVA YOLU açılmıştır.

31 ÖRNEK KARAR T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu
E. 2003/172, K. 2006/2053, tarihli kararında; ………. , davacının görev yaptığı …..Hastanesinde baştabip ile aralarında geçen tartışma nedeniyle 1. disiplin amiri olan Baştabip yardımcısı tarafından savunması alındıktan sonra değerlendirme yapılarak 1. disiplin amirince kınama cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Davacının kusurlu davranışı için bir soruşturmacı tayin edilerek USULÜNE UYGUN SORUŞTURMA YAPILMAKSIZIN DOĞRUDAN SAVUNMA ALINARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASINDA ve bu cezaya yapılan itirazın reddi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından ……

32 ÖRNEK KARAR T.C. Danıştay 12. Daire E. 2008/1919, K. 2008/3714, tarihli kararında; ………,Adli Tıp Kurumu……Başkanlığında sağlık hizmetleri sınıfı uzman kadrosunda görev yapmakta olan davacıya, dava konusu disiplin cezasına konu teşkil eden eylemi nedeniyle verilen KINAMA CEZASININ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİNCİ BİR CEZA OLAN DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİNİN disiplin hukuku ilkeleriyle bağdaşmadığı ……

33 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

34 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
İlgili mevzuat 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

35 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Disiplin cezaları a - Uyarma b - Kınama c - Yönetim görevinden ayırma: Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, ana sanat dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı veya sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmaktır. d - Aylıktan kesme: e - Kademe ilerlemesinin durdurulması: f - Görevinden çekilmiş sayma: g - Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma: Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden bir daha alınmamak üzere çıkarılmasıdır. BU ÖĞRETİM ELEMANLARI AKADEMİK UNVANLARINI KULLANAMAZLAR.

36 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller : ……………………… 3) Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.

37 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Etkisi Öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin bulunduğu derece ve kademedeki ilerlemesi ceza süresi kadar durdurulmakla beraber, öğretim elemanının akademik yükselme ve atanması ile ilgili işlemler de ceza süresince durdurulur ve mecburi bekleme süresinden düşürülür. Memurlar bu süre içerisinde yarışma sınav ve seçmelerine giremezler.

38 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Soruşturmaya Yetkili Amir: Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir. Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların soruşturulan kişinin akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda unvan eşitliği veya üstlüğü aranır.

39 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Soruşturma Yapılış Şekli Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Disiplin soruşturmacılarının istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın yerine getirilmelidir. Aksi durumda haklarında disiplin soruşturması açılır.

40 DİSİPLİN SORUŞTURMA EMRİ (Soruşturmacı tayin edilecek ise) Sayı : Konu : Sayın; İlgi : Üniversitemiz ……..’de ……...olarak görevli ……. (ilgili)’nin, ..….(fiil)’ini islediği iddia edilmektedir (islediği iddia edilen fiil) sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre, disiplin soruşturması açılmıştır. Açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı/soruşturma komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak, bu konuda düzenleyeceğiniz soruşturma dosyası ve raporunu süresi içinde Dekanlık/Müdürlük Makamına teslim etmeniz konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Disiplin Amiri Dekan/Müdür EKLER : -

41 İFADE DAVETİYESİ Sayın (ilgili), Görevi İlgi : … makamının … tarih ve … sayılı yazısı İlgi yazı ile ... (fiil)’ini islediğiniz iddiası ile … tarihinde hakkınızda başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Bu davetiye ile, hakkınızda yürütülen disiplin soruşturmasında isnad edilen fiil nedeniyle ifadenizin alınması gerektiğinden, …..tarihine kadar ifadenizi yazılı olarak vermeniz (veya…….günü, …..saat ……’da ……….ifade yerinde bulunmanız) gerektiğini bildiririm. Soruşturmacı

42 SAVUNMA TUTANAĞI/İFADE TUTANAĞI SORUŞTURMACI : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi) SAVUNMA YAPAN : İlgili Kimlik bilgileri : Görevi : halen Üniversitemizde (görevi) olarak çalışmaktadır. Adresi : DİSİPLİN SUÇU : (Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan fiilin ayrıntılı açıklaması) SAVUNMA TARİHİ VE YERİ : … gün, saat …’de, … yerde SAVUNMAYI YAZAN : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi) YEMİNİN SEKLİ : Katip’e usulü dairesinde yemini ettirildi. Savunma yapana yemin ettirilmedi. SAVUNMA : Soru 1 : Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem ilgiliye anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi. Cevap 1 : Soru 2 : Cevap 2 : Olayla ilgili söyleyeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. Başka bir söyleyeceğim yoktur, dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan etmesi üzerine tutanak birlikte imzalandı. ..../..../ İlgili Yeminli Katip Soruşturmacı

43 YEMİNLİ KÂTİP YEMİN TUTANAĞI
……nedeniyle ………..Fakültesi Dekanlığı’nın ……………… tarihli ve …… sayılı yazısıyla açılan disiplin soruşturmasına ………………. tarihinde başlandı ve ………………………… yeminli katip olarak görevlendirildi “Bu disiplin soruşturması sırasında gördüklerimi, öğrendiklerimi ve duyduklarımı hiçbir yerde ve hiçbir zaman kimseye söylemeyeceğime namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim” şeklinde yemin ettirildi ve iş bu tutanak tanzim edildi. …../…./……… Yeminli Katip Disiplin Soruşturmacısı (Adı Soyadı) (Unvanı Adı Soyadı) (İmza) (İmza)

44 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Savunma Hakkı Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. SAVUNMA YAZISINDA, HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILAN FİİLİN NEDEN İBARET BULUNDUĞU, SAVUNMASINI BELİRTİLEN SÜREDE YAPMADIĞI TAKDİRDE SAVUNMASINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞI BİLDİRİLİR.

45 ÖRNEK KARAR T.C. Danıştay 8. Dairesi’ nin E. 2005/3486 K. 2006/624, tarihli kararında; Uyuşmazlık, … Fakültesinde doçent …..olarak görev yapan davacının, kazanç temin etmek amacıyla ticari faaliyetle uğraştığı gerekçesiyle 3 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Rektörlük işleminin iptali isteminden kaynaklanmıştır. Olayda SAVUNMA ALINMADAN KARAR VERİLMEKLE ….hukuki isabet görülmemiştir.

46 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Soruşturma Raporu Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Rapor gecikilmeden onay merciine tevdi edilir. Ceza kanunlarına göre ayrıca suç unsuru kanaati hasıl olmuşsa soruşturma izni için teklifte bulunulur.

47 SORUŞTURMA RAPORU SORUŞTURMAYI AÇAN : Soruşturmayı açan makam. SORUŞTURMA ONAY TARİH : … makamının … tarih ve …sayılı yazısı. SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ : SORUŞTURMAYA BİTİRME TARİHİ : SORUŞTURULAN : İlgiliye Ait Kimlik Bilgileri : Görevi ve Resmi Sıfatı : Sicil No : SORUŞTURMA KONUSU : (ilgili)’nin işlediği iddia edilen disiplin soruşturmasının konusu olan eylemin ayrıntılı açıklaması) SUÇ TARİHİ : SORUŞTURMANIN SAFHALARI : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında yapılan işlemler madde madde yazılır) DELİLLER : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler (sanığın savunması, tanığın ifadesi vb.) SAVUNMA ÖZET_ : DELİLLERİN DEGERLENDİRİLMESİ : KANAAT VE SONUÇ : Soruşturmacı kanaatini belirterek teklifini sunar. Soruşturmacı (Tarih,unvan,imza)

48 SORUSTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI 1
SORUSTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI 1. Disiplin suçu işlendiğini bildiren dilekçe 2. Disiplin amirinin … gün ve … sayılı soruşturma onayı ve sorutturmacı tayin yazısı. 3. Ek süre talep yazısı 4. Disiplin amirinin ek süre talebine ilişkin yazısı 5. Soruşturmacının …. tarihli “ilgili’ye savunma talep yazısı 6. Soruşturmacının ... tarihli “tanık” ifade talep yazısı 7. Soruşturmacının Personel Daire Başkanlığından ... tarihli “Sicil Özeti ve Belge” talep yazısı 8. … tarihli bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin istem yazısı 9. … tarihli, … tarihinde … yerde kesif yapılacağı ve kesif sırasında hazır bulunması istenen kişilere gönderilen yazı suretleri 10. (ilgili)’nin ... tarihli savunma tutanağı 11. (Tanık)’ın ... tarihli ifade tutanağı 12. Personel Daire Başkanlığı’nın … gün ve … sayılı sicil özeti ekli yazısı 13. Bilirkişi raporu 14. Kesif tutanağı

49 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri
Cezaya İtiraz İtiraz bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabilir. İtirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

50 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,Yönetmelik ve Sözleşme Kapsamında Disiplin Hükümleri

51 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik MADDE 13- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aşağıdaki hâllerde sona erdirilir:… ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması

52 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik MADDE 13- g) Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi ğ) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi hallerinde 5 yıl tekrar sözleşme imzalayamazlar.

53 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 14- Ek’ te belirtilen fiilleri işleyen aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına tespitin mülki idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması halinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının YÜZ PUANA ULAŞMASI HÂLİNDE SÖZLEŞME, İLGİLİ VALİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLİR.

54 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, verilen ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Valiye, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise Müsteşara itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri OTUZ GÜN içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

55 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar.

56 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İhtaren sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi veya aile sağlığı elemanı 1 yıl süreyle tekrar sözleşme imzalayamaz.

57 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri

58 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiiller hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi ile ekinde yer alan görev tanımları ve etik kurallarda belirtilen koşullara uyulmadığının sıralı disiplin amirleri tarafından öğrenilmesi üzerine, ilgili amir 10 gün içerisinde soruşturma açar. Savunmanın uygun görülmemesi halinde 10 gün içerisinde ilgili sözleşmeli personel yazılı olarak ve gerekçesi ile ikaz edilir.

59 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Hizmet sözleşmesinin geçerli olduğu yıl içerisinde aynı konuda ihlalin 3. tekerrürünün, sıralı disiplin amirleri tarafından öğrenilmesi halinde sözleşmeli personelle ilgili tespit Valiliğe bildirilir. Valilik gerek görmesi halinde, sözleşmeli personel hakkında soruşturma açar veya savunma ister. Soruşturma sonucunda Vali, durumun tekerrür ettiğine karar verirse, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshini Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulundan talep eder.

60 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, ilgilinin hizmet sözleşmesinin feshine veya ilgili Valiliğin talebinin reddine karar verir. Yüksek Disiplin Kurulu, sözleşmenin feshini gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde kararını vermediği takdirde, sözleşmeyi fesih yetkisi zaman aşımına uğrar.

61 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Kesintisiz on yıl süreyle sözleşmeli personel olarak hizmet etmiş ve bu süre içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olanlar, sürekli sözleşmeli personel olma hakkını elde etmiş sayılır. 

62 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu’na Tabi Personel Hakkında Disiplin Hükümleri

63 TSK Disiplin Mevzuatı 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu (16 Şubat 2013) İç Hizmet kanun ve Yönetmeliği Askeri Ceza Kanunu Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

64 CEZALAR a) Uyarma b) Kınama c) Hizmete kısmi süreli devam ç) Aylıktan kesme d) Hizmet yerini terk etmeme e) Oda hapsi f) Silahlı Kuvvetlerden ayırma

65 CEZALARDA YETKİ Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; Hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından; Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası yüksek disiplin kurulları tarafından verilir.

66 Hizmete kısmi süreli devam cezası;
Mesai sonrasında günde üç saati ve her hâlde saat 24.00’ü geçmeyecek şekilde, kadro görevinde veya kadro görevi dışında statüsüne uygun askeri hizmetlerin yaptırılmasıdır. Ceza, tatil günleri dışında yerine getirilir.

67 Oda hapsi cezası; Özel hapis odasında yerine getirilir. Hapis odalarının kapısında nöbetçi bulundurulur. Oda hapsi cezası alan personel, cezanın yerine getirilmesi süresince emir veremez ve genel hizmet yapamaz.  Disiplin kurulları tarafından on günden otuz güne kadar verilebilir.

68 Disiplin Ceza Puanlarını Gösteren Çizelge
CEZANIN CİNSİ……………..CEZA PUANI Uyarma Kınama………1,5 Hizmete kısmi süreli devam………..2 Aylıktan kesme………..3 Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin amiri tarafından verilen)….3,5 Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin kurulu tarafından verilen)……4,5 Oda hapsi (Disiplin amiri tarafından verilen)………..4 Oda hapsi (Disiplin kurulu tarafından verilen)……….4,5 

69 Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme --ayırma cezası
a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on sekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası almak. b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuz beş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

70 A.D. / TÜRKİYE DAVASI 29986/96 Strazburg 22 ARALIK 2005
Amir konumundaki Yarbay, Askeri Ceza Kanunu’nun 171. maddesi gereğince emre itaatsizlikten başvuranı yirmi bir gün oda hapsi ile cezalandırmıştır.  AİHM, 5§1 maddesinin -a bendinin hükümlerine riayet etmek için, özgürlükten mahrum bırakma, yargı kararından ileri gelmelidir.   AİHS’nin 5§1 -a maddesi ihlal edilmiştir.

71 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU

72 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
İşyerlerinde disiplin kurulu kurulması yasal bir zorunluluk değildir Sayılı Kanun ve Sayılı İş Kanunu ile hukuk sistemimize giren iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümler, işletmeleri kurumsallaşma ve işyerlerinde personel/insan kaynakları/disiplin yönetmeliklerinin hazırlanarak işe alım sürecinden işyerindeki çalışma koşullarına ve işyerinde disiplin kurullarının kurulmasından, uygulanacak disiplin cezalarına kadar bir çok konunun düzenlenmesi yönünde zorlamaktadır.

73 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
4857 sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesinde; "24 ve 25'inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

74 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
İşyeri düzenlemelerinde, kurallara aykırı fiil ve hareketlerde uygulanacak cezalar disiplin cezaları başlığı altında düzenlenmektedir. Genellikle uygulamada, 1. Yazılı ihtar (uyarma), 2. Yazılı kınama, 3. Ücret kesme, 4. Tazminatsız işten çıkarma, olarak belirlenmektedir. Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve ilgili personelin sicil dosyasına işlenir.

75 -İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİ - İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNERGESİ
İŞ YERİ HEKİMLİĞİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN ETKİSİ İlgili Mevzuat -İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİ - İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNERGESİ

76 İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
Madde 9: 1219 ve 6023 sayılı yasalar, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen suçlardan dolayı uyarma (yazılı ihtar) veya para cezalarından herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde iki veya daha fazla alanlar ile işyeri hekimliği ile ilgili olarak aynı cezalardan herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde bir defa alanlara 1(bir) yıl süre ile işyeri hekimliği yapma yetkisi verilmez. Bir sözleşme dönemi içinde işyeri hekimliği ile ilgili olarak aynı cezalardan herhangi birini iki defa veya değişik iki ceza alanlara 2(iki) yıl süreyle işyeri hekimliği yapma yetkisi verilmez. Meslekten geçici men cezası alanlara işyeri hekimliği yapma yetkisi 10 (on) yıl süreyle verilmez.

77 İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNEREGESİ
Atamalar için yapılacak listede sıra belirlenirken hesaplanacak puanların hesabında: Madde 5: g) İşyeri hekimliği uygulamalarından dolayı bir disiplin cezası almış ise; toplam  puan, uyarı cezası için 2'ye, para cezası için 3'e, meslekten men için 4'e bölünerek puan hesaplanır. Bu uygulama yasada belirtilmiş olan disiplin cezalarının sicilden silinme süresi boyunca sürdürülür.

78 SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU AÇISINDAN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

79 İlgili mevzuat SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( KHK/663…2 Kasım 2011) SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ (14 Aralık 2012)

80 Sağlık Meslekleri Kurulu
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Sağlık Meslekleri Kurulu MADDE 23- (1) Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapmak, meslekî müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu denetlemek üzere SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU TEŞKİL OLUNMUŞTUR.

81 Sağlık Meslekleri Kurulu
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Sağlık Meslekleri Kurulu MADDE 23-(7) …..Bu ihbar ve şikâyetler öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tâbi tutulur. Yapılan inceleme neticesinde fiilin meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya meslekî müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit edilmesi hâlinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası Kurula gönderilir. Ayrıca fiil hakkında adlî kovuşturma yapılmış ise, verilen kararlar da Kurula intikal ettirilir

82 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
İdarî inceleme veya varsa adlî kovuşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler de değerlendirilerek, genel hükümler saklı kalmak üzere Kurulca; a) Mesleğinde yetersizliği tespit edilenler ile dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların yetersiz görüldükleri alanda meslekî yeterlilik eğitimine tâbi tutulmalarına karar verilir. …

83 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
b) Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranışı sebebiyle ikiden fazla yazılı ikaz edilen veya ilgili mevzuatına göre disiplin cezası uygulanan sağlık meslek mensubu, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tâbi tutulur.

84 TABİP ODALARININ DİSİPLİN YETKİSİ

85 TABİP ODALARININ DİSİPLİN YETKİSİ
İlgili Mevzuat 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Tıp Deontoloji Tüzüğü 3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği

86 Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne göre Disiplin Cezaları
Uyarma Cezası Para Cezası Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası (15 gün-6 ay) Oda Bölgesinde Çalışmanın Yasaklanması

87

88

89

90 ONUR KURULUNDAN HEKİME DİSİPLİN CEZASI VERİLİRSE, HEKİM BU CEZAYA KARŞI YÜKSEK ONUR KURULUNA İTİRAZ EDEBİLİR YÜKSEK ONUR KURULU CEZAYI ONARSA 60 GÜN İÇİNDE İDARİ DAVA İLE İPTALİ İSTENEBİLİR

91 Geçici Süreyle Meslekten Men Ceza Karar Özetleri- Aralık 2008
Plastik Cerr. Uzm. Dr. N.K tarafından hastada mevcut ‎‎yaygın tümörlerin yaklaşık 5 saat süren bir operasyonla temizlenmesinin ‎‎ardından hekim evine gitmiş, hastanın 17 saat uyanmamasına ‎‎karşın sağlık personeli tarafından aranan hekim hastayı değerlendirmemiştir. Sonuçta hastanın ‎‎beyni ciddi hasar görmüştür.‎ ‎ Hasta yakınları tarafından yapılan şikayet üzerine, Ankara Tabip Odası tarafından hekim ‎‎hakkında soruşturma başlatılmıştır. ‎ ‎

92 Cerrahın hastayı yakın takip etmesi gerektiği, dosyada mevcut ‎‎hemşire ifadesinde hastanın uyanmaması üzerine ilgili hekim aranmasına karşın gelinerek ‎‎hastanın değerlendirilmediği, bu konuyla ilgili olarak nöbetçi hekime hastanın durumu ‎‎aktarılarak takip etmesinin de istenmediği, gelişen komplikasyonun zamanında saptanmadığı ‎‎ve komplikasyona müdahalenin gereği gibi yönetilmediği, bu eylemiyle Tıbbi Deontoloji ‎‎Tüzüğü’nün 2.maddesinin 1. fıkrası ile 14. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiği ‎‎gerekçesiyle Dr. N.K’nın 6023 sayılı Yasa’nın 39. maddesi uyarınca 15 ‎‎gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar ‎‎verilmiştir. ‎ ‎

93 3224 SayılıTürk Dişhekimleri Birliği Kanunu
Disiplin cezaları MADDE 44 - (1) Diş hekimliği vakar ve onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile mesleğini gereği gibi uygulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut görevin gerektirdiği güveni sarsıcı davranışlarda bulunan meslek mensupları hakkında; fiil ve hareketin niteliği ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir: a) Uyarma; b) Kınama; c) Para cezası; bölgesinde o yıl uygulanan asgari muayene ücretinin on katından az elli katından fazla olmamak üzere verilecek para cezalarıdır. d) Oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alıkonmadır. e) Oda bölgesinde iki defa serbest meslek uygulamasından alıkonma cezası alanların Oda bölgesi içinde serbest meslek uygulamasından sürekli olarak alıkonmasıdır.

94 ECZACILAR BİRLİĞİ KANUNU
Haysiyet Divanının vazife ve salahiyetleri: Madde 30 – Haysiyet Divanı odaya girmiyen veya bu kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmiyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen azanın meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzıbati cezaları verir: a) Yazılı ihtar, b) Fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının dört katından onbeş katına kadar para cezası, c) üç günden 180 güne kadar sanat icrasından men, d) Bir bölgede üç defa sanat icrasından memnuiyet cezası almış olanları o mıntakada çalışmaktan menetmek. Haysiyet divanları bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanırlar. zorundadırlar. Madde 31 – kararın üyeye tebliğinden itibaren, 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikiyle tekemmül eder.

95 KAYNAKLAR PINAR,İbrahim : Açıklamalı-İçtihatlı memur suçlarında idari soruşturma,Seçkin Kitabevi,1987,. syf 1187 AHMETOĞLU,Enver : 657 sayılı DMK’ na göre Memur Disiplin Cezaları ,yayımlanmamış yüksek lisans tezi,İstanbul, 1986,syf. 34 ÖRÜCÜ,Esin Disiplin Cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sistemi, İÜHFM C.12,sayı2-4,1967 KIRMIZIGÜL,Hüsamettin :Uygulama ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve DenetimYolları, Kazancı Kitab Tic. AŞ. ,İstanbul,1998 Tarihi: ) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği 926 Sayılı TSK Personel Kanunu 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu 4895 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu,Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun  211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,Yönetmelik ve sözleşme

96 KAYNAKLAR Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ile sözleşme usul ve esasları hakkında yönetmelik, Tarihli ve sayılı RG 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmeliği 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği Tıp Deontoloji Tüzüğü 4857 sayılı İş Kanunu Hakeri H, (Erişim Tarihi: ). Hakeri H,Hekimlerin Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Disiplin Sorumluluğu, kaynaklanan-disiplin-sorumlulugu html (Erişim Tarihi: ). Kurt Resul,İşletmelerde Disiplin Kurulu Uygulaması Ve İşleyiş, Dünya Gazetesi, Tarihi: ). Ersoy V, Güler M,Disiplin soruşturması ve Kovuşturmasında yöntem,Türk Tabipleri Birliği yayınları,Ankara,2006. Örnek kararlar Kazancı bilgi bankasından indirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,RG Tarih:2 Kasım RG Sayı : 28103 (Mükerrer) (KHK/663)

97 SORULAR/KATKILAR


"Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları