Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Page 1 DİSİPLİN SORUMLULUĞU Av. Nesrin ÖZKAYA Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Page 1 DİSİPLİN SORUMLULUĞU Av. Nesrin ÖZKAYA Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA,"— Sunum transkripti:

1 Page 1 DİSİPLİN SORUMLULUĞU Av. Nesrin ÖZKAYA Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA,

2 Page 2 DİSİPLİNİN SÖZLÜK ANLAMI Disiplin=terbiye etmek, yeti ş tirmek, yola getirmek Disiplin cezaları; ortak amaç için çalı ş an ki ş ilerin düzenini sa ğ lamak maksadıyla kendi özel mevzuatında belirlenmi ş, hiçbir ceza kanununa girmeyen yaptırımlar bütünü olarak da tanımlanabilir.

3 Page 3. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’ na göre tıbbi uygulama yapabilecek sağlık meslekleri;  Hekimler  Diş Tabipleri ve Dişçiler  Ebeler  Sünnetçiler  Hasta Bakıcı/Hemşireler  Acil Tıp Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenleri  Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler  Diş protez teknisyenleri/Diş Protez Teknikeri  Klinik Psikolog  Fizyoterapist  Odyolog  Diyetisyen  Dil ve Konuşma Terapisti  Podolog  Sağlık Fizikçisi  Anestezi Teknisyeni/Teknikeri  Tıbbi Laboratuar ve Patoloji Teknikeri/ Teknisyeni  Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri  Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri  Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyeni/Teknikeri  Ameliyathane Teknikeri  Adli Tıp Teknikeri  Odyometri Teknikeri  Diyaliz Teknikeri  Fizyoterapi Teknikeri  Perfüzyonist  Radyoterapi Teknikeri  Eczane Teknikeri  İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)/Teknikeri  Elektronörofizyoloji Teknikeri  Mamografi Teknikeri

4 Page 4 ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE DİSİPLİN SORUMLULUĞU KAMUDA ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU (Özel) SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNÜNDEN SORUMLULUK (Sağ.Bak.) SERBEST ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU- Tabip ve diş tabipleri yönünden tabip odalarının yetkisi

5 Page 5 KAMUDA ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na tabi çalı ş anlar 2. 2547 Sayılı Yüksek Ö ğ retim Kanunu’ na tabi çalı ş anlar 3. 5258 Sayılı Aile Hekimli ğ i Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,Yönetmelik ve sözle ş me kapsamında çalı ş anlar 4. 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle ş meli Sa ğ lık Personeli Çalı ş tırılması Hakkında Kanun uyarınca sözle ş meli çalı ş anlar 5. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalı ş anlar 6. İş yeri hekimli ğ i Açısından sorumluluk

6 Page 6 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

7 Page 7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri İ lgili Mevzuat: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (madde 125 ve devamı) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Disiplin Amirleri Yönetmeli ğ i

8 Page 8 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri Disiplin Cezasını Kim Verir? Disiplin amiri bizzat kendisi mevcut olayı inceleyerek yetkisi dahilinde disiplin cezasına hükmedebilir. Ayrıca hastane idaresinin veya sa ğ lık müdürlü ğ ünün atayaca ğ ı bir veya birden fazla soru ş turmacı vasıtası ile de disiplin soru ş turması yapılması ve sıralı disiplin amirinden birisinin ceza vermesi de mümkündür.

9 Page 9 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri Disiplin soru ş turması neticesinde; 1. Uyarma, 2. Kınama, 3. Aylıktan kesme, 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması, 5. Devlet memurlu ğ undan çıkarılma cezaları verilebilmektedir.

10 Page 10 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri 125/A- UYARMA: Memura görevinde ve davranı ş larında daha dikkatli olması gerekti ğ inin yazı ile bildirilmesidir.

11 Page 11 Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller a -Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b - Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,……………….

12 Page 12 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri 125/B- KINAMA: Memura görevinde ve davranı ş larında kusurlu oldu ğ unun yazı ile bildirilmesidir.

13 Page 13 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller a -Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b - E ş lerinin, re ş it olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,………..

14 Page 14 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri 125/C- AYLIKTAN KESME: Memurun, brüt aylı ğ ından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

15 Page 15 Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller a - Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b - Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

16 Page 16 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri AYLIKTAN KESME : g - İ kamet etti ğ i ilin hudutlarını izinsiz terk etmek ( İ PTAL-2011), h - Toplu müracaat veya ş ikayet etmek ( İ PTAL- 2011), j - Yasaklanmı ş her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak ( İ PTAL-2011)

17 Page 17 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri 125/D- KADEME İ LERLEMES İ N İ N DURDURULMASI: Fiilin a ğ ırlık derecesine göre memurun bulundu ğ u kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.

18 Page 18 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller a - Göreve sarho ş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b - Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek, c - Görevi ile ilgili olarak her ne ş ekilde olursa olsun çıkar sa ğ lamak……………. …………… l) Amirine, maiyetindekilere, i ş arkada ş ları veya İŞ SAH İ PLER İ NE hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,…………….

19 Page 19 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri 125/E- DEVLET MEMURLU Ğ UNDAN ÇIKARMA : Bir daha Devlet Memurlu ğ una atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

20 Page 20 Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller a - İ deolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalı ş ma düzenini bozmak, boykot, i ş gal, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleme, i ş i yava ş latma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve te ş vik etmek veya yardımda bulunmak,………… ……………….. d ) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek………….

21 Page 21 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri Genel hususlar: Amir yetkisine giren uyarı cezası gerektiren bir disiplin tecavüzü ile kar ş ıla ş ırsa affedebilir, Savunma için memura 7 gün süre verilmelidir, Zamana ş ımları kısadır,dikkat etmek gerekir, Kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten ayırma yetkisi disiplin kurullarındadır.

22 Page 22 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri Genel hususlar: Disiplin cezası verilmesine sebep olmu ş bir fiil veya halin tekerrüründe bir derece A Ğ IR ceza uygulanır. Disiplin cezası verilmesine sebep olmu ş bir fiil veya halin cezaların "özlük dosyasından" silinmesine ili ş kin süre içinde tekerrüründe bir derece a ğ ır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece a ğ ır ceza verilir. Geçmi ş hizmetleri sırasındaki çalı ş maları olumlu olan ve ödül veya ba ş arı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece HAF İ F olanı uygulanabilir.

23 Page 23 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri Genel hususlar: Bazı fiiller hem ceza hukuku açısından hem de disiplin hukuku açısından bir müeyyideye tabi tutulabilirler. DMK 131 de “memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz” denilmektedir.

24 Page 24 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri ZAMANA Ş IMI: Madde 127 – DMK’ nun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri i ş leyenler hakkında, bu fiil ve hallerin i ş lendi ğ inin Ö Ğ REN İ LD İĞİ TAR İ HTEN İ T İ BAREN; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soru ş turmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovu ş turmasına ba ş lanmadı ğ ı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamana ş ımına u ğ rar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin i ş lendi ğ i tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmedi ğ i takdirde ceza verme yetkisi zamana ş ımına u ğ rar.

25 Page 25 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri KARAR SÜRESİ: Madde 128 – Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını disiplin amirleri soru ş turmanın tamamlandı ğ ı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soru ş turma dosyası, yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldı ğ ı tarihten itibaren 30 gün içinde soru ş turma kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soru ş turma dosyası, memurun ba ğ lı bulundu ğ u kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde karara ba ğ lanır.

26 Page 26 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri D İ S İ PL İ N CEZALARINA İ T İ RAZ USULÜ: Disiplin ve soru ş turma i ş lerinde görev yapmak üzere ; Kurum merkezinde bir YÜKSEK D İ S İ PL İ N KURULU ile Her ilde D İ S İ PL İ N KURULU bulunur.

27 Page 27 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri D İ S İ PL İ N CEZALARINA İ T İ RAZ USULÜ: Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına kar ş ı disiplin kuruluna, K ademe ilerlemesinin durdurulması cezasına kar ş ı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir (7 GÜN İ Ç İ NDE).

28 Page 28 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAK İ D İ S İ PL İ NE İ L İŞ K İ N ÖNEML İ DE ĞİŞİ KL İ KLER (13 Ş UBAT 2011) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır denilmek suretiyle sicil verme i ş lemi kalkmı ş tır. Disiplin cezası kesinle ş en aday memurun asaleti onaylanmayacaktır.

29 Page 29 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAK İ D İ S İ PL İ NE İ L İŞ K İ N ÖNEML İ DE ĞİŞİ KL İ KLER (13 Ş UBAT 2011) “Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire ba ş kanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il te ş kilatlarının en üst yönetici kadrolarına, atanamazlar.”

30 Page 30 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri DEVLET MEMURLARI KANUNU DE ĞİŞİ KL İĞİ (13 Ş UBAT 2011) Md 135-Disiplin cezalarına kar ş ı idari yargı yoluna ba ş vurulabilir. ANAYASA DE ĞİŞİ KL İĞİ (12 Eylül 2010) Md. 129 -……Disiplin kararları yargı denetimi dı ş ında bırakılamaz. Bu de ğ i ş iklikler ile uyarma ve kınama cezalarına kar ş ı İ DAR İ DAVA YOLU açılmı ş tır.

31 Page 31 ÖRNEK KARAR T.C. Danı ş tay İ dari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2003/172, K. 2006/2053, 7.12.2006 tarihli kararında; ………., davacının görev yaptı ğ ı …..Hastanesinde ba ş tabip ile aralarında geçen tartı ş ma nedeniyle 1. disiplin amiri olan Ba ş tabip yardımcısı tarafından savunması alındıktan sonra de ğ erlendirme yapılarak 1. disiplin amirince kınama cezası ile cezalandırıldı ğ ı anla ş ılmaktadır. Davacının kusurlu davranı ş ı için bir soru ş turmacı tayin edilerek USULÜNE UYGUN SORU Ş TURMA YAPILMAKSIZIN DO Ğ RUDAN SAVUNMA ALINARAK VER İ LEN D İ S İ PL İ N CEZASINDA ve bu cezaya yapılan itirazın reddi i ş leminde hukuka uyarlık bulunmadı ğ ından ……

32 Page 32 ÖRNEK KARAR T.C. Danı ş tay 12. Daire E. 2008/1919, K. 2008/3714, 16.6.2008 tarihli kararında; ………,Adli Tıp Kurumu……Ba ş kanlı ğ ında sa ğ lık hizmetleri sınıfı uzman kadrosunda görev yapmakta olan davacıya, dava konusu disiplin cezasına konu te ş kil eden eylemi nedeniyle verilen KINAMA CEZASININ KES İ NLE Ş MES İ ÜZER İ NE AYNI EYLEM NEDEN İ YLE İ K İ NC İ B İ R CEZA OLAN DEVLET MEMURLU Ğ UNDAN ÇIKARMA CEZASI VER İ LMES İ N İ N disiplin hukuku ilkeleriyle ba ğ da ş madı ğ ı ……

33 Page 33 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

34 Page 34 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri İ lgili mevzuat 2547 Sayılı Yüksekö ğ retim Kanunu Yüksekö ğ retim Kurumları Yönetici, Ö ğ retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeli ğ i

35 Page 35 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Disiplin cezaları a - Uyarma b - Kınama c - Yönetim görevinden ayırma: Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlü ğ ü, yüksekokul müdürlü ğ ü, bölüm ba ş kanlı ğ ı, anabilim dalı ba ş kanlı ğ ı, ana sanat dalı ba ş kanlı ğ ı, bilim dalı ba ş kanlı ğ ı veya sanat dalı ba ş kanlı ğ ı görevinden ayırmaktır. d - Aylıktan kesme: e - Kademe ilerlemesinin durdurulması: f - Görevinden çekilmi ş sayma: g - Üniversite ö ğ retim mesle ğ inden veya kamu görevinden çıkarma: Üniversite ö ğ retim mesle ğ inden veya kamu görevinden bir daha alınmamak üzere çıkarılmasıdır. BU Ö Ğ RET İ M ELEMANLARI AKADEM İ K UNVANLARINI KULLANAMAZLAR.

36 Page 36 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Üniversite ö ğ retim mesle ğ inden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller : ……………………… 3) Bir ba ş kasının bilimsel eserinin veya çalı ş masının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.

37 Page 37 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Kademe İ lerlemesinin Durdurulması Cezasının Etkisi Ö ğ retim elemanı, yönetici, memur ve di ğ er personelin bulundu ğ u derece ve kademedeki ilerlemesi ceza süresi kadar durdurulmakla beraber, ö ğ retim elemanının akademik yükselme ve atanması ile ilgili i ş lemler de ceza süresince durdurulur ve mecburi bekleme süresinden dü ş ürülür. Memurlar bu süre içerisinde yarı ş ma sınav ve seçmelerine giremezler.

38 Page 38 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Soru ş turmaya Yetkili Amir: Disiplin suçunu soru ş turmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya bilgi sahibi oldu ğ unda soru ş turmayı kendisi yapabilece ğ i gibi soru ş turmacı tayini sureti ile de yaptırabilir. Ö ğ retim elemanlarından soru ş turmacı tayin edilmesi halinde, bunların soru ş turulan ki ş inin akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları ş arttır. Yöneticiler hakkındaki soru ş turmalarda unvan e ş itli ğ i veya üstlü ğ ü aranır.

39 Page 39 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Soru ş turma Yapılı ş Ş ekli Soru ş turmacı tanık dinler, ke ş if yapabilir ve bilirki ş iye ba ş vurabilece ğ i gibi bunları gerekti ğ inde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soru ş turma i ş lemi bir tutanakla tespit olunur. Disiplin soru ş turmacılarının istedikleri her türlü bilgi, dosya ve ba ş ka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın yerine getirilmelidir. Aksi durumda haklarında disiplin soru ş turması açılır.

40 Page 40 D İ S İ PL İ N SORU Ş TURMA EMR İ (Soru ş turmacı tayin edilecek ise) Sayı : Konu : Sayın; İ lgi : Üniversitemiz ……..’de ……...olarak görevli ……. (ilgili)’nin,..….(fiil)’ini isledi ğ i iddia edilmektedir............................................................... (isledi ğ i iddia edilen fiil) sebebiyle, Yüksekö ğ retim Kurumları Yönetici, Ö ğ retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeli ğ i’nin 17. maddesine göre, disiplin soru ş turması açılmı ş tır. Açılan disiplin soru ş turmasında, soru ş turmacı/soru ş turma komisyonunda görevlendirilmi ş bulunmaktasınız. Disiplin soru ş turmasını yaparak, bu konuda düzenleyece ğ iniz soru ş turma dosyası ve raporunu süresi içinde Dekanlık/Müdürlük Makamına teslim etmeniz konusunda bilgilerinizi ve gere ğ ini rica ederim. Disiplin Amiri Dekan/Müdür EKLER : -

41 Page 41 İ FADE DAVET İ YES İ Sayın (ilgili), Görevi İ lgi : … makamının … tarih ve … sayılı yazısı İ lgi yazı ile... (fiil)’ini isledi ğ iniz iddiası ile … tarihinde hakkınızda ba ş latılan disiplin soru ş turmasında soru ş turmacı olarak görevlendirildim. Bu davetiye ile, hakkınızda yürütülen disiplin soru ş turmasında isnad edilen fiil nedeniyle ifadenizin alınması gerekti ğ inden, …..tarihine kadar ifadenizi yazılı olarak vermeniz (veya…….günü, …..saat ……’da ……….ifade yerinde bulunmanız) gerekti ğ ini bildiririm. Soru ş turmacı

42 Page 42 SAVUNMA TUTANA Ğ I/ İ FADE TUTANA Ğ I SORU Ş TURMACI : (soru ş turmacının adı,soyadı, görevi) SAVUNMA YAPAN : İ lgili Kimlik bilgileri : Görevi : halen Üniversitemizde (görevi) olarak çalı ş maktadır. Adresi : D İ S İ PL İ N SUÇU : (Disiplin soru ş turmasının konusu olan ve disiplin suçu olu ş turan fiilin ayrıntılı açıklaması) SAVUNMA TAR İ H İ VE YER İ : … gün, saat …’de, … yerde SAVUNMAYI YAZAN : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi) YEM İ N İ N SEKL İ : Katip’e usulü dairesinde yemini ettirildi. Savunma yapana yemin ettirilmedi. SAVUNMA : Soru 1 : Disiplin soru ş turmasının konusu olan ve disiplin suçu olu ş turan eylem ilgiliye anlatıldı. Disiplin soru ş turması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi. Cevap 1 : Soru 2 : Cevap 2 : Olayla ilgili söyleyece ğ i ba ş ka bir husus olup olmadı ğ ı soruldu. Ba ş ka bir söyleyece ğ im yoktur, dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı oldu ğ unu beyan etmesi üzerine tutanak birlikte imzalandı...../..../......... İ lgili Yeminli Katip Soru ş turmacı

43 Page 43 YEM İ NL İ KÂT İ P YEM İ N TUTANA Ğ I ……nedeniyle ………..Fakültesi Dekanlı ğ ı’nın ……………… tarihli ve 96498783-302.12.01-…… sayılı yazısıyla açılan disiplin soru ş turmasına ………………. tarihinde ba ş landı ve ………………………… yeminli katip olarak görevlendirildi “Bu disiplin soru ş turması sırasında gördüklerimi, ö ğ rendiklerimi ve duyduklarımı hiçbir yerde ve hiçbir zaman kimseye söylemeyece ğ ime namusum, ş erefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim” ş eklinde yemin ettirildi ve i ş bu tutanak tanzim edildi. …../…./……… Yeminli Katip Disiplin Soru ş turmacısı (Adı Soyadı) (Unvanı Adı Soyadı) ( İ mza) ( İ mza)

44 Page 44 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Savunma Hakkı Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soru ş turmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdi ğ i süre içerisinde savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmi ş sayılırlar. SAVUNMA YAZISINDA, HAKKINDA D İ S İ PL İ N SORU Ş TURMASI AÇILAN F İİ L İ N NEDEN İ BARET BULUNDU Ğ U, SAVUNMASINI BEL İ RT İ LEN SÜREDE YAPMADI Ğ I TAKD İ RDE SAVUNMASINDAN VAZGEÇM İŞ SAYILACA Ğ I B İ LD İ R İ L İ R.

45 Page 45 ÖRNEK KARAR T.C. Danı ş tay 8. Dairesi’ nin E. 2005/3486 K. 2006/624, 17.2.2006 tarihli kararında; Uyu ş mazlık, … Fakültesinde doçent …..olarak görev yapan davacının, kazanç temin etmek amacıyla ticari faaliyetle u ğ ra ş tı ğ ı gerekçesiyle 3 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ili ş kin Rektörlük i ş leminin iptali isteminden kaynaklanmı ş tır. Olayda SAVUNMA ALINMADAN KARAR VER İ LMEKLE ….hukuki isabet görülmemi ş tir.

46 Page 46 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Soru ş turma Raporu Raporda soru ş turma onayı, soru ş turmaya ba ş lama tarihi, soru ş turulanın kimli ğ i, resmi sıfatı, suç konuları, soru ş turmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadı ğ ı tartı ş ılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına ba ğ lanarak rapora eklenir. Rapor gecikilmeden onay merciine tevdi edilir. Ceza kanunlarına göre ayrıca suç unsuru kanaati hasıl olmu ş sa soru ş turma izni için teklifte bulunulur.

47 Page 47 SORUŞTURMA RAPORU SORU Ş TURMAYI AÇAN : Soru ş turmayı açan makam. SORU Ş TURMA ONAY TAR İ H : … makamının … tarih ve …sayılı yazısı. SORU Ş TURMAYA BA Ş LAMATAR İ H İ : SORU Ş TURMAYA B İ T İ RME TAR İ H İ : SORU Ş TURULAN : İ lgiliye Ait Kimlik Bilgileri : Görevi ve Resmi Sıfatı : Sicil No : SORU Ş TURMA KONUSU : (ilgili)’nin i ş ledi ğ i iddia edilen disiplin soru ş turmasının konusu olan eylemin ayrıntılı açıklaması) SUÇ TAR İ H İ : SORU Ş TURMANIN SAFHALARI : (soru ş turma süreci, soru ş turma kapsamında yapılan i ş lemler madde madde yazılır) DEL İ LLER : Soru ş turma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler (sanı ğ ın savunması, tanı ğ ın ifadesi vb.) SAVUNMA ÖZET_ : DEL İ LLER İ N DEGERLEND İ R İ LMES İ : KANAAT VE SONUÇ : Soru ş turmacı kanaatini belirterek teklifini sunar. Soru ş turmacı (Tarih,unvan,imza)

48 Page 48 SORUSTURMA DOSYASI D İ Z İ PUSULASI 1. Disiplin suçu i ş lendi ğ ini bildiren dilekçe 2. Disiplin amirinin … gün ve … sayılı soru ş turma onayı ve sorutturmacı tayin yazısı. 3. Ek süre talep yazısı 4. Disiplin amirinin ek süre talebine ili ş kin yazısı 5. Soru ş turmacının …. tarihli “ilgili’ye savunma talep yazısı 6. Soru ş turmacının... tarihli “tanık” ifade talep yazısı 7. Soru ş turmacının Personel Daire Ba ş kanlı ğ ından... tarihli “Sicil Özeti ve Belge” talep yazısı 8. … tarihli bilirki ş i incelemesi yaptırılmasına ili ş kin istem yazısı 9. … tarihli, … tarihinde … yerde kesif yapılaca ğ ı ve kesif sırasında hazır bulunması istenen ki ş ilere gönderilen yazı suretleri 10. (ilgili)’nin... tarihli savunma tutana ğ ı 11. (Tanık)’ın... tarihli ifade tutana ğ ı 12. Personel Daire Ba ş kanlı ğ ı’nın … gün ve … sayılı sicil özeti ekli yazısı 13. Bilirki ş i raporu 14. Kesif tutana ğ ı

49 Page 49 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Disiplin Hükümleri Cezaya İ tiraz İ tiraz bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabilir. İ tirazlarda süre kararın ilgiliye tebli ğ i tarihinden itibaren 7 gündür. İ tiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İ tiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

50 Page 50 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,Yönetmelik ve Sözleşme Kapsamında Disiplin Hükümleri

51 Page 51 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik MADDE 13- (1) Sözle ş meyle çalı ş tırılan aile hekimi ve aile sa ğ lı ğ ı elemanının sözle ş mesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan a ş a ğ ıdaki hâllerde sona erdirilir:…............. ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet memurlu ğ undan çıkarma cezasına veya sözle ş menin sona erdirilmesine dair kararın valili ğ e bildirilmesi e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev ba ş ında bulunulmaması

52 Page 52 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik MADDE 13- g) Eczane veya medikal firmaları, be ş erî ilaç firmaları veya özel sa ğ lık kurulu ş ları gibi mesle ğ i ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek ki ş iler veya özel hukuk tüzel ki ş ilerinin temsilcileri ile etik dı ş ı haksız çıkar ili ş kisinde bulunuldu ğ unun tespit edilmesi ğ ) Menfaat kar ş ılı ğ ında gerçe ğ e aykırı rapor ve belge düzenlendi ğ inin tespit edilmesi hallerinde 5 yıl tekrar sözle ş me imzalayamazlar.

53 Page 53 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 14- Ek’ te belirtilen fiilleri i ş leyen aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sa ğ lı ğ ı elemanlarına tespitin mülki idare amirleri ve il sa ğ lık müdürleri veya bunların görevlendirece ğ i personelce yapılması halinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça, fiillerine kar ş ılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle do ğ rudan yazılı ihtar yapılır. Bir sözle ş me dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının YÜZ PUANA ULA Ş MASI HÂL İ NDE SÖZLE Ş ME, İ LG İ L İ VAL İ TARAFINDAN SONA ERD İ R İ L İ R.

54 Page 54 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İ lgili aile hekimi ve aile sa ğ lı ğ ı elemanı, verilen ihtara kar ş ı, tebli ğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Valiye, Bakanlı ğ ın verdi ğ i ihtarlara kar ş ı ise Müste ş ara itirazda bulunabilir. İ tiraz mercileri OTUZ GÜN içinde itirazı inceleyerek karara ba ğ lar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

55 Page 55 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İ htarı gerektiren fiilin i ş lendi ğ inin ö ğ renildi ğ i tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli i ş lem ba ş latılır. En geç iki ay içinde gerekli i ş lemlerin ba ş latılmaması, gerekli i ş lemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin i ş lendi ğ i tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözle ş meyi sona erdirme yetkisi zamana ş ımına u ğ rar.

56 Page 56 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İ htaren sözle ş mesi sona erdirilen aile hekimi veya aile sa ğ lı ğ ı elemanı 1 yıl süreyle tekrar sözle ş me imzalayamaz.

57 Page 57 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle ş meli Sa ğ lık Personeli Çalı ş tırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri

58 Page 58 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Sözle ş meli Sa ğ lık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmeli ğ e göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiiller hariç olmak üzere hizmet sözle ş mesi ile ekinde yer alan görev tanımları ve etik kurallarda belirtilen ko ş ullara uyulmadı ğ ının sıralı disiplin amirleri tarafından ö ğ renilmesi üzerine, ilgili amir 10 gün içerisinde soru ş turma açar. Savunmanın uygun görülmemesi halinde 10 gün içerisinde ilgili sözle ş meli personel yazılı olarak ve gerekçesi ile ikaz edilir.

59 Page 59 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Hizmet sözle ş mesinin geçerli oldu ğ u yıl içerisinde aynı konuda ihlalin 3. tekerrürünün, sıralı disiplin amirleri tarafından ö ğ renilmesi halinde sözle ş meli personelle ilgili tespit Valili ğ e bildirilir. Valilik gerek görmesi halinde, sözle ş meli personel hakkında soru ş turma açar veya savunma ister. Soru ş turma sonucunda Vali, durumun tekerrür etti ğ ine karar verirse, sözle ş meli personelin hizmet sözle ş mesinin feshini Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulundan talep eder.

60 Page 60 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, ilgilinin hizmet sözle ş mesinin feshine veya ilgili Valili ğ in talebinin reddine karar verir. Yüksek Disiplin Kurulu, sözle ş menin feshini gerektiren fiil ve hallerin i ş lendi ğ i tarihten itibaren iki yıl içinde kararını vermedi ğ i takdirde, sözle ş meyi fesih yetkisi zaman a ş ımına u ğ rar.

61 Page 61 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna Göre Disiplin Hükümleri Kesintisiz on yıl süreyle sözle ş meli personel olarak hizmet etmi ş ve bu süre içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamı ş olanlar, sürekli sözle ş meli personel olma hakkını elde etmi ş sayılır.

62 Page 62 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu’na Tabi Personel Hakkında Disiplin Hükümleri

63 Page 63 TSK Disiplin Mevzuatı 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu (16 Ş ubat 2013) İ ç Hizmet kanun ve Yönetmeli ğ i Askeri Ceza Kanunu Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeli ğ i

64 Page 64 CEZALAR a) Uyarma b) Kınama c) Hizmete kısmi süreli devam ç) Aylıktan kesme d) Hizmet yerini terk etmeme e) Oda hapsi f) Silahlı Kuvvetlerden ayırma

65 Page 65 CEZALARDA YETKİ Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; Hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından; Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası yüksek disiplin kurulları tarafından verilir.

66 Page 66 Hizmete kısmi süreli devam cezası; Mesai sonrasında günde üç saati ve her hâlde saat 24.00’ü geçmeyecek ş ekilde, kadro görevinde veya kadro görevi dı ş ında statüsüne uygun askeri hizmetlerin yaptırılmasıdır. Ceza, tatil günleri dı ş ında yerine getirilir.

67 Page 67 Oda hapsi cezası; Özel hapis odasında yerine getirilir. Hapis odalarının kapısında nöbetçi bulundurulur. Oda hapsi cezası alan personel, cezanın yerine getirilmesi süresince emir veremez ve genel hizmet yapamaz. Disiplin kurulları tarafından on günden otuz güne kadar verilebilir.

68 Page 68 Disiplin Ceza Puanlarını Gösteren Çizelge CEZANIN C İ NS İ ……………..CEZA PUANI Uyarma--------1 Kınama………1,5 Hizmete kısmi süreli devam………..2 Aylıktan kesme………..3 Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin amiri tarafından verilen)….3,5 Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin kurulu tarafından verilen)……4,5 Oda hapsi (Disiplin amiri tarafından verilen)………..4 Oda hapsi (Disiplin kurulu tarafından verilen)……….4,5

69 Page 69 Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme --ayırma cezası a) En son alınan disiplin cezasının kesinle ş ti ğ i tarihten geriye do ğ ru son bir yıl içinde on sekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası almak. b) En son alınan disiplin cezasının kesinle ş ti ğ i tarihten geriye do ğ ru son be ş yıl içinde otuz be ş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi be ş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

70 Page 70 A.D. / TÜRKİYE DAVASI 29986/96 Strazburg 22 ARALIK 2005 Amir konumundaki Yarbay, Askeri Ceza Kanunu’nun 171. maddesi gere ğ ince emre itaatsizlikten ba ş vuranı yirmi bir gün oda hapsi ile cezalandırmı ş tır. A İ HM, 5§1 maddesinin -a bendinin hükümlerine riayet etmek için, özgürlükten mahrum bırakma, yargı kararından ileri gelmelidir. A İ HS’nin 5§1 -a maddesi ihlal edilmi ş tir.

71 Page 71 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU

72 Page 72 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU İş yerlerinde disiplin kurulu kurulması yasal bir zorunluluk de ğ ildir. 4773 Sayılı Kanun ve 4857 Sayılı İş Kanunu ile hukuk sistemimize giren i ş güvencesine ili ş kin koruyucu hükümler, i ş letmeleri kurumsalla ş ma ve i ş yerlerinde personel/insan kaynakları/disiplin yönetmeliklerinin hazırlanarak i ş e alım sürecinden i ş yerindeki çalı ş ma ko ş ullarına ve i ş yerinde disiplin kurullarının kurulmasından, uygulanacak disiplin cezalarına kadar bir çok konunun düzenlenmesi yönünde zorlamaktadır.

73 Page 73 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU 4857 sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesinde; "24 ve 25'inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak i ş çi veya i ş veren için tanınmı ş olan sözle ş meyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çe ş it davranı ş larda bulundu ğ unu di ğ er tarafın ö ğ rendi ğ i günden ba ş layarak altı i ş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekle ş mesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak i ş çinin olayda maddi çıkar sa ğ laması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

74 Page 74 İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU İş yeri düzenlemelerinde, kurallara aykırı fiil ve hareketlerde uygulanacak cezalar disiplin cezaları ba ş lı ğ ı altında düzenlenmektedir. Genellikle uygulamada, 1. Yazılı ihtar (uyarma), 2. Yazılı kınama, 3. Ücret kesme, 4. Tazminatsız i ş ten çıkarma, olarak belirlenmektedir. Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve ilgili personelin sicil dosyasına i ş lenir.

75 Page 75 İ lgili Mevzuat - İŞ YER İ HEK İ M İ ATAMA YÖNETMEL İĞİ - İŞ YER İ HEK İ M İ ATAMA YÖNERGES İ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN ETKİSİ

76 Page 76 İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİ Madde 9: 1219 ve 6023 sayılı yasalar, Tıbbi Deontoloji Tüzü ğ ü ve TTB Soru ş turma ve Yargılama Yönetmeli ğ i çerçevesinde belirtilen suçlardan dolayı uyarma (yazılı ihtar) veya para cezalarından herhangi birini bir sözle ş me dönemi içinde iki veya daha fazla alanlar ile i ş yeri hekimli ğ i ile ilgili olarak aynı cezalardan herhangi birini bir sözle ş me dönemi içinde bir defa alanlara 1(bir) yıl süre ile i ş yeri hekimli ğ i yapma yetkisi verilmez. Bir sözle ş me dönemi içinde i ş yeri hekimli ğ i ile ilgili olarak aynı cezalardan herhangi birini iki defa veya de ğ i ş ik iki ceza alanlara 2(iki) yıl süreyle i ş yeri hekimli ğ i yapma yetkisi verilmez. Meslekten geçici men cezası alanlara i ş yeri hekimli ğ i yapma yetkisi 10 (on) yıl süreyle verilmez.

77 Page 77 İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNEREGESİ Atamalar için yapılacak listede sıra belirlenirken hesaplanacak puanların hesabında: Madde 5: g) İş yeri hekimli ğ i uygulamalarından dolayı bir disiplin cezası almı ş ise; toplam puan, uyarı cezası için 2'ye, para cezası için 3'e, meslekten men için 4'e bölünerek puan hesaplanır. Bu uygulama yasada belirtilmi ş olan disiplin cezalarının sicilden silinme süresi boyunca sürdürülür.

78 Page 78 SA Ğ LIK MESLEKLER İ KURULU AÇISINDAN D İ S İ PL İ N HÜKÜMLER İ

79 Page 79 İlgili mevzuat SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I VE BA Ğ LI KURULU Ş LARININ TE Ş K İ LAT VE GÖREVLER İ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( KHK/663…2 Kasım 2011) SA Ğ LIK MESLEKLER İ KURULU YÖNETMEL İĞİ (14 Aralık 2012)

80 Page 80 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Sağlık Meslekleri Kurulu MADDE 23- (1) Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapmak, meslekî müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu denetlemek üzere SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU TEŞKİL OLUNMUŞTUR.

81 Page 81 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Sağlık Meslekleri Kurulu MADDE 23-(7) …..Bu ihbar ve şikâyetler öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tâbi tutulur. Yapılan inceleme neticesinde fiilin meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya meslekî müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit edilmesi hâlinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası Kurula gönderilir. Ayrıca fiil hakkında adlî kovuşturma yapılmış ise, verilen kararlar da Kurula intikal ettirilir

82 Page 82 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İdarî inceleme veya varsa adlî kovuşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler de değerlendirilerek, genel hükümler saklı kalmak üzere Kurulca; a) Mesleğinde yetersizliği tespit edilenler ile dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların yetersiz görüldükleri alanda meslekî yeterlilik eğitimine tâbi tutulmalarına karar verilir. …

83 Page 83 b) Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranışı sebebiyle ikiden fazla yazılı ikaz edilen veya ilgili mevzuatına göre disiplin cezası uygulanan sağlık meslek mensubu, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tâbi tutulur. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

84 Page 84 TAB İ P ODALARININ D İ S İ PL İ N YETK İ S İ

85 Page 85 TABİP ODALARININ DİSİPLİN YETKİSİ İ lgili Mevzuat 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birli ğ i Kanunu Türk Tabipleri Birli ğ i Disiplin Yönetmeli ğ i Türk Tabipleri Birli ğ i Hekimlik Meslek Eti ğ i Kuralları Tıp Deontoloji Tüzü ğ ü 3224 Sayılı Türk Di ş hekimleri Birli ğ i Kanunu Türk Di ş hekimleri Birli ğ i ve Di ş hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeli ğ i

86 Page 86 Türk Tabipleri Birli ğ i Disiplin Yönetmeli ğ i’ne göre Disiplin Cezaları Uyarma Cezası Para Cezası Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası (15 gün-6 ay) Oda Bölgesinde Çalı ş manın Yasaklanması

87 Page 87

88 Page 88

89 Page 89

90 Page 90 ONUR KURULUNDAN HEK İ ME D İ S İ PL İ N CEZASI VER İ L İ RSE, HEK İ M BU CEZAYA KAR Ş I YÜKSEK ONUR KURULUNA İ T İ RAZ EDEB İ L İ R YÜKSEK ONUR KURULU CEZAYI ONARSA 60 GÜN İ Ç İ NDE İ DAR İ DAVA İ LE İ PTAL İ İ STENEB İ L İ R

91 Page 91 Geçici Süreyle Meslekten Men Ceza Karar Özetleri- Aralık 2008 Plastik Cerr. Uzm. Dr. N.K tarafından hastada mevcut ‎‎ yaygın tümörlerin yakla ş ık 5 saat süren bir operasyonla temizlenmesinin ‎‎ ardından hekim evine gitmi ş, hastanın 17 saat uyanmamasına ‎‎ kar ş ın sa ğ lık personeli tarafından aranan hekim hastayı de ğ erlendirmemi ş tir. Sonuçta hastanın ‎‎ beyni ciddi hasar görmü ş tür. ‎ ‎ Hasta yakınları tarafından yapılan ş ikayet üzerine, Ankara Tabip Odası tarafından hekim ‎‎ hakkında soru ş turma ba ş latılmı ş tır. ‎

92 Page 92 Cerrahın hastayı yakın takip etmesi gerekti ğ i, dosyada mevcut ‎‎ hem ş ire ifadesinde hastanın uyanmaması üzerine ilgili hekim aranmasına kar ş ın gelinerek ‎‎ hastanın de ğ erlendirilmedi ğ i, bu konuyla ilgili olarak nöbetçi hekime hastanın durumu ‎‎ aktarılarak takip etmesinin de istenmedi ğ i, geli ş en komplikasyonun zamanında saptanmadı ğ ı ‎‎ ve komplikasyona müdahalenin gere ğ i gibi yönetilmedi ğ i, bu eylemiyle Tıbbi Deontoloji ‎‎ Tüzü ğ ü’nün 2.maddesinin 1. fıkrası ile 14. maddesinin 1. fıkrasını ihlal etti ğ i ‎‎ gerekçesiyle Dr. N.K’nın 6023 sayılı Yasa’nın 39. maddesi uyarınca 15 ‎‎ gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar ‎‎ verilmi ş tir. ‎

93 Page 93 3224 SayılıTürk Dişhekimleri Birliği Kanunu Disiplin cezaları MADDE 44 - (1) Di ş hekimli ğ i vakar ve onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile mesle ğ ini gere ğ i gibi uygulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut görevin gerektirdi ğ i güveni sarsıcı davranı ş larda bulunan meslek mensupları hakkında; fiil ve hareketin niteli ğ i ve a ğ ırlık derecesine göre a ş a ğ ıdaki disiplin cezaları verilir: a) Uyarma; b) Kınama; c) Para cezası; bölgesinde o yıl uygulanan asgari muayene ücretinin on katından az elli katından fazla olmamak üzere verilecek para cezalarıdır. d) Oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alıkonmadır. e) Oda bölgesinde iki defa serbest meslek uygulamasından alıkonma cezası alanların Oda bölgesi içinde serbest meslek uygulamasından sürekli olarak alıkonmasıdır.

94 Page 94 ECZACILAR BİRLİĞİ KANUNU Haysiyet Divanının vazife ve salahiyetleri: Madde 30 – Haysiyet Divanı odaya girmiyen veya bu kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmiyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen azanın meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzıbati cezaları verir: a) Yazılı ihtar, b) Fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının dört katından onbeş katına kadar para cezası, c) üç günden 180 güne kadar sanat icrasından men, d) Bir bölgede üç defa sanat icrasından memnuiyet cezası almış olanları o mıntakada çalışmaktan menetmek. Haysiyet divanları bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanırlar. zorundadırlar. Madde 31 – kararın üyeye tebliğinden itibaren, 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikiyle tekemmül eder.

95 Page 95 KAYNAKLAR PINAR, İ brahim : Açıklamalı- İ çtihatlı memur suçlarında idari soru ş turma,Seçkin Kitabevi,1987,. syf 1187 AHMETO Ğ LU,Enver : 657 sayılı DMK’ na göre Memur Disiplin Cezaları,yayımlanmamı ş yüksek lisans tezi, İ stanbul, 1986,syf. 34 ÖRÜCÜ,Esin Disiplin Cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sistemi, İ ÜHFM C.12,sayı2-4,1967 KIRMIZIGÜL,Hüsamettin :Uygulama ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve DenetimYolları, Kazancı Kitab Tic. A Ş., İ stanbul,1998 http://www.turkhukuksitesi.com/makale_97.htm(Eri ş im Tarihi:28.08.2011) http://www.turkhukuksitesi.com/makale_97.htm 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Disiplin Amirleri Yönetmeli ğ i 2547 Sayılı Yüksek Ö ğ retim Kanunu Yüksekö ğ retim Kurumları Yönetici, Ö ğ retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeli ğ i 926 Sayılı TSK Personel Kanunu 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu 4895 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kurulu ş u,Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İ ç Hizmet Kanunu 5258 Sayılı Aile Hekimli ğ i Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,Yönetmelik ve sözle ş me

96 Page 96 KAYNAKLAR Aile hekimli ğ i uygulaması kapsamında sa ğ lık bakanlı ğ ınca çalı ş tırılan personele yapılacak ödemeler ile sözle ş me usul ve esasları hakkında yönetmelik, 30 12.2010 Tarihli ve 27801 sayılı RG 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle ş meli Sa ğ lık Personeli Çalı ş tırılması Hakkında Kanun Sözle ş meli Sa ğ lık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmeli ğ i 6023 sayılı Türk Tabipleri Birli ğ i Kanunu Türk Tabipleri Birli ğ i Disiplin Yönetmeli ğ i Tıp Deontoloji Tüzü ğ ü 4857 sayılı İş Kanunu Hakeri H, http://www.hekimhukuku.com/?p=37#respond (Eri ş im Tarihi:4.7.2011).http://www.hekimhukuku.com/?p=37#respond Hakeri H,Hekimlerin Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Disiplin Sorumlulu ğ u, http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-hekimlerin-uygulama-hatalarindan- kaynaklanan-disiplin-sorumlulugu-72-64-1214.html (Eri ş im Tarihi:4.7.2011). http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-hekimlerin-uygulama-hatalarindan- kaynaklanan-disiplin-sorumlulugu-72-64-1214.html Kurt Resul, İş letmelerde Disiplin Kurulu Uygulaması Ve İş leyi ş, Dünya Gazetesi, 25.05.2007. http://www.ato.org.tr/bilgi/hekimlik-meslegi-etik-kurallari(Eri ş im Tarihi: 20.08.2011). Ersoy V, Güler M,Disiplin soru ş turması ve Kovu ş turmasında yöntem,Türk Tabipleri Birli ğ i yayınları,Ankara,2006. Örnek kararlar Kazancı bilgi bankasından indirilmi ş tir. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Ve Ba ğ lı Kurulu ş larının Te ş kilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,RG Tarih:2 Kasım 2011 RG Sayı : 28103 (Mükerrer) (KHK/663)

97 Page 97 SORULAR/KATKILAR


"Page 1 DİSİPLİN SORUMLULUĞU Av. Nesrin ÖZKAYA Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağ.Kur.Yönetimi MBA," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları