Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMUDA EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ. KAMUDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUNU -1  Eğitim konularının belirlenmesinde standartlar olmaması,  Eğitilecek personel veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMUDA EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ. KAMUDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUNU -1  Eğitim konularının belirlenmesinde standartlar olmaması,  Eğitilecek personel veya."— Sunum transkripti:

1 KAMUDA EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

2 KAMUDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUNU -1  Eğitim konularının belirlenmesinde standartlar olmaması,  Eğitilecek personel veya birimin seçiminde objektif davranılmaması,  Eğitimden faydalanılacakların oluşturulmasında özensizlik,  Eğiticilerin seçiminde sorunlar, eğiticilerin değerlendirilmemesi,

3 KAMUDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUNU -2  Eğitim organizasyonları için getirilen mevzuat kısıtlamaları,  Eğitim yer ve mekanın seçiminde hatalar yapılması,  Teknolojik olanaklardan yararlanılmaması,  Eğitim yönteminin belirlenmesinde hata yapılması,  Eğitim verilmeyen alanlar, sürekli eğitim verilen alanlar,  Eğitim faaliyetlerindeki koordinasyonsuzluklar,  Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinde sorunlar…

4 EĞİTİM İHTİYACININ ANALİZİ İdare risklerinin ortaya konularak, eğitim faaliyetlerinin belirlenen risklere göre yürütülmesini, eğitim plan ve programının da bu belirlemeler doğrultusunda hazırlanmasını ifade edilmektedir. Bu çalışmalar, izleme ve değerlendirme çalışmalarını da içerir. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI 1) İdare personellerine yönelik hangi alanlarda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğinin belirlenmesi, eğitim alanlarının tespitinin yapıldığı aşama, 2) Eğitim stratejisinin belirlenmesi, (eğitim faaliyetlerinin önceliklendirilmesi amacıyla, idare risklerinin ortaya konulması) 3) İdare risk alanlarına ağırlık verilmesi, eğitim planını oluşturması, (eğitim faaliyetlerinin uzun dönemi kapsayacak şekilde yönlendirilmesi)

5 4) Eğitim programının hazırlanması, (eğitim planı ile belirlenen risk ağırlıklarıyla, eğitim alanlarının bir arada değerlendirilmesi ve her yıl yenilenen, eğitim faaliyetlerinin ayrıntılı ve alt başlıklar bazında ortaya konulması) 5) İzleme ve değerlendirme aşaması, (eğitim faaliyetlerindeki kalitenin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, yapılan eğitim çalışmalarının sürekli ve bilimsel ölçütlerle gözden geçirilmesi)

6 1. EĞİTİM ALANLARI… Eğitim alanları, idare, birim ve bazı personele yönelik özel eğitimler şeklinde gruplandırılmak suretiyle, aşağıda gösterilmiştir: a) İdare Eğitim Alanları; a1. Kamu Mali Yönetimi, a2. Personel Mevzuat, … b) Birim Eğitim Alanları; b1. İmar Mevzuatı, b2. Ruhsat ve Denetim Mevzuatı, b3. Zabıta Mevzuatı, b4. Bilgi İşlem Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Programları, b5. Maaş, Ücret ve Diğer Sosyal ve Mali Haklara İlişkin Bilgiler, b6. İç Denetim Çalışmaları, b7. Hukuki Süreçlere ve İşlemlere Yönelik Düzenlemeler, b8. Sağlık Alanındaki Hukuki, Tıbbi ve Diğer Gelişmeler, c) Personel Yönelik Özel Eğitimler c1. Aday Memurlara Yönelik Eğitimler, c2. Kariyer Memurlara Yönelik Eğitimler, c3. Nitelikli Personel Yetiştirmeye Dönük, Teknik ve Ayrıntılı Eğitimler.

7 2. Eğitim Stratejisi Eğitim stratejisi, eğitim alanlarının, plan ve programdaki önceliklerinin belirlenmesi amacıyla, hesaplamalarda kullanılacak temel risk alanlarının ortaya konulmasını ifade eder. Söz konusu risk alanları, ölçülebilir ve kısa vadede değişiklik göstermesi öngörülmeyen değişik unsurlardan belirlenebilir.  Beklenti ve İhtiyaç Riski  Denetim ve Kontrol Riski  Mevzuat Değişikliği Riski  …

8 3. EĞİTİM PLANININ OLUŞTURULMASI Eğitim stratejisinin, yıllık programlara dönüşmesini sağlamak üzere, risk alanlarına ağırlık oranının verilmesini ifade etmektedir. Yönerge’nin 5.maddesiyle belirlenen risk alanları, aşağıda gösterildiği oranlar üzerinden, yıllık eğitim programları üzerinde etkisi olacaktır. a) Beklenti ve ihtiyaç riski için ağırlık oranı %50 b) Denetim ve kontrol riski için ağırlık oranı %20 c) Mevzuat değişikliği riski için ağırlık oranı %30 Yukarıda yer verilen oranlar, belirlenen eğitim alt başlıklarının önceliklerini belirlemede ve eğitim programlarında önem derecesini göstermekte kullanılacaktır.

9 a) İdare eğitim alanlarının alt konu başlıkları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonluğunda yürütülmesi gerekir. Söz konusu Müdürlük, geçmiş yıllarda yapılan hizmet içi eğitim programlarının inceler, Belediye İmza Yetkileri Yönergesinde görüş vermeye veya danışmanlık hizmeti sunan Belediye birimlerinin/görevlilerinin görüş ve düşüncelerini değerlendirir. İdare eğitim alanları, alt konu başlıklarına göre ayrıntılandırılır.

10 (c) Aday memurların eğitimleri, “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür. Aday memurların eğitim programları, söz konusu Yönetmelik gereği Devlet Personel Başkanlığından temin edilir. Ayrıca bu eğitimlerde, adı geçen Başkanlıktan temin edilecek olan “Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1 - 2 ile diğer benzeri yayınlar kullanılır.

11 Aday memurlarla birlikte, Belediyede yeni göreve başlayan tüm personele, 3 günü geçmemek üzere oryantasyon eğitimi verilir. Söz konusu eğitim, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelle yardımıyla,  Kurum hakkında genel bilgilendirmeler,  Görevlilere ilişkin bilgilendirmeler,  Kuruma ait internet sitesinin tanıtılması,  hizmet birimleri ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirilmesi  Belediye ile ilgili temel belgelerin (Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve benzeri) verilmesi,  … şeklinde yürütülür.

12 Nitelikli personel yetiştirmeye yönelik eğitimler için belirlenecek alt konu başlıkları, yılı performans programının “İdare Performans Tablosu” (3 nolu tablo) incelenerek, yüksek maliyetli ve öncelikli faaliyetlerin, eksiksiz ve başarılı bir şekilde yürütülmesine yönelik gerekli eğitimler incelenerek belirlenir. Söz konusu bu eğitimlere, Belediye içi eğiticilerin oluşturulması amacıyla özel önem verilir. Aşağıda örnek olarak verilen konularda, ilgili personele yönelik ayrıntılı ve teknik eğitimler alınması sağlanır ve bu eğitimleri alan personelin eğitim programlarında eğitici olarak görev yapması sağlanır. e1. İdari ve teknik şartname hazırlanması, e2. İhale komisyonlarının çalışmaları, e3. Sözleşme imzalamadan önce yapılacak idari kontroller, e4.Sözleşme sonrası işlemler, kontrol teşkilatı, muayene ve kabul komisyonu çalışmaları, e5. Taahhüt dosyası ve hakediş ödemeleri, e6. Taşınır mal işlemleri, e7. Muhasebe kayıtlarının yapılması ve mali tablo/rapor yorumlama,

13 4. İDARE EĞİTİM ALANLARININ YILLIK PROGRAMLANMASI İdare eğitim alanlarının yıllık programı, bu alana ait alt konu başlıklarının risk hesabına göre sıralanmasına dayanmaktadır. Risk hesabı, Yönergenin ekinde yer alan standart form kullanılarak, kullanılarak yapılır.

14 ALT KONU BAŞLIKLARI İÇİN RİSK PUANININ HESAPLANMASI a) Beklenti ve ihtiyaç riski için tüm personele alt konu başlıkları bazında dağıtılan anketler, katılımcılar tarafından, eğitim konusunun istenilme derecesine göre 1 ila 5 arasında puan verilmek suretiyle doldurulur. Toplam puan, ankete katılan personel sayısına bölünerek, 1-5 arasında her bir alt konu başlığı için kriter puanı hesaplanmış olur. b) Belediye’nin denetimi sonrasında hazırlanan raporların incelenmesi sonucunda, rapora konu olan hususlar, Yönerge ile belirlenen eğitim alt konularına göre dağıtılır. Bu şekilde, denetim, inceleme ve araştırma raporlarında eleştiri ve öneri yapılan hususlar, belirlenen alt konu başlıkları ile ilişkilendirilerek, birden fazla tekrar eden eğitim alt başlıkları için 5 puan, tekrar etmeyen ancak raporlarda yer alan diğer konular için de 3 puan verilmek suretiyle risk hesabı yapılır. Diğer taraftan, hassas görev broşüründe yer alan hususlar da, denetim ve kontrol riski alanında değerlendirilerek, bu konular için de 5 puan verilir. c) İdareyi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri için eğitim alt konularına dağıtılması ve ön plana çıkan değişikler için de 5 puan verilerek, bu alandaki risk hesabı tamamlanır.

15 Risk puanı, kriter puanı ile risk ağırlığı puanının çarpılması sonucu elde edilmekte, toplam risk puanı, 3 alandaki risk puanının toplamından oluşmaktadır. Elde edilen toplam risk puanı, büyükten küçüğe doğru sıralandığında, eğitim alt konu başlıkları, risk hesabına göre önceliklendirilmiş ve yıllık programın hazırlanmasına esas hesaplama tamamlanmış olacaktır. Eğitim alt konu başlıklarının toplam sayısı 3’e bölünerek, ilk grup yüksek öncelikli, ikincisi orta ve üçüncüsü de düşük düzeyde eğitim alanı olarak belirlenir ve eğitim faaliyetlerinin kapsamı ve içeriği ortaya konulmuş olur. Ayrıca, eğitim faaliyetlerine ayrılan bütçe ve eğitim saati ile eğitim yöntemleri bu öncelik seviyesine göre belirlenir.

16 Eğitim Yöntemleri Eğitim faaliyetleri, bilimsel yöntem ve tekniklerle yürütülür ve bu yöntemler, gerçekleşen eğitimlerle ilgili geribildirimler de değerlendirilmek suretiyle sürekli geliştirilir. Bu amaçla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, eğitimlerdeki kalitenin artmasına, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasına ve geribildirimlerin değerlendirilmesine yönelik aşağıdaki çalışmaları etkin bir şekilde yapar:

17 a) Eğitim faaliyetlerine, konuyla ilişkili tüm personelin katılımının sağlanmasına yönelik, idari yaptırım ve yöntemlerin belirlenmesini, b) Eğitim imkanlarının geliştirilmesini ve fiziki imkanların yeterli olmasını, c) Eğitim faaliyetleri için eğitici havuzunun oluşturulmasını, d) Kurum içi eğitici adaylarının belirlenmesini, e) Eğitim faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlayacak eğitim konusuna uygun eğitim yönteminin belirlenmesini, f) İzleme ve değerlendirme çalışmaları için istatistiki verilerin kullanılmasını ve yorumlanmasını sağlayacak teknolojik alt yapının kurulmasını, sağlar.

18 Eğitim yöntem ve teknikleri aşağıda sıralanmış olup, belirlenen yöntem ve teknikler dışında her hangi bir eğitim yöntemi uygulanmayacaktır. Eğitim yöntem ve teknikleri: a) Eğitim faaliyetlerine yönelik çıkarılan mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla, dernek, birlik, üniversite, kamu kurumu veya benzeri yerlerin verdiği eğitimlere katılım, b) Belediye’nin fiziki imkanları çerçevesinde yapılan ve uzman, danışman veya yetkin kimselerin verdiği eğitimlere katılım, c) Uzaktan eğitim veren yerlerin eğitimleri için personelin yönlendirilmesi, d) Beyin fırtınası gibi tekniklerin uygulandığı çalıştay yapılması, şeklinde yapılabilir. Belediyede yapılan eğitimlerde, uygulama yapılmasına, konuyla ilgili basılı bilgi notu dağıtılmasına, eğitim öncesi ve sonrası bilgi tespitine yönelik sınav yapılmasına özen gösterilir.

19 Eğitim Sonuç Anketleri Eğitim faaliyetleri, eğitime katılacaklar ve eğitim verenler sürekli izlemeye ve değerlendirmeye tabi tutulur. İzleme ve değerlendirme çalışmaları aşağıdaki yöntemlerle yapılır. Belediye dışında yapılan bir eğitime katılanlar, “Eğitim Sonuç Anketini” doldurulması…

20 Belediye yapılan eğitimler sonrasında ise tüm personel tarafından “Hizmet İçi Eğitim Anketi” doldurulması, Ayrıca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü katılımcı listesini oluşturulması…

21 Yönergenin Bağlayıcılığı Mı? Yönerge tüm hükümleri ile Bakırköy Belediyesi personeli bağlamaktadır. Yönergede belirlenen ilke ve esaslara aykırı işlemler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından uyarılır. Yönerge Değişiklikleri Nasıl Yapılacak? Yönerge değişikleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılır. Değişiklik önerileri gerekçesi ile birlikte, söz konusu Müdürlüğe bildirilir ve öncelikli iş olarak öneri değerlendirilerek, sonuçlandırılır.

22 Eğitim Faaliyetlerinde;  Kim başarılı, başarısız ölçülmeli ve eğitim sonuçları objektif değerlendirilmelidir.  Başarısız personele yönelik olumsuz bir eylem yerine, başarılı personel 5393/49 maddesi kapsamında değerlendirilmeli ve bu personele ikramiye ödenerek, başarı özendirilmeli, eğitime ilgi arttırılmalıdır. Eğitim Faaliyetlerinde;  Kim başarılı, başarısız ölçülmeli ve eğitim sonuçları objektif değerlendirilmelidir.  Başarısız personele yönelik olumsuz bir eylem yerine, başarılı personel 5393/49 maddesi kapsamında değerlendirilmeli ve bu personele ikramiye ödenerek, başarı özendirilmeli, eğitime ilgi arttırılmalıdır.


"KAMUDA EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ. KAMUDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUNU -1  Eğitim konularının belirlenmesinde standartlar olmaması,  Eğitilecek personel veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları