Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İzleme Dairesi Başkanlığı Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI Haziran 2013 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İzleme Dairesi Başkanlığı Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI Haziran 2013 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI."— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İzleme Dairesi Başkanlığı Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI Haziran 2013 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

2

3  Ülkemizde, görev, yetki ve maksatları doğrultusunda, su kalitesi izlemesi yapan bir çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.  Orman ve Su İşleri Bakanlığı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Sağlık Bakanlığı  Belediyeler  Üniversiteler

4 Kurum/KuruluşLaboratuar SayısıParametre Sayısıİstasyon SayısıMevzuat DSİ Genel Müdürlüğü (EİEİ) 1 merkez laboratuarı ve 23 bölge laboratuarı 1 sediment labarotuvarı, 11 hidrometrik etüt merkezi DSİ Merkez ve Taşra teşkilatına bağlanmıştır. 35 parametre 14 parametre 1310 223 açık 60 kapalı istasyon Toplam 1518 istasyon - İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik - TS 266 - Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkezde tek bir laboratuar mevcut ayrıca 3 mobil laboratuar bulunmaktadır. Yaklaşık 55 parametreProje bazında da izlemeler yürütülmektedir. Buna ek olarak, endüstriyel deşarj izlemesi de yapılmaktadır. - Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik - Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

5 Kurum/KuruluşLaboratuar SayısıParametre Sayısıİstasyon SayısıMevzuat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 41 Gıda Kontrol Laboratuarı, 32 Enstitü, 81 İlde portatif cihazlarla analiz ve 20 mobil laboratuar -Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  14 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  7 -Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  ~ 1400 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  ~ 1650 · Su Ürünleri Kanunu · Su Ürünleri Yönetmeliği · Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı 83 İl Halk Sağlığı Laboratuvarı ve ayrıca mobil laboratuarlar mevcut 120 parametre 1080 istasyon (deniz, göl,baraj gölünde yüzme suyu kriterlerine bakılıyor) · İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik · TS 266 ·Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak alanlarda yönetim planları hazırlanması aşamasında hizmet alımı şeklinde izleme yapılmaktadır 31 parametre izlenmektedir · Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

6 SYGMDSİ ÇYGM (ÇŞB) ÇEDİDGM (ÇŞB) GTHBSBTVKGMBelediyeler Yüzey Suları XXXXX X X Yer altı Suları XXXXXX Kıyı-Geçiş Suları X X Deniz Suları XXX İçme Suları (Şebeke) XX Yüzme Suyu X Doğal Kaynak Suları X

7  Yürütülen izleme çalışmalarında;  Standardizasyonun olmaması,  Aynı ve/veya yakın izleme noktalarında benzer parametrelerin izleniyor olması - Mükerrerlik - Kaynak İsrafı

8  İzleme çalışmaları Su Çerçeve Direktifi kapsamında yapılmamaktadır.  Su Kalitesi izleme çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlar sularda fiziko-kimyasal ve kimyasal parametreleri izlemektedir.  Biyolojik parametreler (balık, fitoplankton, makrofit, makroomurgasız ve fitobentoz) Üniversiteler tarafından yürütülen araştırmalar dışında hiçbir kurum ve kuruluş tarafından izlenmemektedir.  Hidromorfolojik kalite unsurları da kurum ve kuruluşlar tarafından izlenmemektedir.

9 İzleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur.

10

11  Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durumunun ortaya konulması, suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, izlemede standardizasyonun ve izleme yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

12 Jeotermal kaynaklar ve deniz suları hariç, Kıyı çizgisinden bir deniz mili (1852 metre) mesafeye kadar olan kıyı suları Kıta içi yüzeysel, yeraltı, geçiş ve doğal mineralli suların izlenmesine ilişkin hususları kapsar. ҲYönetmelikte bulunmayan ancak kurumların kendi görev ve yetkileri kapsamında yapmaları gereken gözlem ve ölçümler, Yönetmeliğe tabi değildir.

13  Yüzeysel sular ve yeraltı sularının mevcut miktar ve kalitesini, miktar ve kalitedeki doğal kaynaklı uzun dönemli değişimler ile insani faaliyetlerden kaynaklanan değişimleri, kazalardan kaynaklanan kirliliğin boyutlarını ve etkilerini, çevresel hedefin karşılanamaması halinde sebeplerini, referans şartları ve tedbirler programlarının etkinliğini belirlemek maksadıyla izleme yapılması,

14  Koruma bölgelerine münhasır izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  Havzalardaki baskı ve etkiler ile mevcut su kalitesi göz önünde bulundurularak operasyonel, genel maksatlı ve gerekli olan durumlarda araştırmacı izlemeyi de içerecek şekilde izleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,

15  Su kalitesi ve miktarı izlemesi yapan her kurum ve kuruluşun kendi görev ve yetkileri çerçevesinde bu Yönetmelik esaslarına göre izleme yapması,  Su kalite ve miktarının izlenmesi sonucunda elde edilen verilerin Su Bilgi Sistemine aktarılması ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla bedelsiz paylaşılması,  Sınıraşan sular konusunda veri paylaşımının Bakanlık inisiyatifinde olması,

16  İzlemede standardizasyonun sağlanması,  İzleme noktalarının belirlenmesinde su kütlelerinin, tipolojilerinin, referans şartların, baskı ve etkilerin dikkate alınması,  İzleme noktalarının ve izlenecek parametrelerin belirlenmesinde mükerrerliğin önlenmesi, esastır.

17 1.Maksat, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar 2.Su Kütlelerinin, Tipolojilerinin, Referans Şartların, Baskı-Etkilerin ve İzleme Noktalarının Belirlenmesi 3.Ulusal İzleme Ağı ve İzleme Programları 4.Yüzeysel Suların İzlenmesi İle İlgili Esaslar 5.Yeraltı Sularının İzlenmesi İle İlgili Esaslar

18 6.Koruma Bölgelerinin ve Hassas Alanların İzlenmesi İle İlgili Esaslar 7.Biyolojik İzleme, Hidrolojik ve Hidromorfolojik İzleme ve Gerçek Zamanlı İzleme İle İlgili Esaslar 8.Örnekleme, Ölçüm Metotları, Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Raporlama ve Standardizasyon ile İlgili Esaslar 9.Çeşitli ve Son Hükümler

19  Analiz parametreleri için uyum süresi Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldır.  Su kalitesi izleme çalışmaları yürüten ilgili kamu kurum ve kuruluşları, bu beş yıl içerisinde izleme alt yapısını oluşturarak, yüzeysel ve yeraltı su kütlelerinde izleme çalışmalarına başlar.

20  Biyolojik ve hidromorfolojik indeksler bu Yönetmeliğin yayımından itibaren sekiz yıl içerisinde belirlenir.  Ulusal İzleme Ağının oluşturulması bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra en geç beş yıl içerisinde gerçekleştirilir ve uygulanır.

21

22

23

24 ARZ EDERİM…


"T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İzleme Dairesi Başkanlığı Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI Haziran 2013 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları