Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üniversitelere Akademik Kadro Tahsis Edilmesi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üniversitelere Akademik Kadro Tahsis Edilmesi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üniversitelere Akademik Kadro Tahsis Edilmesi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda yapılan düzenlemelerle, kurulan devlet üniversiteleri ile ileri teknoloji enstitülerine 78 sayılı KHK ile öğretim elemanı kadro ihdası, 190 sayılı KHK ile de idari kadro ihdası yapılır.

3 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI I sayılı cetvelde tahsis edilen toplam kadrolar, II sayılı cetvelde ise saklı (bloke) kadrolar gösterilir. I Sayılı Cetvel ile II Sayılı Cetvelin farkı üniversitelerde kullanılabilecek serbest kadroları ifade eder. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Kadro Tahsisi Üniversitelerimizin akademik kadroları 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilmiştir.

4 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Saklı Kadroların Serbest Bırakılması: serbest bırakılır. İlgili yükseköğretim kurumunun teklifi Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Bşk.lığı’nın görüşü Bakanlar Kurulunca YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak; Üniversitelerin saklı kadroları,

5 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Serbest Kadroların Kullanımı: Öğretim üyeleri hariç, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılabilecek atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek 6 ncı maddesi uyarınca devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların atanmaları da atama sınırlamalarına tabi değildir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

6 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

7 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 5.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 51.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 56.000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2015 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca memur kadrolarına yapılacak atamalar, bu atama sınırlamalarına tabi değildir ve bu kapsamda atananların mali ve sosyal haklarına ilişkin her türlü giderleri Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden karşılanır. 2016 YILI MERKEZ İ YÖNET İ M BÜTÇE KANUNU – İ - CETVEL İ

8 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz. Kadro kullanım izin talepleri ilgili yönetim kurulu kararını ve kadro talep formunu içermelidir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

9 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Kadro Talep Formu A1- Anabilim Dalı öğretim üyelerince bölümde bir dönemde verilen ders sayısı A2- Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının toplamı B1- Anabilim dalı öğretim üyelerince o üniversitede bir dönemde diğer bölümlere verilen servis dersleri sayısı B2- B1’deki derslere kayıtlı öğrenci sayısı C- Bir dönemde bu anabilim dalında verilen toplam lisansüstü ders sayısı D1- Bölümde kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayısı D2- Bir önceki dönem mezun sayısı E1- Bölümde kayıtlı doktora öğrenci sayısı E2- Bir önceki dönem mezun sayısı Not1: Tek anabilim dalı bulunan bölümlerde tek anabilim dalına dönüşmeden önceki anabilim dalı olarak ele alınacaktır. Not 2: Bölümün ilgili anabilim dalının araştırma faaliyetleri gerekli görülürse eklenir.

10 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kullanma İ zni Verilmi ş Sayılan Durumlar: YÖK Yürütme Kurulunun 25.12.2013 tarihli Kararı uyarınca; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kılavuzlarında ilan edilen uzmanlık eğitimi yapılacak kontenjanlara uygun araştırma görevlisi kadroları; söz konusu sınavların yapıldığı tarih itibarıyla aktarma ve kullanma izinli sayılmaktadır. YÖK Yürütme Kurulunun 11.12.2013 tarihli Kararı uyarınca 78 sayılı KHK’nın 5 inci maddesi ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet adresinde ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarının; ilan tarihinde açıktan atama izinli, aktarma ve kullanma izinli sayılmaktadır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

11 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2547 Sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinin a fıkrası uyarınca, Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler. Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

12 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2547 Sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinin b fıkrası uyarınca, Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

13 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2547 Sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinin c fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliklerine, rektör ve dekanlıklara yükseköğretim kurumları ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, süresinin tamamlayarak yeniden seçilmemeleri sebebiyle ayrılanların, bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

14 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Genel hükümler çerçevesinde 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca atama yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması gerekmektedir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

15 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Dolu Kadro Aktarımları Üniversitelere tahsis edilen kadrolardan dolu olanların, Yükseköğretim Kurulu’nun 24.12.2008 ve 20.01.2010 tarihli Yürütme Kurulu kararları ile;24.12.200820.01.2010 Bir fakülte/bölümün kapatılarak bir başka fakülte/bölümle birleşmesi Bir MYO’nun kapatılarak bir başka MYO ile birleşmesi Bir bölümdeki anabilim dalının bir başka bölüme bağlanması Fakülte veya yüksekokulların yeniden yapılandırılması Kadroları fakülte/yüksekokul/bölüm bazında bulunan birimlerin altında yeni bölüm/anabilim dalı kurulması (dağılım) hallerinde aktarımı yapılabilmektedir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI


"Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üniversitelere Akademik Kadro Tahsis Edilmesi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları