Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME VE ÖĞRETİM STİLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME VE ÖĞRETİM STİLLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME VE ÖĞRETİM STİLLERİ

2 Eğitim hayatında, hatta hayatın her aşamasında “öğrenme” bizi ilgilendiren en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi öğrenciliğimiz ve hatta her konuda; ders alma ya da çalışma yoluyla olmadan; nasıl öğrendiğimiz, hangi ortamlarda hangi yöntemlerle çalıştığımızı az çok biliriz.

3 Öğrenme Bir deneyim ya da uygulama sonucunda davranışlarımızda meydana gelen değişim, Bilgi edinimi, Çalışma yoluyla ya da sonucunda bilgi edinimi, Bir şeyin beceri ya da bilgisini çalışma, öğretim, öğretme ya da deneyim yoluyla edinme, Bilgi edinme süreci, Davranışlarımızın değiştiği, şekillendiği ya da kontrol edildiği süreç, Çok çeşitli kaynaklar ile deneyime dayanan anlamayı “bireysel olarak” yapılandırma süreci

4 ÖĞRENME STİLİ her bireyin farklı şekillerde öğrenmeyi “tercih etmesi” öğrenme stili olarak adlandırılmaktadır. öğrenme stili; Bireyin öğrenmeyi gerçekleştirdiği belirli bir yol, Öğrenme biçimi; bireyin düşünme, bilgiyi işleme ve öğrendiğini göstermede kullanmayı tercih ettiği tutum/tarz, Bireyin bilgi ve beceriyi elde etmede tercih ettiği araçlar, Bir bireyin özellikle eğitimsel öğrenmelerle ilgili gösterdiği alışkanlık, strateji ya da düzenli zihinsel davranışlardır

5 Öğrenme Stilleri Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
1904 yılında Fransız psikiyatrist Alfred Binet ilk zekâ testini geliştirir. Genellikle bu ilk IQ testi ile öğrenme stillerine ilginin geri planda kaldığına inanılır. Kısa bir zaman sonra, 1907 yılında Dr. Maria Montessori, öğrenmeye aktif katılım yaklaşımı sağlayan Montessori eğitim yöntemini geliştirir. Bir sonraki büyük sıçrama 1956 yılında Amerikan Eğitim Psikoloğu Benjamin Bloom ve geliştirdiği taksonomi ile olur ki bu taksonomi eğitimin temeli olarak sayılır. 1962 yılında Amerikan Psikoloji kuramcısı Isabel Myers-Briggs ve annesi Katherina Briggs “Myers-Briggs Tip Göstergesi”ni geliştirirler. Bu araç, öğrenme türlerinde psikolojik tercihlerin neler olduğunu ölçmeyi amaçlar.

6 Öğrenme Stilleri Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
1976 yılında geliştirilen Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli değerlendirme amacıyla teşhis edici öğretim modelidir. 1983 yılında Amerikalı Gelişimsel Psikolog Howard Gardner “Gardner’ın Yedi Bilgi Tipi”ni geliştirir. Bu teori insan öğrenmesini farklı yedi alana böler. 1984 yılında sosyal psikolog David A. Kolb ilk deney-temelli öğrenme modelini geliştirir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Dr. Kolb’un çalışmaları öğretmenlerin öğretim stillerini öğrencilerinin öğrenme stillerine göre değiştirmeleri gerektiği konusunda etkili olur. 1995 yılında Profesör Mark Tennant öğrenme türlerini ASK adını verdiği üç kategoride sınıflar: Tutum, Beceriler ve Bilgi. (A)ttitude, (S)kills, and (K)nowledge.

7 Öğrenme Stilleri Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
Öğrenme stilleri teorisi ise Carl Jung’la (1927) başlamıştır çünkü Jung, insanların algılama yolları (algısal-sezgisel); karar verme yolları (mantıklı düşünme-hayali/imgesel duygular) ve etkileşimde bulunurken ne kadar aktif ya da yansıtıcı oldukları (içedönük-dışadönük) konularında büyük farklılıklar gösterdiklerini söyler. Isabel Myers ve Katherine Briggs (1977) Jung’un çalışmalarını uygulamışlar ve bu şekilde de insanların nasıl öğrendiği konusunu anlamaya çalışan pek çok araştırmacıyı da etkilemişlerdir

8 ÖĞRENME STİLİ MODELLERİ
Tüm modellerin ortak iki noktası vardır. İlki; süreç üzerine odaklanıyor olmalarıdır. Tüm modellerde insanın bilgiyi nasıl özümsedikleri, bilgi hakkında nasıl düşündükleri ve sonuçları nasıl değerlendirdikleri incelenir. İkinci ortak nokta ise; hepsinin öğrenmenin kişisel ve bireyselleşmiş düşünce ve duygu eyleminin sonucu olduğudur.

9 Öğrenme Stili Modelleri
Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kolb Deneyimsel Öğrenme Modeli Gregorg Öğrenme Stili Modeli Honey ve Mumford Öğrenme Stili Modeli Grasha-Reichmann Öğrenme Stili Modeli Fleming ve Mill Öğrenme Stili Modeli (VARK) Birçok öğrenme stili dâhilinde öğretimi düzenlemek için “Evet! Yapabilirim” modeli

10 Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli
Rita Dunn ve eşi Kenneth Dunn tarafından 1977 yılında ortaya çıkarılan bu model, öğrencinin öğrenme stilinin tanılayıcı bir envanter yoluyla anlaşılması gerektiğini belirten modellerin ilklerindendir. Dunn (1999) öğrenme stilinin beşte üçünün kişiye biyolojik olarak doğuştan yüklendiğini söyler.

11 Dunn ve Dunn; öğrenme stillerinin bireyin
çevresel, duygusal, sosyolojik (sosyal), fiziksel ve psikolojik (uyarıcılar) alandaki tercihlerine dayalı olduğunu söyler.

12 Dunn modeline göre öğreniciler
görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik algılama süreçlerine güvenlerine göre; kendileri, arkadaşları ve otoritelerle uyumlarıyla; öğrenmeye motivasyonlarıyla ve sürecin sonuçları için sorumluluk bilinçlerinin güçlülüğüne göre farklılaşırlar.

13 Dunn’a (1999) göre stilleri mutlaka bir araçla (envanter) belirlemek gerekir çünkü öğretmenler öğrenme stilinin tüm özelliklerini doğru olarak tanımlayamazlar ya da bilemezler; bazı stillerin bazı özellikleri deneyimli bir eğitimcinin bile gözlemleyebileceği şekilde değildir. Bazı zamanlar da öğretmenler davranışları yanlış yorumlayabilmekte ya da belirtileri yanlış anlayabilmektedir.

14 Dunn ve Dunn modelinin belirlediği, uyarıcılara yönelik tercihlere göre stiller ve bu stilleri bilen bir öğretmenin sınıf ortamında ve öğretim sürecinde neler yapabileceğine dair öneriler şu şekilde sunulabilir:

15 Çevresel Uyarıcılar (Ses, ışık, sıcaklık):
Sessiz bir ortam isteyen öğrencileri trafik sesinden ve diğer gürültülerden uzak oturtun. Sessizlik isteyen öğrenciler için bir diğer çözüm çalışma ortamında ya da sınav esnasında kulaklarına pamuk ya da kauçuktan kulak tıkacı kullandırmak; ses isteyen öğrenciler için de hafif bir klasik müzik açmaktır. Sessizlik isteyen ve sese ihtiyaç duyan öğrencileri birbirlerinden uzak yerlere oturtun (kız öğrenciler daha çok sessizlik isteyen gruba dâhildirler).

16 IŞIK Sınıftaki ışıkların yarısını açık yarısını kapalı tutun ve öğrenciniz hangi tarafta daha rahatsa o tarafta oturmasına izin verin. Sınıflarda kullanılan floresan lambaların bazı öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak sınıfınızdaki tüm ışıkları kapatın ve dersinizi gün ışığında yapın. Kullanmadığınız sürece parlak ve beyaz yüzeyleri kapatın. Işıktan rahatsız olan öğrencilerinizin gerektiği zaman güneş gözlüğü takmalarına ya da oturdukları tarafta koyu renkli perdeler kullanmalarına izin verin.

17 SICAKLIK Havanın sıcak olduğu zamanlarda güneşi engellemek için koyu renkli perdeler kullanılabilir. Eğer mümkünse sınıfınızda bir vantilatör bulundurun ve serinlik isteyen öğrencilerinizin bunun yakınına oturmasını sağlayın. Sıcağa dayanamayan öğrencilerinizi güneşli havalarda duvar tarafına oturtun. Öğrencilerinizin yanlarında üşüdüklerinde giyebilecekleri hırkalar bulundurmalarını sağlayın.

18 Psikolojik Uyarıcılar (Global-analitik, Yansıtan-tepkisel):
Bazı öğrenciler bir şeyi öğrenirken önce tüm bilgiyi görmeyi, bazıları da parçalardan yola çıkarak tüm bilgiye ulaşmayı, bazıları bütünsel, bazıları da ayrıntılara odaklanarak öğrenmeyi tercih ederler. Bazı öğrenciler sonuca ulaşmak için olabildiğince hızlı düşünmeyi tercih ederken bazıları da var olan seçenekleri değerlendirerek bir sonuca ulaşmayı tercih ederler. Öğretmenler bütüncül öğrencilerine tüm resmi görmelerini sağlayacak; analitik öğrencileri için de ayrıntılarla öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler sunabilir. Beyin fırtınası ve tartışma gibi yöntem ve teknikler hızlı düşünen öğrenciler; problem çözme ve bireysel çalışmalar gibi etkinlikler de seçenekleri değerlendirip hızlı bir karar vermeyi tercih etmeyen öğrenciler için uygun olacaktır.

19 Sosyolojik Uyarıcılar (Yalnız çalışmak, ikili çalışmak, grup halinde çalışmak, bir otorite figürüyle çalışmak, çeşitlilik): Öğretmen yapacağı yazılı sınavların dışında; yalnız çalışmayı tercih eden öğrencilere bireysel; grupla çalışmayı tercih eden öğrencilere grup çalışmaları ve tartışmalar, otoriteye ihtiyaç duyan öğrenciler için de düzenli bir şekilde dönüt sağlamalı ve açıklamalar yapmalıdır.

20 Duygusal Uyarıcılar (Motivasyon, süreklilik, sorumluluk, yapılandırma):
Öğretmen; kendisini güdüleyebilen öğrencilerine öz-düzenleyici öğrenme ve değerlendirme stratejileri diğer öğrencileri için de dışsal güdüleme stratejileri kullanabilir. Kendisi zaten sorumluluk sahibi olan ve azimle çalışan öğrencilere çok fazla rehberlik yapması gerekmeyen öğretmen bu öğrencilerine daha uzun süren görevler verebilir. Ancak daha az sorumluluk sahibi ve daha az azimli öğrencilerine takip edebileceği kısa süreli görev vermeli ve mutlaka dönüt sağlamalıdır. Yapılandırılmamış öğrenme etkinliklerini tercih eden öğrencilerine problem çözme çalışmaları, açık uçlu sorular gibi etkinlikleri daha az yönerge ile verebilecek öğretmen; yapılandırılmış etkinlikleri tercih eden öğrencileri için daha fazla açıklama ve yönerge sunmalı ve onların takip edebileceği aşamalı etkinliklere yönlendirmelidir.

21 Kolb Deneyimsel Öğrenme Modeli
Kolb öğrencileri bilgiyi nasıl aldıkları ve içselleştirmeyi nasıl tercih ettiklerine göre dört öğrenici tipine ayırır: Somut yaşantı, somut kavramsallaştırma, aktif yaşantı ve yansıtıcı gözlem

22 KOLB’ göre yaşantısal öğrenenler;
Kendilerini direk olarak yeni deneyimler içine dâhil ederek döngünün ilk aşamasına yani “somut yaşantı”ya girerler. Diğerlerini gözlemledikçe ve kendilerinin ve diğerlerinin deneyimleri hakkında derinlemesine düşünen bu kişiler “yansıtıcı gözlem” safhasına geçerler. Daha sonra kendi gözlem ve algılarını mantıksal kuramlarla özümsetmek isteyerek üçüncü aşama olan “soyut kavramsallaştırma”ya geçerler. Karar verme ve problem çözmede kavramları kullanarak da öğrenme döngüsünün son aşaması olan “aktif yaşantı”yı sergilerler. Bireyler bu döngüye farklı noktalarda katılırlar (öğrenme bu aşamalardan herhangi birinde başlayabilir), bunun nedeni de döngünün belirli bölümüyle ilgili etkinlikleri tercih etmeleridir.

23 Kolb modeline göre bir öğretmenin sınıf ortamında ve öğretim sürecinde neler yapabileceğine dair öneriler şu şekilde belirtilebilir

24 Ayrıştıran öğrenciler
“Neden?” sorusunu kullanan bu tür öğrenciler için öğretmenler; her tür tartışma yöntemini (tüm sınıf, küçük gruplar ya da birebir) ve grup projelerini kullanabilir. Bu tür öğrencilerin ilgisini çekecek ve onların derse odaklanmasını sağlayacak diğer öğretim yöntemleri: alan gezileri, rol oynama, simülasyon, örnek olay, problem temelli öğrenme gibi deneysel yöntemler olarak sıralanabilir.

25 Yerleştiren öğrenciler
“Ya … ise?” sorusunu kullanan, problem çözme durumlarında yeni materyalleri uyguladıklarında iyi öğrenen bu tür öğrenciler için öğretmenler, araştırma yönlendirmeli etkinlikler kullanabilir. Aktif öğrenen bu öğrenciler için tartışmalar ve beyin fırtınası uygun yöntemler sayılabilir. İnsan odaklı olan “yerleştiren” öğrenciler, grup çalışmaları ve projelerden zevk alırlar.

26 Değiştiren öğrenciler
“Nasıl?” sorusunu kullanan, problem çözerek ve teknik görevler yaparak öğrenmeyi tercih eden bu öğrenciler için öğretmen; rahatlıkla yanlış yapabilecekleri bir ortamda deneme yanılma yoluyla öğrenmelerini sağlayabilmelidir. Gösteri yöntemi de bu öğrencilerin zevkle öğretime katılacakları yöntemler arasındadır. Ayrıca öğretmen bu tür öğrenciler için araştırmaya yönlendiren deneyler yaptırabilir. Alan gezileri, örnek olaylar ve simülasyonlar bu öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak yöntemler arasındadır.

27 Özümseyen öğrenciler “Ne?” sorusunu kullanan, bilgileri mantıki bir sıraya koyarak ve yansıtıcı gözlem kullanarak öğrenmeyi tercih eden bu bireyler için öğretmenlerin uygulayacağı mantıksal ve olgusal dersler etkili olacaktır. Kendi başlarına etkin bir şekilde okuyan ve dinleyen bu öğrenciler için ders kitaplarından okuma ödevleri verilebilir, bağımsız veri toplamaları, analiz araştırmaları yapmaları ya da kütüphanede araştırma yapmaları sağlanabilir. Bu tür öğrenciler için öğretmen, gösteri yöntemini kullanabilir; problem çözme yöntemlerini canlı olarak ya da video ile gösterebilir.

28 Gregorg Öğrenme Stili Modeli
Öğrenme stillerinin doğuştan getirildiğine ve kişinin kişisel stilinin aksine çalışmalar yapmanın sağlığı bozacağına inanan Gregorg geliştirdiği modelinde dört öğrenme stiline yer vermiştir: Somut Sıralı Öğrenme Soyut Sıralı Öğrenme Somut Rastlantısal Öğrenme Soyut Rastlantısal Öğrenme

29 Gregorg öğrenme stili modeline göre bir öğretmenin sınıf ortamında ve öğretim sürecinde neler yapabileceğine dair öneriler şu şekilde belirtilebilir

30 Somut Sıralı Öğrenme Bu öğrenciler düzenli ve sessiz sınıf ortamlarını tercih ederler. Fikirlerini pratik bir şekilde uygulayan, açıklama ve yönergeleri izleyen ve zaman sınırlamalarına çok iyi uyan bu öğrenciler için bir öğretmen; aktif öğrenme yaklaşımları, derslerde bilgisayar kullanımı, proje yöntemi, veri toplama ve tüm grupla öğretim gibi yöntem, teknik ve etkinlikleri kullanabilir. Öğretmenin dikkat etmesi gereken bir nokta da; gruplar halinde çalışma, hayal gücünü kullanmada zorluk yaşayan bu öğrencilerine eksik ya da net olmayan açıklamalar sunmamaktır. Aynı zamanda düzenli olmayan ortamlarda ve ne yapacağını tahmin edemeyecekleri insanlarla çalışmakta sıkıntı çeken bu öğrencilerin karar verme ve “eğer … olsaydı?” gibi sorularda zorlandığı da öğretmenin derslerini planlar ve işlerken unutmaması gereken özellikler arasındadır.

31 Soyut Sıralı Öğrenme Bu öğrenciler düzenli ve sessiz sınıf ortamlarını tercih ederler. Karar vermeden önce bilgi toplamada, harekete geçmeden önce durumları analiz etmede, problem çözme ve bilgi araştırmada iyi olan bu öğrenciler yalnız çalışmayı tercih etmektedirler. Öğretmen bu tür öğrencileri için anlatım yöntemi kullanabilir; ders kitaplarından okumalar yapmalarını sağlayabilir ve kavramsal problemlerle ilgilenmeleri ve araştırma yapmaları için yönlendirebilir. Bu tür öğrenciler için öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar; belirli kurallar ve düzenlemeler konusunda sorun yaşayan öğrencilerinin derinlemesine çalışmak için zamana ihtiyaç duyduklarını hatırlaması; duygularını ifade etmekte zorlandıkları için sınıf içinde yapılan herhangi bir konuşma etkinliğinin merkezi olmak istemediklerini bilmesidir.

32 Somut Rastlantısal Öğrenme
Bu öğrenciler gürültülü, yüksek enerjili öğrenme ortamlarını tercih ederler. Problemleri bağımsız çözmede ve sorularına cevap aramak için deneyler yapma konusunda başarılı olan bu öğrenciler için öğretmenin uygulayabileceği en uygun yöntemler; beyin fırtınası, simülasyon ve problem çözme olarak önerilebilir. Bu öğrenme stiline sahip öğrencilerinin rutinler, kısıtlamalar ve sınırlamalarda zorlandıklarını bilmesi gereken öğretmen, öğrencilerinin yeterli derecede seçenek sunulmadığı ya da hiç seçeneğinin olmadığı durumlarda öğretim sürecinde zorluk yaşayacağını göz önüne almalıdır.

33 Soyut Rastlantısal Öğrenme
Bu öğrenciler kendilerine öğretmenleri tarafından kişisel ilgi ve duygusal desteğin sağlanabileceği, rekabet olmayan bir sınıf ortamını tercih ederler. Diğer arkadaşlarını dinleme, duygu ve hisleri anlamada, olumlu ilişkiler kurmada ve gruplarda uyum sağlamada çok başarılı olan bu öğrenciler için öğretmen; grup çalışması, eşleştirme, rol oynama gibi yöntemleri tercih edebilir. Ancak öğretim sürecini tasarlarken bu öğrenme stiline sahip olan öğrencilerinin yarışma, rekabet ortamından ve arkadaşça davranmayan, soğuk kişilerle çalışmaktan ve bireysel çalışmaktan hoşlanmadıklarını göz önünde bulundurmalıdır.

34 Honey ve Mumford Öğrenme Stili Modeli
Honey ve Mumford geliştirdikleri modelde herhangi bir öğrenme görevini yeterli bir şekilde tamamlayabilmek için belirledikleri dört farklı stilden birinin benimsenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Eylemciler Yansıtıcılar Kuramcılar Pragmatistler

35 Honey ve Mumford öğrenme stili modeline göre bir öğretmenin sınıf ortamında ve öğretim sürecinde neler yapabileceğine dair öneriler şu şekilde belirtilebilir

36 Eylemciler Bu öğrenciler okuyarak ya da dinleyerek değil; yaparak öğrenmeyi tercih ederler. Denemeyi seven ve yeniliğe açık olan bu öğrencileri için öğretmenler; ekip çalışması, oyunlar ve simülasyonlar, beyin fırtınası, yapılandırılmamış tartışmalar ve proje çalışması gibi yöntemler kullanabilirler. Bu öğrenciler için dışadönük etkinliklerden biri olan sunum yapmak da öğretmenin seçebileceği etkinlikler arasındadır. Problem temelli öğrenme yöntemi de öğrenci başarısı için etkili olacaktır. Bu tür öğrenciler yaparak öğrenmeyi sevdikleri için anlatım ağırlıklı ders dinlemek gibi pasif öğrenme onlar için uygun değildir. Ayrıca tekrarlamalar yapmak, ayrıntılarla fazla ilgilenmek ve uygulama imkânlarının olmadığı kavramları çalıştırmak da bu öğrencilerin öğretim sürecinde zorluk yaşamalarına neden olacaktır.

37 Yansıtıcılar Bu öğrenciler daha çok gözlemlemeyi ve dikkatlice düşünüp karar vermeden önce bilgi toplamayı tercih ederler. Öğretmen bu öğrenciler için beyinsel etkinlikler, video izlemek gibi pasif durumları uygulayabilir. Genellikle kendilerine çok fazla güvenemeyen ve sınıf içi etkinliklere direk katılımdan çekinen bu öğrenciler için rol oynama gibi dışadönük etkinlikler seçilmemelidir. Ayrıca öğretmen, hızlı karar verme konusunda daha zayıf olan bu öğrencilerine zamanla kısıtlanmış etkinlikler uygulamayı tercih etmemelidir.

38 Kuramcılar Bu tür öğrenme stiline sahip olan öğrenciler daha çok mantıklı ve akılcı olduklarından öğretmenlerinin onlara sunacağı mantıklı fikirleri okumak ya da dinlemekten hoşlanırlar. Belli amaçları olan yapılandırılmış durumlar bu öğrencileri mutlu edecektir. Düzensiz ve belirsiz ortamlarda motivasyon seviyeleri düşen bu öğrenciler için öğretmen açık uçlu sorular sormamalı, ayrıntılı inceleme gerektirmeyen fikirler üzerinde çalışma yaptırmayı tercih etmemelidir.

39 Pragmatistler Bu öğrenciler, bir şeyleri denemeyi ve uygulamada görmeyi tercih ederler. Öğrencilerinin bu özelliklerini dikkate alan bir öğretmen onlara zaman yönetimi gibi belirli pratik avantajları olan beceri ve teknikler üzerinde çalıştırmalıdır. Bu öğrencilerin motivasyonunu ve derse ilgi ve katılımını yükseltebilecek yöntemler; uygulamalı gösteri, simülasyon olabilir. Öğretmenler bu stile sahip öğrencilerine gerçek problemlerle çalışmak ve gerçekçi örnek olaylar sunmak konusunda destek olduğunda öğrencinin derse katılımı ve öğrenme seviyesi yükselecektir. Yine öğretmenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta da net bir uygulama ya da yönerge olmadan başarılı bir şekilde çalışma yapamayacak bu öğrencilerini uygulama imkânı bulunmayan kavramlarla çalıştırmamasıdır. Bu tür öğrenciler için uygulayamadıkları ve gerçeklikten uzak fikirler ve hayal dünyası öğrenmede zorluk teşkil edecektir.

40 Grasha-Reichmann Öğrenme Stili Modeli
Bu modelde öğrencilerin 6 stilleri olduğu belirtilmektedir. Yarışmacı İşbirlikçi Kaçınan Katılımcı Bağımlı Bağımsız

41 Grasha-Reichmann öğrenme stili modeline göre bir öğretmenin sınıf ortamında ve öğretim sürecinde neler yapabileceğine dair öneriler şu şekilde belirtilebilir

42 Yarışmacı Bu öğrenciler diğer arkadaşlarıyla yarışma sağlanacak bir ortamda daha iyi öğrenirler. Bu amaçla öğretmenler eğer bu öğrencilerin kendi performanslarını kanıtlayıcı etkinlikler sağlarsa öğrencinin derse ilgisi ve motivasyonu artacaktır. Öğretmenlerin bu öğrenme stiline sahip olan öğrencileri için tercih edecekleri etkinliklerde bu tür öğrencileri tartışmalarda grup lideri yapmak gibi onların diğer öğrencilerden daha iyi yapabileceklerini düşündükleri etkinliklere yönlendirmek yer alabilir. Bu öğrenciler ilgi odağı olmayı sevdikleri ve sınıftaki etkinliklerde başarılı olduklarına dair onay bekledikleri için öğretmen merkezli öğretimsel süreçler uygun olacaktır.

43 İşbirlikçi Öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışarak öğrenmeyi tercih eden bu öğrenciler, sınıf içi etkinliklerde fikir ve becerilerin paylaşılması yoluyla daha iyi öğrenebilirler. Öğrencilerinin bu özelliğini dikkate alan bir öğretmenin sınıf ortamında ve öğretim sürecine dâhil edebileceği yöntem ve etkinlikler; grup projeleri, küçük grup tartışmalarıyla ders işlemek ve küçük seminerler hazırlamak olarak önerilebilir.

44 Kaçınan Bu tür öğrenciler dersler ve sınıf ortamından kaçınmaya meyilli olan öğrencilerdir. Sınıf içi etkinliklerde katılımda bulunmadıkları gibi, öğretmen ve diğer arkadaşları ile de etkileşim halinde olmayı tercih etmezler. Pek çok etkinlikten sıkılan ve sınıftaki etkinliklere dâhil edilmemeyi tercih eden bu öğrenciler sınav yapılmasını da istememektedir.

45 Katılımcı Derslere katılmaktan ve öğretim sürecinde uygulanan tüm etkinliklere olabildiğince çok katılmaktan hoşlanan bu öğrenciler, sınıf ortamının en iyi sakinlerindendir. Oldukça gayretli olan bu öğrenciler derslerin tüm gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlar. Bu tür öğrenciler için öğretmenlerinin de bilgiyi iyi bir şekilde analiz ve sentez etmeleri gerekmektedir. Öğretim sürecinde bu öğrenciler için en uygun etkinlikler derslerde tartışmaların olduğu ve ders materyallerini tartışma fırsatının yaratıldığı etkinlikler olarak önerilebilir.

46 Bağımlı öğretmenine (ya da bir otorite figürüne) ihtiyaç duyan bu öğrenciler bir ders için ne kadar bir öğrenme gerekiyorsa o kadar öğrenmeyi yeterli görürler. Kılavuz ihtiyacı duyan bu öğrenciler için öğretmen merkezli yöntemleri tercih eden bir öğretmen onların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Öğretmen derslerle ilgili notlar ve özetleri tahtaya yazarsa, vereceği ödevler için zaman sınırlaması ve açıklamaları çok net bir şekilde yaparsa ve dersin hangi yönü olursa olsun mutlaka net açıklamalarda bulunursa öğrencilerin öğrenme seviyeleri olumlu düzeyde etkilenecektir.

47 Bağımsız Bireysel çalışmayı tercih eden bu tür öğrenciler için öğretmen, öğretmen-merkezli yerine öğrenci-merkezli ders tasarımlarını tercih etmelidir. Bağımsız çalışmak isteyen, meraklı ve kendine güvenen bu öğrenciler için kendilerinin tasarlayabileceği projeler ve bağımsız düşünebilme şansı verecek ödevler vermeyi tercih eden bir öğretmen, öğrencileri için en uygun tercihi yapmış olacaktır.

48 Fleming ve Mill Öğrenme Stili Modeli (VARK)
Bu model Gardner’in çoklu zekâ kuramı ile benzer özelliklere sahiptir. VARK modelindeki tercihler Gardner’da zekâ olarak belirtilmektedir. İngilizce olarak kısaltılan VARK’ın açılımı aşağıdaki gibidir: Visual (görsel) Aural (işitsel) Read –write (okuma-yazma) Kinesthetic (dokunsal/devinsel) Bu modelin üç ana ilkesi şunlardır : Herkes öğrenebilir ancak bu durum yetenek seviyesine rağmen bu farklıdır. Eğer bir öğrencinin öğrenme tercihi/stiline uygun öğretim sağlanırsa o öğrencinin motivasyon seviyesi artar. Bir eğitimcinin yapacağı en iyi şey yeni bir materyali öğrencisine sunarken öğrencisinin tercih ettiği algılama modunda vermektir.

49 VARK öğrenme stili modeline göre kendi öğrenme stilini belirleyen bir öğretmenin tercih ettiği etkinlikler ve kullandığı stratejiler şu şekilde özetlenebilir

50 Görsel Bu tarz öğrenme stiline sahip öğretmenler öğrencilerine bir şeyler açıklarken görsel araçlar kullanırlar. Kavram haritaları, diyagramlar, modeller, akış diyagramları, bilgisayar animasyonları, videolar, slaytlar, tartışmaları yorumlama, netleştirme ya da yönlendirme için de fotoğraflar kullanabilirler. Sınav sorularında kullandıkları sözcükler şunlardır: “göster, açıkla, karşılaştır, resimle”.

51 İşitsel Bu tarz öğrenme stiline sahip olan öğretmenler; seminerler, sözlü sınavlar, grup sunumları yaptırmayı tercih ederler. Sınıf tartışmaları, ses kasetleri, düşün-eşleş-paylaş etkinliği (verilen konu ile ilgili önce bağımsız düşünen öğrenciler daha sonra eşler halinde düşüncelerini paylaşır ve en son olarak da tüm sınıfla paylaşırlar) bu stile sahip öğretmenlerin tercih ettiği etkinlikler arasında yer almaktadır. Yapacakları açıklamalarda ses kasetleri, telefon görüşmeleri, karşılıklı konuşmalar yaptırma gibi uygulamalar kullanan bu öğretmenlerin sınav sorularında kullandıkları sözcükler şunlardır: “açıkla, tanımla, tartış ve ifade et”.

52 Okuma-Yazma Bu tarz öğrenme stiline sahip öğretmenler öğrencilerine konuları anlatırken tahtaya yazarlar. Sınıfta bir makaleyi tartışmadan önce mutlaka onu okuyan bu öğretmenler, önemli sözcükleri de tahtaya yazarlar. Akranların birbirlerinin notlarını değerlendirmesi, günlükler, özetler gibi uygulamalar yaptıran bu öğretmenlerin sınav sorularında kullandıkları sözcükler şunlardır: “analiz et, haklı göster, doğrula ve tanımla”.

53 Kinestetik Bu tarz öğrenme stiline sahip öğretmenler öğrencilerine bir şeyi açıklarken gerçek hayattan örnekler sunar. Sınıflarına misafir konuşmacılar çağırır, öğrencilerini alan gezilerine götürür, metafor tekniği kullanır. Bu öğretmen sınıfında ayrıca rol oynama, fiziksel sunumlar, ayağa kalk-otur etkinliği gibi etkinlikler kullanmayı tercih eder. Sınav sorularında kullandıkları sözcükler ise “uygula, göster, deneyimle, gösteri yap”tır.

54 “Evet! Yapabilirim” modeli
“Evet! Yapabilirim!” her ders ve her sınıf seviyesinde uygulanabilecek bir modeldir. Bu model ile öğrenme stilleri, günümüz eğitim sistemlerinde gittikçe önem kazanan “farklılaştırılmış öğretim” ortamına uyarlanmaktadır. Öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine göre teknoloji ve bireyselleştirilmiş öğrenme planlarını entegre eden farklılaştırılmış öğretimi kapsayan modelde her öğrenci için bireyselleştirilmiş öğrenme planları hazırlamak amaçlanmaktadır.

55 Bu modelde öğretmenlerin kendilerine sormaları gereken bazı sorular vardır:
Kendi öğrenme stilimi biliyor muyum? Her bir öğrencimin öğrenme stilini biliyor muyum? Öğrencilerim kendi öğrenme stillerinin ne olduğunu biliyorlar mı? Öğrencilerimin kendi çalışmalarında tercih edebilecekleri seçenekleri var mı? Ben onlara öğrenme stillerine göre seçenekler sunuyor muyum? Derslerimde her zaman teknoloji kullanmaya çalışıyor muyum?

56 Bu modelde öğrenciler için öğrenme sürecini bireyselleştirmek amacıyla ders içeriğini desteklemek için kendilerine seçenek olarak sunulan istedikleri etkinlikleri yapmalarına izin verilir.

57 “Evet! Yapabilirim!” modelinin uygulanması
1. Adım: Öğrenme stilleri öğrencilere tanıtılır. 2. Adım: Öğrenme stili anketi uygulanır 3. Adım: Öğrenme planı geliştirilir 4. Adım: Plan uygulamaya konulur 5. Adım: Değerlendirme yapılır

58 Öğrenme Stilleri Nasıl Belirlenir?
Araştırmacılar ve eğitimciler tarafından öğrenme stillerinin farklı boyutlarını değerlendirme amacıyla kullanılan ve uzunlukları, formatları ve karmaşıklıkları birbirlerinden farklı olan en az 32 ticari amaçlı araç bulunmaktadır. Bazıları öğrenme stillerinin bir boyutunu, bazıları da iki ya da üç boyutunu ölçen bu araçların bazılarını uygulayabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek için özel bir eğitim alınması gerekirken, bazılarını da uygulamak birkaç basit yönerge ile mümkün olabilmektedir. IKEA** testi Cep telefonu testi Harita okuma

59 ÖĞRETİM STİLLERİ Öğretilen konu değişse bile aynı kalan tavır ve davranışlar “öğretmenin öğrettiği yol” Öğretmenler de büyük çoğunlukla nasıl öğrenmişlerse öyle öğretirler. Bu da öğretmenin stiline uymayan pek çok öğrenci demektir.

60 Öğretim Stilleri Bir araştırmada öğretim stilleri öğretmen merkezliden-öğrenci merkezli stillere doğru 5 kategoriye ayrılır Uzman Otorite Kişisel model Kolaylaştırıcı Temsilci

61 Uzman Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve uzmanlıpa sahip olan ve öğrencilerinin arasında «uzman statüsünü» sürdüren öğretmenlerdir. Öğrencilere bilgi aktarmaya odaklanırlar.

62 Otorite Bilgileri ve okul içindeki rolleri nedeniyle öğrencilerinden daha üst bir statüye sahiptirler. Uyulacak kuralları ve öğrencilerinden beklentilerini açık bir şekilde sunarlar. Öğrencilerinin «doğru-kabul edilebilir» şeyler yapmalarını isterler.

63 Kişisel model Kişisel örnekler yoluyla öğretime inanırlar.
Öğrencileri kendi davranışlarını gözlemlemeleri ve daha sonra taklit etmeleri için yönlendirirler.

64 Kolaylaştırıcı Öğrencilerini sorular sorarak ve farklı seçenekler sunarak yönlendirirler. Bu öğretmenlerin amacı öğrencilerin bağımsız davranma kapasitelerini ve sorumluluk duygularını geliştirmektir. Zaman alıcı bir öğretim stilidir.

65 Temsilci Öğrencilerin bağımsız çalışma sırasında ihtiyaç hissettiklerinde kaynak kişi olmayı hedeflerler. Öğrencilerin bağımsız şekilde hareket etmelerini hedeflerler.

66 Öğretim Stilleri Bir başka araştırmada ise öğretim stilleri 6 kategoride incelenmiştir. Görev odaklı İşbirlikçi-Planlayıcı Çocuk merkezli Konu merkezli Öğrenme merkezli Duygusal olarak heyecan veren

67 İşbirlikçi-Planlayıcı
Görev odaklı: Öğrenme materyalini belirledikten sonra öğrencilerden beklenen performansı belirten ve öğrenme sürecini takip eden öğretmenler İşbirlikçi-Planlayıcı Öğrencileriyle birlikte öğrenen, öğretim sürecini öğrencileri ile birlikte planlayan öğretmenler Çocuk merkezli Öğrencileri ne isterlerse ya da neyi merak ederlerse ona göre öğretim sürecini yapılandıran öğretmenler

68 Duygusal olarak heyecan veren
Konu merkezli Öğrencilerin öğrenme süreçlerini dikkate almadan sadece öğretilecek konuya odaklanan öğretmenler Öğrenme merkezli Hem öğrencilerine, hem materyallere hem de işlenilecek konuya eşit derecede önem veren öğretmenler Duygusal olarak heyecan veren Öğrenme-öğretme sürecine şevkle dahil olan ve sınıf atmosferini duygu ve heyecan dolu bir hale getiren öğretmenler

69 ÖĞRETİM STİLİ MODELLERİ
Öğretim stili modeli Özellikleri Dunn ve Dunn Öğretmenler, öğrendikleri şekilde öğretmeye çalışırlar. Bir öğretim stili diğerinden daha üstün değildir. Öğretim stili duruma ve konuya göre değişebilir. Öğretim stili değerlendirilirken başvurulacak ölçütler: Eğitim Felsefesi Öğrenci Tercihleri Öğretimi Planlama Öğrencileri Gruplandırma Sınıf Düzeni Öğretim Ortamı Öğretim Özellikleri Öğretim Yöntemleri Değerlendirme Teknikleri

70 Öğretim stili modeli Özellikleri Fischer ve Fischer Öğretmenlerin öğretim stilleri kendi öğrenme stillerini yansıtır, bu da öğrenci başarısını etkiler. Öğretim stili, öğretim yönteminden farklıdır. (Öğretmenler öğrencilerle etkileşim içindeyken uygulamalarıyla onların sergiledikleri davranışları tanımlamalı ve en iyi yöntemi kullanmalıdır) Öğretime ilişkin stiller: Görev-Odaklı Öğretmen İşbirlikçi-Planlayıcı Öğretmen Çocuk Merkezli Öğretmen Konu Merkezli Öğretmen Öğrenme Merkezli Öğretmen Duygusal Olarak Heyecan Verici Öğretmen

71 Öğretim stili modeli Özellikleri Witkin Alan-bağımlı ve alan-bağımsız öğrenme teorisi üzerine kurulan bir öğretim stili modelidir. Bu stillere sahip olan öğretmenlerin özellikleri: Alan-bağımsız öğretmen Derslerini öğrencilerin en yüksek düzeyde katılımını sağlayacak şekilde planlayan ve yapılandıran; tartışma yöntemine önem veren, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir öğrenme ortamının oluşmasını sağlayan, sınıfta özgün nitelikli ilişkiler ve yeni öğrenme konuları oluşmasını sağlayan. Alan-bağımlı öğretmen İyi yapılandırılmış bir sınıfın amaçlarını ve temposunu yönlendiren, sınıfta öğrenme konularını, olayları, nesneleri ve öğrenciler arasındaki ilişkileri topluca değerlendiren, öğretmen, öğrenci-öğretmen ilişkisi ve etkileşimine yer vermeyen.

72 Öğretim stili modeli Özellikleri Ellis Öğretim stili, öğretmenin öğretim süreci içinde sergilediği davranışlardır. Öğrenme-öğretme süreci içinde öğretmen kararları; öğretmenin ihtiyaçlarına, kişiliğine, ruh haline veya geçici heveslerine değil önceden ispatlanmış bilgilere dayanır. Modelin içerdiği stratejiler: Kavramları basitten karmaşığa doğru öğretir Konu ve materyalleri ya kendisi seçer, ya da öğrencilerinin seçmesine izin verir. Öğrencilerin duygu ve düşünceleriyle derse katılmalarını ister. Empati gelişimini teşvik eder. Öğrencilerin aktif katılımını cesaretlendirir.

73 Öğretim stili modeli Özellikleri Brostrom Öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşim sürecinde öğretmenlerin sözel davranışlarını incelemiş ve dört stil belirlemiştir. En fazla öğrenci merkezli olan hümanist stil bir uçta ve en fazla öğretmen merkezli olan davranışçı stil ise diğer bir uçtadır. Öğretime ilişkin stiller: Davranışçı (öğretmen baskın-öğrenciler pasif) Yapısalcı (öğretmen baskın-öğrenciler pasif) İşlevci (öğretmenin sınıf içi ideal davranışları) Hümanist (öğretmenin sınıf içi ideal davranışları)

74 Öğretim stili modeli Özellikleri Joyce ve Weil İlk olarak öğrenci performanslarını geliştirmeyi temel alan üç öğretim stili tanımlamışlar; daha sonra öğretim stillerini öğretmenlerin öğretim sürecindeki etkinliklerini temel alarak belirlemişler ve öğretim stili modellerinde dört kategori ileri sürmüşlerdir. Öğrenci performanslarını geliştirmeyi temel alan stiller: Doğrudan öğretim Öğrenime hâkimlik İşbirlikçi öğrenim Öğretmenlerin öğretim sürecindeki etkinliklerine göre öğretim stilleri: Bilgiyi İşleme Yaklaşımları Bireysel Yaklaşımlar Sosyal Yaklaşımlar Davranışsal Sistem Yaklaşımları

75 Öğretim stili modeli Özellikleri Broudy Üniversite öğretim elemanlarının ve bu düzeyde eğitim veren diğer kurum öğretmenlerinin sıklıkla kullandıkları üç öğretim stilini ortaya koymuştur. Öğretime ilişkin stiller: Öğretici Öğretmen Problem Çözücü Öğretmen Danışman Öğretmen Butler Öğretim stili, öğrencilere öğrenme dünyasının kapılarını açan davranış ve eylemlerdir. Öğretmenlerin dünyayı nasıl algıladığını ve kendi dünyalarını nasıl düzenlediğini gözlemleyerek dört stil tanımlamıştır: Somut Ardışık Soyut Ardışık Soyut Rastgele Somut Rastgele

76 Öğretim stili modeli Özellikleri Heimlic ve Van Tilburg Öğretmenlerin öğretim stillerini belirlemede duyarlılık ve dâhil etme olmak üzere iki kavram üzerinde durmuşlardır. Duyarlılık, öğretmenin öğrenenin kişilik özelliklerini sezme yeteneği ile ilişkilidir. Dâhil etme ise öğretmenin öğrencilerin özelliklerini dikkate alan öğretim stratejilerini kullanma yeteneği ile ilgilidir. Öğrenme Duyarlılık ve dâhil etme derecelerinin kesiştiği noktalardaki dört öğretim stili: Uzman Sağlayıcı Kolaylaştırıcı İmkân verici

77 Öğretim stili modeli Özellikleri Brekelmans, Levy ve Rodrigez Öğretim stili modellerini kişiler arası öğretmen-öğrenci iletişimine dayandırmışlar ve sekiz iletişim profili belirlemişlerdir. Öğretmen açısından belirlenen sekiz iletişim profili: Yol gösterici Otoriter Hoşgörülü ve otoriter Hoşgörülü Kararsız/Hoşgörülü Kararsız/Saldırgan Baskıcı Zorlayıcı Quirk Öğretmenlerin sınıf içindeki öğretim davranışlarını gözlemiş, öğrenci ve öğretmen merkezli yaklaşımları temel alan dört öğretim stili belirlemiştir. Öğrenci ve öğretmen merkezli yaklaşımları temel alan dört öğretim stili: Zorlayan öğretmen Öneren öğretmen İşbirlikçi öğretmen Kolaylaştırıcı öğretmen

78 Öğretim stili modeli Özellikleri Borich Öğretim süreci içerisinde öğretmenin beş önemli davranışı (dersin anlaşılırlığını sağlama, öğretimsel çeşitlilik sağlama, göreve yönlendirme, öğrencilerin dikkatini çekme ve öğrencileri başarıya ulaştırma) üzerinde durmuştur. Öğretmenlerin göstermesi gereken öğretmen davranışları olarak stiller: Öğrenci düşüncelerine değer verme Yönlendirme Soru sorma Araştırma-İnceleme Sözlü-sözsüz iletişim kanalları Levine Öğretim stili modeli, öğretmenlerin meslek hayatı boyunca edinmiş oldukları deneyimlere ve bilgilere dayanmaktadır. Bu stiller etkili öğretmen karakteriyle de doğrudan bağlantılıdır. Öğretim stili modeli: Öğretmen merkezli Öğrenci merkezli

79 Öğretim stili modeli Özellikleri Mosston On bir farklı öğretim stili içerisinde hoşlanma, öğrenme ve motivasyon olmak üzere üç alt özelliğe yer vermiştir. • Model öğretmen merkezcilikten öğrenci merkezli öğretime yönelen bir yapıya sahiptir; bilginin tekrar üretilmesinden (A-E), yeni bilgi üretilmesine kadar (F-K) çeşitli stilleri içerir. Öğretim stili modeli: (A) Komut (B) Uygulama (C) Karşılıklı (D) Kendi kendini kontrol (E) Dâhil etme (F) Kılavuzlanmış Buluş (G) Bir noktaya yönlenen buluş (H) Farklı ürün (I) bireysel tasarımlı program (J) Öğrenci planı (K) Kendi kendine öğretim

80 Öğretim stili modeli Özellikleri Grasha Öğretmenlerin davranışlarını on kategoriye ayırmıştır: Analitik/Yapay Yaklaşım, Organizasyon/Anlaşılırlık, Öğretmen-Grup Etkileşim, Öğretmen-Öğrenci (Bireysel) Etkileşim, Dinamizm/İsteklilik, Genel Öğretim Yeteneği, Aşırı yükleme, Planlama, Kalite yaklaşımı davranışları ve Karşılıklı Öğretmen-Öğrenci Anlayışı. Öğretim stilleri Uzman Otorite Kişisel model Kolaylaştırıcı Temsilci

81 Öğretmenlerin Öğretim Stillerini Etkileyen Faktörler

82 Öğretim Stilleri Nasıl Belirlenir?
öğretim stillerini belirlemek için de tanımlama ve modelleme amaçlı ve dört kategoride incelenebilecek ölçme araçları geliştirilmiştir. Bunlar: Öğretmen davranışlarını değerlendirmeye yönelik Belli başlı öğretim davranışlarının öğrencilerin akademik başarılarıyla ilişkisini değerlendirmeye yönelik Öğretim amaçlı olarak kullanılan kişiler arası öğretmen davranışları farklılıklarını değerlendirmeye yönelik Bir öğretim stilini değerlendirmeye yönelik ölçme araçlarıdır.

83 Öğretmen ve Öğrencilere Öneriler
Öğrenenin Tarzı/Yaklaşımı Öğretmen ne yapmalı? Öğrenci ne yapmalı? Görsel Tahtaya yazın. Şema kâğıdı kullanın. Video, slayt ve diğer görsel materyalleri kullan Konuşurken öğrencilere bakın. Not almalarını/tutmalarını teşvik edin. Renkler kullanın. Anlatacağınız konuyu resimler, koyu renkli yazılarla önceden gösterin. Gösteri yöntemini kullanın. Öğrencilerin tek başlarına çalışabilecekleri sessiz bir ortam sağlayın. Not tutun, yazın. İnsanlar konuşurken onlara bakın. Sessiz bir ortamda yalnız çalışın. Çok not tutun. Sınıf notlarını tekrar kopyalayarak yazın. Bir bölüme bakarak ön izleme yapın. Ana fikirlerin altını çizmek için renkler, renkli kalemler kullanın. Sınıfta ön sıralarda oturun. Öğrenilecek sözcükleri kartlara renkli yazın. Çizgili kâğıt kullanın. Sözcük ve kavram öğrenmek için görselleştirmeler yapın ya da resimler kullanın.

84 Öğretmen ve Öğrencilere Öneriler
Öğrenenin Tarzı/Yaklaşımı Öğretmen ne yapmalı? Öğrenci ne yapmalı? İşitsel Sözel yönergeler/açıklamalar verin. Sözel değerlendirme yapın. Öğrencilerinizin konular hakkında konuşmalarına izin verin. Çalışma grupları teşvik edin. Öğrencilere okumalar yapın. Ses CD’leri kullanın ve öğrencilerinizin de kullanmasını teşvik edin. Uygun olduğu zaman müziği fon gibi kullanın. Bir kitabın ne hakkında olabileceği konusunda konuşarak bir ön çalışma yapın. Bir arkadaşınızla ya da gruplar halinde çalışın. Bilgileri anlatın, sesli söyleyin. Derslerin ses kaydını alın ve bunları dinleyin. Sesli okuyun. Arka planda müzikle çalışın. Kavramları açıklarken, anlatırken kendi sesinizi kayıt edin. Bir kitabın ön izlemesini yaparken ne hakkında olacağı konusunda yüksek sesle konuşun.

85 Öğretmen ve Öğrencilere Öneriler
Öğrenenin Tarzı/Yaklaşımı Öğretmen ne yapmalı? Öğrenci ne yapmalı? Kinestetik Kuram ve teorileri açıklamadan önce öğrencilerinizin materyallerle ilgilenmelerine, dokunmalarına izin verin. Mola vermelerine izin verin. Öğrencilerinizin tahtaya yazmalarına izin verin. Hareket etmelerine izin verin. Rol oynama ve drama kullanın. Not tutmalarını sağlayın. Deneyler yapın. Alan gezilerine gidin. Molalar verin. Bir şeyler öğrenirken hareket edin, adım atın. Öğrenme aracı olarak rol oynama yöntemini kullanın. Sandalyede oturmak yerine uzanarak, esneyerek çalışın. Size zor gelen bilgiyi kâğıt üzerine vs. yazın. Sevdiğiniz bir renkte parlak bir kâğıt parçasını zemin renklendirmesi için kullanın. Bir idman bisikleti üzerinde pedal çevirirken okuma yapmayı deneyin. Notlar tutun.


"ÖĞRENME VE ÖĞRETİM STİLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları