Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Abdurrahman EREN Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü EĞLENCE YERLERİNDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Abdurrahman EREN Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü EĞLENCE YERLERİNDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Abdurrahman EREN Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü EĞLENCE YERLERİNDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGULAMALARI

2 SUNUM İÇERİĞİ Çevresel Gürül Tanımlamaları Alınacak Önlemler Eğlence Yerlerinde Alınması Gereken İzinler Eğlence Yerlerinde sınırlama ve yasaklar

3 Tanımlar Canlı müzik: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü Eğlence yeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren, müşterinin eğlence ihtiyacını karşılamaya yönelik canlı müzik hizmeti veren işyeri Çok hassas kullanımlar: Yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim dönemlerinde yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımlar ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ( Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601)

4 Tanımlar Hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlar Çok hassas kullanım alanları: Çok hassas kullanımların sınırlarından itibaren 250 metreyi içine alacak şekilde belirlenen alanı Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen sesler bastırıldığında, verilen konumdaki ve verilen durumdaki geriye kalan toplam sesi

5 Alınması Gereken İzinler (Canlı Müzik Yayın İzni) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32, 33 ve 38 inci maddelerinde “Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, belediyeler/il özel idarelerinin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verileceği, canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda iznin iptal edileceği, bu hususların, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edileceği, işletme sorumlularının, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlayacağı” hükmü bulunmaktadır.

6 Alınması Gereken İzinler (Canlı Müzik Yayın İzni) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6 maddesinde “Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Hükmü bulunmaktadır.

7 Alınması Gereken İzinler (Canlı Müzik Yayın İzni) Sonuç olarak Canlı Müzik yayın izinleri ilgili idareler ( Belediye Başkanlıkları, İl/İlçe Özel İdareleri) tarafından verilmekte olup belgesi olmayan işletmelere idari yaptırımlar Belediye Encümeni ve İl Daimi Encümeni tarafından uygulanmaktadır. Ancak 13.06.2011 tarih ve 2020/11 Sayılı Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi konulu genelgenin 7.1.a. Maddesine göre İl Müdürlüğümüze Canlı Müzik Yayın İzni konusunda görüş sorulduğu zaman “Çok hassas kullanım alanlarında ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda, canlı müzik faaliyeti gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Bakanlığımızdan gürültü konusunda ön yeterlik/yeterlik almış kurum veya kuruluşlara “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” hazırlatıldıktan sonra görüş verilmektedir.

8

9 Eğlence Yerlerine Ait Esas ve Sınırlamalar Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir. Yönetmelik maddeleri kapsamında 29.06.2011 Tarih ve 04 Nolu il Mahalli Çevre Kurulu ile ilimiz içerisinde 25 adet bölge gürültüye çok hassas alan olarak belirlenmiş ve bu alanlar içerisinde açık ve yarı açık olarak faaliyet gösteren 9 eğlence yerinin 31.12.2011 tarihine kadar fiziki olarak kapalı hale getirilmesine karar verilmiştir. 31.01.2013 Tarih ve 01 Nolu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının 3. Maddesi ve 22.08.2013 Tarih ve 02 Nolu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının 4. Maddesi kapsamında gürültüye çok hassas alanlar güncellenerek ilimiz içinde 26 adet alan belirlenmiştir.

10 Eğlence Yerlerine Ait Esas ve Sınırlamalar Açık, Yarı Açık ve Kapalı Eğlence Yeri Açık eğlence yeri: Tüm cepheleri ve üstü açık olan eğlence yerleridir. Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesive/veya üstü açık olan eğlence yerleridir. Kapalı eğlence yeri: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde eğlence yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, tüm cepheleri ve üstü betonarme ve/veya cam, çift cam ve/veya çelik konstrüksiyon ve/veya ahşap v.b malzeme ile kapatılmış yapılardır.

11 Eğlence Yerlerine Ait Esas ve Sınırlamalar Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşamaz. Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olmayan eğlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşamaz.

12  Desibellerde Toplama ve Çıkarma Ö RNEK U YGULAMALAR Kaynak eğlence yeri ise; Ölçüm Parametreleri  LeqA, LeqC KoĢullar I.A ağırlıklama ile yapılan ölçümler arkaplanı sağlamalı (aşmamalı) II.C ağırlıklama ile yapılan ölçümler arkaplanı sağlamalı (aşmamalı) L K +L A =55 dBA L A =52 dBA L K = 10 log (10 55/10 - 10 52/10 ) = 52 dBA L K +L A =65 dBC L A = 60 dBC L K = 10 log (10 55/10 - 10 52/10 ) = 63,3 dBC Koşul II sağlanmıyor Koşul I sağlanıyor

13 Eğlence Yerlerine Ait Esas ve Sınırlamalar Birden fazla eğlence yerinden çevreye yayılan toplam gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir eğlence yeri sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur

14  Desibellerde Toplama ve Çıkarma (dB İşlemleri-Çok Kaynaklı) L k1 +L k2 +L A =60 dBA L A =47 dBA (Ölçüm anında bütün kaynaklar kapatılmalı) L kt = 10 log (10 60/10 - 10 47/10 ) = 60 dBA 60 dBA - 47 dBA = 13 dBA Sonuç=> Sınır değer (7-10 dB) 3-6 dB (A) aşılmaktadır, Yapılması gerekenler;  Katkısı olan bütün faaliyetlere idari yaptırım uygulama,  Gerekli önlemlerin aldırılması,

15 Eğlence Yerlerine Ait Esas ve Sınırlamalar Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24.00-07.00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise yukarıda belirtilen arka plan sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür. Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde arka plan sınır değerlerinin bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilir. Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekanda faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi, arka plan sınır değerlerini sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

16 Eğlence Yerlerine Ait Esas ve Sınırlamalar Eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faaliyetler hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde, yerel mülki amirden izin alınarak yapılabilir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Talimatları doğrultusunda ilimiz içerisinde Merkez ve Kepez ilçesinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır.

17 Eğlence Yerlerine Ait Esas ve Sınırlamalar Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir.

18 İdari Yaptırımlar 2872 Sayılı Çevre Kanununun 5491 Sayılı Kanunla değişik 14. Maddesinin ihlal edilmesi halinde aynı kanunun 20/h Maddesi ile 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ gereğince Gürültü Kirliliğinin Eğlence Yerinden Kaynaklanması halinde : 23.249 TL Fabrika veya Şantiyeden Kaynaklanması halinde : 23.249 TL İşyeri ve atölyeden Kaynaklanması halinde : 7.746 TL Ulaşım Araçlarından Kaynaklanması halinde : 2.321 TL Konutlardan Kaynaklanması halinde : 770 TL İdari para cezası uygulanır.

19 Gürültü Önleyici Tedbirler Ses Düzeyinin azaltılması Alıcı ile kaynak arasında gürültü önleyici bariyerlerin kullanılması Ses Yalıtım Malzemelerinin kullanımı Ses Emici ve sönümleyici malzemelerin kullanımı Kapı ve pencerelerin kapalı halde kullanımı Düzenli ses kontrol sisteminin kullanılması

20 TEŞEKKÜRLER…


"T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Abdurrahman EREN Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü EĞLENCE YERLERİNDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları