Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOB İ ’lerde KURUMSALLAŞMA Hazırlayan : Furkan KURTULUŞ Ö ğ retim Görevlisi : Mustafa İ DU Ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOB İ ’lerde KURUMSALLAŞMA Hazırlayan : Furkan KURTULUŞ Ö ğ retim Görevlisi : Mustafa İ DU Ğ."— Sunum transkripti:

1 KOB İ ’lerde KURUMSALLAŞMA Hazırlayan : Furkan KURTULUŞ Ö ğ retim Görevlisi : Mustafa İ DU Ğ

2 Kurumsallaşma nedir? Bir kurumun faaliyetlerini sürdürmesinde, bireylerin kişisel yöntemlerine ba ğ ımlı olmadan, kurumun kendi yöntemlerini üretmesi ve işlerin aksamadan yürümesi için gerekli yapı ve süreçlerin oluşturulmasıdır. İ şletmenin tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacı ve üstlendi ğ i ana görevini tanımlayan misyon, faaliyetlerini yürütürken uyaca ğ ını beyan etti ğ i kavramları içeren ilke ve de ğ erler, faaliyetini yürütürken izledi ğ i yol ve yöntemleri yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaşmak için sürdürece ğ i uygulamalar açısından belirli bir niteli ğ e ve süreklili ğ e sahip yapıdır.

3 Kurumsallaşmanın Amacı Şirket kurucuları başta olmak üzere, bütün çalışanların deneyimlerinden en yüksek düzeyde faydalanmak, Şirket çalışanlarına ba ğ lılı ğ ın ve gereksinimi en alt düzeye indirmek, Şirket faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sa ğ lamak, Şirketin sürdürülebilirli ğ ini sa ğ lamaktır.

4 Kurumsallaşma Adımları Durum Tespiti : Şirketin durum tespiti ve kurumsallaşma konusunda hangi aşamada oldu ğ u belirlenir. ( Şirket sahipleri, şirket bilançosu, satışlar, karlar, zararlar ve organizasyon yapısı ) Karar Mekanizması : Şirketin hangi alanda ilerlemek istedi ğ i ve bunun için yeterli kayna ğ a sahip olup olmadı ğ ı belirlenir. SWOT Analizi : Şirketin güçlü ve zayıf yönleri, yatırım yapabilece ğ i fırsatlar ve tehdit oluşturabilcek riskler tespit edilir. Vizyon ve Misyon : 5 yıllık yol haritası, kısa ve uzun vadeli hedefler, büyüme çerçevesinde yapılacak yatırımlar belirlenir. Stratejik Yönetim : Yönetim kurulundan en alt birime kadar stratejik bir yönetim planı oluşturulur, görevler belirlenir.

5 Kurumsallaşma Süreci Misyon, Vizyon ve De ğ erler belirlenmeli, Stratejiler öncelik sırasına göre belirlenerek Stratejik Plan çalışmaları yapılmalı, Süreçler, kritik süreçler belirlenmeli, süreç haritaları hazırlanmalı, İ ş tanımları yapılmalı, İ ş planı ve akışları dokümante edilmeli, Bütçe sistemi kurularak uygulamaya geçirilmeli, Görev yetki ve sorumluluklar tanımlanmalı, Bölümler arası belge ve bilgi akışı sa ğ lanarak etkin bir raporlama sistemi kurulmalı ve yönetimin gereksinim duydu ğ u bilgiler güncel olarak raporlanmalı, Etkin bir muhasebe ve iç denetim sistemi kurulmalı, Aktif bir Pazarlama Departmanı kurularak, Master Pazarlama Planı hazırlanmalı, uygulamaya alınmalı.

6 Kurumsallaşma ve Organizasyon

7 Kurumsal Yönetim İ lkeleri Hesap verebilirlik : Şirket faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları ile birlikte açıklanması ve yönetim kurulunun, üst yönetim performansını ba ğ ımsız bir şekilde izlemesini ve üst yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirli ğ inin temin edilmesi Şeffaflık : Kamuoyu ile do ğ ru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı, ve ayrıca mali tablolara yansıyan işlem ve olguların neden ve nasıl yapıldı ğ ının açıklanması ve bunun kamuoyu ile paylaşılması şirket hakkında güveni artıran bir unsur Eşitlik/ Adillik : Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine eşit davranması, tüm pay sahibi haklarının korunması ve pay sahipli ğ i ile ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelere uyulması Sorumluluk : Şirketlerin hissedarları için de ğ er yaratırken toplumsal de ğ erleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesi

8 Kurumsallaşmanın Faydaları Mikro Süreklili ğ in sa ğ lanması Büyük ölçeklerin kolay yönetilebilir olması Büyümenin önünün açılması Nesiller arası geçişlerin sorunlarını azaltma Nitelikli insan kayna ğ ı olması ve performansın artması Paydaşlar arası güven ve dayanışmanın artması Makro Gelir adaleti Ulusal iş ahlakının yerleşmesi Verimlilik ve kalitenin artması Kalkınma ve refahın artması Dünyadaki ulusal rekabet gücümüzün artması İ şveren, işçi, müşteri, tedarikçi arasındaki iletişim ve huzurun artması

9 Kurumsallaşamama Nedenleri Nesil geçiş sıkıntıları, Ortaklar arası ve aile içi ilişkilerde problemler Nitelikli personel istihdam edebilme beceri ve gücü zayıflı ğ ı Kayıt dışı ticaret Raporlama, şeffaflık, hesap verme-sorma sıkıntıları Finans ve pazarlama yönetimi bilgi ve beceri eksikli ğ i Fiyatlandırma ve karlılık hesaplarının sadece sezgiyle yapılabilir olması Bilginin üretimi, kullanımı, kararlarda bilgiden yararlanma, yönetim bilgi sistemi yetersizli ğ i ve bilinçsizli ğ i Planlama, bütçe, fizibilite vb. enstrümanların yönetim aracı olarak kullanılamaması ARGE ve yenilik konusunda bilgi, beceri, bilinç ve bütçe yetersizli ğ i Devletin, üniversitelerin destek ve rehberli ğ inden yoksun olmaları İ şletme sermayesi ihtiyacı ve karşılama zorlukları

10 Kurumsallaşma Destekleri KOSGEB Proje Destek Programı kapsamında Kurumsallaşma ve Markalaşma Deste ğ i : En az 6 ve en fazla 24 ay olarak hazırlanan projelere her işletme için 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek, 1. ve 2. teşvik bölgelerinde %50, di ğ er bölgelerde %60.

11 Kurumsallaşma Örne ğ i – İ nci Holding 1952 yılında Cevdet İ nci tarafından kuruldu ve 1982 yılında holding yapısını aldı. Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışıyla 1995 yılında aile anayasası çalışmaları başladı ve 1998’de ilk aile anayasası oluşturuldu. 2003’te yönetim kurulu başkanlı ğ ı ikinci kuşa ğ a geçti. 2007 yılında üçüncü kuşa ğ ın katılması ile aile anayasası revize edildi. 2008 yılında Ortaklar Sözleşmesi oluşturuldu. 2009 yılında vizyon ve strateji çalışmaları yapıldı. 2010-12 yılında organizasyonel yapı tamamlandı ve Türk Ticaret Kanunu uyum sürecine girildi. 2013 yılında profesyonellerden oluşan İ cra Kurulu oluştırıldu, şirket stratejisi tekrar gözden geçirildi ve kurumsal yönetimde gelişime açık alanlar tespit edildi.


"KOB İ ’lerde KURUMSALLAŞMA Hazırlayan : Furkan KURTULUŞ Ö ğ retim Görevlisi : Mustafa İ DU Ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları