Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 TS-EN-ISO 9001 :2008 STANDARDI ŞARTLARI  TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ  TS-EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " TS-EN-ISO 9001 :2008 STANDARDI ŞARTLARI  TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ  TS-EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ "— Sunum transkripti:

1

2  TS-EN-ISO 9001 :2008 STANDARDI ŞARTLARI  TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ  TS-EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ  TS-EN-ISO 9000 STANDARTLARININ UYGULANMASI VE BELGELENDİRİLMESİ AŞAMALARI

3  ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

4  Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

5  ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir

6  ISO 9001:2008 standardının 4. maddesi kalite yönetim şartları atında genel olarak dökümantasyon yapısı ve sistemin temel prensibini açıklamaktadır.

7  Yönetimin taahhüdü, müşteri odaklı, kalite politikası, planlama, sorumluluk-yetki-iletişim, yönetim gözden geçirmesi

8  Kaynakların sağlanması, insan kaynakları, alt yapı, iş ortamı

9  Ürünün gerçekleştirilmesinin planlanması müşteri ile ilgili prosesler, tasarı ve geliştirme satın alma, üretim ve hizmetin sağlanması, izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

10  Planlama, izleme ve ölçüm, uygun olmayan ürünün kontrol verilerin analizi ve iyileştirme

11

12  Bu şekil iyileştirme süreci için ISO 9001 standardının proses modele dayalı yeni yapısını göstermektedir. Her maddenin içerisinde yer alan maddeler detaylı olarak proses yapısını ortaya koyar

13  Sürekli iyileştirme yapılması  Ürün gerçekleştirme prosesi girdilerin tanımlanması  Müşteri ve ilgili tarafların tatminini ölçüp müşteri şartlarının başarılı olup olunmadığının değerlendirilmesi

14  Yeni standard ürün özellikleri konusunda kalite güvencesi sağlamanın yanı sıra kuruluşun müşteri tatminin sağlama yeteneğinin gösterimini şart koşar.  Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini değişir bu nedenle kuruluş, ürün proseslerini sürekli iyileştirmeye yönlenmelidir.

15  Müşteri şartlarının analiz edilmesi  Müşterinin kabul edebileceği ürün sağlayacak proseslerin tanımlanması  Belirlenen proseslerin kontrol altında tutulması yoluyla müşteri tatmininin sürekli iyileştirilmesi görevi görür

16

17  Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır

18  Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

19  Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.

20  Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.  P Planla.. Hedefleri & Prosesleri Belirle  U Uygula.. Prosesleri Uygula  K Kontrol Et.. İzle & Ölç  İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

21  Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.

22  Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.

23  ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

24  Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.

25  Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.

26  ISO’ya göre standardın revizyon amacı standard şartlarında ciddi ve büyük değişikliklerden ziyade edilen standardın önceki 8 yıllık kullanım sürecinden elde edilen tecrübelerin standarda yansıtılmasıdır.

27  müşteri istekleri ve geçerli yasal şartları karşılayacak ürün sağlama kabiliyetini göstermesi  Sistemin sürekli iyileşmesi için süreçler ve müşteri isteklerine veya yasal şartlara uygunluğun güvencesi dahil, sistemin etkin uygulanması ve müşteri memnuniyetini sağlanması için kalite yönetim sistem şartlarını tanımlar

28  TS-EN-ISO 9004 standardı 9001 standardı ile birlikte ya da tek başına kullanılabilecek dökümanlardır.  Belgelendirme TS-EN-ISO 9001’e göre yapılırken, 9004 standardı kuruluşlara rehberlik sağlar ve kalite yönetim sistemlerinin olgunluk durumlarını tespit etmeleri için bir öz değerlendirme durumu içerir.

29  Yönetim sistemin bir parçası olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama rapor hazırlama, izleme gibi gerekli prosedürleri tanımlar.

30  Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır  Tetkik planı öndecen belirlenir ve ilgililere duyurulur  Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır  Tetkikçi gerekli niteliklere sahip olmalıdır  Tetkikçi bağımsız olmalıdır  Tetkik örnekleme yöntemi ile yapılmalıdır.

31  Tetkik sırasında kayıtlar incelenip, beyanlar ve gözemler dikkate alınır.  Bulgular objektif delile dayandırılır.  Tetkik sonuçları raporlandırılarak kayıt altına alınmalıdır.  Tespit edilen uygunsuzlukların takibi yapılmalıdır

32  Standartların elde edilmesi  Politika ve hedeflerin belirlenmesi  Çekirdek ekip oluşturulması  Eğitim ve bilinçlendirilme çalışmalarının yaygınlaştırılması  Kalite el kitabı ve dokümanların hazırlanması  Klavuz standardlarının incelenmesi  Eksikliklerin giderilmesi

33  Değişikliklerin uygulanması  İç kalite tetkiklerinin yapılması  Aksaklıklarının gderilmesi  Belgelendirme kuruluşuna müracaat  Ön müracaat  Tetkik programının yapılması  Takip tetkiki (gerekiyorsa)  Belgelendirme  Gözetim tetkikleri

34 MİREL ADIGÜZEL


" TS-EN-ISO 9001 :2008 STANDARDI ŞARTLARI  TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ  TS-EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları