Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kalite Yönetim Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kalite Yönetim Sistemi."— Sunum transkripti:

1 STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kalite Yönetim Sistemi

2 ISO 9001 NEDİR? ISO 9001:2008 etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren son revizyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). 2 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

3 ISO 9001 BELGESİ KURUMUMUZA KAZANDIRIR? ISO 9001:2008 belgesi ilgili kuruluşun hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. 3 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

4 KISACA KYS; İşlerin standartlaştırılmasını, Kişiye bağımlılığın en aza indirgenmesini, Yeni çalışanların uyum süresinin azaltılmasını, Aynı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir metrikler üzerinden değerlendirmeyi, Önleyici faaliyetlerin kurum kültürüne kazandırmayı, Sağlıklı bilgi akışını sağlar. 4 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

5 ISO 9001 NEYI AMAÇLAR AMAÇLAR ? Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek, Kurumun kullanma kılavuzunu oluşturmak, Her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmayı amaçlamaktadır. 5 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

6 K ALITE NEDIR ? Kalite, ihtiyaçlara karşılık vermektir. Kalite, şartlara uygunluktur. Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, amaç ve isteklere uygunluktur. Kalite, bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir. Ayrıca; Kalite, yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesidir. 6 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

7 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DÖNGÜSÜ NEDİR? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, PUKO adı verilen ; - Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem Al döngüsüne dayanmaktadır. 7 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

8 K URUMLAR N EDEN ISO 9001:2008 B ELGESI A LMALıDıRLAR ? 1. Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, 2. Etkin bir yönetimi, 3. Maliyetin azalmasını, 4. Çalışanların tatminini, 5. Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, 6. Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, 7. Şikayetlerin azalmasını, 8. Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını, sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için. 8 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

9 KYS STANDARDI MADDELERİ 1- Kapsam 2- Atıf Yapılan Standartlar 3- Terimler ve Tarifler 4- Kalite Yönetim Sistemi 5- Yönetim Sorumluluğu 6- Kaynak Yönetimi 7- Ürün Gerçekleştirme 8- Ölçme, Analiz ve İyileştirme 9 Kalite Yönetim Sistemi

10 Kaynakların Yönetimi Yönetimin Sorumluluğu Ürün/Hizmet Gerçekleştirme Ölçme, Analiz İyileştirme

11 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Üst yönetim, tanımlanan kalite yönetim sisteminin;  Uygulanması,  Geliştirilmesi,  Etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerini ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmelidir. KAYNAK YÖNETİMİ Bakanlığımız; Müşteri şartlarının yerine getirilmesiyle müşteri memnuniyetinin arttırılması için gerekli kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır. ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRMESİ Bakanlığımız; Ürünün/hizmetin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu prosesleri belirlemeli ve bu prosesleri plânlayarak geliştirmelidir. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLİŞTİRME Bakanlığımız, Ürün/hizmet uygunluğunu ve kalite yönetim sistemi uygunluğunu ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve iyileştirmek durumundadır.

12 Kalite Yönetim Sisteminde etkin bir sistem oluşturmak için iyi bir dokümantasyona sahip olmak gerekir. 12 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

13 KYS D OKÜMANTASYONU A ŞAĞıDAKILERI İ ÇERMELIDIR : Kalite politikası ve Kalite Hedefleri (Üst Yönetim Belirler) Kalite el kitabı (Strateji Başkanlığı ) Kalite el kitabı Standart tarafından istenen dokümante edilmiş prosedürler: 1. Doküman Kontrolü Prosedürü Doküman Kontrolü Prosedürü 2. Kayıtların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Prosedürü 3. İç Tetkik Prosedürü İç Tetkik Prosedürü 4. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü 5. Düzeltici Faaliyet Prosedürü Düzeltici Faaliyet Prosedürü 6. Önleyici Faaliyet Prosedürü Önleyici Faaliyet Prosedürü Kuruluş tarafından etkin planlamayı, işlemleri ve proses kontrolünü güvenceye alacak dokümantasyon Standart tarafından istenen kalite kayıtları 13 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

14 * KALİTE POLİTİKASI (Ü ST Y ÖNETIM B ELIRLER ) Kalite Politikası; bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresidir. Üst yönetim, kalite politikasının; a) Kuruluşun amacına uygunluğunu, b) Şartlara uyulacağına ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğine dair bir taahhüdü içermesini, c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamasını, d) Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, e) Uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesini, güvence altına almalıdır. 14 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

15 KALİTE POLİTİKAMIZ Hayat Kalitesi Yüksek Şehirler ve Sürdürülebilir Çevreyi Temin Etmek Üzere, Yerleşmeye, Çevreye ve Yapılaşmaya Dair İmar, Çevre, Yapı ve Yapım Mevzuatını Hazırlamak, Uygulamaları İzlemek ve Denetlemek, Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek, Yasal Şartlar Doğrultusunda Hizmet Alanların Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır. 15 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

16 KALİTE HEDEFLERİ Üst yönetim, kuruluş içinde, hizmet şartlarının karşılanması için gerekli olan kalite hedefleri dahil, kalite hedeflerinin, kuruluşun uygun fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile de tutarlı olmalıdır. 16 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

17 KALİTE EL KİTABI: Bir kalite sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan temel doküman “Kalite El Kitabı” dır.

18 Kalite El Kitabının amacı, sistemin uygulanması ve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referans olmasıdır. Çok uygun bir eğitim aracı olan bu doküman, yeni işe alınan personelin işletmeye ve işine uyumunu sağladığı gibi personelin tümünü kalite üzerinde eğittiği için verimliliği arttıracaktır. Kısacası bu kitap, bir kurum/kuruluş ve işletmenin “Kalite Vitrini” dir.

19 * KALİTE EL KİTABI Kuruluşun belirlediği kalite politikası tanımlanır. Kuruluşun kuruluş amacı tanımlanır. Kuruluşun yapısı tanımlanır. Kuruluşun iç bölümleri tanımlanır. Kontrollü dokümandır. Kuruluşun kalite bölümü tarafından yayınlanır. 19 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

20 Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Ürün/Hizmet: Bir prosesin sonucu. 20 Kalite Yönetim Sistemi

21 PROSEDÜR : Bir faaliyeti veya prosesi icra etmek için belirlenen yol olarak tarif edilebilir. Prosedür şu soruların cevabıdır:  Ne gerçekleştirilecek?  Neden gerçekleştirilecek?  Nerede kontrol edilecek?  Kim faaliyet/kontrolden sorumludur?  Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek?  Ne zaman gerçekleştirilecek/kontrol edilecek?

22 YÖNETİM SORUMLULUĞU Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konularındaki taahhütlerine dair kanıtlarını sağlamalıdır: a) Kuruluşa müşteri şartları ve bunun yanı sıra birincil ve ikincil mevzuat şartlarının yerine getirilmesinin önemini ileterek, b) Kalite politikasını oluşturarak, c) Kalite hedeflerinin oluşturulmasını güvence altına alarak, d) Yönetim gözden geçirmesi yaparak, e) Kaynakların mevcudiyetini güvence altına alarak. 22 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

23 İÇ TETKİK Kuruluş, kalite yönetim sisteminin; a) Plânlanmış düzenlemelere, bu Standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını, b) Etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için plânlanmış aralıklarla (yılda en az iki kez) iç tetkikler gerçekleştirilmelidir. 23 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

24 İÇ TETKİK Bir iç tetkik programı, tetkik edilecek alanların ve proseslerin durum ve önemleri ve bunun yanı sıra geçmiş tetkiklerin sonuçları göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlanmalıdır. Tetkikçilerin seçimi ve tetkikin gerçekleştirilmesi, tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını güvence altına almalıdır. Tetkikçiler kendi işlerini tetkik etmemelidir. 24 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

25 İÇ TETKİK Tetkiklerin plânlanması, gerçekleştirilmesi, kayıtların oluşturulması ve sonuçların rapor edilmesi için sorumluluk ve şartları tanımlamak amacıyla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Tetkiklerin ve tetkik sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir. 25 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

26 İÇ TETKİK Tetkik edilen alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz bir gecikme olmaksızın gereken düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini güvence altına almalıdır. Takip faaliyetleri, gerçekleştirilen faaliyetlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını kapsamalıdır. 26 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

27 VERİ ANALİZİ Kuruluş, kalite yönetim sisteminin uygunluk ve etkinliğini göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin yapılabileceği yerleri değerlendirmek için uygun verileri belirlemeli, toplamalı ve analiz etmelidir. Bu analiz, izleme ve ölçme sonuçlarından elde edilen ve ilgili diğer kaynaklardan gelen verileri kapsamalıdır. 27 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

28 VERİ ANALİZİ Veri analizi aşağıdakilerle ilgili bilgi sağlamalıdır; a) Müşteri memnuniyeti, b) Ürün şartlarına uygunluk, c) Önleyici faaliyet için fırsatlar dahil proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve gidişatı, d) Tedarikçiler. 28 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

29 DÜZELTİCİ FAALİYET Kuruluş, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek için tedbirler almalıdır. Düzeltici faaliyetler, karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır. Aşağıdakiler için şartları tanımlamak amacıyla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır: 29 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

30 DÜZELTİCİ FAALİYET a) Müşteri şikâyetleri dahil uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, b) Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, c) Uygunsuzlukların yeniden oluşmamasını güvence altına almak için düzeltici faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, d) Gereken düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, e) Uygulanan düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları, f) Uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliklerinin gözden geçirilmesi. 30 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

31 ÖNLEYİCİ FAALİYET Kuruluş, oluşmalarını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini gidermek için tedbirleri belirlemelidir. Önleyici faaliyetler, potansiyel uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır. 31 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

32 ÖNLEYİCİ FAALİYET Aşağıdakiler için şartları tanımlamak amacıyla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır: a) Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, b) Uygunsuzluk oluşumunu engellemek için önleyici faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, c) Gereken önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, d) Uygulanan önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları, e) Uygulanan önleyici faaliyetlerin etkinliklerinin gözden geçirilmesi. 32 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

33 K ALITE Y ÖNETIM S ISTEMI Bakanlığımızın Kalite Yönetim Sistemine Başvuru tarihleri, 31.12.2014 sonuna kadardır. Çalışmalar Haziran 2014’te başlamıştır. Bakanlık adına Kalite Belgesi almak için başvuru yapılacaktır. İç denetim birimi ve Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Genel Müdürlüklere danışmanlık yapacak. Kalite Yönetimi çalışmalarını yürütecek olanlar, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi alanlar arasından ve tam zamanlı olarak çalışacak şekilde belirlenmiştir. Bu çalışmalara bütün çalışanların katılımı ve desteği gerekli ve zorunludur. 33 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

34 BAKANLıK KYS O RGANIZASYON Ş EMASı 34 Kalite Yönetim Sistemi

35 K ALITE Y ÖNETIM T EMSILCISI Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın kuruluş yönetiminden bir üyeyi, aşağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak şekilde atamalıdır: a) Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini güvence altına almak, b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve herhangi bir iyileştirilme ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor vermek, c) Bütün kuruluşta, müşteri şartlarının farkındalığının yaygınlaştırılmasını güvence altına almak. 35 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

36 K ALITE Y ÖNETIM S ISTEMI Yapılması zorunlu çalışmalar Doldurulması gereken formlar doldurulacak. Zorunlu prosedürler oluşturulacak. Evrak ve arşiv sisteminde Standart Dosya Planına uygun olarak arşivler düzenlenecek. yönetmeliğe uyulacak. 36 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I

37 Belge başvurusu işlemleri ile ilgili eylem planı çerçevesinde birimimize iç tetkikler yapılacaktır. Resmi belge başvurusundan sonra ise TSE yetkililerince genel tetkik yapılacaktır. Bu tetkikler sonucunda herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde Bakanlığımıza TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesi verilecektir.

38 İ LG İ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I İletişim: Erdal DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Tel: 410 12 13 38 Kalite Yönetim Sistemi STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I


"STRATEJ İ GEL İŞ T İ RME BA Ş KANLI Ğ I TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kalite Yönetim Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları