Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEPSİS KILAVUZU : Ne değişti Dr. Nahit Çakar Acıbadem Üniversitesi Acbadem Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEPSİS KILAVUZU : Ne değişti Dr. Nahit Çakar Acıbadem Üniversitesi Acbadem Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı."— Sunum transkripti:

1 SEPSİS KILAVUZU : Ne değişti Dr. Nahit Çakar Acıbadem Üniversitesi Acbadem Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

2 SSK:Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock Sprung CL, Angus DC, Annane D, Carcillo JA, Deutschman CS, Gerlach H, Jaeschke R, Kleinpell RM, Machado FR, Opal S, Rubenfeld G, Sevransky J, Townsend SR, Dellinger RP. Dellinger RP et al. Crit Care Med. 2013;41:580-637. Dellinger RP et al. Intensive Care Med. 2013;39:165-228.

3 Başlangıç Resusitasyonu Sepsisin oluşturduğu doku hipoperfüzyonu (başlangıç sıvı sınamasına rağmen sebat eden hipotansiyon veya laktat ≥4 mmol/L) varlığında protokollü sayısal ressusitasyon öneririz. Bu protokol hipoperfüzyon farkedildiğinde mümkün olan en erken dönemde başlanmalı YB gidişi beklememelidir. 

4 Başlangıç Resusitasyonu???? İlk 6 saat sepsise bağlı hipoperfüzyon ressusitasyon hedefleri aşağıdakilerin hepsini tedavi protokolünün bir parçası olarak içermelidir. (Grade 1C): –SVB 8-12 mm Hg –MAP≥65 mm Hg –İdrar akımı≥0.5 mL/kg/saat –SV (superior vena cava) veya mixed venöz oksijen saturasyonu sırası ile %70 veya %65 Rivers E. N Engl J Med. 2001;345:1368-1377. PROCESS ve ARISE çalışmaları

5

6

7 Başlangıç Resusitasyonu Doku hipoperfüzyon göstergesi olarak Laktat yüksek hastalarda ressusitasyonun hedefi mümkün olan en erken zamanda laktatı normalleştirmektir fikrini hatırlatırız (Grade 2C). Jones A. JAMA. 2010;303:739–746. Jansen TC. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182:752–761.

8 Sıvı Tedavisi Ağır sepsis ve septik şokun başlangıç sıvı ressusitasyonunda kristalloidlerin seçimini öneririz.(Grade 1B) Ağır sepsis ve septik şokta HES solusyonlarının kullanılmamasını öneririz. (Grade 1B)

9 Sıvı Tedavisi Ağır sepsis ve septik şokta hastalar tekrarlanan bolus kristalloid verilmesini gerektiriyorsa albumin kullanmayı hatırlatırız. (Grade 2C).

10 Vazopressör tedavisi Vazopressör tedavisinin başlangıç hedefi (MAP) of 65 mm Hg öneririz. (Grade 1C) Birinci seçenek vazopressör olarak NE öneririz. (Grade 1B) 

11 Vazopressör tedavisi Yeterli kan basıncını sürdürmek için ek ajan gerekirse epinefrin kullanılmasını (NE eklenmesini ve potansiyel olarak yerine kullanılmasını) öneririz. (Grade 2B)

12 Vazopressör tedavisi MAP artırmak veya NE dozunu azaltmak amacı ile vazopressin 0.03 unite/dk NE eklenebilir. Sepsis bağlı hipotansiyonda tek inisyal vazopressör olarak düşük doz vazopressin önerilmez ve 0.03-0.04 ünte/dk dan yüksek dozlar kurtarma tedavisi (diğer vazopressörler ile yeterli MAP temin edilemez ise) için saklanmalıdır.

13 Vazopressör tedavisi Dopamini NE alternatif olarak sadece seçilmiş hastalarda (düşük aritmi riski olan veya düşük kalp hızı olan) hatırlatırız. (Grade 2C) Fenilefrin aşağıdaki koşullar dışında önerilmez: a)NE ciddi aritmi oluşturursa b)CO yüksek olduğu bilinirken kan basıncı düşük sebat ederse c)Kombine inotrop/vazopressör ve düşük doz vazopressin MAP hedefini yakalamaz ise kurtarma tedavisi olarak.(Grade 1C) 

14 İnotrop tedavisi Aşağıdakilerin varlığında 20 μg/kg/dk ulaşan dobutamin uygulanabilir veya kullanılıyorsa vazopressöre eklenmesini öneririz: Yüksek dolum basıncı ve düşük CO ile karakterize miyokard disfonksiyonunda veya Yeterli kan basıncı ve yeterli intravasküler volume rağmen devam eden hipoperfüzyon bulguları. (Grade 1C) CI belirlenen supranormal seviyelere arttırılması stratejisini red önerisinde bulunuyoruz. (Grade 1B) 

15 Sepsis için tarama ve performans geliştirme Sepsisin erken tanınması ve erken sepsis tedavisi planının uygulamaya konulması açısından potansiyel olarak ciddi infekte hastaların ağır sepsis açısından rutin taramadan geçmelerini öneririz (Grade 1C). Ağır sepsiste hastaların sonucunu iyileştirme açısından performans iyileştirme çabaları yapılmalıdır (Ungraded).

16 Tanı Kültür alınması antimikrobik tedavi başlangıcını belirgin geciktirmez ise (>45 dak) antimikrobik tedavi başlanmadan uygun kültürler alınmasını öneririz (Grade 1C). Neden olan organizmaların belirlenebilmesinin iyileştirilmesi için antimikrobik tedavi öncesi en az iki set kan kültürü (hem aerobik hemde anaerobik şişeler) alınmasını öneririz. Bunlardan en az biri perkutan alınmalı ve diğeri herbir vasküler yaklaşım aparatından alınabilir (yeterki aparat <48 saat önce takılmış olmasın) Kan kültürleri değişik anatomik bölgelerden aynı anda alınabilir. (Grade 1C).

17 Tanı Potansiyel infeksiyon kaynağını doğrulamak üzere görüntüleme incelemeleri vakit kaybetmeden yapılmasını öneririz. Potansiyel infeksiyon kaynakları belirlendikçe, invazif girişimler dikkate alınarak ( örn: BT eşliğinde iğne aspirasyonu için transport kararı verildiğinde dikkatli bir koordinasyon ve agressif monitorizasyon) ile hasta transportu, yapılır bu bölgeler incelenir. Yatakbaşı incelemeler örneğin ultrason hasta transportuna gereksinimini ortadan kaldırır. (Ungraded).

18 Tanı Antibiyotik başlamadan (Antibiyotik başlanmasını belirgin şekilde geciktirmeksizin) infeksiyon odağı olabilecek diğer bölgelerinde örneğin idrar, BOS, yara, solunum sekresyonları, veya diğer vucut sıvılarının kültürleri (tercihen uygun ise sayısal) alınmalıdır. (Grade 1C). İnvazif kandidiyazis infeksiyonun ayırıcı tanısında yer alıyorsa 1,3 β-D-glucan analizi (Grade 2B), mannan and anti-mannan antikor analizi (Grade 2C) yapılmasını hatırlatırız.

19 Antimikrobik tedavi Septik şokun (Grade 1B) ve ağır sepsisin (Grade 1C) tespitinin sonrası ilk saat içinde etkin intravenöz antimikrobik uygulanması tedavinin hedefi olmalıdır. Açıklama: Kanıtların ağırlığı ağır sepsis ve septik şok tanısını takiben derhal antibiyotik uygulanmasını desteklese de klinisyenin bu ideal durumu klinik pratikte elde etmede başarılı olma olasılığı bilimsel olarak araştırılmamıştır.

20 Antimikrobik tedavi Başlangıç ampirik anti-infektif tedavinin olası patojenlere (bakteri ve/veya mantar veya viral) etkinliği olan ve sepsis kaynağı olduğu öngörülen dokulara yeterli konsantrasyonlarda penetre olan bir veya iki drog içermesi önerilir (Grade 1B). Antimikrobik rejim rezistans gelişimini önlemek, toksisiteyi azaltmak ve maliyeti düşürmek amacı ile potansiyel de-eskalasyon için her gün yeniden değerlendirilir (Grade 1B).

21 Antimikrobik tedavi Düşük PCT seviyesi veya benzer biobelirteçlerin klinisyene sepsis olduğu düşünülen fakat daha sonra infeksiyonun hiçbir kanıtı bulunamayan hastalarda ampirik antibiyotikleri kesmede yardımcı olabileceğini hatırlatırız (Grade 2C).

22 Antimikrobik tedavi Ampirik tedavi her hastanın mevcut hastalık durumun önergelerine göre ve lokal infeksiyon örüntülerine göre en olası patojenleri kapsamaya çalışmalıdır. Nötropenik ağır sepsis hastalarında ve Acinetobacter ve Pseudomonas spp. gibi tedavisi güç çoğul rezistan bakteri patojenler bulunan hastalarda ampirik tedavide kombinasyonu hatırlatırız (Grade 2B). (2008 Grade 2D)

23 Antimikrobik tedavi Solunum yetersizliği ile birlikte septik şoku bulunan hastalarda Pseudomonas aeruginosa bakteremisi için geniş spektrumlu  -laktam ve aminoglikozid veya flurokinolon kombinasyon tedavisini hatırlatırız (Grade 2B). Benzer şekilde bakteremik Streptococcus pneumoniae infeksiyonları ile septik şoktaki hastalara β- laktam ve bir makrolid kombinasyonu hatırlatılır (Grade 2B).

24 Antimikrobik tedavi Ağır sepsis hastalarında ampirik kombinasyon tedavisinin 3-5 günden uzun kullanılmamasını hatırlatırız. En uygun tek ajana deeskalasyon duyarlılık profili elde edildiğinde derhal yapılmalıdır (Grade 2B). (2008 Grade 2D) İstisnalar P. aeruginosa sepsisinde genel olarak kaçınılması gereken aminoglikozidlerin monoterapi olarak kullanılması ve uzun süreli kombinasyon antibiyotik tedavisi gerektiren bazı seçilmiş endokarditlerdir.

25 Antimikrobik tedavi Antibiyotik tedavisi süresinin 7-10 gün olması hatırlatılır. Yavaş klinik cevabı olan hastalarda, drene edilemeyen infeksiyon odağı olanlarda, Staphylococcus aureus bakteremisinde, bazı fungal ve viral infeksiyonlarda, nötropeniyi içeren immun yetersizliklerde uzun süreli tedaviler gerekli olabilir (Grade 2C).

26 Antimikrobik tedavi Viral orijinli ağır sepsis ve septik şok hastalarında antiviral tedavinin mümkün olan en erken sürede başlanmasını hatırlatırız (Grade 2C). Noninfeksiyöz nedenli olduğu belirlenen ciddi inflamatuar durumdaki hastalarda antimikrobik ajanların kullanılmamasını öneririz (Ungraded).

27 Kaynak Kontrolü Acil kaynak kontrolü için değerlendirmek üzere infeksiyonun anatomik özgün teşhisi (örn: nekrotizan yumuşak doku infeksiyonu, peritonit, kolanjit, intestinal infarkt) aranmalı, yapılmalı veya dışlanmalı ve teşhis konulduktan sonra ilk 12 saat içinde kaynak kontrolü için gerekli müdahale yapılmasını öneririz (Grade 1C). Potansiyel infeksiyon kaynağı olarak infekte peripankreatik nekroz tespit edildiğinde nihai girişim viable ve nonviable dokular arasında demarkasyon hattı oluşuncaya kadar geciktirilir (Grade 2B). 2008 de ilk altı saat

28 Kaynak Kontrolü Ciddi septik hastada kaynak kontrolü gerektiğinde, en az fizyolojik hasar oluşturacak etkin girişim (örn: bir absenin cerrahi yerine perkütan drenajı) kullanılmasını öneririz (Ungraded). Eğer intravasküler erişim yolları ağır sepsis veya septik şokun olası kaynağı ise diğer bir vasküler erişim yolu oluşturulduğunda derhal çıkarılmalıdır (Ungraded).

29 Selektif Dekontaminasyon SOD ve SDD ventilatör ilişkili pnömoni (VAP) insidansını azaltmak metodu olarak yürürlüğe konulmasını ve araştırılmasını hatırlatırız. Bu infeksiyon kontrol yöntemi bu metodun etkin bulunduğu sağlık bakım yerleri ve bölgelerinde tesis edilmelidir (Grade 2B). Oral klorheksidin glukonatın orofarengeal dekontaminasyon formu olarak yoğun bakım hastalarında VAP riskini azaltmak için kullanılmasını hatırlatırız (Grade 2B).

30 Kortikosteroidler Eğer yeterli sıvı ressusitasyonu ve vazopresör tedavisi hemodinamik stabiliteyi sağlıyorsa erişkin septik şok hastalarında IV hidrokortizon tedavisinin kullanılmamasını hatırlatırız. Bu temin edilemez ise 200mg gün IV hidrokortizonu hatırlatırız (Grade 2C).

31 Kortikosteroidler Klinisyenlerin vazopressör gerekmediğinde steroid tedavisini azaltmalarını hatırlatırız (Grade 2D). 

32 Kortikosteroidler Kortikosteroidlerin şok bulunmayan sepsis tedavisinde uygulanmamasını öneririz (Grade 1D). 

33 Kortikosteroidler Düşük doz hidrokortizon verildiğinde tekrarlanan bolus injeksiyonlar yerine devamlı infuzyonun kullanılmasını hatırlatırız (Grade 2D).

34 Kan ürünü verilmesi Doku hipoperfüzyonu çözüldükten sonra ve hafifletici sebepler (örn: miyokardial iskemi, ciddi hipoksemi, akut kanama, iskemik koroner arter hastalığı) yok ise hemoglobin konsantrasyonu 7 gr/dl altına düşerse yapılmasını ve hedef hemoglobin konsantrasyonunun 7-9 gr/dl olmasını erişkinler için öneririz (Grade 1B).

35 Kan ürünü verilmesi Ciddi sepsisle ilişkili aneminin spesifik tedavisinde eritropoetin kullanılmamasını öneririz (Grade 1B). (2008 de KBY hariç)

36 Kan ürünü verilmesi Kanama veya planlı invazif girişim yoksa pıhtılaşma anormalliği gösteren laboratuar sonuçlarını düzeltmek için TDP kullanılmamasını hatırlatırız (Grade 2D). Ağır sepsis ve septik şoku tedavisi için antitrombin verilmemesini öneririz (Grade 1B). 

37 Kan ürünü verilmesi Ağır sepsis hastalarında belirgin kanama yok ise trombosit profilaktik olarak verilmesi için trombosit sayısı ≤10,000/mm 3 (10 x 10 9 /L) olmasını benzer şekilde eğer hastanın ciddi kanama riski varsa trombosit sayısı ≤20,000/mm 3 (20 x 10 9 /L) olmasını hatırlatırız Aktif kanama cerrahi veya invazif girişimler için daha yüksek trombosit sayısı (≥ 50,000/mm 3 [50 x 10 9 /L]) tavsiye edilir (Grade 2D).

38 Immunoglobulinler Öneri yok fakat seçim hakkı olarak: –IVIG’in toksik şokta rolü net değildir fakat çocuklardaki refraktuar toksik şok sendromunda düşünülebilir.

39 Selenium Ağır sepsis tedavisinde iv selenyum kullanılmamasını öneririz (Grade 2C).

40 Dellinger et al Crit Care Med. 2013;41:580–637 Dellinger et al. Intensive Care Med. 2013;39:165-228 rhAPC

41 SEPSİS’in İndüklediği ARDS’de yapay solunum Sepsisin indüklediği ARDS’de klinisyenlerin 6 ml/kg (PBW) soluk hacmi hedeflemelerini öneririz (Grade 1A vs. 12 mL/kg). ARDS hastalarında plato basıncın ölçülmesini ve pasif olarak infle edilen akciğerde başlangıç plato basıncının üst sınırının ≤30 cm H 2 O olmasını öneririz (Grade 1B). Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med. 2000;342:1301-1308 

42 ARDS Berlin Tanımlaması ARDS Definition Task Force et al. JAMA. 2012;307:2526-2533

43 SEPSİS’in İndüklediği ARDS’de PEEP Ekspirasyonun sonunda alveolar kollapsı (atelektotravma) önlemek için PEEP uygulanmasını öneririz. (Grade 1B). Gattinoni et al. N Engl J Med. 2006;354:1775–1786 

44 SEPSİS’in İndüklediği ARDS’de daha yüksek PEEP Sepsisin indüklediği orta ve ciddi ARDS’de düşük PEEP temelli stratejiler yerine yüksek PEEP temelli stratejileri hatırlatırız (Grade 2C). Briel et al. JAMA. 2010;303:865-873

45 Rekruitment Manevraları Sepsis hastalarında ARDS’ye bağlı ciddi refraktör hipoksemide rekruitment manevralarını hatırlatırız (Grade 2C).

46 SEPSİS’in İndüklediği ARDS’de Prone Pozisyon Sepsisin indüklediği ARDS hastalarında Pa O 2 /F IO 2 oranı <100 mm Hg ise bu tür uygulamalarda tecrübe sahibi olan ünitelerde pron pozisyon uygulamasını hatırlatırız (Grade 2B). Sud et al. Intensive Care Med. 2010;36:585-589

47 Pulmoner Arter Kateteri Sepsisin indüklediği ARDS hastalarında pulmoner arter kateterinin rutin kullanılmamasını öneririz (Grade 1A). 

48 Sepsisin indüklediği ARDS hastalarında Sıvı Yönetimi Sepsisin indüklediği kesin olarak belirlenmiş ARDS hastalarında doku hipoperfüzyonunun kanıtı yoksa konservatif sıvı stratejisini öneririz (Grade 1C). Wiedemann et al. N Engl J Med. 2006:354:2564-2575 

49 Yatak başının yükseltilmesi Aspirasyon riskini sınırlamak ve VAP gelişimini önlemek amacı ile yapay solunum uygulanan hastaların yatak başı 30-45 derece yükseltilerek sürdürülmesini öneririz (Grade 1B).

50 Yapay solunumdan ayırma Ağır sepsisli ve yapay solunum uygulanan hastalarda weaning protokolu olmalı ve bu hastalarda aşağıdaki kriterlere uyduklarında a) uyandırılabilir b)hemodinamik olarak stabil ( vazopressör yok) c)potansiyel ciddiyet taşıyan yeni durum yok d)düşük ventilasyon ve end ekspirasyon basınç gereksinimi e)nazal kanül veya yüz maskesi ile uygulanabilecek düşük F IO 2 gereksinimi ; düzenli olarak spontan solunum denemeleri uygulanarak yapay solunumdan ayırma olasılığı değerlendirilmelidir. Eğer ssd başarılı ise ekstubasyon düşünülmelidir önermelerinde bulunuruz (Grade 1A). 

51 Glikoz kontrolü Kan glikoz yönetimine protokollü bir yaklaşım ile peşpeşe iki ölçümde kan glukoz seviyesi >180 mg/dL olduğunda insülin dozlarına başlanmasını öneririz. Bu protokollü yaklaşım hedef olarak üst glikoz seviyesi <110 mg/dL yerine <180 mg/dL hedeflemelidir (Grade 1A). NICE-SUGAR Investigators. N Engl J Med. 2009;360:1283–1297 van den Berghe et al. N Engl J Med. 2001;345:1359–1367 Dellinger et al. Crit Care Med. 2013;41:580–637 Dellinger et al. Intensive Care Med. 2013;39:165-228

52 Glikoz kontrolü Kan glikoz değerleri ve insülin infüzyon hızları sabitleşesiye kadar 1-2 saatte bir kan glikoz değeri kontrolü monitorize edilmesi daha sonra 4 saatte bir kontrolü önerilir (Grade 1C). 

53 Glikoz kontrolü Yatak başı testi ile edilen kapiller kanda glikoz seviyeleri dikkatle değerlendirilmelidir çünkü bazen arter veya plazma glikoz seviyelerini yanlış ölçebilir. (Ungraded).

54 Bikarbonat Tedavisi Hipoperfüzyon tarafından indüklenen pH ≥7.15 yapan laktik asidemi bulunan hastalarda hemodinamiği iyileştirmek veya vazopressör gereksinimi azaltmak için sodyum bikarbonat tedavisinin kullanılmamasını öneririz (Grade 2B). 

55 Nutrisyon Ağır sepsis/septik şok tanısından sonra ilk 48 saat içinde tam açlık veya sadece iv glikoz yerine tolere edildiği sürece oral veya enteral beslenmenin yapılmasını hatırlatırız (Grade 2C). Marik and Zaloga. Crit Care Med. 2001;29:2264–2270 Heyland et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2003;27:355-373 Doig et al. Intensive Care Med. 2009;35:2018–2027 

56 Nutrisyon İlk hafta tam kalorinin verildiği mecburi beslenmeden kaçınılmasını fakat düşük doz beslenmenin (örn: 500 kcal/gün) yapılmasını ve tolere edildikçe arttırılmasını hatırlatırız. (Grade 2B). Taylor et al. Crit Care Med. 1999;27:2525–2531 Ibrahim et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2002;26:174–181 Arabi et al. Am J Clin Nutr. 2011;93:569–577 Rice et al. Crit Care Med. 2011;39:967–974 Rice et al. JAMA. 2012;137:795–803

57 Nutrisyon Tek başına veya enteral nutrisyon ile beraber TPN yerine iv glikoz ve enteral nutrisyon kullanmayı hatırlatırız (Grade 2B). Braunschweig et al. Am J Clin Nutr. 2001;74:534–542 Heyland et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2003;27:355–373 Gramlich et al. Nutrition. 2004;20:843–848 Dhaliwal et al. Intensive Care Med. 2004;30:1666–1671 Peter et al. Crit Care Med. 2005; 33:213–220 Simpson and Doig. Intensive Care Med. 2005;31:12–23 Casaer et al. N Engl J Med. 2011;365:506–517

58 Nutrisyon Ağır sepsis hastalarında özgün immunmodulatuar eklerin bulunmadığı beslenmenin kullanılmasını hatırlatırız (Grade 2C).

59 Glutamin Glutamin kullanılmamalıdır Mortaliteye etkisi yoktur Bazı pozitif ikincil sonuçlar vardır (infeksiyon ve organ disfonksiyonunda azalama) –Meta-analyses Heyland et al. JPEN. 2003;27:355 Jian et al. Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2009;25:325 Avenell A et al. Proc Nutr Soc. 2006;65:236 Avenell A et al. Proc Nutr Soc. 2009;68:261 Novak et al. Crit Care Med. 2002;30:2022 –Single Studies Fuentes-Orozco et al. Clin Nutr. 2004;23:13 Beale et al. Crit Care Med. 2008;36:131 Grau et al. Crit Care Med. 2011;39:1263 Wernerman et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2011;55:812 Andrews et al. BMJ. 2011;342:d1542

60 Omega-3 Yağ asitleri Omega-3 yağ asitleri kullanılmamalıdır. Omega-6 zenginleştirilmiş dietlerin kontrol gruplarında yer aldığı daha önceki çalışmalar yarar göstermiştir –Pontes-Arruda et al. Crit Care Med. 2006;34:2325 –Gadek et al. Crit Care Med. 1999;27:1409 –Singer et al. Crit Care Med. 2006;34:1033 Yeni çalışmalar yarar göstermemesinin yanında olası zarar göstermiştir –Friesecke et al. Intensive Care Med. 2008;34:1411 –Barbosa et al. Crit Care. 2010;14:R5 –Gupta et al. Indian J Crit Care Med. 2011;15:108 –Rice et al. JAMA. 2011; 306:1574 –Stapleton et al. Crit Care Med. 2011;39:1655 –Grau-Carmona et al. Clin Nutr. 2011;30:578

61 Renal Replasman Tedavisi Ağır sepsis ve akut renal yetersizlikli hastalarda devamlı renal replasman tedavileri ve aralıklı hemodiyalizin eş olduğunu çünkü kısa dönem sağ kalımlarının benzer olduğunu hatırlatırız (Grade 2B). Hemodinamik olarak instabil hastalarda sıvı dengesinin yönetimini kolaylaştırmak devamlı renal replasman kullanılmasını hatırlatırız(Grade 2D).

62 VTE için profilaksi Ağır sepsisli hastaların VTE’i engellemek için günlük farmakoprofilaksi almalarını öneririz (Grade 1B). 2008’de Grade 1A çalışmalarda infeksiyonu olan hasta az

63 VTE için profilaksi Biz VTE profilaksisi için günlük sc düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) öneririz. –Günde iki kez unfraksiyone heparine (UFH) göre (Grade 1B) –Günde üç kez unfraksiyone heparine (UFH) göre (Grade 2C)

64 VTE için profilaksi Eğer kreatinin klirensi <30 mL/dak ise dalteparin kullanılmasını (Grade 1A) veya renal metabolizma derecesi zayıf olan LMWH başka bir şekli kullanılmasını (Grade 2C) veya UFH kullanılmasını öneririz (Grade 1A). Renal yetersizlik ve VTE profilaksi ilişkis 2008 de yok

65 VTE için profilaksi Ağır sepsis hastalarının mümkün olduğunda farmakolojik tedavi ve aralıklı kompresyon cihazlarının kombinasyonu ile tedavi edilmelerini hatırlatırız (Grade 2C). (2008 1A)

66 VTE için profilaksi Heparine kontraendikasyonu bulunan septik hastalara farmakoprofilaksi uygulanmamasını öneririz (Grade 1B). (2 Bunun yerine eğer kontraendikasyon yok ise kademeli kompresyon çorapları, veya aralıklı kompresyon cihazları gibi mekanik profilaksi tedavisi uygulanmasını hatırlatırız (Grade 2C). Risk azaldığında farmakoprofilaksi başlanmasını hatırlatırız (Grade 2C).

67 Stres Ülser Profilaksisi Kanama risk faktörü bulunan ağır sepsis/septik şok hastalarında H2 bloker veya proton pompa inhibitorleri kullanarak stres ülser profilaksisi öneririz (Grade 1B). Risk faktörleri bulunmayan hastaların profilaksi almamalarını hatırlatırız (Grade 2B). 2008 Grade ….A dan 2012 Grade …..B Enteral beslenme gereksinimi azaltabilir, C. difficile infeksiyonu olasılığı

68 Stress Ülser Profilaksisi Stres ülser profilaksisi kullanıldığında H2 reseptör antagonistleri yerine proton pompa inhibitörleri kullanılmasını hatırlatırız (Grade 2C).

69 Bakımın hedeflerini belirleme Bakımın hedefleri ve prognozun hastalar ve yakınları ile konuşulmasını öneririz (Grade 1B).

70 Bakımın hedeflerini belirleme Uygun olduğunda bakımın hedeflerinin tedavi ve yaşam sonu bakım planlarında, kullanılan palyatif bakım prensiplerinde tüzel kişilik kazanmasını öneririz (Grade 1B).

71 Bakımın hedeflerini belirleme Bakımın hedefleri mümkün olan en kısa sürede yoğun bakıma girişin 72 saatini geçmeden tanımlanmasını hatırlatırız (Grade 2C).


"SEPSİS KILAVUZU : Ne değişti Dr. Nahit Çakar Acıbadem Üniversitesi Acbadem Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları