Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ’LERİN ULUSLARARASI PAZARLAMA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALAR Veysel Öztürk Kobi Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi – INOV 534.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ’LERİN ULUSLARARASI PAZARLAMA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALAR Veysel Öztürk Kobi Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi – INOV 534."— Sunum transkripti:

1 KOBİ’LERİN ULUSLARARASI PAZARLAMA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALAR Veysel Öztürk Kobi Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi – INOV 534

2 KSEP – Kobi Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 KSEP’in genel amacı, “küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi”dir. Bu genel amaca ulaşmak üzere 5 stratejik alan ve hedefler belirlenmiştir 1 - KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve büyümelerinin sağlanması. 2 – KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılarak uluslararasılaşma düzeylerinin yükseltilmesi. 3 – İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi. 4 – KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi. 5 - KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması.

3 KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılarak uluslararasılaşma düzeylerinin yükseltilmesi Mevcut Durum Bir ülke ekonomisinin kişi başına gelir düzeyi bakımından belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması ve üst gelir grubunda yer alan ülkeler seviyesine çıkamaması hali, ekonomi literatüründe “Orta Gelir Tuzağı” olarak adlandırılmaktadır. Orta gelir tuzağından çıkış amacıyla uygulanabilecek makro politikalardan biri de ihracat odaklı büyüme stratejisi izlemektir. 2014-2018 döneminde Türkiye’nin uygulayacağı büyüme stratejisi, “Verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde, rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi” olarak 10. Kalkınma Planında belirlenmiştir. Uluslararasılaşma (Internationalization) kavramı kısaca, “Bir işletmenin yurt dışı pazarlara açılma ve uluslararası faaliyetlere girmesi” olarak tanımlanabilir. Özellikle küreselleşmenin hızlanması ve Bilgi-İletişim Teknolojileri’nde sağlanan gelişmeler, KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda faaliyette bulunabilme yeteneğini artırmıştır. Bu durum, Türkiye’de de KOBİ’lerin ihracattaki paylarına ve ihracat yapan KOBİ sayısına yansımıştır.

4

5 İhracat yapan KOBİ sayısı, hem Sanayi hem de Ticaret sektöründe, 5 yıllık süreçte her yıl artarak, 2013 itibarıyla yaklaşık 58 bine ulaşmıştır. 2013 yılı için ihracatçı KOBİ’lerin tüm KOBİ’ler içerisindeki payı, %1,6’dır.

6 KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılarak uluslararasılaşma düzeylerinin yükseltilmesi KOBİ’lerin uluslararasılaşabilmeleri, doğrudan kendi ürettikleri mal veya hizmetleri ihraç ederek ya da küresel değer zincirlerine konumlanmak suretiyle de mümkündür. İkinci durumda, KOBİ’lerin zincirdeki halkalardan katma değeri yüksek olanlarda konumlanabilmeleri açısından, uluslararası rekabet gücü kazanmış büyük ölçekli işletmeler ile daha entegre çalışmaları, KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artıracaktır. Gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan pek çok ülkede ihracata başlama konusunda istekli olan KOBİ’lerde gözlenen en büyük eksiklik, bu alanda kamu tarafından sağlanan destek ve hizmetler hakkındaki farkındalık seviyesidir. Bu açıdan KOBİ’lerin uygulamadaki enstrümanlara ilişkin bilgi eksikliklerinin giderilmesi, öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Özellikle mikro ve küçük işletmelerde, bilgi noksanlığından kaynaklanan cesaret eksikliği de gözlenmektedir. Türk KOBİ’lerinin bu açıdan bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri sonrasında duyacakları ihtiyaç ise doğru pazarlar ve doğru işletmeler ile eşleştirilmeleri olacaktır. Bunların yanında, hâlihazırda ihracat yapan işletmeler açısından ve ihracatta sürekliliğin sağlanması bağlamında, KOBİ’lerde geliştirmesi gereken konular, “numuneye uygun mal gönderilmesi”, “malın zamanında teslimi” ve “kalitedestandardizasyon”dur.

7 2015 - 2018 KSEP’in Temel Politika Dokümanları ile İlişkisi *Firmalarımıza uluslararası pazarlara giriş kolaylığı sağlayacak yeni ticari oluşum ve işbirlikleri ile ikili ve çok taraflı müzakereler yürütülecektir. *E-ticaretin, ihracatın artırılmasında etkili bir araç olarak kullanılması amacıyla gerekli mekanizmalar geliştirilecektir. *İhracatta firmaların küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecektir. *ihracat içinde yüksek teknolojili imalat sanayii ürünlerinin payının yükseltilmesi, hizmet ihracatının artırılması ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. *KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat yapabilme kapasiteleri geliştirilecek, markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri etkin bir şekilde desteklenecektir. *Geleneksel pazarlara ihracat artırılırken, ihracatta hedef ve öncelikli ülkeler belirlenecek ve Pazar çeşitlendirmesi sağlanacaktır.

8 1 ) KOBİ’lerin AB iç pazarı hakkındaki bilgi seviyeleri artırılacaktır. “KOBİ’ler AB Yolunda” projesi kapsamında 12 ilde KOBİ’lere yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir. Bu seminerlerde katılımcılara AB iç pazarı, iç pazardaki ekonomik yapı ve hukuki mevzuat hakkında bilgi verilecektir. Eğitim öncesi ve sonrası yapılacak anketlerle KOBİ’lerde bilgi seviyesi değişikliği ölçülecektir. 2015 - 2018 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı 2 ) KOBİ’lerde nitelikli dış ticaret personeli istihdamı sağlanacaktır. 3 ) İhracatçı KOBİ'lere yönelik kredi faiz destek programları yürürlüğe alınacaktır. Henüz ihracat yapamayan ya da düzensiz ihracat yapan KOBİ’lere yönelik, yapılan ihracat miktarı ile orantılı destek sağlayan bir kredi programı, 2016 yılında KOSGEB tarafından tasarlanacaktır. 4 ) KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen sigortalı ihracat sevkiyatı artırılacaktır. İhracat Kredi Sigortası Programı ile KOBİ’lere yönelik ihracat kredi sigortasının enformasyon, teminat ve finansman fonksiyonları ile KOBİ’lerin uluslararası alanda iş ve ticaret yapabilme olanakları yükseltilecektir.

9 2015 - 2018 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı 5 ) “KOBİ Kampüs” ve TİMTV portalları üzerinden, özellikle henüz ihracat yapamayan ya da düzensiz ihracat yapan KOBİ’lere yönelik hedef pazar profilleri, pazarlara ilişkin kalite standartları, ihracat planlaması vb. konularda bilgi ve eğitim sunulacaktır 6 ) KOBİ’lerin uluslararasılaşmalarına yönelik destek programı uygulamaya alınacaktır. Bu program ile her KOBİ’nin durum ve ihtiyacına uygun özelleştirilmiş destek sağlanması hedeflenmektedir. İhracat yapmak isteyen KOBİ’ler analiz edilecek, ihracata başlama süreçlerinde KOBİ’lere danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. Ürün ve pazar eşleştirme hizmetlerini de kapsayan destek programına ilişkin performans göstergeleri destek programı tasarım aşamasında belirlenecektir. 7) Hedef pazarlarda Eşleştirme Merkezleri açılacak ve KOBİ’lerin uluslararasılaşmalarına yönelik faaliyetleri desteklenecektir.

10 2015 - 2018 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı 8 ) İhracatçı KOBİ’lerin vadeli satış imkânlarının arttırılması, sevk sonrası aşamada finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve ülke risklerinden arındırılarak yeni ve hedef pazarlara açılmaları sağlanacaktır. 9 ) Avrupa İşletmeler Ağı vasıtasıyla KOBİ’lerin dış pazarlara erişimleri kolaylaştırılacaktır. COSME* kapsamında, AİA** konsorsiyumları aracılığıyla, KOBİ’lere yönelik; nitelikli danışmanlık hizmetleri verilecek, eğitim-seminerler düzenlenecek, iş birliği tekliflerine yönelik çalışmalar yapılacak, eşleştirme etkinlikleri düzenlenecektir. 11 ) Orta-yüksek ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin listesi kapsamında ihracat yapacak KOBİ’ler desteklenecektir. 10 ) İmalat sektörünün teknolojik sınıflandırmasına ilişkin ulusal mevzuat yürürlüğe alınacaktır. *COSME : İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı **AIA : Avrupa İşletmeler Ağı

11 Kaynak


"KOBİ’LERİN ULUSLARARASI PAZARLAMA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALAR Veysel Öztürk Kobi Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi – INOV 534." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları