Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muzaffer KÜÇÜKBULUT MÜFETTİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muzaffer KÜÇÜKBULUT MÜFETTİŞ"— Sunum transkripti:

1 Muzaffer KÜÇÜKBULUT MÜFETTİŞ
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü Hazırlayıcı Eğitim Programı ÖZLÜK HAKLARI Muzaffer KÜÇÜKBULUT MÜFETTİŞ Muzaffer KÜÇÜKBULUT

2 Son olarak; Sunumuma Kastamonulu düşünür ve ilim adamı Şeyh Şaban-ı Veli’nin şu veciz sözleriyle son veriyorum; “GELİŞİNİZ GÜLE GÜLE, GİDİŞİNİZ GÜLE GÜLE, HER İŞİNİZ GÜLE GÜLE OLSUN” Başarılar diliyorum,iyi günler. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

3 Yer Değiştirmeler Muzaffer KÜÇÜKBULUT

4 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma
Madde 72 - (Değişik: 12/5/ /25 md.) Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

5 (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md. ; İptal: Ana. Mah
(Değişik: 9/4/ KHK - 418/5 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/ 527/5 md.) Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

6 Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.
(Ek: 9/4/ KHK - 418/5 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/ 527/5 md.) Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri; Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60‘ı, Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si, Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

7 (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md. ; İptal: Ana. Mah
(Ek: 9/4/ KHK - 418/5 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/ 527/5 md.) Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir. (Değişik: 29/11/ KHK - 243/13 md.) Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

8 Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme
Madde 73 - (Değişik: 30/5/ KHK/12; Aynen kabul;15/5/ /1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

9 Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri
Madde 74 - (Değişik: 30/5/ KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/ /1 md.) Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

10 Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

11 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

12 İkinci Görev Yasağı Madde 87-Memurlara; a)Bu kanuna tabi kurumlarda,
b)Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait bankalarda, c)Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, ç)Yukarıdaki bentlerde yazılı idare,kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, İkinci görev verilemez;bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

13 İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevleri
Madde 88-Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet Memurlarına esas görevleri yanında; A)Özel kanunlarla veye özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler, B)Mesleki bilgisi ile ilgili olarak,hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkiliamir tarafından uygun görülmek şartıyla; Muzaffer KÜÇÜKBULUT

14 İkinci görev olarak verilebilir.
1)87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri,diş tabiplikleri,eczacılıkları,kimyagerlikleri, veterinerlikleri,avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, 2)Asıl görevlerinin bulunduğu bucak,ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis,mühendis,yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik teknik hizmetleri, İkinci görev olarak verilebilir. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

15 Asıl görevlerinin yanında;
a)Tabiplere;sağlık müdürlüğü,sağlık müdür yardımcılığı,baştabiplik ve baştabip yardımcılığı, b)Diş hekimlerine ve veterinerlere,meslekleri ile ilgili baştabiplik, c)Veteriner,diş hekimi ve eczacılara;baştabip yardımcılığı, d)Öğretmenlere;okul ve enstitü müdürlüğü,başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, İkinci görev olarak yaptırılabilir. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

16 Ders Görevi Madde 89-Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi(Askeri Akademiler dahil),okul,kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinda öğretmenlere,öğretim üyelerine veya diyer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

17 Birleşemeyecek Görevler
Madde 90-Devlet memurlarına,vekalet görevi,ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir.Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır.Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

18 Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları
Madde 91-Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri,emeklilik ve bukanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. Kadrosu kaldırılmış olan memurların,kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir. Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 nci madde esaslarına uyulmak kaydıyla diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

19 Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanması
Madde 92-İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler,ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevden çekilmiş olanlar ,boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Muzaffer KÜÇÜKBULUT

20 Emeklilerin Yeniden Hizmete Alınması
Madde 93-T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı kanunun 104 ncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç)sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler. Muzaffer KÜÇÜKBULUT


"Muzaffer KÜÇÜKBULUT MÜFETTİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları