Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK SÜRELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK SÜRELER"— Sunum transkripti:

1 23 Ağustos 2015 AÇIK SÜRELER http://maasmutemet.tr.gg/ http://maasmutemet.tr.gg/Hizmet-Birlestirme-ve-intibak.htm maasmutemet@gmail.com

2 23 Ağustos 2015 2 AÇIK SÜRELER 1-) 5434 SAYILI KANUN UYARINCA Yarısı 5434 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin (g) Fıkrası Gereğince Bakanlık Emrinde, Kadro Dolayısıyla Açıkta, Eli İşten Çektirilmiş, Açığa Alınmış veya Tevkif Edilmiş Olanlardan Aylıkları 2/3 Oranında Ödenip, Emeklilik Kesenekleri İse 1/2 Oranında Alındığından 31. Madde Gereğince Bu Sürelerin Yarısı Hizmet Sayılmıştır.

3 23 Ağustos 2015 AÇIK SÜRELER 23.08.2015 3 tam aylığa hak kazanmaları şartıyla Bu durumda olanlardan daha sonra kanunları gereğince görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazanmaları şartıyla noksan ödenen 1/3 oranındaki aylıkları ödenenlerin, eksik gönderilen emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde açıkta geçen sürelerinin tamamı hizmet sürelerine eklenmektedir.

4 23 Ağustos 2015 81 no’lu Devlet memurları kanunu genel tebliği ile, kurumlarınca haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine görevlerine döndürülen devlet memurlarına aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. AÇIK SÜRELER 23.08.2015 4

5 23 Ağustos 2015 açıkta geçen süreye ait maaşlarının kurumlarınca ödenerek, Kurumlarınca görevine son verilme veya görevinden çekilmiş sayılma işleminin idari yargı organlarınca iptal edilmesi üzerine görevine iade edilenlerin, açıkta geçen süreye ait maaşlarının kurumlarınca ödenerek, emekli keseneği ve kurum karşılıklarının Kurumumuza gönderilmesi şartıyla, bu sürelerin tamamı fiili hizmet sürelerine eklenecektir AÇIK SÜRELER 23.08.2015 5

6 23 Ağustos 2015 Mahkemece cezaları tescil edilerek görevine dönenlerin, Kurumlarınca cezalarının tecil edildiği tarih ile yeniden göreve başladıkları tarih arasında geçen sürelerine ait aylıklarının ödenerek emekli keseneği ve kurum karşılığı/primlerinin gönderilmesi halinde bu süreleri fiili hizmet sürelerine eklenecektir. AÇIK SÜRELER 23.08.2015 6

7 23 Ağustos 2015 1402 sayılı sıkıyönetim yasası uyarınca görevlerine son verilen ve daha sonra 2766 sayılı yasa uyarınca yapılan inceleme sonucu sakıncaları kaldırılarak görevlerine iade edilmelerine karar verilenlerin, görevlerine son verildiği tarih ile göreve iade edildikleri tarih arasında geçen sürelerine ait aylıklarının ödenerek, emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreleri fiili hizmet sürelerine eklenecektir. AÇIK SÜRELER 23.08.2015 7

8 23 Ağustos 2015 Sıkıyönetim komutanlığınca görevine son verilen ancak, sakıncası kaldırılmadığı için görevine başlatılmamış olanlardan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 07.12.1989 tarih ve E.:1988/6, K.:1989/4 sayılı kararı uyarınca göreve başlatılanların, bulundukları bölgede sıkıyönetimin kalkması nedeniyle görevlerine iade edilenlerin sözkonusu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 9/2/1990 tarihinden geriye doğru 5 yıllık süresine ait (Önce görev yaptıkları yerde Sıkıyönetimin sona erdiği tarihten önce bir tarihe taşmamak kaydıyla aylıklarının ödenerek emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreler fiili hizmet süresine eklenecektir. AÇIK SÜRELER 23.08.2015 8

9 23 Ağustos 2015 2-) 5510 SAYILI KANUN UYARINCA AÇIK SÜRE AÇIK SÜRELER 23.08.2015 9 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir.

10 23 Ağustos 2015 5510 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREVE SON AÇIK SÜRELER 23.08.2015 10 Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır. Bunlardan sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge düzenlenerek Kuruma verilir ve bu durumda 5510 sayılı “Kanunun Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci madde hükümleri uygulanmaz.

11 23 Ağustos 2015 AÇIK SÜRELER 23.08.2015 11 Görüleceği üzere, Gerek 5434 sayılı Kanunda gerekse 5510 sayılı kanunda görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, prime esas kazançlarının yarısı ödenmekte açıkta geçirdikleri sürelerinin de yarısı prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınmaktadır. Açıkta geçen sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi konusunda fazlaca bir değişiklik bulunmamaktadır.


"AÇIK SÜRELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları