Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8. H AFTA İdari Sözleşmeler. H EDEFLER İdari sözleşmelerin tanımını yapacak. İdari sözleşmeleri, idarenin özel hukuk sözleşmelerinden ayıracak İdarenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8. H AFTA İdari Sözleşmeler. H EDEFLER İdari sözleşmelerin tanımını yapacak. İdari sözleşmeleri, idarenin özel hukuk sözleşmelerinden ayıracak İdarenin."— Sunum transkripti:

1 8. H AFTA İdari Sözleşmeler

2 H EDEFLER İdari sözleşmelerin tanımını yapacak. İdari sözleşmeleri, idarenin özel hukuk sözleşmelerinden ayıracak İdarenin klasik tipte olan sözleşmelerinin hangileri olduğunu öğrenecek İdari sözleşmelerin yeni tiplerini öğrenecek İdarenin isimsiz sözleşme yapıp yapamayacağını öğrenecek 2688 sayılı Devlet İhale Kanunun kapsamını öğrenecek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamını öğrenecek İhale usullerinin neler olduğunu öğrenecek Kamu ihale uyuşmazlıklarının nasıl çözümüne kavuşturulacağını öğrenecek 4734 sayılı Kanuna tabi sözleşmelerin biçimlerini öğrenecek

3 İ ÇINDEKILER I) İdari Sözleşmelerin Tanımı ve Ölçütleri II) İdari Sözleşmelerin Türleri İdari Sözleşmelerin Klasik Tipleri İdari Sözleşmelerin Yeni Tipleri İsimsiz İdari Sözleşmeler III) İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 2668 Sayılı Devlet İdare Kanununun Kapsamı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamı İhale Usulleri Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü 4734 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmelerin Biçimleri

4 İ DARI S ÖZLEŞMENIN T ANıMı VE Ö LÇÜTLERI İdarenin sözleşmeleri=idari sözleşme+idarenin özel hukuk sözleşmeleri

5 İdarenin Sözleşmeleri İdari SözleşmeÖzel hukuk sözleşmesi -İdare hukukuna tabidir.-Özel hukuka tabidir. -İdari yargı-Adli yargı

6 İ DARI SÖZLEŞMELER ILE IDARENIN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERI NASıL AYRıLABILIR ? 1) Kanunla nitelendirme -Kanunun açıkça düzenlemesi -Tabi olacağı hukuki rejimi belirlemesi: Özel hukuk hükümleri/kamu hukuku hükümleri uygulanır. -Uyuşmazlıkların çözüm yerinin belirlenmesi: İdari yargı/adli yargı

7 2) Kanunda bir nitelendirme yoksa, -Taraflardan en az birinin kamu tüzel kişi olması gerekir. -Taraflardan birisi kamu tüzel kişisi ise  Sözleşmenin konusunun doğrudan doğruya kamu hizmetinin yürütülmesine ilişkin olması ve/veya  Sözleşmenin özel hukuku aşan hükümlerinin olması gerekir.

8 İ DARI S ÖZLEŞMELERIN T ÜRLERI İdari Sözleşmenin Klasik Tipleri İdari Sözleşmelerin Yeni Tipleri İsimsiz İdari Sözleşmeler

9 İ DARI S ÖZLEŞMELERIN K LASIK T IPLERI İmtiyaz Sözleşmeleri: İmtiyaz, bir kamu hizmetinin bir özel kişi tarafından kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini veya kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin belli bir süre işletilmesini öngören idari sözleşmelerdir. İdare=imtiyazı veren, Karşı taraf=imtiyaz sahibi (imtiyazcı)

10 İ LTIZAM S ÖZLEŞMELERI İltizam sözleşmesi: Özel hukuk kişisinin kamu idaresine ödeyeceği belirli bir ücret karşılığında, bir kamu hizmetin kendi kar ve zararına işletmesi konusunda bir özel hukuk kişisi ile bir kamu idaresi arasında yapılan sözleşmedir. Kamu idaresine= iltizam veren Karşı tarafa=mültezim

11 K AMU İ STIKRAZ S ÖZLEŞMELERI Devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, bono vb. gibi adlarla çıkarılan senetler karşılığında halktan borç para alınmasını sağlayan sözleşmeler de idari sözleşme sayılır

12 Yer Altı ve Yer Üstü Servetlerinin İşletilmesi Sözleşmeleri: Petrol dışındaki yer altı ve yerüstü servetlerinin işletilmesi hakkı da ruhsat ile verilmektedir. Ancak bunlardan kamu hizmeti biçiminde işletilenler için (örneğin kaplıcalar) idari sözleşme usulü uygulanmaktadır. Orman İşletme Sözleşmeleri: Ancak 1961 ve 1982 Anayasası’na göre devlet ormanları devletçe yönetilir ve işletilir (önceden idari sözleşme ile veriliyordu). İdari Hizmet Sözleşmeleri: Sözleşmeli personel.

13 İ DARENIN Y ENI T IP S ÖZLEŞMELERI 3096 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Görevlendirme Sözleşmeleri 3465 sayılı Kanuna Göre Akdedilen Otoyol Yapımı ve İşletilmesi Konusunda Görevlendirme Sözleşmeleri İsimsiz İdari Sözleşmeler olabilir mi?

14 İ DARENIN Ö ZEL H UKUK S ÖZLEŞMELERI İdarenin araç gereç alma, artık ihtiyaç duymadığı malları satma, taşıma, kiralama ve her çeşit yaptırma konularındaki sözleşmeleri ve hatta bayındırlık işlerine ilişkin sözleşmeleri,. İdare hukukunda ise idarenin karşı tarafı seçme serbestisi önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. İdarenin sözleşmeci kişiyi seçmek için izleyeceği usullere “kamu ihalesi” denmektedir.

15 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN KAPSAMI Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler (5018 sayılı Kanun ile katma bütçeli idarelerin bir bölümü genel bütçe, bir bölümü ise özel bütçeli idareler arasına alınmıştır), özel idare ve belediyeler. Bu Kanun kapsamına giren iş ve işlemler ise şöyledir: Alım, satım, hizmet, yapım, kira trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri.

16 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KAPSAMI Kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerine ve bu idarelerin başka kişilerden yapacağı taşınmaz mal kiralamalarına uygulanır.

17 Devlet İhale Kanunu, kanunda belirtilen idarelerin devlet hazinesine gelir getiren işlerin (kazanımların) ihalelerinde uygulanmaktadır. Mal ve hizmet satılı, kiraya verme, trampa, mülkiyetten ayni hak tesisi işleri gibi. Kamu hale Kanunu ise, yine kanunda belirtilen idarelerin devlet hazinesinden gider (harcama) yapılmasını gerektiren işlerin ihalelerinde uygulanmaktadır. Mal ve hizmet alımı, yapım, kiralama, taşıma işleri gibi.

18 İ HALE U SULLERI 1) 268 Sayılı Devlet İhale Kanunun Öngördüğü Usuller Kapalı İhale Usulu Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü Pazarlık Usulü Yarışma Usulü 2) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Öngördüğü Usuller Açık İhale Usulü: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: Pazarlık Usulü Doğrudan Temin usulü Tasarım yarışmaları

19 K AMU İ HALE U YUŞMAZLıKLARıNıN Ç ÖZÜMÜ İdari Çözüm İdareye şikayet Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Yargısal Çözüm

20 4734 S AYıLı K ANUNA T ABI S ÖZLEŞMELERIN B IÇIMLERI 1) Anlaşma 2) Şartname


"8. H AFTA İdari Sözleşmeler. H EDEFLER İdari sözleşmelerin tanımını yapacak. İdari sözleşmeleri, idarenin özel hukuk sözleşmelerinden ayıracak İdarenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları