Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci Değerlendirme Yöntemleri / 33 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci Değerlendirme Yöntemleri / 33 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015."— Sunum transkripti:

1 Öğrenci Değerlendirme Yöntemleri / 33 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015

2 2 Öğrenmenin gerçekleştiğini nasıl anlarsınız?

3 Bu oturumun amacı katılımcıların ölçme ve değerlendirme kavramları ve soru çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu oturum sonunda katılımcıların aşağıdaki hedeflere ulaşması beklenmektedir :  Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlayabilmeli.  Ölçülen öğrenme boyutlarını açıklayabilmeli.  Bilişsel düzeyi ölçmek için kullanılan soru tiplerine örnekler verebilmeli.  Psikomotor alanı ölçmek için kullanılan soru tiplerine örnekler verebilmeli. 3 Amaç - Hedefler

4  Ölçme: (assessment)  Öğrenenin seviyesinin belirlenmesini amaçlar.  Yapılandırıcı geribildirim verilmesini sağlar.  Hamit Tıp Eğitimi kursu son testinden %75 puan aldı.  Değerlendirme (evaluation)  Öğrencinin belirlenen yeterliliklere ulaşıp ulaşmadığı hakkında karar verilmesidir.  Hamit Tıp Eğitimi kursunda başarılı oldu ve belge aldı. 4 Ölçme ve Değerlendirme

5  Tıp fakültesi  Uluslararası akreditasyon örgütü  Ulusal akreditasyon örgütü  Meslek örgütleri  ÖSYM vb  Anabilim dalı  Eğitici  Hastalar / toplum  Öğrencinin kendisi 5 Değerlendirmeyi kim yapmalı?

6 Neden ölçme yaparız?  Yeterliliği gösterme  Öğrencileri derecelendirme  Bir öğrencideki ilerlemeyi takip etme  Öğrenmedeki zorlanmaları saptama  Eğitim yöntemini değerlendirme  Öğrencileri öğrenmeye teşvik etme  Eğiticiye geribildirim verme  Öğrenciye geribildirim verme / 336

7 7 Öğrenme sürecinde ilişkiler MüfredatEğitimÖlçme

8 8 Neleri değerlendirmeli? Öğrenme üç alanda gerçekleşir. Dolayısıyla değerlendirme de bu üç alanda yapılmalıdır: Bilgi Normal kan basıncı sınırlarını söyleyebilmek. Beceri Kan basıncını koldan sfingomanometre ile ölçebilmek. Tutum Muayeneye gelen her erişkin hastasının kan basıncını ölçmenin gereğine inanması Newble D. Assessment. In: Jolly B, Rees L. (Editors) Medical education in the millennium, Oxford: Oxford University Press; 1998.p.131–42.

9 / 33 9 Miller piramidi Bilir Nasıl yapacağını bilir Gösterir Yapar Performans değerlendirmesi: Çalışma ortamında Yeterlilik değerlendirmesi: OSCE Sadece hatırlama: ÇSS, sözlü… Ortama göre değerlendirme: ÇSS, CORE, sözlü…

10  Çoktan seçmeli sınav  Sözlü sınav  Simülasyon / Maketle sınama  360 derece genel değerlendirme  Klinik değerlendirme / 33 10 Bilişsel hedeflerin ölçümü

11  Sözlü  Nesnel (Objektif) Yapılandırılmış Sınavlar  Ödev / Proje Hazırlama  Karne ile profilleme (Portföy)  Gözlemsel Yöntemler / 33 11 Psikomotor Gelişim Tutum / Davranış Ölçümü

12  OSCE; Objective Structured Clinical Examination  NÖKS - Nesnel Örgün Klinik Sınav  OSPE; Objective Structured Practical Examination  NÖPS- Nesnel Örgün Pratik Sınav  CORE; Clinically Oriented Reasoning Exam  KNS; Klinik Nedenselleştirme Sınavı  OSLER; Objective Structured Long Assay Reporting  NYURT; Nesnel Yapılandırılmış Uzun Rapor Yazımı / 33 12 Nesnel Yapılandırılmış Sınavlar

13  ÇSS  Sözlü  Yazılı  Klinik nedenselleştirme sınavı (CORE)  Objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE)  Kısa Cevap (Short answer)  Extended Matching (genişletilmiş eşleştirme soruları)  MEQ (modifiye klasik sınav)  Mini- CEX, DOPS / 33 13 Ölçme Çeşitlerine Bazı Örnekler

14  Paradoks nabız aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülmez? A) Perikart tamponadı B) Kalp yetmezliği C) Tansiyon pnömotoraks D) Hemorajik şok E) Pulmoner emboli / 33 14 ÇSS TUS, Nisan 2014 http://www.tussorulari.com/nisan2013/kliniksorular2.asp

15  Basamaklar halinde seçilmiş vakalarda düşünme becerisini ölçmek için yapılır  Öykü  Fizik muayene  Ön tanılar  Tedavi / 33 15 CORE

16  Yetmiş iki yaşındaki kadın hasta, çabuk yorulma yakınmasıyla başvuruyor. Son 2 aydır 1 kat merdiven çıktığında yorulduğunu ve nefes almak için duraklaması gerektiğini ifade ediyor. Geceleri uyuyabilmek için 2 yastık kullandığını; ancak yine de uyuduktan 2-3 saat sonra nefessiz kalarak uyandığını belirten hastanın kan basıncı 170/95 mmHg, kalp hızı 115/dakika, düzensiz ve solunum sayısı 22/dakika’dır. Hastanın muayenesinde palpasyon ile kalp tepe atımının lateralve inferiora doğru yer değiştirdiği belirleniyor. 3 (+) pretibial ödem ve akciğer oskültasyonunda her iki akciğer bazalinde krepitan raller saptanıyor. Bu hastanın tedavisinde kullanılabilecek ilaçlardan hangisi nöro- hormonal aktivite artışı yapar? A) Valsartan B) Spironolakton C) Furosemid D) Kaptopril E) Kandesartan / 33 16 CORE TUS, Nisan 2014 http://www.tussorulari.com/nisan2013/kliniksorular2.asp

17 / 33 17 ÇSS – Boşluk doldurma Aşağıdaki soruda boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz. “Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin …………………….. yönden tam bir iyilik halidir.” A.bedeni ve ruhi B.fiziksel ve sosyal C.maddi ve manevi D.bedenen, ruhen ve sosyal E.spirütüel ve sosyal

18 ÇSS – Birden çok boşluk doldurma Ölçme değerlendirme olmayan bir eğitim düşünülemez. Öğrencilerin performansları eğitim boyunca sürekli takip edilmeli ve kendilerine yapılandırıcı geribildirimler verilmelidir yani....1.... değerlendirmeler yapılmalıdır. Bunun dışında eğitim sonunda başarı durumunu belgelemek için....2.... değerlendirmeler de şarttır. Soru 1: A.formatif B.summatif C.kesin D.bağıl E.mutlak Soru 2: A.formatif B.summatif C.kesin D.bağıl E.mutlak / 3318

19 / 33 19 ÇSS – Cümle tamamlama Aşağıdaki soruda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. Doğuştan kalp hastalıkları arasında en sık görüleni atriyal septal defektir (ASD). Sekundum tipi ASD’lerin..... A.etyolojilerinde en sık annenin alkol kullanımı vardır. B.tanılarında altın standart anjiyografidir. C.kendiliğinden kapanma ihtimali vardır. D.bir yaşından önce ameliyat edilmeleri gerekir. E.çoğunda bir yıl içerisinde pulmoner hipertansiyon gelişir.

20 Soru 1: Eğitim yöntemi seçerken hedef gruba uygun yöntemler belirlemek önemlidir. Aşağıdaki eğitim yöntemlerinden kaçı öğrenci merkezli yöntemdir?  Sınıf dersi  Ödev  Probleme dayalı öğrenme  Proje temelli öğrenme A.0 B.1 C.2 D.3 E.4 / 33 20 ÇSS – Doğru sayısı buldurma

21  Giriş sorusu:  45 yaşında, 167 cm boyunda ve 88 kg ağırlığındaki bir erkek hastanın vücut kitle endeksi kaçtır?  İkinci soru:  VKİ düzeyine göre şişmanlığın sınıflaması nasıl yapılır?  Cevaplayabilirse:  Bu hastaya nasıl bir egzersiz reçetesi önerirsiniz? / 33 21 Sözlü Sınav

22 / 33 22 OSCE http://www.turkdermatoloji.org.tr/files/file/Turk_Dermatoloji_Yeterlik_%28Bord%29_Sinavi.pdf

23  Temel ilke ve yöntemi NÖKS’e benzeyen uygulama sınavları  Maket üzerinde intramusküler uygulama yapınız.  Bilgisayarda SPSS kullanarak verilen analizleri yapınız. / 33 23 OSPE

24  Nesnel Yapılandırılmış Uzun Rapor Yazımı  Kritik düşünme  Nedenselleme  İfade etme / 33 24 OSLER

25  Konu: Miyokard enfarktüsü  Odak: Komplikasyonları  Seçenekler: A.Asistol B.Atriyal fibrilasyon C.Kalp tamponadı D.Tam kalp bloğu E.Derin ven trombozu F.Papiller kas yırtığı G.Perikardit H.Post MI sendromu I.Pulmoner emboli J.Pulmoner ödem K.Unstabil anjina L.Ventriküler fibrilasyon M.Ventriküler septum yırtığı N.Bentriküler taşikardi Genişletilmiş Eşleştirme Soruları https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_matching_items Soru kökü: sıradaki sorular için en uygun komplikasyonu yukarıdaki listeden seçiniz. Her bir seçenek bir veya daha fazla kullanılabilir. Soru 1: 72 yaşındaki bir erkek miyokard enfarktüsü sonrasında hastaneye yatırılıyor. Yedi gün sonra hastada şiddetli dispne ve kollaps gözleniyor. Muayenede hasta soluk renkte ve sağ bacağı sola göre daha şiş durumda. Kalp apeksi 5. interkostal aralıkta orta klaviküler hatta. Üfürüm duyulmuyor ama akciğerde her iki bazalde nadir krepitan raller var. Nabız 128/dk, kan basıncı 98/55 mmHg, ateşi 37,7 C ve jugüler venöz basınç artmış. Doğru cevap: Pulmoner emboli / 3325

26  Aile hekimliği uygulamasında hasta merkezli sağlık hizmeti sunum modelini açıklayınız ve hizmet kalitesine etkisini tartışınız. / 33 26 Uzun Yazılı (Klasik Sınav)

27  Şeker hastalığı ve yüksek kan basıncı bulunan 55 yaşındaki bir erkek hastada kullanılabilecek antihipertansif ilaçları yazınız. / 33 27 Kısa Yazılı

28  Erişkin atlarda kolit etyolojisinde rol alan faktörleri yazınız. (20%)  Erişkin atlarda kolit bulgularını yazınız ve isteyeceğiniz tanı testlerini belirtiniz. (30%)  Kolitli bir ata nasıl bir tedavi yaklaşımında bulunursunuz. (30%)  Laboratuvar doğrulaması konusundaki biyo güvenlilik tedbirlerini açıklayınız. (20%) / 33 28 Bağlantılı Yazılı Sorular http://www.rcvs.org.uk/document-library/2012-question-papers/2012-papers.pdf

29  Soru 1: Bayan A, öncesinde sağlıklı, iki çocuk annesi bir hanımdır. Yoğun bir iş günü 2 yaşındaki çocuğunu hafif nezle şikayetleri için getiriyor. Görüşmeden ayrılırken şöyle diyor:  “Bu arada, çok yoğun değilseniz; son iki aydır kendimi çok yorgun hissediyorum”  Aile hekimliği açısından; 1. Bu sözün anlamı ne olabilir? 2. Hastaya ne cevap verirsiniz?  Soru 2: Bayan A, yıllardır geniz akıntısı olduğunu ve son iki aydır burnunun sürekli tıkalı olduğunu söylüyor. Bu aşamada aklınıza gelmesi gereken sık görülen önemli iki tanı nedir? Her bir tanıyla alakalı üç bulgu veya belirti yazınız. Modifiye Klasik Sınav (MEQ) / 3329 J. Roy. Coll. Gen. Practtt., 1971, 21, 373

30 / 33 30 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini CEX)

31 / 33 31 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini CEX)

32 Sadece öğrenciyi mi değerlendirmeliyiz? Öğrenci Anabilim Dalı Fakülte / Üniversite Ders / Eğitici Ülke / Sistem / 33 32

33  Ölçme ve değerlendirme nedir?  Hangi öğrenme boyutlarını ölçeriz?  Bilgiyi ölçmek için hangi soru/sınav tipleri uygundur?  Beceriyi ölçmek için hangi soru/sınav tipleri uygundur? / 33 33 Özet


"Öğrenci Değerlendirme Yöntemleri / 33 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları