Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI STANDARD İ ZASYON ÇALIŞMALARI. Standardizasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI STANDARD İ ZASYON ÇALIŞMALARI. Standardizasyon."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI STANDARD İ ZASYON ÇALIŞMALARI

2 Standardizasyon

3 ULUSLARARASI STANDARD İ ZASYONUN ÖNEM İ İ nsano ğ lu yaratıldı ğ ı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur.

4 ULUSLARARASI STANDARD İ ZASYONUN ÖNEM İ Bu düzenleme sürecinin do ğ al sonucu olarak ortaya çıkmış olan standart ve standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir.

5 ULUSLARARASI STANDARD İ ZASYONUN ÖNEM İ Yeryüzünde kıt olan ekonomik kaynakların en iyi şekilde optimum) de ğ erlendirme çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, insanlık için bir lüks de ğ il, aksine “olmazsa olmaz” mutlak bir gerekliliktir.

6 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI

7 ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON TEŞK İ LATI(ISO) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), 143 ülkenin milli Standart kuruluşunun üye oldu ğ u 1947 yılında kurulmuş bir federasyondur. ISO (www.iso.ch)’nun amacı milletlerarası mal ve hizmet de ğ işimini hızlandırmak, entellektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında işbirli ğ ini geliştirmektir.

8 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI Enstitümüz, ISO’ya 1955 yılında üye olmuştur. ISO, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)’nun çalışma alanına giren elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler dışında kalan konuların tamamında çalışmalarda bulunan ve milletlerarası standart yayınlayan en büyük standardizasyon kuruluşudur.

9 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI

10

11 ULUSLARARASI ELEKTROTEKN İ K KOM İ SYONU(IEC) 1906 yılında elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standart hazırlama çalışmalarına başlayan ve halen 51 üyesi bulunan IEC (www.iec.ch)’ye TSE 1956 yılında üye olmuştur.www.iec.ch)’ye

12 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI . IEC’nin hedefleri global pazar gerekliliklerini karşılamak, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini arttırmak, insan sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ ine katkıda bulunmak, çevrenin korunmasına katkı sa ğ lamaktır.

13 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI

14 STANDARDLARIN UYGULANMASI İ Ç İ N ULUSLAR ARASI FEDERASYON(IFAN) 1974 yılında Paris’te kurulan ve 21 üyesi bulunan IFAN’ın başlıca görevleri; Standartların uygulanması için kuruluşlar arasında işbirli ğ ini arttırmak, Milletlerarası standartların bir örnek olarak kullanımını sa ğ lamak, Standartların uygulanması ile ilgili dokümanları derlemek,

15 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI Standardizasyonun şimdiki ve gelecekti durumu ile ilgili olarak milletlerarası düzeyde çalışmalar yürütmek, Konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve toplantılar düzenlemektir. IFAN’ Türk Standartları Enstitüsü üyeli ğ i 12 Eylül 1991 tarihinde kabul edilmiştir.

16 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI

17 DÜNYA AMBALAJLAMA TEŞK İ LATI(WPO) Bu teşkilatın amacı, milletlerarası seviyede ambalajlama, ambalaj ve ambalaj malzemeleri konularında çalışmalarda bulunmak, yarışmalar ve fuarlar düzenleyerek çevreyi koruyan en iyi ambalajların kullanımını teşvik etmektir.

18 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI WPO bu çalışmaları esnasında ambalajlama konusunda standartlar hazırlayan ISO ve CEN gibi di ğ er milletlerarası ve bölgesel kuruluşlar ile ortak çalışmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü, WPO’ya ülkemiz adına 1986’da üye olmuştur.

19 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI Avrupa Standardizasyon Kuruluşu (CEN) iSO'nun amaçlarına benzer amaçlarla kurulan 1960 yılında faaliyete ge­çen CEN, elektrik ve elektroteknik konuları dışında Standard hazırlayan bölgesel bir kuruluştur. CEN'in yaklaşık 1400 standardı mevcuttur. Türk Standardları Enstitüsü, CEN'e ülkemiz adına 1991'de üye olmuştur.

20 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Kuruluşu(CENELEC) IEC'nin amaçlarına benzer amaçlarla kurulan 1973 yılında faaliyete geçen CENELEC elektrik ve elekt­roteknik konularda standartlar hazırlayan bölgesel bir kuruluştur. CENELEC'in yaklaşık 1200 standardı mevcuttur.

21 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü(ETSI) ETSI, telekomünikasyon alanında standartlar hazırlayan bölgesel bir kuruluştur.

22 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI Avrupa Kalite Kuruluşu (EOQ) EOQ 1957 yılında faaliyete başlamıştın Bölgesel bir ku­ruluş olan EOQ'nun amacı kalite, kaliteli ürün üretimi ve kullanım bilincini üreticilere ve tüketicilere benimsetmek için çalışmalar yapmaktır. EOQ'nun halen 25 üyesi bulun­maktadır.

23 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI Bölgelerarası Standartlar Birli ğ i (BASB) Türk Standartları Enstitüsü'nün önderli ğ inde, 1991 yılında standartlar aracılı ğ ı ile ülkemizin teknolojisinin bu ülkelere ve bu ülkelerin ticari ilişkileri olan ülkelere benimsetilerek dış ti­caretimizin gelişmesi amacı ile Bölgelerarası Standardlar Birli ğ i ( BASB) kurulmuştur.

24 ULUSLAR ARASI VE BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON KURULUŞLARI İ slam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Teşkilatı (SMOIC) İ slâm Konferansı Teşkilatı faaliyetleri çerçevesinde İ slam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Teşkilatı'nın kurulma görevi TSE'ne verilmiştir. Bu karar üzerine TSE İ slam Ülke­leri arasında koordinasyonu sa ğ layarak teşkilatın kurulması­nı sa ğ lamıştır. İ slam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Teşkilatının kurulmasındaki amaç, bu ülkeler arasında ticareti geliştirmek amacı ile ortak standartlar yapmak, Standard teşkilatı olma­yanların teşkilatlarını kurmak ve e ğ itim çalışmalarında bu­lunmaktır

25 Türk ve Uluslararası Standartların Gösterilişi Sanayicilerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve teknik engellerle karşılaşmalarını önlemek için TSE, Standard hazırlama çalışmalarında uluslararası ve AB standartlarını dikkate almaktadır.

26 Türk ve Uluslararası Standartların Gösterilişi Özellikle AB'ne üyelik hazırlıklar CEN- CENELEC standartlarının oldu ğ u gibi Türk Standardı olarak kabul edilmesin hızlandırdı. Bu nedenle Türk standartlarının numaralandırılmasında kullanılan kısaltmalar çeşitlenmişlerdir.

27 Türk ve Uluslararası Standartların Gösterilişi

28 TSE BELGELEND İ RME VE DENEY MERKEZ İ N İ N TARAF OLDU Ğ U ANLAŞMALAR Türk Standartlarının hazırlanmasında büyük oranda ISO ve IEC standartlarının esas alınmasının yanı sıra, Türkiye ile Avrupa Birli ğ i arasında imzalanan Gümrük Birli ğ i anlaşma­sını takiben Avrupa Birli ğ i standardizasyon kuruluşları olan CEN ve CENELEC tarafından hazırlanan EN standartları Türk Standartlarının hazırlanmasında esas alınmaya başlanmıştır. 1991 yılında TSE, CEN ve CENELEC' üye olarak kabul edilmiştir.

29 TSE BELGELEND İ RME VE DENEY MERKEZ İ N İ N TARAF OLDU Ğ U ANLAŞMALAR IEC-CB Sistemi Uluslararası Elektroteknik Komisyonu olan IEC elektro­teknik sektöründe uluslararası standartları hazırlamaktadır. IEC'nin temel amacı; global pazarın ihtiyaçlarına cevap ve­rebilecek ortak standartların hazırlanması, IEC standartları-nın tüm üye ülkeler tarafından ortak kullanımının sa ğ lanma­sı ve ayrıca ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesidir.

30 TSE BELGELEND İ RME VE DENEY MERKEZ İ N İ N TARAF OLDU Ğ U ANLAŞMALAR CCA Cenelec Belgelendirme Anlaşması (Cenelec Certification Agreement) Bu sistem EN standartları ve Harmonize dokümanlara göre yapılan muayene ve deney sonuçlarının karşılıklı tanın­masını esas almaktadır. Bu anlaşma; Alçak gerilim direktifi (LVD) kapsamına giren elektrikli cihazları, malzemeleri kap­samaktadır.

31 TSE BELGELEND İ RME VE DENEY MERKEZ İ N İ N TARAF OLDU Ğ U ANLAŞMALAR KEY-MARK Anlaşması Bu marka ilgili ürünün Avrupa standartlarına ve LVD- Alçak Gerilim Direktifine uygunlu ğ unu gösterir. Bu marka üye ülkelerin ortak markasıdır. Bu markaya haiz ürünler Avrupa pazarında serbestçe dolaşabilirler. Bu anlaşmaya bugün için Türkiye dahil 18 ülke üyedir.

32 TSE BELGELEND İ RME VE DENEY MERKEZ İ N İ N TARAF OLDU Ğ U ANLAŞMALAR HAR Anlaşması Bu anlaşmaya, bugün için Türkiye dahil 18 ülke dahil olup, HAR marka­sı üye kuruluşların kendi adlarına tes­cil ettirdikleri milli markaları olup tüm Avrupa'da serbest dolaşımı sa ğ lar.

33 KAYNAKÇA  KAL İ TE GÜVENCES İ ve STANDARTLARI kitabı  http://www.frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletme- istatistik/766482-kalite-guvence-ve- standartlar.html http://www.frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletme- istatistik/766482-kalite-guvence-ve- standartlar.html  http://www.bsigroup.com/tr-TR/BSI- Hakkinda/Ortaklarimiz/Standart-Kuruluslari/


"ULUSLARARASI STANDARD İ ZASYON ÇALIŞMALARI. Standardizasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları