Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ"— Sunum transkripti:

1 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
Doç. Dr. Güray Saydam Hematoloji Bilim Dalı

2 70 yaşında bayan hasta……. Rutin tetkikleri esnasında WBC:74000 /mm3 Hb:12 gr/dL, Htc: %36, Plt: /mm3 bulunmuş ve size yönlendirilmiş….. Sadece bu bulgulara dayanarak ne düşünürsünüz?

3 Fizik bakı ve Lab FM’de yaygın servikal, aksiller, inguinal 2*3 cm olabilen lenf bezleri mevcut ve dalak 6 cm ele geliyor. Çevresel kan yaymasında lökositoz ve %90 lenfosit varlığı ve bol miktarda basket hücresi dikkati çekiyor….. Tanı ?...

4 Kronik Lenfositik Lösemi (KLL): kanda, kemik iliği ve lenfoid dokularda küçük olgun görünümlü lenfositlerin birikimi ile karakterize malign lenfoproliferatif hastalıktır. en sık görülen (% 30’ u) erişkin lösemi tipi Etyoloji: B hücreli KLL herhangi bir şekilde ionizan radyasyon, kimyasallar ve ilaçlarla ilişkili olmayan baslıca erişkin lösemi türü Cinsiyet- erkek / kadın: 2 50 yas üzerinde (% 90) Genetik- birinci derece yakınlarında KLL ya da diğer lenfoid neoplazmlar üç kat daha sık

5

6 kromozom anormallikleri(Trisomi 12, 13q+, 14q+)
KLL kromozom anormallikleri(Trisomi 12, 13q+, 14q+) protoonkogenler bcl-1, bcl-2 ve p53 gibi olgun görünümlü immatür B hücreleri pan-B hücre yüzey antijenleri CD19, CD20 HLA-DR, monoklonalitenin göstergesi olan kappa yada lambda hafif zinciri, CD5, CD23 eksprese ederler.

7 KLL’ de otoimmun hastalıklar sık otoimmun hemolitik anemi
otoimmun trombositopeni pür red cell aplazi romatoid artrit hücresel ve humoral immun yetmezlik Çoğu KLL olgusunda hipogamaglobulinemi var Ayrıca malin B hücreleri tarafından yapılan TGF-β hücresel immuniteyi baskılamakta (CD4/CD8 oranı tersine dönmekte)

8 KLL Klinik asemptomatik (¼ u) başka bir nedenle yapılan fizik muayene sırasında lenfadenopati, veya splenomegali, cabuk yorulma, halsizlik yakınması olabilir Daha ileri hastalığı olan- kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, trombositopeniye bağlı kanamalar ve/veya semptomatik anemi ile gelebilir NOT: gece terlemesi ve ateş gibi lenfomada görülen B semptomları varlığı KLL’de olağan değildir ve enfeksiyon varlığını düsündürmelidir (pnömoni gibi)

9 KLL Klinik lenfadenopati-tanı sırasında % 80 olguda (sıklıkla servikal, supraklavikular ve aksillar bölgede) Splenomegali-% 50 (hafif-orta) erken doyma ve karında doygunluğa yol açar hepatomegali direk coombs testi pozitif (%20) KLL’de tanı kriterleri Periferk kanda en az 5000/mm3 olacak şeklide lenfositoz Kemik iliğinde % 40’ ın üzerinde lenfositoz Monoklonal lenfosit egemenliği

10 Rai Klinik Evrelendirme Sistemi
Evre Klinik ve Laboratuar bulguları Ortalama yaşam süresi (yıl) 0 Lenfositoz (kan ve kemik iliğinde) >10 1 Lenfositoz ve büyümüs lenf nodları > 8 2 Lenfositoz + splenomegali ve/ veya >6 hepatomegali 3 Lenfositoz ve anemi (Hb< 11 g/dl) 2 Lenfositoz ve trombositopeni ( /mm3) 2 İmmun kökenli anemi ve/veya trombositopeni bu evrelendirmeye girmez. Görüldüğü üzere Evre 0 ve 1 iyi prognoz, Evre 3 ve 4 kısa yaşam süresi gösterir.

11 Binet Klinik Evrelendirme Sistemi
Evre A olgular üçten daha az lenfoid alan tutulusu, Evre B ise üç ve daha fazla lenfoid alan tutuluşu Evre C kemik iliği disfonksiyonuna bağlı anemi ve/ veya trombositopeni varlığı Başlıca beş lenfoid alan söz konusu servikal, aksillar, inguinal lenf nodları, ve karaciğer ya da dalak

12 çoğu olgu yavaş seyirli,asemptomatik olduğu için tanı sırasında hemen tedavi gerekmez
olguların ancak üçte biri tanı sırasında tedaviye gereksinim duyar diğer üçte biri hastalıkları seyrinde progresyon geliştiğinde tedavi gerektirir

13 Kronik lenfositer Lösemi

14 Kronik lenfositer Lösemi
(Basket hücreleri görülüyor)

15 Ayırıcı tanı-1 Viral enfeksiyonlar,Bordetella pertussis, Toxoplazma gondii infeksiyonları. Buradaki lenfositler atipik, büyük reaktif lenfositler olup T hücre kokenlidir. B hücre kokenliler ise poliklonaldir.Halbuki KLL’ de lenfositoz monoklonaldir.

16 Ayırıcı tanı-2 Prolenfositik Lösemi
Ya yeni oluşur ya da KLL den dönüşür Lökosit sayısı > olup çoğu prolenfosittir Ortalama yaş 60 E > K Belirgin hepatosplenomegali Minimal adenomegali Kötü prognozlu Prolenfositik Lösemi

17 Ayırıcı tanı-3 Saçlı hücreli Lösemi Hemogram genellikle pansitopeni
Ortalama yaş 50 E / K = 5/1 Belirgin splenomegali Aspirasyon genellikle “dry tap” Yavaş seyreder Tedaviye yanıt iyi Saçlı hücreli Lösemi

18 Ayırıcı tanı-4 Non Hodgkin Lenfoma-Lösemik faz Başlıca
foliküler lenfoma ve Mantle cell lenfoma Non Hodgkin Lenfoma-Lösemik faz

19 Ayırıcı tanı-5 Waldenstrom’s Makroglobulinemi
Lenfoplazmositik hücreler Hepatosplenomegali Lenfadenomegali Hücreler monoklonal IgM salgılar Serum viskositesini arttırabilir Ortalama yaş 50-60 Waldenstrom’s Makroglobulinemi

20 KLL’ de tedavi endikasyonları
Anemi Trombositopeni Hastalıkla ilgili semptomların varlığı Belirgin büyük ya da ağrılı dalak Semptomatik lenfadenopati Kan lenfositlerinin ikilenme zamaninin 6 aydan kısa olması Prolenfositik transformasyon Richter transformasyon

21 Tedavi Alkilleyici ilaçlar tek başlarına veya glukokortikoidlerle birlikte Klorambusil, Siklofosfamid Başlangıçta ya da alkilleyici ilaclara refrakter olgularda nukleozid analogları- Fludarabine 25 mg/m2-5 gun/ay Radyoterapi, Splenektomi, İntravenoz immunoglobulin Otolog-allojeneik kök hücre nakli


"KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları