Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıbbi Bilişim Tacettin İnandı Halk Sağlığı. Geleceğin Tıbbı  Her yerde her noktada elektronik veri alış verişi  Her yerde geçerli, her noktadan ulaşılabilir,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıbbi Bilişim Tacettin İnandı Halk Sağlığı. Geleceğin Tıbbı  Her yerde her noktada elektronik veri alış verişi  Her yerde geçerli, her noktadan ulaşılabilir,"— Sunum transkripti:

1 Tıbbi Bilişim Tacettin İnandı Halk Sağlığı

2 Geleceğin Tıbbı  Her yerde her noktada elektronik veri alış verişi  Her yerde geçerli, her noktadan ulaşılabilir, sistematik ve transfer edilebilir hasta kayıtları  Muayene tarihi, aşı zamanı, ilaç kullanma zamanı, tarama ve check-up zaman uyarıları, sigorta ile ilgili geri bildirim ve uyarım sistemleri  Sa ğ lık verilerinin uzaktan ve sürekli monitorize edilmesi  Kanıta dayalı tıp uygulamaları  Elektronik karar destek sistemleri  Bilgisayarlı tanı ve tedavi karar sistemleri

3

4

5 Geleceğin Tıbbı  Web üzerinden tanı, tedavi, yönlendirme vb  Akıllı evlerde akıllı sa ğ lık destek sistemleri  Ör: Solunum izleyen yastıklar,  Robot sa ğ lık hizmetçileri  Giyilebilir biyosensörler  Web etkileşimli implantlar  Nano teknolojiler

6 Gelecekte Tıp  Genetik devrim: İ nsan ırkının yeniden tasarlanması  Biyonik insan : 20020  Felçliler için dijital sinir  Diyabetikler için kan şekeri kontrol çipleri  Beyne eklenen biyoçiplerle görme, işitme ve bellek sorunlarına çözümler

7 Bilişim sözcüğü  Bilgi ve iletişim sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilmiş olup, bilginin anlamlı bir biçimde dolaşımını, paylaşımını ve kullanımı  Bilgi yönetimi

8 Tıp Bilişimi  tıp alanındaki bilgilerin üretimi, toplanması, de ğ erlendirilmesi, analizi, saklanması, işlenmesi, sunulması ve arşivlenmesi süreçlerinin tamamı

9

10 Tıbbi Bilişim, (Medical Informatics)  tıp alanındaki bilgilerin (data, information, knowledge) etkili ve etkin kullanımı, bu bilgilerin yaygınlaştırılması, analizi, yeni yapılanmalara imkan sa ğ layacak şekilde yönetilmesi için de ğ işik bilim dalları ile etkileşimli bir şekilde günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojisinin en üst düzeyde kullanılmasını amaçlar

11 Tıbbi Bilişim  son çeyrek yüzyılda ayrı ve özgün bir bilim dalı olarak do ğ muş yeni bir bilim alanı  Tıp içinde  Biyoistatistik ve tıp bilişimi  Tıp E ğ itimi ve Tıp Bilişimi

12 Allan H. Levy, 1977 senesinde Tıbbi Bilişim'in ilgi alanını  sa ğ lık hizmetlerindeki bilgi ve verilerin elde edilmesi, analizi ve da ğ ıtımındaki sorunlar ve onların çözümleri

13 Morris F. Collen'ın, 1977  "Tıbbi Bilişim, bilgisayar teknolojisinin tıbbın tüm alanlarına (tıbbi tedavi, tıp e ğ itimi ve tıbbi araştırmalar) uygulanmasıdır"

14 British Medical Informatics Society (Britanya Tıbbi Bilişim Derneği)  "Sa ğ lık hizmetlerini yaygın olarak sunabilmek için, varolan bilginin paylaşımını ve kullanımını sa ğ layacak araçların, becerilerin ve bilincin tümü"

15 İlgili Konular  Veri, bilgi (elde edilmesi,saklanması vb.)  Kodlama sistemleri, veri işleme  Veri tabanı yönetim sistemleri  Telekomünikasyon sistemleri (Teletıp uygulamaları)  Tıbbi sınıflandırma sistemleri (Snomed, ICD-10 vb.)  Hasta kayıt sistemleri, elektronik hasta kayıtları  Biyosinyal analizleri (EKG yorumlayan yazılımlar vb.)  Tıbbi Görüntüleme sistemleri ( USG,MRG vb.)  Görüntü işleme ve analiz yöntemleri  Klinik bilgi sistemleri  Toplum hekimli ğ i bilgi sistemleri Hemşirelik bilgi sistemleri  Karar destek sistemleri  Sa ğ lık bilgi sistemleri (halk sa ğ lı ğ ı, birinci basamak bilgi sistemleri)  Hastane bilgi sistemleri (idari ve finansal uygulamalar)  Bilgi sistemleri güvenli ğ i

16 Tıp bilişiminin amacı Tıp alanında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini anlamak Mevcut bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak Bu katkıyı sa ğ layacak yöntem ve ilkeleri oluşturmak Sa ğ lanan gelişmeleri paylaşmak ve da ğ ıtmak

17 Tıp Bilişimi içerisinde yer alan konular  Sa ğ lık Bilgi sistemleri Sa ğ lıkta Internet ve Internet Teknolojileri kullanımı Biyoinformatik ve gen informati ğ i Hasta kayıt ve sa ğ lık kodlama sistemleri Medikal Görüntüleme sistemleri Tıbbi sinyal işleme sistemleri Sa ğ lık iletişim sistemleri, Teletıp, konsültasyon Biyomedikal modelleme sistemleri Akıllı Tıp Karar Destek Sistemleri Tıp E ğ itimi

18 Veri toplama ve tıp bilişimi  Araştırma planlama  Online araştırmalar  Veri analizi

19 Hasta bakımı  Tanı  BT, EKG,  Ölçüm cihazları  Tedavi  İ şitme görme cihazları  İ zlem  Yaşlıların evde bakımı

20 Bilgiye erişim  Veri tabanları  Üniversite veri tabanı  Kutuphane.mku.edu.tr  E kütüphaneler  E-dergiler

21 Tıp Eğitimi ve Bilişim  Uzaktan e ğ itim  Daha ucuz  Daha kolay  Sürekli mesleki gelişim

22 Tıp Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımı  Tıp e ğ itiminde kullanılan bilişim teknolojilerinin kapsamı çok geniş olmakla birlikte, a ğ ırlıklı olarak; simülatörler, sanal gerçeklik uygulamaları, web tabanlı e ğ itim, mobil cihazlar aracılı ğ ı ile e ğ itim, multimedia e ğ itim CD’lerinin kullanımı, yapay zeka uygulamaları

23 Tıp Eğitiminde Bilişim  Ders notlarının elektronik ortamda tutulması  Resim ve çizimlerin elektronik ortamda tutulması  Çeşitli olay veya girişimlerin animasyonlarının kullanılması  Çeşitli olay veya tanı/tedavi amaçlı girişim videoları kullanılması  Multimedia e ğ itim materyallerinden yararlanılması  Etkileşimli e ğ itim programlarının kullanılması  Web tabanlı e ğ itimin gerçekleştirilmesi  Tele tıp aracılı ğ ıyla e ğ itim gerçekleştirilmesi  Sanal gerçeklik uygulamalarından yararlanılması  Simülatörlerin kullanılması

24 Uzaktan eğitim yazılımları  Moodle: Uzaktan e ğ itim sistemi  Web tabanlı konferans sistemleri  Açık kodlu  Bigbluebutton Bigbluebutton  Ticari  Adope player  Google hangout  Skype

25 Veri Analizi  SPSS  EP İ INFO  MEDCALS  STAT

26 Sağlık Bilgi Siteleri  Sa ğ lık bilişimi  Sa ğ lık okur yazarlı ğ ı

27 Projeler  Ortak proje yazma ve yürütme  Online toplantılar  Çok merkezli araştırmalar

28 Sağlık Bilişimi  Bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan tıbbi çalışma (koruma,tanı, tedavi), e ğ itim, iletişim, veri ve bilgi toplama, veri ve bilgi işleme, bilgiyi yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini içeren bir bilim dalıdır.  Sa ğ lık hizmetlerinde veri ve bilginin karar verme mekanizmalarında optimal olarak kullanımı için sistematik olarak işlenmesi ile u ğ raşan bilim dalıdır.

29 Temel Bilişim Eğitimi  Bilgisayarın bileşenleri  Kelime işlemciler  Veri tabanları  Elektronik posta kullanımı  Web’den Yayın tarama

30 Tıp Öğrencisi için Bilişim  Elektronik Hasta Kayıtları  Otomasyon uygulamaları  Kişisel Bilgisayar Kullanımları  Di ğ er sa ğ lık çalışanları ile elektronik iletişim, veri alış verişi  Elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarına erişim  Karar verme süreçlerinde var olan bilgiyi çözümleme  Teknolojiye dayalı tıbbi uygulamalarda bilgisayar kullanımı  Araştırmada kayıt, istatistik, yazım vb işlemler  Görüntülemede veri elde etme, raporlama, saklama, paylaşma süreçleri  Sunum, bildiri vb hazırlıkları  Bilişimle ilgili yatırımlarda danışmanlık

31 Bilişim  Tıbbi bilişim  Sa ğ lık bilişimi  Halk sa ğ lı ğ ı bilişimi  Hemşirelik bilişimi  Biyo enformatik

32

33 Kaynaklar 1. http://herkesesagliq.blogspot.com/2010/12/tp-bilisimi- nedir.html http://herkesesagliq.blogspot.com/2010/12/tp-bilisimi- nedir.html


"Tıbbi Bilişim Tacettin İnandı Halk Sağlığı. Geleceğin Tıbbı  Her yerde her noktada elektronik veri alış verişi  Her yerde geçerli, her noktadan ulaşılabilir," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları