Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.44 üncü maddesine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.44 üncü maddesine."— Sunum transkripti:

1 YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.44 üncü maddesine

2 YÖNETMELİK VE DEĞİŞİKLİKLERİ YönetmelikYönetmelik 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 1.Değişiklik: 19 Haziran 2010 tarihli ve sayılı 1.Değişiklik Resmî Gazete: 4/5/2010; 2010/504 sayılı B.K.K.) 2.Değişiklik: 22 Mart 2012 tarihli ve sayılı 2.Değişiklik Resmî Gazete: 14/02/2012; 2012/2842 sayılı B.K.K.) 3.Değişiklik: 8 Kasım 2012 tarihli ve sayılı 3.Değişiklik Resmî Gazete: 8/10/2012; 2012/3832 sayılı BKK.) 4.Değişiklik: 22 Nisan 2016 tarihli ve sayılı 4.Değişiklik Resmî Gazete: 22/04/2016; 2016/8646 sayılı BKK.)

3 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ NE GETİRDİ ?  Ayniyat Makbuzunu kaldırdı.  Ayniyat Memurunu kaldırdı.  Ayniyat Saymanını kaldırdı.  Taşınır İşlem Fişini Getirdi.  Taşınır Kayıt/ Kontrol Yetkilisini getirdi.  Taşınır Konsolide Görevlisini getirdi.

4 Taşınır malların kaydı, Muhafazası ve kullanımı ile Taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi, Yönetim hesabının verilmesi, Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. YÖNETMELİĞİN AMACI

5 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GİRİŞ ÇIKIŞ

6 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ KAPSAM

7 TAŞINIR KAYIT SÜRECİNDE ROL ALANLAR Harcama YetkilisiTaşınır Kontrol YetkilisiTaşınır Kayıt YetkilisiTaşınır Teslim Edilen Kamu GörevlileriTaşınır Konsilide GörevlisiMuhasebe Yetkilisi

8 2016 YILINDA YAPILAN DÜZENLEMEYLE  İhtiyaç duyulan tanımlamalar eklenmekte, tanım, belge ve maddelerde güncel mevzuata uygunluk sağlanmakta,  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yaptığı işlemleri harcama yetkilisi adına kontrol edecek ara bir görevli belirlenmekte Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Harcama Yetkilisi

9 TAŞINIR KAYIT SÜRECİNDE ROL ALANLAR Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini, Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan Harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

10 Harcama yetkililerince, yardımcılarından veya bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir. Taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir. SORUMLULUK Taşınır kontrol yetkilileri,

11 TAŞINIR KAYIT SÜRECİNDE ROL ALANLAR Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları Teslim Alan, Sorumluluğundaki Ambarlarda Muhafaza Eden, Kullanıcılarına Ve Kullanım Yerlerine Teslim Eden, Kayıtları Tutan, Bunlara İlişkin Belge Ve Cetvelleri Düzenleyen Taşınır Kontrol Yetkilisi ve Harcama Yetkilisine Karşı Sorumlu Olan Görevlileri İfade Eder.

12 SORUMLULUK Harcama yetkililerince, yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebilir. Birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt yetkilisi tarafından yürütülebilir. Taşınır kayıt yetkilileri,

13 SORUMLULUK BELEDİYE Harcama Birimi Harcama yetkilisiTaşınır Kontrol yetkilisi DAİRE BAŞKANLIĞIBAŞKANİLGİLİ MÜDÜR

14 YÖNETMELİĞİN 6 NCI MADDESİ MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.  Taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludur.

15 TAŞINIR KAYIT SÜRECİNDE ROL ALANLAR Taşınır konsolide görevlisi Kamu idaresinin taşınır kayıt yetkilisinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri ifade eder. KAYIT YETKİLİSİ KONSOLİDE GÖREVLİSİ KAYIT YETKİLİSİ

16 Taşınır konsolide görevlileri Mahalli idarelerde kurumsal sınıflandırmanın III üncü düzeyi itibarıyla birleştirmek ve üst yönetici adına  İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile  İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelini hazırlamak üzere mali hizmetler birimi yöneticisine bağlı konsolide görevlisi belirlenir. TAŞINIR KAYIT SÜRECİNDE ROL ALANLAR

17 MUHASEBE YETKİLİLERİ MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin Muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol eder. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır. TAŞINIR KAYIT SÜRECİNDE ROL ALANLAR

18 Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması durumunda Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek gerçeğe uygun değer üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir. (Sorumluluk MADDE 5 – ) SORUMLULUK

19 AA Belediyesinin başvurusu üzerine AA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını TCK'nun 257/2,53 maddeleri gereği cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açıldığını, yargılama sonucunda AA 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin "Gerekçeli Karar"ında; üzerlerine atılı suçun TCK'nun 28/1 maddesi ve CMK'nun 223/3-b maddesi gereğince sanıkların yani kendilerinin kusurlarının bulunmaması sanıklar hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verildiğini, konu ile tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiş Sayıştay Savcılığı; “AA Belediyesi tarafından mezarlıklarda kullanılmak üzere alınan 500 adet ceset torbasının muayene, kabul ve tesliminin malzemeler görülmeksizin yapılması sonucu doğan kamu zararına ilişkin olarak, kamu davası açıldığı ve üzerine atılan suçtan aklanarak çıktığı sorumlu tarafından ileri sürülmekteyse de, Alınan ceset torbalarının ancak (17) adedinin varlığı, ilgili müdürlüğün yazıları ile belirlenmiş durumdadır. 5018/71. maddesinde hükmünü bulan “Kamu zararı” karşısında, mahkemenin bu aşamadaki kararının Sayıştay yargısını bağlamayacağı düşüncesiyle Daire kararı isabetli görülmekte ve talebin reddolunarak Daire kararının korunması uygun mütalaa edilmektedir.“ şeklinde görüş bildirmiştir. Rapor dosyası ve ekleri incelendiğinde; tarihinde 500 ceset torbasının muayene ve kabulünün tarihinde Z. PINAR ve S. GÖRGÜN tarafından yapıldığı ve bu işe ait tarih ve 2577 numaralı faturayı ZZ İnşaat ve Plastik San. Tic. A.Ş.’nin düzenlediği görülmüştür. Yine aynı tarihte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ile Ayniyat Memurluğu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 500 adet ceset torbası teslim alarak 1500 numaralı Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydını yapmıştır. Yine aynı tarihte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar Biriminin sorumlusu ceset torbalarının teslim edilmesi için 1580 numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenmiştir. Ancak söz konusu kişinin belgeyi imzalamadığı, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi imzasıyla çıkış kaydı yapıldığı görülmüştür. Mezarlıklar Biriminin sorumlusu olarak yerine Bay A getirildiğinde tarihinde bir sayım yapılarak ceset torbalarının sayısı 47 adet olarak tespit edildiği görülmüştür. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün tarih ve 2653 sayılı yazısı ile Muayene Kabul Komisyonu üyeleri 500 adet alım sonrası ceset torbalarının yapılan sayımda 47 adet çıkmasının ve malzemeleri görerek muayene kabulünün yapılıp yapılmadığı konusunda savunmaları istenilmiştir. Söz konusu kişilerin tarihinde verdikleri yazılı savunmalarda ceset torbalarının kontrol ve sayımı yapılmadan muayene kabulünün yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, tarihinde Belediye başkan Vekili tarafından Taşınır Kayıt Kontrol dan sayım sonucu bulunamayan ceset torbaları için savunması istenmiş; 500 adet ceset torbasının teslim alınıp alınmadığı ve sayımda bulunan 47 adet ceset torbasının söz konusu alıma ilişkin olup olmadığı sorulmuştur. Alınan cevapta, malzemeleri görmeden taşınır işlem fişini düzenlediğini, 47 adet ceset torbasının söz konusu alıma ilişkin olup olmadığını bilmediğini ifade etmiştir. Mezarlıklar Birimi tarihinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bünyesinden çıkarılarak 1804 sayılı Başkanlık Oluru ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlanmıştır. Ceset torbalarının teslim tarihi olan ile sayım tarihi arasında Mezarlıklar Biriminden ceset torbası çıkışı olup olmadığı ve 2009 yılında ceset torbaları çıkışını gösteren tüm tutanaklar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden istenilmiştir. Alınan tarih 84 sayılı cevapta bu tarihler arasında Mezarlıklar Biriminden ceset torbası çıkışı yapılmadığı bildirilmiştir ve bu yazının ekinde gönderilen 2009 yılı tutanakları incelendiğinde belirtilen tarihler arasında ceset torbası kullanılmadığı görülmüştür. Ceset torbalarının teslim tarihi olan ile sayım tarihi tarihleri arasında ceset torbası çıkışı olmadığı halde sayılı Sayım Tutanağında 47 adet torbanın bulunması ve de muayene kabul ve teslimden sorumlu kişilerin malzemeleri görmeden işlemleri gerçekleştirdiklerini söylemeleri nedeniyle 500 adet ceset torbasının teslim alınmadığını anlaşılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 71 nci maddesinde kamu zararı; SORUMLULUK

20 Yapılan düzenlemeyle; MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  Zimmet algısının oluşturduğu olumsuz bakış açısının değiştirilmesi amacıyla belge adında düzenleme yapılmakta,  Ortak kullanım alanlarına tahsis edilen taşınırlar konusunda ortaya çıkan sorumluluk hususuna açıklık getirilmekte,  “Zimmetle teslim edilen” ibaresi “Kamu görevlilerinin kullanımına verilen” şeklinde  ‘rayiç bedel ‘ibaresi ‘gerçeğe uygun değer’

21 Yapılan düzenlemeyle; MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutarı ifade eder. Rayiç bedel tanımı yerine getirilmiştir.

22 TTİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ FATURA KAYITÇIKIŞ AMBAR KAYIT MUHASEBE 15011Yazı Araçları TİF

23 MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar MUHASEBE KAYITLARIYLA UYGUNLUĞU Hesap KoduHesap AdıToplam BorçToplam AlacakBorç Farkı Alacak Farkı 150İlk Madde Ve Malzeme Hesabı , , ,320, Kırtasiye Malzemeleri , , ,870, Yazı Araçları8.357,250, ,250, Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri279,780,00279,780, Kağıt Ürünler68.923, , ,970, Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri88.702,040, ,040, Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar3.626,710, ,710, Yazı Düzelticiler621,320,00621,320, Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri10.492,770, ,770,00 1. Düzey Kod2. Düzey Kod2. Düzey Adı Ölçü Birimi Geçen Yıl Devir Miktar Geçen Yıl Devir Tutar Yılı İçi Giren Miktar Yılı İçi Giren Tutar Toplam Miktar Toplam Tutar Yıl İçi Çıkan Miktar Yıl İçi Çıkan Tutar Gelecek Yıla Devir Miktar Gelecek Yıla Devir Tutar Yazı AraçlarıAdet4.239, , , , , ,07141,00120, , , Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve MalzemeleriAdet244,00279,770,00 244,00279,770,00 244,00279, Kağıt ÜrünlerAdet47.224, , , , , , , , , , Kağıt ÜrünlerKutu0,00 811, ,33811, ,330,00 811, , Kağıt ÜrünlerPaket0, Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi MalzemeleriAdet389, , ,00330, , ,852,00297, , , Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve BantlarAdet828, ,12521,00992, , ,5021,00130, , , Yazı DüzelticilerAdet820,00257,54100,00363,44920,00620,980,00 920,00620, Küçük Kırtasiye Gereç ve MalzemeleriAdet35.901, ,70196, , , ,9810,00124, , ,96 Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli Detay Hesap Planı

24 YARDIMCI DEFTER Tif. NoTif. TarihiTaşınır KoduTaşınır AdıSicil NoTif. TürüBirimBirim FiyatKDV OranıGiriş Mik.Çıkış Mik.Giriş Tut.Çıkış Tut FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu48,4418,001,000,0048,440, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu59,0018,002,000,00118,000, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu59,3518,001,000,0059,350, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu59,5918,001,000,0059,590, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu59,7118,001,000,0059,710, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu59,9418,001,000,0059,940, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu65,0218,001,000,0065,020, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu137,9218,001,000,00137,920, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu140,4218,001,000,00140,420, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu167,948,001,000,00167,940, HAMUR FOTOKOPİ KAĞIDI (A3) TİF GirişAdet183,608,001,000,00183,600, sticker TİF GirişAdet2,3618,0030,000,0070,800, Plastik Cilt Kapağı TİF GirişAdet17,7018,006,000,00106,200, Plastik Cilt Kapağı TİF GirişAdet59,0018,002,000,00118,000, Plastik Cilt Kapağı TİF GirişAdet67,2618,002,000,00134,520, plastik ciltlik TİF GirişAdet15,3418,005,000,0076,700, plastik ciltlik TİF GirişAdet30,6818,005,000,00153,400, plastik ciltlik TİF GirişAdet59,0018,003,000,00177,000, FOTOKOPİ KAĞITLARI (A4) TİF GirişKutu37,808,00300,000, ,000,00 MUHASEBE KAYITLARIYLA UYGUNLUĞU

25 DEFTERLER

26 Defterler Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1) Defterler Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2) Müze Defteri (Örnek: 3) Kütüphane Defteri (Örnek: 4)

27 Defterler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1) Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır. Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2) Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır.

28 Defterler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Müze Defteri (Örnek: 3) Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır. Kütüphane Defteri (Örnek: 4) Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

29 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ NE GETİRDİ ? TANIMLAR

30 TAŞINIR MAL KAPSAMI Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları(A)(B) TAŞINIRLAR A-TÜKETİM MALZEMELERİ 150 İLK MADDE VE MALZEME B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR255 DEMİRBAŞLAR

31 TAŞINIR MAL KAPSAMI Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu, Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır hesap kodu: 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

32 TAŞINIR MAL KAPSAMI Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu III. Düzey Kodu IV. Düzey Kodu V. Düzey Kodu AÇIKLAMA 150 İlk Madde ve Malzemeler 1501 Kırtasiye Malzemeleri Grubu Yazı Araçları Roller Kalemler Kalem Takımları Mürekkepli (Dolma) Kalemler Tükenmez Kalemler Mekanizmalı (Mekanik) Kalemler Kurşun Kalemler İşaretleme Kalemleri ve Fosforlu Kalemler Boya Kalemleri Su Bazlı Boya Kalemleri

33 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ FATURA KAYITÇIKIŞ AMBAR KAYIT MUHASEBE 15011Yazı Araçları

34 KAPSAM DIŞI TAŞINIR MALLAR  Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşınır mallar.  Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler  Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınır mallar

35 TÜKETİM MALZEMELERİ Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemelerdir.

36 TÜKETİM MALZEMELERİ 150 İlk Madde ve Malzemeler 15001Kırtasiye Malzemeleri Grubu Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu 15003Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 15004Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 15005Temizleme Ekipmanları Grubu 15006Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 15007Yiyecek Grubu 15008İçecek Grubu 15009Canlı Hayvanlar Grubu 15010Zirai Maddeler Grubu Yem Grubu 15012Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 15013Yedek Parçalar Grubu Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu Spor Malzemeleri Grubu Basınçlı Ekipmanlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler

37 DAYANIKLI TAŞINIRLAR: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları

38 DEMİRBAŞLAR: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan taşınırlardır. 255 Demirbaşlar Grubu 25501Döşeme ve Mefruşat Grubu 25502Büro Makineleri Grubu 25503Mobilyalar Grubu 25504Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 25505Canlı Demirbaşlar Grubu 25506Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 25507Kütüphane Demirbaşları Grubu 25508Eğitim Demirbaşları Grubu 25509Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 25510Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 25511Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar 25599Diğer Demirbaşlar Grubu

39 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR: Üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletlerdir. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu İletişim/Haberleşme Tesisleri Enerji Tesisleri Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri Diğer Tesis ve Sistemler Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler

40 TESİS: 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu İletişim/Haberleşme Tesisleri Enerji Tesisleri Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri Diğer Tesis ve Sistemler Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini ileten, dağıtan veya bir makine veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında takip edilen sistemleri ifade eder.

41 TESİS: Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini ileten, dağıtan veya bir makine veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında takip edilen sistemleri ifade eder. Sanal ambar: Tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca elektronik ortamda takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı ifade eder.

42 TAŞITLAR Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan taşıtlardır. 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Su ve Deniz Taşıtları Grubu Gemiler Tankerler Deniz Altılar Römorkörler ve İtici Gemiler Yüzer Yapılar Tekneler Botlar Yelkenliler Kanolar ve Kayıklar Yatlar ve Kotralar Sandallar ve Sallar Hava Taşıtları Grubu Motorlu Hava Taşıtları Motorsuz Hava Taşıtları Uzay Araçları Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler Demiryolu Araçları

43 TAŞINIR KAYIT

44  Bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır.  Taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur.  Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.

45 Taşınırlar kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; Tüketime Verildiğinde, Satıldığında, Başka Harcama Birimlerine Devredildiğinde, Bağışlandığında Veya Yardım Yapıldığında, Çeşitli Nedenlerle Kullanılamaz Hale Geldiğinde, Hurdaya Ayrıldığında Veya Kaybolma, Çalınma, Canlı Taşınırın Ölümü Gibi Yok Olma Hallerinde Çıkış Kaydedilir. TAŞINIR KAYIT

46 Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır.

47 TAŞINIR KAYIT Giriş ve çıkış kayıtlarında; a) Satın alma maliyet bedeli, b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri, c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır.

48 TAŞINIR KAYIT Değer tespit komisyonu, Harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur.

49 TAŞINIR KAYIT Değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir.

50 Defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgisayar ortamında” ibaresi “elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye yeni fıkra eklenmiştir. Yeni bir fıkra eklenmiştir.

51 Defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi esastır. Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler. Elektronik ortamda düzenlenen defter, belge ve cetvellerde gerekli görülmesi halinde ilave sütun ve satır açılabilir.

52 TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ

53  Satın Alınan  Bağış ve yardım,  Sayım Fazlası,  İade Edilen,  Devir Alınan,  Tasfiye İdaresince Edinilen,  İç İmkanlarla Üretilen TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ

54 SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınlar Binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır

55 Alımı bir merkezden yapılan; 1- Taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. 2-Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. 3-Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. 4-Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir. SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ

56 Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır. SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ

57 Kamu idarelerince satınalma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler ile diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden envanter işlem seçeneğiyle taşınır kayıtlarına alınır.

58 BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ Bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. “taşınır kayıt kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” ( tarih ve sayılı R.G. 2016/8646 s.BKK ile değişik. Yürürlük den itibaren geçerli olmak üzere)

59 → Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. → Aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, → Aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır. YAPILAN SAYIM SONUCUNDA FAZLA BULUNAN TAŞINIRLAR,

60 DEVİR ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ Bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir

61 İç imkânlarla üretilen taşınırlar ile kazı veya müsadere yoluyla edinilen taşınırların giriş işlemleri a) için iç imkânlarıyla üretilen taşınırlar. b) Mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler. c) Arkeolojik kazılarda bulunan etnografik eser veya diğer taşınırlardan ilgili mevzuatına göre müzelerde sergilenen taşınırlar. ç) Mahkeme kararıyla veya idari yaptırımla mülkiyeti kamuya geçirilmesi kesinleşen taşınırlar. değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek gerçeğe uygun değer üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydedilir ( tarih ve sayılı R.G. 2016/8646 s.BKK ile değişik. Yürürlük den itibaren geçerli olmak üzere)

62 ÇIKIŞ Tüketim suretiyle çıkış Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi Devir suretiyle çıkış Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı Satış suretiyle çıkış Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış

63 TÜKETİM SURETİYLE ÇIKIŞ Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

64 Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi Tesis, taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Taşınır Teslim Belgesi düzenlenerek kullanıma verilir. Başlık ( tarih ve sayılı R.G. 2016/8646 s.BKK ile değişik) “Taşıt” ibaresi “Tesis, taşıt” ( tarih ve sayılı R.G. 2016/8646 s.BKK ile değişik)

65

66 Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi Ortak kullanım alanlarına Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenmek ve istek yapan birim yetkilisinin ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusunun imzası alınmak suretiyle verilir. ( tarih ve sayılı R.G. 2016/8646 s.BKK ile değişik. Yürürlük den itibaren geçerli olmak üzere)

67 Devir suretiyle çıkış (1) Bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez.

68 KULLANILMAZ HALE GELME, YOK OLMA VEYA SAYIM NOKSANI NEDENİYLE ÇIKIŞ Tüketim malzemelerinde; Oluşan fireler, Sayımda noksan çıkması, Çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar Kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile Canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır

69 HURDAYA AYIRMA NEDENİYLE ÇIKIŞ hizmet dışı bırakılması gereken taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

70 KOMİSYON HURDAYA KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI HARCAMA YETKİLİSİNİN ONAYI TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

71 Belgeler

72 MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A) İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır.

73

74 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve her malî yıl başında "1"den başlamak üzere bir sıra numarası verilir.  Fiş, dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz.  Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır.  Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

75 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hangi hallerde TİF düzenlenmez? 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Tesis, makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. 5) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler.

76 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bu belge, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Sorumlu yönetici, kendisine teslim edilen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler. Demirbaş, makine ve cihazların kamu görevlilerinin kullanımına verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Taşınır Teslim Belgesi düzenlenir. Taşınır Teslim Belgesi

77

78 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7) Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.

79 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8) Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj ve servislere tahsis edilenler için düzenlenir. Bunlar için Taşınır Teslim Belgesi düzenlenmez. Liste, istek yapan birim yetkilisi ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusu tarafından imzalanır.

80

81 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10) Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması veya sayımda noksan çıkması; yıpranma, kırılma veya bozulma ya da teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan çıkarılmasını sağlamak amacıyla iki nüsha olarak düzenlenir.

82 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

83 Belgeler MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10) Tutanak, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyonca imzalanır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

84 Belgeler Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11) Bu Tutanak, taşınır kayıt yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir.

85 Belgeler Sayım Tutanağı (Örnek: 12) Bu Tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır. Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır.

86 Belgeler

87 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.

88 SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ

89 Taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, Yıl sonlarında Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır. SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ

90 Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla, En az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır. SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ

91 KAYITLARA GÖRE AMBARDAKİ MİKTAR AMBARDA BULUNAN MİKTAR SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ Sayımda esas amaç bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında uyumun tespiti

92 Ambar sayımlar ile ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınırlar Listeleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar Kullanım amacıyla kamu görevlilerine taşınır teslim belgesiyle verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının “Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar” sütunundaki bilgiler dikkate alınır. SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ

93 S A Y I M T U T A N A Ğ I İL VE İLÇENİNADI ANKARA KODU 0600 YILI 2006 HARCAMA BİRİMİNİNADI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU AMBARINADI DAYANIKLI TAŞINIR AMBARI KODU TAŞINIR KODUTAŞINIR ADI ÖLÇÜ BİRİMİ KAYITLARA GÖRE AMBARDAKİ MİKTAR AMBARDA BULUNAN MİKTAR KAYITLARA GÖRE ORTAK KULLANIM ALANLARINDA BULUNAN MİKTAR ORTAK KULLANIM ALANLARINDA BULUNAN MİKTAR KAYITLARA GÖRE KİŞİLERE VERİLEN MİKTAR FAZLA MİKTARNOKSAN MİKTARAÇIKLAMA TARAYICI ADET YAZICI ADET11 S A Y I M K U R U L U BAŞKAN ÜYE Adı Soyadı: Unvanı: DAİRE BAŞKANI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEF İmzası:

94 TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının harcama yetkilisi tarafından kontrol ve denetimi amacıyla, Taşınır kayıt yetkilisi tarafından harcama birimleri itibarıyla, Taşınır kayıt ve belgeler ile mali tablolara uygunluğu kontrol edilerek hazırlanır.

95 TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABINDA; (+) ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN (+) YILI İÇİNDE GİREN (- ) ÇIKAN (=) ERTESİ YILA DEVREDİLEN TAŞINIRLAR Yılsonu Sayımında Bulunan Fazla Ve Noksanlar GÖSTERİLİR.

96 TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar a) Yılsonu sayım Sayım Tutanağı. b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli. c) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli ç) En son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak. TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI AŞAĞIDAKİ CETVELLERDEN

97 TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI HAZIRLANMASI Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİAYRINTILI HESABI CETVELİ

98 MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar NUMARALANDIRMA VE KOD SİSTEMİ

99 DAYANIKLI TAŞINIRLARIN NUMARALANMASI MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur.  I. grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan;  II. grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından;  III. grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur. TAŞINIR KODU YIL SIRA NO

100 HARCAMA BİRİMLERİ Taşınır Kayıt Yetkilileri ?

101 Birinci grup ( ) sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin kurumsal sınıflandırmadaki düzeylerini gösterir. İkinci grup (000) üç karakterden oluşur ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki harcama birimi sayısını gösterir. Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki karakterden oluşan kod verilir. Kurumsal sınıflandırmadaki düzeylerini ( ) Harcama birimi sayısı (000) Ambar Kodu (00) HARCAMA BİRİMLERİ VE AMBARLARIN KODLANMASI

102 Harcama Birimleri ve Ambarların Kodlanması Birinci Grupİkinci GrupÜçüncü Grup AÇIKLAMA Analitik Bütçe Kurumsal Sınıflandırma Harcama Birim Sayısı Harcama Birimi Ambar Sayısı Özel Kalem Müdürlüğü – Merkez Amb İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. - Merkez Amb Bilgi İşlem Müdürlüğü - Merkez Amb Fen İşleri Müdürlüğü – İnşaat Malz. Ambarı Fen İşleri Müdürlüğü – Tüketim Malz. Ambarı Fen İşleri Müdürlüğü – Akaryakıt Deposu

103 Harcama Yetkilisi Taşınır kayıt /kontrol yetkilisi Giriş İşlemleriÇıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişi Defter Kayıtları 1. Tüketim Malzemeleri Defteri 2. Dayanıklı Taşınırlar Defteri 3. Kütüphane Defteri 4. Müze Defteri Taşınır İstek BelgesiBirim Yetkilileri Dayanıklı Taşınırlar Teslim Fişi Örnek 6, 6/A Taşıt, Demirbaş, Makine Teçhizat Dayanıklı Taşınırlar Listesi Örnek 8 Ortak Kullanım Alanlarında Tüketim Malzemeleri Taşınır Yönetim Hesabı Defter Kayıtları Sayım Tutanağı Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Muhasebe Yetkilisi Taşınır Yönetim Hesabı Uygunluk Onayı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

104 DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ÖZET

105 TANIMLAR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİKLER MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Kaldırılan  Malî hizmetler  Rayiç bedel  Strateji geliştirme birimi  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi Eklenen  Gerçeğe uygun değer  Mali hizmetler birimi  Sanal ambar  Taşınır kayıt yetkilisi  Taşınır kontrol yetkilisi  Tesis Değişen  Taşınır hesap kodu  Taşınır konsolide görevlisi

106 MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutarı ifade eder. Rayiç bedel tanımı yerine getirilmiştir. TANIMLAR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

107 MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Mali hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yapan birimi ifade eder. Mali hizmetler tanımı yerine getirilmiştir. TANIMLAR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

108 MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Sanal ambar: Tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca elektronik ortamda takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı ifade eder. TANIMLAR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

109 MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar TANIMLAR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİKLER «Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri» şeklinde olan madde başlığı «Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri» şeklinde değiştirilmiştir. Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi aynı maddede düzenlenmiştir.

110 Yapılan düzenlemeyle; MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yaptığı işlemleri harcama yetkilisi adına kontrol edecek ara bir görevli belirlenmekte, Taşınır Kayıt YetkilisiTaşınır Kontrol Yetkilisi

111 Yapılan düzenlemeyle; MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  Zimmet algısının oluşturduğu olumsuz bakış açısının değiştirilmesi amacıyla belge adında düzenleme yapılmakta,  Ortak kullanım alanlarına tahsis edilen taşınırlar konusunda ortaya çıkan sorumluluk hususuna açıklık getirilmekte,

112 Yapılan düzenlemeyle; MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  Tesisler tanımına yer verilmiştir.  Taşınırların hurdaya ayrılmasında yetki tamamen harcama yetkilisine bırakılmakta,  Kazı veya müsadere ile elde edilen taşınırların kayda alınması sağlanmakta,

113 Yapılan düzenlemeyle; MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  Harcama birimleri itibarıyla hazırlanan taşınır mal yönetim hesabının Sayıştay gönderilmesi yerine biriminde muhafaza edilmesi ve denetime yetkili olanlara istenilmesi halinde ibraz edilmesi öngörülmekte,  5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesi (g) bendi gereğince kesin hesap kanun tasarısı ekine bağlanması gereken İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvelinin (Örnek: 16) idarelere ait İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli (Örnek: 17) idare kesin hesabına bağlanması yeterli görülmüştür.

114 Yapılan düzenlemeyle; Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16) İsmi « İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli (Örnek: 16) » olarak değiştirilmiştir. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17) İsmi « İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli (Örnek: 17) » olarak değiştirilmiştir.

115 Yapılan düzenlemeyle; MERKEZİ YÖNETM - Genel Bütçeli İdareler - Özel Bütçeli İdareler - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  Tam tefrişatlı olarak (büro makine ve malzemeleri ile büro döşemeleri) edinilen binaların içinde bulunan taşınırların envanter kayıtlarına alınmasında izlenecek yol belirlenmektedir.  Kamu idarelerince satınalma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler ile diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden envanter işlem seçeneğiyle taşınır kayıtlarına alınır.


"YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.44 üncü maddesine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları