Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNDA"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER MADDE 1- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere Tanımlar maddesi eklenmiştir.  “Tanımlar MADDE 2/A- (1) Bu Kanunda geçen;  Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, Genel kolluk: Bu Kanun açısından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığını, Özel güvenlik birimi: Kendi bünyesinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi suretiyle kişi, kurum veya kuruluşun koruma ve güvenliğinin sağlanması için kurulan birimi, Özel güvenlik eğitim şirketi: Özel güvenlik görevlileri ile adaylarına ve yöneticiler ile yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimleri vermek üzere faaliyet izni verilen eğitim kurumlarını, Özel güvenlik şirketi: Kişilerin sahip oldukları her türlü meşru hak ve menfaate koruma ve güvenlik hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilen ticari şirketleri, Temsilci: Şirket hisselerinde pay sahibi olan tüzel kişilik adına yetki verilen kişiyi, Yönetici: Şirketler tarafından görevlendirilen ve bakanlıkça yetkilendirilen şirket adına özel güvenlik hizmetlerinde yetki ve sorumluluğa sahip olan özel güvenlik görevlilerini, (2) İfade eder.”

2 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Özel güvenlik izni MADDE 3–Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.    MADDE sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 3 üncü fıkrası iptal edilmiş, taslak ile maddeye 3, 4, 6 ve 7 nci sıraya gelmek üzere 4 tane yeni fıkra eklenmiştir. “MADDE 3- Talepleri doğrultusunda kişi kurum ve kuruluşların sahip oldukları her türlü meşru hak ve menfaate özel güvenlik hizmeti sağlanması özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine vali veya kaymakamın iznine bağlıdır.

3 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir. Kişi, kurum ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, özel güvenlik birimi kurulması veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınması suretiyle özel güvenlik hizmetinin sağlanmasına izin verilir. Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik birimi marifetiyle özel güvenlik hizmetini yerine getirmesi, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almasına mani değildir.

4 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Gazino, pavyon, gece kulübü, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri alkollü içki tüketilen umuma açık eğlence yerlerinde koruma, kontrol ve benzeri adlar altında koruma ve güvenlik hizmeti niteliğindeki faaliyetler de özel güvenlik hizmeti sayılır ve özel güvenlik iznine tabidir.

5 Yürürlükten kaldırılmıştır.
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır. Yürürlükten kaldırılmıştır. 

6 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER İl ve ilçe özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın geçici kişi koruma izinleri valilikçe, ticari faaliyetler, spor müsabakaları, toplantı, konser, sahne gösterileri, tehlikeli ve patlayıcı madde, para veya değerli eşya nakilleri gibi hallerde özel güvenlik izinleri valilik ve merkez ilçe kaymakamlıklarınca doksan günü geçmemek üzere verilebilir. Bu izin bir defaya mahsus doksan güne kadar uzatılabilir.

7 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir. Özel güvenlik izni; ilgililerin başvurusu, komisyonunun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir.

8 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Göreve başlayan, görev alanı değişen veya görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri 10 gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Özel güvenlik şirketleri ile alarm ve elektronik güvenlik şirketleri tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak hizmetlere ilişkin sözleşmeler hizmetin başladığı ve sona erdiği günden sonraki ilk işgünü mesai sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirilir.”

9 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Özel güvenlik komisyonu MADDE 4. - Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz. MADDE sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin başlığı değiştirilmiş, 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek 2 fıkra haline getirilmiş, taslak ile maddeye 3, 4 ve 5 nci sıraya gelmek üzere 3 tane yeni fıkra eklenmiştir. “Özel güvenlik komisyonları MADDE 4- İl ve ilçe özel güvenlik komisyonu; Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valilikler ve büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçe kaymakamlıklarınca kurulur. İl özel güvenlik komisyonu; valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. İlçe özel güvenlik komisyonu; Kaymakamın başkanlığında, il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kurumların ve odaların ilçedeki temsilcilerinden oluşur. Kurum ve odaların ilçede yapılanmasının bulunmaması halinde bu kurum ve odaların ilde görevli temsilcileri görevlendirilebilir. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz.

10 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
İl özel güvenlik komisyonları kişi koruma, stratejik yer ve tesisler ile dış ilçelerdeki özel güvenlik ile ilgili hususlarda, ilçe özel güvenlik komisyonları merkez ilçe sınırlarında yetkilidir. Özel güvenlik komisyonları; özel güvenlik görevlisi, silah ve canlı güvenlik tedbiri için izin verir ve bunların azamî sayısını belirler. Nükleer tesis, hava meydanı, liman ve spor müsabakaları gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır. Komisyon kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer.”

11 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Özel güvenlik şirketleri MADDE 5 - Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. MADDE sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı ile 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 5, 6 ve 7 nci fıkraları iptal edilmiş, taslak ile maddeye 2, 3, 7 ve 9 uncu sıralara gelmek üzere 4 yeni fıkra eklenmiştir. “Faaliyet izni MADDE 5- Özel güvenlik alanında faaliyette bulunmak için şirket kurulması ve Bakanlıktan faaliyet izni alınması gerekir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.

12 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Bakanlıktan faaliyet izin belgesi alan şirketler, toplam hisselerinin % 49’unu geçmeyecek şekilde halka arz yöntemiyle işlem görebilir. Bu şekilde hisse sahibi olanlar bu kanun kapsamında şirket adına karar verme yetkisini haiz değildir. Özel güvenlik eğitim şirketleri ile alarm ve elektronik güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunacakları yer, araç, gereç ve teçhizat ile faaliyetlerine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

13 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilmesi mütekabiliyet esaslarına göre bu Kanunda belirtilen şartlara tâbidir. (Değişik: – 5335/23-b md.) Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz. Halka arz yöntemiyle hisse sahibi olanlar hariç şirketlerin hissedar ve temsilcilerinde 10 uncu maddedeki (a), (d), (e), ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

14 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Yöneticilerde 10 uncu maddedeki (a), (ç), (d), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartlar ile dört yıllık yüksekokul mezunu olma ve özel güvenlik görevlisi olarak en az beş yıl çalışma şartı aranır. Temel eğitimden muaf olanlarda beş yıl çalışma şartı aranmaz. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Şirketler, şubelerinde ve en az 25 özel güvenlik görevlisi istihdam ettikleri projelerinde faaliyete başladıkları tarihten itibaren 15 gün içerisinde en az bir şube/proje sorumlusu istihdam etmek zorundadır. En az 25 özel güvenlik görevlisinden oluşan özel güvenlik birimlerinde de 15 gün içerisinde birim sorumlusu istihdam edilmesi zorunludur. Sorumlulara ait şartlar, usul ve esaslar Yönetmelikte belirlenir. Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir. Hissedar, temsilci ve yöneticilerde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde iki ay içerisinde eksikliğin giderilmesi zorunludur. Bu eksiklik giderilmediği veya bu hissedar, temsilci ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir. Hisse devirleri, adres, yönetici ve temsilci değişiklikleri Bakanlığa otuz gün içinde bildirilir.

15 Yürürlükten Kaldırılmıştır.
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz. Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur Yürürlükten Kaldırılmıştır. .

16 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
MADDE sayılı Kanunun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.  “Alarm ve elektronik güvenlik şirketi   MADDE 5/A- Her türlü teknik cihazla veri algılamak, iletmek ve kayıt yapmak amacıyla kurulan şirketlere Bakanlıkça alarm ve elektronik güvenlik şirketi faaliyet izni verilir.   Alarm ve elektronik güvenlik sistemlerinden elde edilen verilerden teknik bakımdan doğrulanan ve müdahale gerektirenler en kısa zamanda ilgililere bildirilir.   Alarm ve elektronik güvenlik sistemlerinden elde edilen veriler kaydedilir ve bu kayıtlar ancak yetkili makamlarca yürütülmekte olan araştırma, soruşturma ve/veya kovuşturma kapsamında kullanılabilir. Bu sistemler kullanılarak üçüncü kişilerin özel alanına yönelik veri takibi ve kaydı yapılamaz.” 

17 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Ek önlemler MADDE 6. - Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.   MADDE sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin başlığı ile 1 ve 2 nci fıkrası değiştirilmiş, taslak ile maddeye 2 ve 3 üncü sıralara gelmek üzere 2 yeni fıkra eklenmiştir. “Tedbirler ve ek önlemler MADDE 6- Mülkî idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

18 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Özel güvenlik izin talebinde bulunulmayan ticari faaliyetler, konferans, toplantı, konser, sahne gösterisi gibi etkinliklerde kamu güvenliğinin gerektirdiği durumlarda mülki idare amirliğince yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesi istenir. Yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesi halinde mülki idare amirliğince, görevde olmayan genel kolluk görevlileri de görevlendirilebilir. Bu kolluk görevlilerine ilgili kişi, kurum veya kuruluş tarafından günlük harcırah miktarının üç katı tutarında ödeme yapılır. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve yetkili genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

19 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
MADDE sayılı Kanunun 7 nci Maddesinin başlığı, birinci fıkrası ile (a), (b), (e), (f) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, taslak ile maddeye (ç) ve (ğ) bendi olmak üzere 2 yeni bent eklenmiş, (j) bendi (i), (k) bendi ise (j) bendi olarak yeniden sıralanmıştır. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri “Özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri MADDE 7. - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: MADDE 7- Özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını elektronik cihazlarla kontrol etme.

20 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Umuma mahsus yerler hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında korunan, girişi belirli şartlara tabi yerlerde, kimlik, kimlik yerine geçen belge ve/veya giriş belgesi sorma, araçlara ait trafik belgelerini kontrol etme veya bu belgeleri gerektiğinde teslim alarak ziyaretçi kartı verme.” c) (Değişik: / /544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama. c) (Değişik: / /544.md.) 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama. ç) Umuma mahsus olmayan görev alanında trafiği düzenleme. e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. e)Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında veya imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

21 Yürürlükten kaldırılmıştır.
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Yürürlükten kaldırılmıştır. f) Koruma ve güvenliğini sağladığı alanlarda fiziki ve/veya canlı güvenlik tedbirlerini kullanma. ğ) Stratejik yer ve tesislerde, bu yerlere giren ve çıkan kişiler ile gerektiğinde buralarda görevli personelin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden elle arama, kişilerin araçlarını ve eşyalarını canlı güvenlik tedbirlerini kullanarak kontrol etme.

22 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER j)(Değişik: / /544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama. i)(Değişik: / /544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun «Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi» başlıklı 168. Maddesi Madde 168 – (1) Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adlî kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. k)(Değişik: / /544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma. j) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 64 üncü maddesine, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.” 

23 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER k) Umuma mahsus ve umuma açık yerler hariç olmak üzere giriş ve çıkış izni tamamen özel güvenlik izni verilen kişiye ait olan özel alanlarda, bu yerlere giren ve çıkan kişiler ile bu yerlerde görevli personelin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını elle arama,

24 Silah bulundurma ve taşıma yetkisi
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Silah bulundurma ve taşıma yetkisi MADDE 8. - Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. MADDE sayılı Kanunun 8 inci maddesi 1 inci fıkrası iptal edilmiş, 2 ve 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, taslak ile maddeye 3 sıraya gelmek üzere 1 yeni fıkra eklenmiştir. “MADDE 8- Eğitim ve öğretim kurumlarına, sağlık tesislerine, talih oyunu oynatılan müstakil işletmelere, alkollü içki tüketilen müstakil eğlence yerlerine, özel toplantılar, spor müsabakaları, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlere silahlı özel güvenlik izni verilmez.

25 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, özel güvenlik izni alan kişi, kurum veya kuruluş tarafından temin edilir. Eğitim ve sınavlarda kullanılmak üzere özel güvenlik eğitim şirketlerine, para ve değerli eşya nakli ile geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerine özel güvenlik komisyonunun kararı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir. Kişi, kurum, kuruluş veya şirketler bu silahların muhafazası için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Tahsis edilen silahlar bir yıl süreyle görevde kullanılmaz ise silah kadroları iptal edilerek silahlar hakkında genel hükümler uygulanır.”

26 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Görev alanı MADDE 9. - Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir. MADDE sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 9- Özel güvenlik görevlileri 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahlar görev alanı dışına çıkarılamaz. Suçüstü halinde şüphelinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, ulaşım güvenliği, nakil güvenliği ve kişi koruma amacıyla gidilen yerler ile güzergâh görev alanı sayılır.

27 Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) (Değişik: – 5335/23-c md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak. MADDE sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendine 5 alt bent eklenmiş, (e) bendi iptal edilmiş taslak ile maddeye (ç), (e) ve (ğ) bentleri eklenmiştir  “b) Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.’’

28 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER c) 18 yaşını doldurmuş olmak. “c) Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için 18 yaşını doldurmuş olmak.’’ “ç) Yönetici ve silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için silah ruhsatı verilmesine dair mevzuatta belirtilen şartları taşıyor olmak.’’

29 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
d) (Değişik: / /545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. (1) d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

30 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 3) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunanların durumu il ve ilçelerde özel güvenlik komisyonu merkezde ise Bakanlık tarafından değerlendirilir.

31 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 4) Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olmamak. 5) Bu fıkrada belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

32 f) Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda sağlık raporu almak.
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER e) (Mülga: 23/1/ /578 Md.) e) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. f) (Değişik:25/4/ /1 md.) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. f) Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda sağlık raporu almak. g)14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.’’

33 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Çalışma izni  MADDE 11. – Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir. (Mülga fıkra: / madde) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir. (Değişik: /23-d md.) (Mülga fıkra: / madde) MADDE sayılı Kanunun 11 inci maddesinin başlığı değiştirilmiş, 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek 3 fıkra haline getirilmiş, 2 ve 3 üncü fıkraları iptal edilmiştir. “Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması MADDE 11- Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında arşiv araştırması yapılır. Stratejik yer ve tesislerde çalışacak özel güvenlik görevlileri ile özel güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerde hissedar, temsilci, yönetici ve eğitici olacaklar hakkında güvenlik soruşturması da yapılır. Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması sonucunun kollukça olumsuz olduğunun değerlendirilmesi halinde eğitici ve özel güvenlik görevlisi olacaklar hakkında özel güvenlik komisyonunca, hissedar, yönetici ve temsilci olacaklar hakkında Bakanlıkça karar verilir. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir.”

34 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Kimlik MADDE 12.- Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir. MADDE sayılı Kanunun 12 inci maddesi 1 ve 3 üncü fıkrası iptal edilmiş, 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, taslak ile maddeye 1 ve 4 sıralara gelmek üzere 2 yeni fıkra eklenmiştir. “MADDE 12- Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu olanlara diğer şartları da taşımaları kaydıyla çalışma iznini belgeleyen özel güvenlik görevlisi veya yönetici kimliği verilir. Kimlik, başarılı olunan sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde üzerinde bulundurulur. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri 7 nci maddede sayılan yetkileri kullanamazlar. 

35 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile bu görevlerde en az beş yıl çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılanlara emekli oldukları ya da ayrıldıkları, yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlara mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl içerisinde başvurmaları halinde temel eğitim şartı aranmaksızın kimlik verilir. Bu kimlikler düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir.”

36 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER MADDE sayılı Kanunun 14 üncü maddesi 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, taslak ile maddeye 2, 3 ve 7 nci sıralara gelmek üzere 3 yeni fıkra eklenmiştir. MADDE (Değişik fıkra: / madde) Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. “MADDE 14- Özel güvenlik eğitimleri; temel ve yenileme eğitimleri ile yönetmelikle belirlenecek diğer eğitimlerden oluşur. Yönetici ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışacakların, temel ve yenileme eğitimi ile yönetmelikte öngörülen diğer eğitimleri almaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları zorunludur. Eğitimler başarılı olunan sınav tarihinden itibaren beş yıl geçerlidir.

37 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Yönetici ve silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışacakların silah bilgisi ve atış dersini almaları zorunludur.  Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah bilgisi ve atış dersi hariç temel eğitim şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile bu görevlerde en az beş yıl çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılanlarda, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.

38 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
(Değişik fıkra: / madde) Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır. Özel güvenlik eğitimleri, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel güvenlik eğitim şirketlerince verilir. Ayrıca ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca da verilebilir. (Değişik: – 5335/23-e md.) Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Özel güvenlik eğitimlerinin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi amacıyla yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Özel güvenlik eğitim şirketlerince düzenlenen eğitimlerin programları, eğiticileri ve kursiyerlerine ait bilgiler yönetmelikte belirlenen sürede valiliğe bildirilir.”

39 Madde 17- Özel güvenlik personeli greve katılamaz.
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Grev yasağı Madde 17- Özel güvenlik personeli greve katılamaz. MADDE sayılı Kanunun 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Grev ve toplantı yasağı MADDE 17- Özel güvenlik görevlileri grev yapamaz, üniformalarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile siyasi faaliyetlere katılamazlar.”

40 MADDE 19. – (Değişik:08.02.2008/26781-5728/546.md.)
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Suçlar ve cezalar MADDE 19. – (Değişik: / /546.md.) Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır: a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. MADDE sayılı Kanunun 19 uncu maddesi 1 inci fıkrası, (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi (c), (c) bendi ise (ç) bendi olarak yeniden sıralanmış, (b) bendi olmak üzere yeni 1 bent eklenmiş, (d) ve (e) bentleri iptal edilmiştir. MADDE 19 – Bu Kanunda öngörülen suçlar ve cezalar şunlardır: “a) Geçerli özel güvenlik izni bulunmadığı halde özel güvenlik görevlisi istihdam edenler üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

41 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
b) Geçerli kimlik kartı olmadan koruma ve güvenlik hizmeti niteliğindeki faaliyetleri yürüten kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. c) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik alanında faaliyette bulunanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, bu kanun kapsamında yer alan şirketlerde hissedar, temsilci ve yönetici olamazlar.

42 Yürürlükten kaldırılmıştır.
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silahlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. ç) Geçerli kimlik kartı olmayan kişileri özel güvenlik hizmetlerinde istihdam edenler üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silahlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”  d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüzelli gün adlî para cezası ile cezalandırılır. Yürürlükten kaldırılmıştır. Mali sorumluluk sigortası ile ilgili adli ceza içeren bu fıkra kanunun idari suçlar ve cezalara ilişkin 20. Maddesinde yeniden düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. i) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını hizmet süresini kapsayacak şekilde yaptırmayanlara, bu sigortayı yaptırmadan istihdam ettikleri her kişi ve kullandıkları her canlı için …………… Türk lirası idari para cezası verilir. e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır Kanun hükümleri doğrultusunda faaliyet izin belgesi almak için başvuran ancak faaliyet izni verilmesi amacıyla işlemleri devam eden şirketlerin hizmet vereceği yerlerde bir takım fiziki hazırlıkları yapmasına engel olan ve fiziki çalışmaların ilan veya reklam kapsamında değerlendirilmesinde yanlış uygulamalara sebep olduğundan yürürlükten kaldırılmıştır.

43 “İdari yaptırım gerektiren fiiller
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER İdarî para cezasını gerektiren fiiller (Değişik: / /547.md.) MADDE 20- Bu Kanunda öngörülen idarî para cezasını gerektiren fiiller şunlardır: MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığı, 1 inci fıkrası ve (a), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) ve (f) bendi iptal edilmiş, (a) bendi (o), (c) bendi (ç), (d) bendi (k) ve (e) bendi (ı) bendi olarak yeniden sıralanmış, maddeye (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (i), (j), (l), (m), (n), (ö) ve (p) bendi olmak üzere 16 yeni bent eklenmiştir. “İdari yaptırım gerektiren fiiller MADDE 20- Bu Kanuna göre idari yaptırım gerektiren fiiller şunlardır:

44 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
a) Hizmet sözleşmeleri ile adres, hissedar, yönetici ve temsilci değişikliklerini süresi içerisinde bildirmeyenlere her bir bildirim için …………… Türk Lirası, göreve başlayan, görev alanı değişen, görevden ayrılan özel güvenlik görevlilerini süresi içerisinde bildirmeyenlere, bildirilmeyen her kişi için …………Türk Lirası idari para cezası verilir. b) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk Lirası, b) Belirlenen azami sayının üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edenlere fazladan istihdam ettikleri her kişi için ………… Türk Lirası idari para cezası verilir. c) Faaliyet izin belgesinde belirtilen yerden farklı bir adreste faaliyet gösteren alarm ve elektronik güvenlik şirketleri ile özel güvenlik eğitim şirketlerine ………… Türk Lirası idari para cezası verilir.

45 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER c) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası, ç) Mülkî idare amirlerince istenen ek tedbirleri almayanlara ………. Türk Lirası idari para cezası verilir. d)Teknik bakımdan doğrulanmayan veya müdahale gerektirmeyen hususlarda ihbarda bulunan alarm ve elektronik güvenlik şirketlerine ……..Türk Lirası idari para cezası verilir. e) Silahları yönetmelikte belirtildiği şekilde muhafaza etmeyenlere …………… Türk Lirası idari para cezası verilir.

46 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası, f) Bildirimi yapılmamış kişileri eğitici olarak görevlendirenler ile eğitim programındaki değişikliği bildirmeyenlere veya eğitim sonu bildirimini süresinde yapmayanlara ……………. Türk Lirası idari para cezası verilir. g) Eğiticilerde aranan şartlara sahip olmayan kişilere eğitim verdirenlere ……….. Türk Lirası idari para cezası verilir. Eğitici şartlarına sahip olmayan kişinin verdiği eğitim geçersiz sayılır.

47 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ğ) Eğitime devam etmediği halde kursiyerleri eğitime devam etmiş gibi gösterenlere ………….. Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu durumda olan kursiyerlerin eğitimleri geçersiz sayılır. h) İş bulma vaadiyle eğitim vereceğini ilan edenlere ……………… Türk Lirası idari para cezası verilir. e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası, ı) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıranlara her eylemleri için …………..Türk Lirası idari para cezası verilir.

48 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER i) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını hizmet süresini kapsayacak şekilde yaptırmayanlara, bu sigortayı yaptırmadan istihdam ettikleri her kişi ve kullandıkları her canlı için …………… Türk lirası idari para cezası verilir.

49 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER j) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını hizmet süresini kapsayacak şekilde yaptırmayanlara, bu sigortayı yaptırmadan istihdam ettikleri her kişi ve kullandıkları her canlı için …………… Türk lirası idari para cezası verilir. d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası, k) Denetimde tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyenlere ……… Türk Lirası idari para cezası verilir.

50 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER l) Şirketlere, şubelerinde ve en az 25 özel güvenlik görevlisi istihdam ettikleri projelerinde faaliyete başladıktan itibaren 15 gün içerisinde en az bir proje/şube sorumlusu istihdam etmemeleri halinde her şube/proje için şirketlere …… Türk Lirası idari para cezası verilir. m) En az 25 özel güvenlik görevlisinden oluşan özel güvenlik birimine, faaliyete başladıktan itibaren 15 gün içerisinde birim sorumlusu istihdam etmemeleri halinde …… Türk Lirası idari para cezası verilir.

51 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER n) İl özel güvenlik komisyonu tarafından onaylanmamış özel güvenlik görevlilerini stratejik yer ve tesislerde çalıştıranlara her kişi için bin/…………Türk Lirası idari para cezası verilir.

52 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER a) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. o) Üniformayla toplantı ve gösteri yürüyüşü ile siyasi faaliyetlere katılan, grev yapan özel güvenlik görevlileri ile özel güvenlik silahını özel güvenlik izni ve faaliyet izin belgesinde belirlenen adres dışına çıkaran, özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlileri ve yöneticilerin çalışma iznini belgeleyen özel güvenlik kimliği iptal edilir. Bu kişiler 5 yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışamazlar.

53 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ö) Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik görevlisi ve yöneticilerinin kimlik kartı iptal edilir ve bu kişiler 1 yıl süreyle özel güvenlik görevlisi ve yöneticisi olamazlar. Emrin yerine getirilmemesi eyleminin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkililerinin fiillerinden kaynaklanması halinde kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere …………. Türk Lirası idari para cezası verilir. p) Özel güvenlik görevlileri; görevli genel kolluğa zorluk çıkarması halinde 1 yıl, güvenlik tedbirlerini ihmal etmesi halinde ise 3 ay süreyle özel güvenlik alanında çalışmaktan men edilir.

54 idarî para cezası verilir.
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER idarî para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idarî yaptırım kararları illerde vali, ilçelerde kaymakam tarafından verilir.”

55 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası MADDE (Değişik: / /548.md.) Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.  Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. MADDE sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 21 - Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlileri ve bu görevlilerin kullandıkları cihazlar ve görev hayvanlarından kaynaklanan zararların tazmini amacıyla hizmet süresini kapsayacak biçimde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.”

56 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Denetim MADDE İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.  Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.  Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. MADDE sayılı Kanunun 22 nci maddesi 1 ve 3 fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 1 nci fıkranın sonunda bulunan hüküm 5 inci fıkra olarak yeniden düzenlenmiş, taslak ile maddeye 3 üncü sıraya gelmek üzere 1 yeni fıkra eklenmiştir. “MADDE 22- Bakanlık, valilik ve kaymakamlıklar özel güvenlik görevlilerini, birimlerini ve şirketleri denetlemeye yetkilidir.    Denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtların ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketler tarafından ibraz edilmesi zorunludur. Kanunda hükme bağlanan şartlardan herhangi birini kaybettiği veya amacı dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketlerin faaliyet izni iptal edilir. Amacı dışında faaliyet gösterdiği için faaliyet izni iptal edilen şirketlerin hissedar, temsilci ve yöneticileri, özel güvenlik alanında faaliyette bulunamazlar. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları Yönetmelikle belirlenir.

57 MEVCUT TASLAK AÇIKLAMA Ruhsat harcı MADDE Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. MADDE sayılı Kanunun 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 24- Şirketlere ilk kuruluşta faaliyet izni verilmesi ile unvan değişikliği yapılmasında yirmibeşbin Türk Lirası harç alınır. Şirketlere unvan değişikliği sonucunda verilen faaliyet izin belgelerinden ruhsat harcı alınması düzenlenmiştir. MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Ruhsat harcı MADDE Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. MADDE sayılı Kanunun 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 24- Şirketlere ilk kuruluşta faaliyet izni verilmesi ile unvan değişikliği yapılmasında yirmibeşbin Türk Lirası harç alınır. 56

58 “Stratejik yer ve tesisler
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER MADDE sayılı Kanunun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere EK MADDE 1, EK MADDE 2, EK MADDE 3 EK MADDE 4 ve EK MADDE 5 eklenmiştir. “Stratejik yer ve tesisler EK MADDE 1- Bu Kanunda geçen; stratejik yer ve tesis, geçici olsa bile faaliyetten alıkonulmaları halinde milli güvenlik, ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilecek askeri olmayan kamu ve özel kuruluşlara ait yer ve tesisleri ifade eder.

59 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Stratejik yer ve tesislerin hangileri olduğuna Bakanlıkça karar verilir. Bakanlıkça belirlenen stratejik yer ve tesisler proje aşamasından itibaren bu madde kapsamına alınabilir. Stratejik yer ve tesislerin özel güvenlik hizmeti kapsamında korunmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. İl özel güvenlik komisyonu talep olmasa dahi stratejik yer ve tesislerin özel güvenlik marifetiyle korunmasına karar verebilir. Bu kararın otuz gün içerisinde yerine getirilmesi zorunludur.

60 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Stratejik yer ve tesislerde il özel güvenlik komisyon kararında belirtilen personel sayısının %90’undan daha az özel güvenlik görevlisi istihdam edilemez.  İl özel güvenlik komisyonları stratejik yer ve tesislerde çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri için ilave ölçütler belirleyebilir. Bu yerlerde çalıştırılacak veya sözleşmesi yenilenecek olan özel güvenlik görevlileri için il özel güvenlik komisyonunun onayı aranır. Bu görevliler birlikte çalışılması halinde genel kolluğun emrine girerler.”

61 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER “Ücretler EK MADDE 2- Bu kanun kapsamındaki hizmetler karşılığında alınacak ücretler; bu hizmetlerin yerine getirilmesi, sınavda görevlendirilen görevlilere ücret ödenmesi ile özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alınması, sigorta, her türlü yapım, bakım, onarım ve kira giderlerinin karşılanması amacıyla kullanılır. Bu ücretlerle ilgili usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.” 

62 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER “Faaliyete ara verme EK MADDE 3- Şirketler, bildirimde bulunmak kaydıyla faaliyetlerine bir defaya mahsus en fazla iki yıla kadar ara verebilirler. Faaliyete ara verenlerin faaliyet izin belgeleri ve varsa silahları emanete alınır. Süre sonunda faaliyete başlamayan şirketlerin faaliyet izinleri iptal edilir ve silahları hakkında genel hükümler uygulanır.”

63 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER “Kanunun yürütülmesi EK MADDE 4- Bu Kanun kapsamında merkezde Bakanlık adına yürütülecek iş ve işlemler, sorumluluk bölgesi esası gözetilerek Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, taşrada ise Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından yerine getirilir.’’

64 “Uygulama usul ve esasları
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER “Uygulama usul ve esasları EK MADDE 5 – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelikle düzenlenir.’’

65 Geçici Madde 3 - (Ek: 21/4/2005 – 5335/23 md.)
MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Geçici Madde 3 - (Ek: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir. MADDE sayılı Kanunun Geçici Madde 3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 3- Valiliklerden yeterlilik belgesi almış alarm izleme merkezlerinin yeterlilik belgeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, Yönetmelikle belirlenen usul ve esasları yerine getirmeleri ve 24 üncü maddede belirtilen ruhsat harcını yatırmaları kaydıyla faaliyet izin belgesi olarak yeniden düzenlenir.”

66 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER MADDE sayılı Kanuna Geçici Madde 3’den sonra gelmek üzere Geçici Madde 4 eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan faaliyet izni alan şirketlerin faaliyet izin belgelerinde yer alan Yöneticilerinde, özel güvenlik görevlisi olarak en az beş yıl çalışma şartı aranmaz.

67 MEVCUT TASLAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER MADDE sayılı Kanuna Geçici Madde 4’den sonra gelmek üzere Geçici Madde 5 eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce Bakanlıktan faaliyet izni alan şirketlerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, bu kanunda aranan şartları yerine getirmeleri kaydıyla faaliyet izin belgeleri ruhsat harcı alınmaksızın yeniden düzenlenir. Verilen süre içerisinde şartları yerine getirmeyen şirketlerin faaliyet izin belgeleri iptal edilir. ”


"ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları