Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOR VE TURİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOR VE TURİZM."— Sunum transkripti:

1 SPOR VE TURİZM

2 Sporun; insanları turizme yönlendirme, turistik ürün çeşitliliği sağlama, turizmi olayı içerisinde turistin doyuma ulaşmasına katkıda bulunma, turizm gelirlerini direkt ve dolaylı şekilde arttırma gibi çok olumlu katkıları vardır İnsanların; sportif etkinliklere katılmak veya sportif etkinlikleri izlemek amacıyla turizm olayına katılmalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütününe spor turizmi denir. Spor turizmi, sportif etkinliklerin türüne göre akarsu turizmi, golf turizmi, su altı dalış turizmi, dağ sporları turizmi gibi alt dallara ayrılır. Dünyanın önde gelen turizmi ve spor örgütleri, dünya turizm gelirleri içinde spor turizminin önemli bir payı olduğu görüşünde birleşmektedirler. Türkiye giderek gelişen dünya spor turizmi pazarından ciddi bir pay alabilmek için spor turizmine uygun alt ve üst yapıyı geliştirmek, spor turizmi konusunda kalifiye işgücünü yetiştirmek zorunluluğundadır.

3 TURİZME GİRİŞ Gelişmiş ülkelerdeki teknolojik gelişmeler sonucunda, insanların gelir düzeyi yükselmiştir. Çalışma süresindeki azalmalar, serbest zaman artışına neden olmuştur. Ulaşım ve kitle iletişim sistemleri gelişmiştir. Ücretli tatil hakkı ve toplumlarda tatil düşüncesi yaygınlaşmış, turistik ihtiyaçların giderilmesi zorunlu bir nitelik kazanmıştır. Turizm, döviz kazandırıcı yönüyle gelişmekte olan ülkeler için bir ümit ışığı haline gelmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda eko turizm, kültür turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi gibi turizm türleri gelişmiştir. Bu bölümde spor turizmine ilişkin konulara açıklık getirmek amacıyla turizme giriş niteliğinde temel bilgilere yer verilmiştir.

4 TURİZM KAVRAMI VE TANIMI
Turizm, Latince kökenli bir sözcüktür. Latince de dönme hareketini ifade eden ‘ tornus ’ kelimesinden tour ( ingilizce ve fransızca ) sözcüğü üretilmiştir. Tour sözcüğü, ‘ hareket edilen yere dönmek şartıyla yapılan seyahat ’ anlamına gelmektedir. Turizm sözcüğü ise ‘tur yapan’ anlamına gelen ‘tourist’ (turist) ve ‘tour’ kelimelerinden doğmuştur. Turizm kavramının kökeninde geçici yer değiştirme olayı yer almaktadır. Gezi, seyahat gibi sözcüklerle ifade edilen yer değiştirme olayı, sürekli ikamet şekline dönüşmemektedir. Doğam güzellikleri görme, kültürel değerleri tanıma, dinlenme, eğlenme, alışveriş, spor yapma gibi çalışma dışı turistik amaçlara dayanan geçici seyahat veya gezi niteliği taşımaktadır.

5 XIII. yüzyılın sonlarına Avrupa’nın bazı basit köy yerleşim yerlerinin; dinlenme, eğlenme ve transit geçit yerlerine dönüşmesiyle turizm olayı gelişmeye başlamıştır. Gerçek anlamda ‘turist’ ve ‘turizm’ kavramları, XIX. Yüzyılın ilk yarısında İngiliz dilinde yer almıştır. Turizm, zamanla gelişerek XIX. Yüzyılında sonlarına ve XX yüzyılın başlarına doğru ekonomik bir faaliyet özelliği kazanmış ve bilimsel açıdan ele alınmıştır. XX. Yüzyılın ikinci yarısında kitle turizminin gelişmesiyle uluslar arası nitelik kazanmış ve gerçek bir endüstri (turizm endüstrisi) haline gelmiştir. Turizm; İnsanların gezme, görme, bilinmeyenleri öğrenme, dinlenme, eğlenme, spor, alışveriş gibi çalışma dışı turistik amaçlarla geçici seyahatleri, seyahatleri süresince en az bir gece konaklamaları ve turizm işletmelerinin ürettikleri ürünleri satın almalarıyla ilgili olaylar ve ilişkiler bütünüdür. Turizm olayını iyi kavrayabilmek için turizmin özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir.

6 TURİZMİN ÖZELLİKLERİ Turizm, çok çeşitli olay ve ilişkileri kapsamına alır. Turizm kavramını net olarak algılayabilmek için söz konusu olay ve ilişkilerin incelenmesi, diğer bir deyişle turizmin özelliklerinin açıklanması gerekir. Günümüze kadar çok çeşitli aşamalar geçirmiş olan turizmin özelliklerini çok çeşitli başlıklar altında (turizmin ekonomik, sosyal, politik, siyasal, kültürel açıdan özellikleri gibi ) incelemek mümkündür.

7 Turizmin Başlıca Özellikleri Şunlardır;
Turizm insanların çalışma ve para kazanma dışında ki turistik amaçlara (doğal güzellikleri görme, kültürel değerleri tanıma, sportif faaliyetleri izleme/gerçekleştirme, balayı, birine eşlik etme, iş ziyareti, iş gezisi, eğitim, dinlenme, eğlenme, aile-dost-akraba ziyaretleri, kişisel/ailevi alışveriş, gazino-talih oyunları eğlencelerine katılma, konferans-kongre gibi toplantılara katılma, fuar-festival- gösteri izleme, sağlık, din vb.) yönelik seyahatleriyle ilgilidir. İnsanların en az 24 saat süreli, yurt içinde en fazla 6 ay, yurt dışında en fazla 1 yıl süreli geçici seyahatleriyle ilgilidir. Seyahat edilen yörede en az bir gece geçici konaklamayı gerektirir. Boş/serbest zaman değerlendirme etkinlikleriyle ilgilidir. Turistlerin seyahatleri süresince turistik mal ve hizmetleri talep etmeleriyle ilgilidir. Bu yönüyle ekonomik bir nitelik taşır. Turist çeken ülkeler yöre veya ülkeler açısından gelir/döviz kazandırıcı özelliğe sahiptir.

8 Seyahat edilen yöreyi ekonomik, sosyolojik, psikolojik, kültürel, politik açıdan etkileyen olay ve ilişkilerle ilgilidir. Turistlere fizyolojik, zihinsel ve psikolojik açıdan yenilenme veya güç kazandırma özelliğine sahiptir. Günümüzde kitlesel bir nitelik kazanmıştır. Yol, köprü, su, kanalizasyon gibi alt yapı; yat limanı, hava limanı, otel, tatil köyü, pansiyon vb. üst yapı yatırımlarını gerektirir. Bu yatırımlar, büyük ölçüde arsa, bina ve teçhizat üçlüsüne dayandığından fazla sermaye gerektirir. Bu nedenle devlet desteğini zorunlu kılar. Ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence ve diğer birçok servisin birleşiminden oluşan turistik ürünü ( paket ürün ) gerektirir. Turistik ürünü oluşturan halkalardan bir tanesindeki aksaklık toplam ürün kalitesini düşürür. Turistik ihtiyaçlardaki farklılıklar nedeniyle, turistlerin katılım amaçlarına uygun ürün birleşimini gerektirir.

9 Sosyoloji, psikoloji, hukuk, coğrafya, işletmecilik, tarih, ekoloji gibi diğer bilim dallarıyla yakın ilişki içindedir. Genellikle soyut özelliklere sahip bir hizmet endüstrisidir. Örneğin; seyahat edilecek ulaşım aracının, konaklanacak odanın, yenilecek yiyeceklerin, sunulacak eğlencenin kalitesini müşteri önceden göremez. Bu durum; etkili tanıtım, reklam ve satış çabalarını zorunlu kılar. Turistik ürün, müşterinin ayağına götürülemez. Tersine turistlerin tüketim yerlerine gitmelerini gerektirir. Bu yönüyle yabancı turist çeken ülkeler açısından görünmeyen ihracat yaratma özelliğine sahiptir. Turistler açısından hizmet üretiminin, her an hazır bulundurulmasını gerektirir. Örneğin; bir otel işletmesinde çok az turist konaklasa, odalar her zaman geceleme için hazır bulundurulmalıdır. Bu nedenle satış arttırma çabalarına önem verilmesini zorunlu kılar. Turizm sektörü, diğer ekonomik sektörlere ( tarım, sanayi vb.) bağımlıdır. Gelişmesi ölçüsünde diğer sektörlerin de gelişimine katkıda bulunur.

10 Turistler, talep ettikleri mal ve hizmetler için ödemeyi genelde peşin yaparlar. Bu durum, önceden yapılan ödemenin karşılığının ne olabileceği konusunda çeşitli tereddütleri uyandıracağından, tereddütleri giderici önlemler alınmalıdır. Turistik tüketim; kişisel gelirden pay ayrılmasını gerektirdiğinden, diğer tüketim ürünleriyle rekabet halindedir. Turistik tüketim, genelde mevsimlik bir durumgöstermektedir. Örneğin; Türkiye turizminde sahip işletmeleri yaz sezonu dışında atıl kapasiteye sahiptir. Bu nedenle turizm sezonunu uzatıcı önlemler( festival,kongre düzenleme vb.)alınmalıdır. Turistik tüketimde tercih olanakları çok geniştir. Örneğin; dağ turizmi, termal turizm, sağlık turizmi,spor turizmi (rafting turizmi,hava sporları turizmi, su altı dalış turizmi vb.),din turizmi gibi. Hizmetlerin tamamına yakın insanlar tarafından gerçekleştirildiğinden,turizmde emek yoğun teknoloji hakimdir. Bu özelliğiyle turizm endüstrisi geniş çapta istihdam alanı sağlar.

11 TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Turist, doğal ve kültürel turistik değerleri görmek,bilinmeyenleri öğrenmek, dinlenmek, eğlenmek gibi turistik amaçlarla seyahat eden,en az bir gece konaklayan, turistik ürünleri talep eden kişidir. Turizmin tanımına ve özelliklerine uygun olarak seyahat eder. Çalışmak ve sürekli yerleşmek amacıyla yer değiştirenler ve konaklayanlar turist değildi. Turist, yerli ve yabancı turist olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Dünya Turizm Örgütü ( WTO) tanımına göre; Yerli Turist; Turizm olayına 24 saatten az, altı aydan fazla olmamak üzere kendi ülkesi içinde katılan kişilerdir. Yabancı Turist; Turizm olayına 24 saatten az, bir yıldan fazla olmamak üzere ve yabancı ülkelerde katılan kişilerdir. Turisti, diğer seyahat edenlerden ayırtabilmek için, turistin özelliklerinin bilinmesi gerekir.

12 Turistin Başlıca Özellikleri;
Turist; çalışma ve sürekli yerleşme dışındaki turistlik amaçlarla( dinlenme, eğlenme, alışveriş,din,eğitim,spor gibi) seyahat eden ve bu isteklerini tatmin için mal ve hizmet talep eden kişidir. En az 24 saat süreli, yurt içinde en fazla altı ay, yurt dışında en fazla bir yıl süreli geçici seyahat eden kişidir. En az bir gece konaklayan kişidir. Yerli ve yabancı turist olmak üzere iki gruba ayrılır. Yerli turist kendi ülkesi içinde en fazla altı ay süreli,yabancı turist ise kendi ülkesi dışında ve yabancı bir ülkede en fazla bir yıl süreli geçici seyahat eden kişidir. Turistin zamanı sınırlıdır. Bu nedenle az zaman içerisinde çok yer gezmek ister. Para kazanmak amacından uzak, ekonomik anlamda tüketici kimsedir.

13 Genelde temizlik, normal bir konfor ( lüks turizm hariç), ucuzluk ve yenilik arar. Sağlığa uygun yaşam şartları içinde olmak ister. Seyahat ettiği yörelerde yabancılık duymamak, güven içinde olmak,aldatılmamak ister. Turistlik işletmelerde,müzelerde gümrük ve diğer idari işlemlerde kolaylık bekler. Yaptığı harcamalarla seyahat edilen yörelere yerli turist olarak gelir,yabancı turist olarak döviz kazandırır. Turistler; farklı psikolojik-sosyolojik,kültürel özelliklere,yaş,cinsiyet, gelir ve hobilere sahiptir. Bu nedenle beklentilerinde, tercihlerinde ve kişiliklerinde farklılıklar bulunur.

14 Turistler; genelde giyim, kuşam,eğlenme gibi davranışlarında seyahat ettiği çevrenin denetiminden uzak olmak isterler. Bu nedenle bulundukları çevrenin kültürü ile ters düşebilirler. Bu gibi durumlarda turist rehberi; turistleri bilgilendirerek çevrenin kültürüne ters düşebilecek davranışlardan kaçınmalarını sağlamalıdır. Turistlerin hoşça tatil geçirmeleri, ikinci kez gelmeleri,sürekli yaşadıkları çevrede gittikleri yörenin tanıtımını yapmaları, iyi işletme ve iyi ülke imajı yaratabilmesi için, yukarıdaki özelliklerin ilgililerce dikkate alınması gerekir.

15 TURİZMLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI KAVRAMLAR
Uluslar arası turizm istatistiklerinin tutulabilmesi, her ülkenin farklı uygulamalar yapmasının önlenmesi için, turizmle ilgili bazı kavramların uluslar arası düzeyde tanımlanması gerekir. Bu konu ile ilgili olarak Dünya Turizm Örgütü tarafından kabul edilen tanımlara uyulmaktadır. Bu tanımlara göre yabancı ülkeye giden yolcular, ‘ yabancı ziyaretçi’ ve ‘yabancı ziyaretçi sayılmayanlar’ şeklinde iki grupta sınıflandırılır. Yabancı ziyaretçiler(Turizm İstatistiklerinde Yer Alanlar ) Yabancı bir ülkeye; 24 saatten az olmamak ve bir yılı aşmamak üzere giden, ziyaret amacı gelir elde etmek olmayan kişilere yabancı ziyaretçi denir. Yabancı turist ve yabancı günübirlikçi olmak iki gruba ayrılırlar.

16 Yabancı Turist; sürekli ikamet yerinin bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye, turizmin tanımına ve özelliklerine uygun olarak seyahat eden kişidir. Seyahat süresince yaptığı harcamalarla,turist çeken ülkeler için döviz kazandırıcı özellik taşır. Yabancı Günübirlikçi ise; yabancı ülkelerde 24 saatten az süreli seyahat eden kişilerdir. Yabancı bir ülkede 24 saatten az süreli olarak bulunan kurvaziyer yolcular (gemi yolcuları),günlük ziyaretçiler,gemi-uçak personeli bu gruba girer. Yabancı Ziyaretçi Sayılmayanlar; yabancı bir ülkeye çeşitli nedenlerle giden,ancak yabancı turist ve yabancı günübirlikçi olarak kabul edilmeyen, turizm istatistiklerinde yer almayan kişilerdir. Yabancı ziyaretçi sayılmayanlar şunlardır; Konsolosluk temsilcileri, Diplomatlar Mülteciler Askeri güç üyeleri Sınır boyu işçileri Göçebeler Havaalanlarından transit geçenler devamlı ve geçici göçmenler

17 TURİZMİN GELİŞİMİ Turizm, günümüze kadar çok çeşitli aşamalardan geçerek gelişmiştir. Turizmin gelişimi,tarihi ve yapısal olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Turizmin Tarihi Gelişimi Turizmin tarihi gelişimi incelenirken,özellikle ilk çağlarda turistik seyahatleri diğerlerinden ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü turizm amaçlı olmayan seyahatler,daha sonraları turistik seyahatlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle turizmin tarihi gelişimi incelenirken; seyahat kavramı zorunlu durumlarda turizm olayı ile eş anlamlı olarak ele alınmıştır. Turizmin tarihi (kronolojik) gelişimi, ilk çağdan günümüze kadar aşağıda özetlenmiştir. İlk Çağ’da Turizm İlk çağ’da insanlar,refah düzeyinin sağladığı olanaklarla ve merak faktörünün etkisi ile seyahat etmişlerdir. Bu seyahatler turizmin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu dönemde en çok seyahat eden insanlar olarak Romalılar;yol yönlerini,uzaklıklarını gösteren yol haritaları yapmışlardır.

18 Orta Çağ’da Turizm Orta Çağ’da turistik seyahatler genelde dini nedenlerle gerçekleştirilmiştir. Geniş kitleler, İslamiyet veya Hristiyanlık açısından kutsal sayılan yerleri ziyaret için çeşitli ve güç zorlukları göze almışlardır. Orta Çağ’da,dini seyahatler yanında yeni yerler,kıtalar ve yeni ticaret yolları bulmak amacıyla da çeşitli seyahatler yapılmıştır. Yeni Çağ’da Turizm Yeni Çağ’da Rönesans hareketleri nedeniyle İtalya’ya yapılan yoğun seyatlerle kültür turizmi gelişmiştir. Bu Çağ’da teknolojinin sağladığı olanaklarla insanlar, gruplar halinde uzak yörelere seyahat etmeye başlamışlardır. Ancak, bu dönemdeki seyahatler,zengin kişilerce gerçekleştirilmiştir.

19 Yakın Çağda Turizm Yakın Çağ turizmin en hızlı geliştiği ve yayıldığı dönemdir. Yakın Çağ Başlangıcından günümüze kadar olan dönemde,uluslar arası bir Özellik kazanan turizmin,hızla gelişme nedenleri şunlardır; Teknolojik gelişmelere dayalı olarak insanların çalışma hayatı dışındaki boş zamanları artmış,gelir düzeyleri yükselmiş ulaşım ve kitle iletişim sistemleri gelişmiştir. Ulusal ve uluslar arası turizm kurumları(konaklama,ulaştırma Yiyecek-içecek,eğlence seyahat vb.turizm işletmeleri; turizmle ilgili kamu kurumları,dernekler,vakıflar,mesleki organizasyonlar ve diğer sosyal amaçlı kurumlar; Dünya Turizm Örgütü gibi uluslar arası turizm organizasyonları vb.) Toplumlarda tatil düşüncesi yaygınlaşmış,insanları turizme yönelten nedenlerin farklılığı turizm çeşitlerini ortaya çıkarmıştır.

20 Özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra insanlarda gezme,görme ve yabancı kültürleri tanıma isteği artmış,gelişmiş ülke insanlarındaki turistik ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlar grubuna girmiştir. Tanıtma,reklam, satış teknikleri gibi pazarlama çabaları,halkla ilişkiler gelişmiştir. Dar gelirlilerin turizme katılmalarını özendirici ve kolaylaştırıcı önlemler (ucuz tatil olanakları,taksitle tatil vb.)geliştirilmiştir. Belirli turistik yöreler/destinasyonlar(İstanbul,Antalya,Pamukkale, Paris,Londra vb.) Döviz bürolarının yaygınlaşmasıyla döviz işlemleri kolaylaşmıştır. Turistik seyahatler için seyahat sigortası ile can ve mal güvenliği sağlanmıştır. İnsanlar,yabancıları hoşgörü ile karşılanmaya başlamış turist çeken ülkeler sınır işlemlerini basitleştirmişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda turizm,uluslar arası nitelik kazanmış ve ekonomik bir sektör haline gelmiştir.

21 Turizmin Yapısal ve Ekonomik Gelişimi
Turizmin yapısal ve ekonomik gelişimi iki bölümde incelenebilir. *Aristokratik Turizmden Sosyal Turizme,Kişisel Turizmden Kitle Turizmine Geçiş. *Turist Sayısı ve Turistik Tüketim Harcamaları Artışından Kaynaklanan Gelişme. Aristokratik Turizm: Kişisel Turizm: *Pahalı Tesisler. *Tek başına veya ailece seyahat *Az sayıda turist. *Küçük kapasiteli turistiktesisler Sosyal Turizm: *Az sayıda turist *Az konforlu,ucuz turistik tesisler Kitle Turizmi: *Çok sayıda ve dar gelirli turist. *Grupça seyahat *Paket turlar *Büyük kapasiteli turistik tesisler *Çok sayıda turist

22 Aristokratik Turizmden Sosyal Turizme,Kişisel Turizmden Kitle Turizmine Geçiş
Aristokratik turizmden sosyal turizme,kişisel turizmden kitle turizmine geçişten kaynaklanan gelişmeyi açıklayabilmek için aşağıda bazı temel kavramların incelenmesi gerekir. Aristokratik Turizm; sınıf farkı gözetilen toplumlarda,imtiyazlı ve gelir düzeyi yüksek soylu kişilerin,turizm hareketlerine katılmalarıdır. Sosyal Turizm; satın alma gücü düşük dar gelirlilerin,çeşitli kolaylıklarla (ucuz ve taksitli tatil olanağı, tatil kredisi vb.)turizm hareketlerine Katılmalarıdır. Kişisel Turizm; İnsanların tek başına veya ailece turizm hareketlerine katılmalarıdır. Kitle Turizmi; İnsanların gruplar halinde,özellikle tur operatörleri ve seyahat acentelerince düzenelenen paket turlarla turizm hareketlerine katılmalarıdır.

23 Turistik olayı, başlangıçta aristokratik ve kişisel turizm özelliklerini taşımaktaydı. Tesisler pahalı ve turist sayısı azdı. Zamanla dar gelirlilerin çeşitli kolaylıklarla turizme yönlendirilmesi neticesinde Sosyal turizm geliştirilmiştir. Sosyal turizme uygun az konforlu ve ucuz turistik işletmeler (kamu eğlenme ve dinlenme tesisleri, kamping gibi)kurulmuş, turist sayısı artmıştır. Böylece aristokratik turizmden sosyal turizme geçilmiştir. Bu gelişme paralel olarak grup turlarının düzenlenmesi,büyük kapasiteli turistik işletmelerin kurulması ile kişisel turizmden kitle turizmine geçilmiştir. Yukarıdaki gelişmeler birbiriyle çok yakın ilişki içindedir. Örneğin; sosyal turizm,kitle turizminin gelişmesinde, turist sayılarının ve turistik tüketim harcamalarının artışında etkili olmuştur. Turizm;çok çeşitli turizm işletmelerini,turizm türlerini, turizmle ilgili kamu kurumlarını ve sosyal organizasyonları (dernek,vakıf vb.) kapsamına olan geniş bir endüstri haline gelmiştir.

24 Turist Sayısı ve Turistik Tüketim Harcamaları Artışından Kaynaklanan Gelişme Turizm,bir ülkenin bütün yönleri (ekonomik,sosyal,kültürel,politik) ile karmaşık bir olaydır. Bu nedenle turizmin gelişimini,sadece tarihsel açıdan incelemek yetersizdir. Turizmin gelişimi çok yönlü incelenmelidir. Bu nedenle turizmin gelişimi aşağıda ekonomik boyutlu olarak da ince lenmiştir. Günümüzde bacası sanayi olarak adlandırılan turizm,ülkelerin özellikle ekonomik kalkınmalarında önemli bir sektör haline gelmiştir. XX.Yüzyılın başlarından beri yapılan araştırmalara göre,uluslar arası turist sayılarında ve turistik tüketim harcamalarında sürekli olarak artış gözlenmiştir.

25 Dünya Turizm Örgütü verilerine göre;
2003 yılı uluslar arası turist sayısı 691 milyon kişiye, Dünya turizm gelirleri ise 514 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2003 yılında en çok turist çeken ülkelerin başında 77,6 milyon kişi ile Fransa, 52,5 milyon kişiyle İspanya ve 39,6milyon kişiyle İtalya gelmektedir. 2020 yılında dünyadaki turist sayısının 1,5 milyarın üzerine,turizm gelirlerinin ise 2trilyon ABD dolarına ulaşacağı öngörülmektedir.

26 İNSANLARI TURİZME YÖNELTEN NEDENLER
İnsanları turizme yönelten faktörler, turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterir ve çok çeşitlidir. Turistlerin bazıları tek bir nedenin, bazıları da birden fazla nedenin etkisiyle turizm olayına katılırlar. İnsanları Turizme Yönelten Nedenler *Merak *Gösteriş *Eğitim * Ziyaret *Kültür *Toplantılara Katılma *Din *Kişisel Alışveriş *Spor *Dinlenme *Sağlık *Eğlenme *Macera Arama *Teşvik Edici Nedenler

27 MERAK Merak ,insanların bilinmeyenleri öğrenme, görme ve yapma isteğidir.Turistler; merak ettikleri doğal turistik değerleri(doğal harika,şelale,mağara v.b.) görmek, tarihi turistikdeğerleri (gelenekler, mimari yapılar, tarihi eserler v.b.) tanımak, spor yapmak, fuar ve festivalleri izlemek arzusu ile turızm olayına katılırlar. Türkiya, doğal ve kültürel turistik değerler açısından oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Bu zengin kaynakları merak eden yerli ve yabancı turistler, seyehatlere çıkarak meraklarını giderirler. Örneğin; Uludağ’a gidenler kış şartlarını öğrenerek, Pmaukkale’ye gidenler bembeyaz travertenleri görerek meraklarını giderirler.

28 EĞİTİM Eğitim, insanlardaki öğrenme isteğinin karşılanmasıyla ilgili çabaları kapsar.Öğrenme isteği duyan insanların bazıları, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için turizm olayınıa katılırlar. Örneğin; Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkeler, tanınmış üniversiteleriile öğrenci turistlerin ilgisini çeker.Türkiye’deki bazı insanlar yabancı dil öğrenmek için yurt dışındaki kurslara katılırlar. En az 24 saat süreli ve en az bir gece konaklamak şartıyla yurt dışına gidenler yabancı turist sayılırlar.

29 KÜLTÜR Kültür, bir toplumun manevi değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin, yaşantı ve düşünce biçiminin, sanat varlıklarının tümüdür. İnsanlar yabancı kültürleri tanımak, görmek ve öğrenmek için turizm olayına katılırlar.Turistlerin ilgisini kültürel değerlerden bazıları şunlardır; Tarihi eserler, El sanatları (halıcılık, kilimcilik, çömlekçilik vb.) Fuarlar, festivaller, sergiler, panayırlar, Mahalli ve milli şenlikler, kutlamalar, Gelenekler(yöresel yaşantı ve eğlence biçimleri, halk mutfağı, halk dansları, giyim-kuşam, kına gecesi, cirit, vb.) Teknolojik yenilikler, bilimsel ve politik kurumlar vb.

30 DİN Din,insanları Tanrı’ya inanış ve bağlanışlarıyla ilgili düşünce ve işlemler bütünüdür. İbadet ve dini gösterileri kutsal mekanlarda yapmak, dini açıdan önemli yerleri(cami,kilise,tapınak vb.) ziyaret, kutsal görevlerdendir. Turistler,dini görevlerini gerçekleştirebilmek için turizm olayına katılırlar. Türkiye; Müslümanlar Hristiyanlar ve Museviler için dini turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Örneğin; Topkapı Sarayı Müzesi’nde ki kutsal emanetler, İstanbul’da ki Ayasofya müzesi,HZ.Mevlana’nın Konya’da ki türbesi, Efes’de ki Meryem ana’nın evi,eski yer altı kentleri ve kliseleri (Nevşehir), Gerus Sinagogu (Bursa), Neva Şalom Sinagogu (İstanbul), HZ.İbrahim mağarası (Urfa),yurdun her tarafına yayılmış bulunan ve birer sanat şaheseri sayılan tarihi camiler,türbeler ve medreseler,kliseler dini açıdan önemli eserlerdendir.

31 SPOR Spor,çağdaş kişiliğin oluşumunda etkili olan bedensel,ruhsal ve fiziksel unsurların kordineli bir şekilde eğitimi ile birlikte eğlenceli yönleride bulunan bir uğraştır. Sporun insanlar için çok önemli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları şunlardır; Spor,insanlarda ki kas ve sinir sisteminin,zihinsel reaksiyon gelişimini sağlar. Örneğin; insalar beslenme yoluyla vücutta oluşan enerjinin kullanılmayan kısmını diğer bir deyişler fazla enerjiyi spor yoluyla dışarı atarak düzgün bir fiziki görünüme sahip olurlar böylece fazla enerjinin vücutta yağ haline dönüşmesi engellenir. Sportif faaliyerler; insanların paylaşma ve işbirliği duygularını geliştirir. Böylece yalnızlık duygusundan kurtulmasını sağlar. Spor yabancı kişi ve gruplarla kaynaşma, dayanışma özelliği kazandırır. Böylece birbirini tanımayan insanlar arasında kalıcı dostluklar oluşur.

32 Sporun insan sağlığına olumlu faydaları nedeniyle turistlerin bazıları; Seyahatleri esnasında konakladığı yörelerde, ilgi duydukları veya hobileriyle ilgili bir veya birkaç dalda spor yapmak, sportif etkinlikler izlemek isterler. Bir kısım turistler,sportif yarışmaları izlemek amacıyla turistik seyahatlere çıkarlar. Bazı turistler de spor yapmak ( rafting,hava sporları,su altı dalış vb.) için turizm olayına katılırlar. İnsanların spor yapmak amacıyla turizm olayına katılmalarından oluşan turizme spor turizmi denir. Turistlerin sportif faaliyet tercihleri; yaş,alışkanlık,hobi,gelir düzeyi, eğitim düzeyi,cinsiyet gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Bu nedenle turizm işletmeleri, turistlerin konakladıkları yörelerde farklı ihtiyaç düzeyindeki turistlerin beklentilerini karşılayabilecek çeşitli spor faaliyetlerine ve sportif animasyon etkinliklerine yer verilmelidir.

33 SAĞLIK Günümüzde aşırı sanayileşme ve sağlıksız kentleşme sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği, gürültü, trafik yoğunluğu, insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu sorunlar insanlarda iş yorgunluğu, sağlık sorunları ve stres yaratmaktadır. İnsanlar bu tür sağlık sorunlarını giderebilmek,sağlıklı olabilmek, mevcut rahatsızlıklarını ( romatizmal, ortopedik,gastrolojik vb.) tedavi edebilmek amacıyla doğal kaynaklardan faydalanmaktadırlar. Doğal kaynaklarla ilgili tedavi türleri şunlardır; Termalizim; altından çıkan şifalı suların,çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların(romatizma,ortapedik,gastrolojik,sinir sistemi ve deri hastalıkları,bedeni yorgunluk vb.) tedavisi için kaplıcalarda banyo yapılarak,içmelerde (içmecelerde) içilerek kullanılmasıdır. Termalizm 21günlük tedaviyi gerektirir.

34 Klimatizm (İklim tedavisi);
İnsan sağlığına yararlı iklim bölgelerindeki ( dağ,ormsan,yayla, mağara) temiz havanın insan sağlığında kullanılmasıdır. Aylık ortala ma sıcaklık değerleri derece C, bağılnem değerleri %30-70, tam Kapalı gün sayısı 10 ve daha az olan,ortalama rüzgar esme hızı 6m/saniyeden az olan yörelerin iklimi insan sağlığına faydaladır. Bu Özelliklere sahip yörelere ‘sağlıklı iklim bölgesi’ denir. Sağlıklı iklim bölgelerindeki ve doktor denetimindeki iklim kürleri ile tedavi olunan hastalıklardan bazıları; kan dolaşımı ve kalp rahatsızlık ları,solunum yolu rahatsızlıkları,sinir sistemi rahatsızlıkları,bedeni yorgunluktur. Mağara kürleri, bronşit ve astım hastalıklarında etkili dir.

35 Üvalizm(sebze-meyve kürü);
Bazı yörelerin başlıca üretim konusu oluşturan meyve ve sebzelerin kür sistemi ile çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için tüketilmesidir. İnsanlar çeşitli rahatsızlıklarının tedavisi ve bedeni yorgunluğun giderilmesi için turizm olayına katılmaktadırlar. Türkiye termalizm, klimatizm,üvalizme uygun turistik varlıklar açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. MACERA ARAMA Macera,insanın başından geçen ilginç ve heyecan verici olay veya olaylar zinciridir. Macera arayan insanlar,heyecan duymanın kendi lerini daha çevik, soğuk kanlı ve korkusuz yaptığını ileri sürmekte dirler. Bu nedenle de macera aramak için turistik seyahatlere katılmaktadırlar. Rafting, su altı dalış, mağaracılık hava sporları gibi heyecan verici sporlara katılma; tehlikeli zirvelere tırmanma,bilinmeyen yörelere seyahat; insanların heyecan duymak için katıldıkları turizm hareketlerinden bazılarıdır.

36 TAKLİT VE GÖSTERİŞ Turistik seyahatlere çıkanlara özenen taklitçi insanlar, başkalarına gösteriş yapmak isteyenler, turizm olayına katılırlar. Tatile çıkarak, seyahat edenleri taklit ederek kıskançlık duygularından Kurtulmaya çalışırlar. Seyahat edemeyenlere gösteriş yaparak aşşalık komplekslerini gidermeye çalışırlar. ZİYARET İnsanlar,aile bireylerini,arkadaşlarını,akrabalarını ziyaret etmek ve iş ziyareti yapmak için turistik seyahatlere katılırlar. Bu ziyaretlerin turizm sayılabilmesi için gidilen yörede en az 24 saat kalınması,en az 1 gece konaklanması gibi turizmin tanımına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

37 TOPLANTILARA KATILMA İnsanlar yaşadıkları ülkede veya yabancı ülkede seminer,konferans, sempozyum,kongre gibi toplantılara katılmak için turistik seyahatlere çıkarlar. Kongre; ortak konular üzerine görüşmek isteyen çeşitli kuruluş temsilcilerinden oluşan bir toplantı türüdür. Günümüzde ulusal ve Uluslar arası düzeyde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu gelişim neticesinde bir turizm çeşidir olarak ‘kongre turizmi’ortaya çıkmıştır. Toplantılara yönelik seyahatlerin turizm sayılabilmesi içinm turizmin tanımına ve özelliklerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. KİŞİSEL ALIŞVERİŞ İnsanlar,kazanç sağlama(ticaret)dışında kendilerinin veya yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak amacıyla turistik seyahatlere katılırlar. Bu tür seyahatlerin turizm sayılabilmesi için turizmin tanımına ve özelliklerine uygun olarak gerçekleştiril mesi gerekir.

38 DİNLENME İnsalar, aşırı sanayileşme ve sağlıksız kentleşmeden kaynaklanan çevre kirliliğinin, trafik yoğunluğunun,gürültünün,yoğun çalışma şartlarının yarattığı stresten,bedensel ve zihinsel yorgunluktan kurtulmak için turistik seyahatlere çıkarlar. İnsanların dinlenmek için katıldıkları turizm hareketlerinden bazıları şunlardır; Sakin ve gürültüsüz sahillerde konaklayarak denize girmek, güneşlenmek,balık tutmak,kitap okumak,müzik dinlemek vb… Doğal güzelliklerce zengin,sakin ve gürültüsüz yaylalarda,kırsal ve ormalık yörelerdeki konaklama işletmelerinde konaklayarak dinlen mek, Doğa harikaları,doğal güzellikleri görmek ve tanımak vb..

39 EĞLENME Eğlenme; neşeli ve hoşça vakit geçirmedir. İnsanlar günlük yaşantıların da karşılaştıkları sıkıntılardan kurtulabilmek için eğlenmek amacıyla turistik seyahatlere çıkarlar. İnsanların eğlenme anlayışları; alışkanlıklarına, kişilik özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Bu nedenle eğlenme, çok çeşitli faaliyetleri kapsar. İnsanların neşeli ve hoşça vakit geçirmesini sağlayan her turizm hareketi eğlenme ile ilgilidir. İnsanalar için eğlenme ortamı yaratbilecek etkinliklerden bazıları şunlardır; Eğlence işletmelerine veya programlarına gitmek. Sportif etkinliklere katılmak veya izleyici olmak. Tiyatro eserlerini,festivalleri,halk danslarını ve konserleri izlemek vb… Yukarıda sayılanlar eğlenme ortamı sayılabilecek etkinliklerden bazılarıdır.

40 Ancak bu tür etkinlikler,herkes için eğlenme ortamı sağlamayabilir.
Birisi için eğlence olan disko müziği, başkaları için gürültü niteliği taşıyabilir. Bu nedenle turizm işletmeleri, turistlere uygun eğlence türlerinin çeşitliliğine ve gerekli önlemlerin alınmasına özen göstermelidir. TEŞVİK EDİCİ NEDENLER Teşvik, ‘isteklendirme,gayrete getirme, özendirme’ gibi anlamları taşıyan bir sözcüktür. İnsanları turistik seyahatlere katılmaları için teşvik edici nedenlerden bazıları şunlardır: Tatil Kredisi Verme ve Taksitle Tatil: Bankaların ve benzer kuruluşların ekonomik sıkıntısı olanlara tatil kredisi vermeleri, insanları turizm olayına yöneltebilmektedir. Turizm işletmelerinin taksitler tatil yapma olanağı sağlaması, ekonomik sıkıntısı olanları turizme yönlendirebilmektedir.

41 Tanıtım Ve Reklam: çeşitli kurum veya tanınmış kişiler hakkında,kitle
iletişim araçlarında ücret alınmadan yayınlanan doğruluk derecesi yüksek haber niteliğinde ki yayınlara, tanıtım denir. Reklam ise, mal ve hizmetlerle ilgili olarak bilgi verici, hatırlatıcı,etkileyici,ücret karşılığı gerçekleştirilen yayınlardır. Tanıtım ve reklam insanlarda ilgi duyma, ikna olma ve satın alma isteği uyandırmaktadır. Turizmle ilgili tanıtım ve reklamlardan etkilenenler, turistik seyahatlere çıkmaktadır. Etkili Ve Satış Teknikleri: Turizm işletmelerince uygulanan etkili satış teknikleri, insanlarda satın alma isteği uyandırarak turistik seyahatlere katılmalarını sağlamaktadır. Etkili satış tekniklerinden bazıları şunlardır: İndirimli satışlar(gruplara ve sürekli müşterilere uygulanan indirimli satışlar, talebin / müşterinin az olduğu günlerde, saatlerde, dönemler de indirimli satışlar vb. )

42 Turizm sezonu dışında fiyatların aşşağı çekilmesi,
Müşterilere eşantiyon, hediye verilmesi, Konaklama vb.işletmelerde özel günlerin ve olayların kutlanması, Sürekli müşteri adreslerine önemli günlerde kutlama mesajlarının gönderilmesi, Sürekli müşterilerin işletmede ki gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, Ünlü kişilerin; konaklama işletmelerince konuk edilmesi, eğlence işletmelerince davet edilmesi ve bu tür durumların kitle iletişim araçlarıyla kamu oyuna duyurulması, Görüşme veya anket yoluyla müşteri isteklerinin ve şikayetlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, Konaklama işletmelerinde cazibe,faydalılık ve kolay elde edilebilirlik özelliklerine sahip animasyon hizmetlerinin (kına gecesi, Türk gecesi, gece şovları vb.) sunulması,

43 Müşterilerde satın alma isteği uyandırma da psikoloji ve sosyoloji
biliminin tekniklerinden yararlanma ( otele yerleşmede tereddüt eden turiste,otelde konaklayan ünlü kişilerin isimleri verme ve çok memnun kaldıklarını açıklama gibi )


"SPOR VE TURİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları