Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİLER-HARÇLAR- HARCAMALARA KATILMA PAYLARI- ÜCRETLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİLER-HARÇLAR- HARCAMALARA KATILMA PAYLARI- ÜCRETLER"— Sunum transkripti:

1 VERGİLER-HARÇLAR- HARCAMALARA KATILMA PAYLARI- ÜCRETLER
BELEDİYE GELİRLERİ VERGİLER-HARÇLAR- HARCAMALARA KATILMA PAYLARI- ÜCRETLER BELEDİYE VERGİLERİ

2 İlan ve reklam vergisi Madde 12– Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Madde 13 – İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar

3 İstisna ve Muaflıklar 1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, 2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, 3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar, 4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamla rı ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler, 5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)

4 6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, 7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar, 8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler, 9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar, 10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar. ECZANE «E» LOGO

5 Tarife ve nispet Tarife Verginin Tutarı (En az-En Çok) TL 1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı  ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 20 100 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher  metrekaresinden  yıllık olarak 8 40 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak 2 10 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân  ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak 30 150 5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,01 0,25 6. Mahiyeti  ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden 0,02 0,50

6 Vergi tarifesinin uygulanmasındaki esaslar
             a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.              b) Herhangibir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.              c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır,              d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.              e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

7 Verginin tarhı ve ödenmesi
Madde 16 – Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir, İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.

8 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41) (28 Şubat 2012 tarihli R.G.)
2. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması Bu nedenle, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi mükelleflerinden beyanname ve bildirim dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi veya başkaca bir belge talep edilmeyecektir. Mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgilere göre bu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması gerekmektedir.

9 Büyükşehir Belediyelerinde ilan ve reklam vergisi uygulamaları
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03/05/2007 tarihli ve B050MAHO74000l/ görüş yazısı;…. büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergilerinin büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edildiği ancak, sokak ve cadde girişli (çift girişli) olan pasaj ve han içlerinde bulunan ilan ve reklamların vergilerinin büyükşehir belediyesince mi yoksa ilçe belediyesince mi tahsil edileceği…. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde , büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri, büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayıldığından büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlardan, içi ve dışı ayırımı yapılmaksın bu binalar üzerinde yer alan bütün ilan ve reklamların anlaşılması gerektiği aşikardır. Bu çerçevede büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binaların (han, pasaj, vb.) sokak girişine bakılmaksızın ilan ve reklam vergilerinin büyükşehir belediyesince tahsil edilmesi gerekmektedir

10 5216 sayılı Büyükşehir B.K. Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek

11 r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, … Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

12 Madde 23- Büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır:
d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları. e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri.

13 Maliye Bakanlığının 25.07.2012 tarihli ve 075822 sayılı yazısı.
…bulvar üzerinde bulunan işyerinin ilan ve reklam vergisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine, işyerinin önünde bulunan totemlerin vergisini ise Çankaya Belediyesine yatırıldığı ancak, Büyükşehir Belediyesince söz konusu totemlerin vergisinin de talep edildiği belirtilerek totemlerin ilan ve reklam vergisinin hangi belediyeye yatırılacağı …. Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” denilmekte ve 13 üncü maddesinde de “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukların belirleyen 7 nci maddesinin (g) fıkrasında, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek olduğu, 23 üncü maddesinin (e) fıkrasında da, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayıldığı belirtilmektedir.

14 Yukarıda yer alan madde hükmünden, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlardan, içi ve dışı ayırımı yapılmaksızın bu binalar üzerinde yer alan bütün ilan ve reklamların anlaşılması gerekmekte olup büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binaların (han, pasaj vb.) sokak girişine bakılmaksızın ilan ve reklam vergilerinin büyükşehir belediyesince tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde, yazıya konu totemlerin, 5216 sayılı Kanunun 7/g maddesinde belirtilen ve büyükşehir belediyesinin yetki alanında bulunan meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerinde yer alması halinde bu totemler üzerindeki ilan ve reklamlara ait verginin büyükşehir belediyesince alınması gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen ilanlar dışında kalan yerlerdeki, örneğin, bulvar veya ana yollar üzerinde olmakla birlikte özel mülke konu bahçe, arsa ve araziye konulan totemler ile direkler veya panolarda bulunan ilan ve reklamlara ait verginin ilçe belediyesince alınması gerekmektedir.

15 Maliye Bakanlığı 21.06.2011 tarihli ve 061739 sayılı yazısı.
“….. mükellef dilekçesi ile Etimesgut belediyesinin anılan yazısında, …. San. ve Tic. A.Ş.’nin Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde Şehit Osman Avcı Mahallesi 2648 Sok. No: 4 adresinde faaliyet gösterdiği ve cadde ve ana yola cephesinin bulunmadığı belirtilerek adı geçen şirkete ait ilan ve reklam vergilerinin anılan Belediyeye yatırıldığı; Ankara Büyükşehir belediyesinden alınan söz konusu yazıda ise, adı geçen şirket binasının Fatih Sultan Mehmet Bulvarına cephesi bulunduğu gerekçesiyle ilan ve reklam vergilerinin kendi belediyelerine yatırılmasının gerektiği belirtilmektedir. Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” denilmekte ve 13 üncü maddesinde de “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.” hükmü yer almaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin (e) fıkrasında, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri, büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır.

16 Yukarıda yer alan hükme göre, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binaların ilan ve reklam vergilerinin büyükşehir belediyesince tahsil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu dilekçe ve yazı eklerinin incelenmesinden; şirket binasının Sokaktan numarataj aldığı gibi ana girişinin de bu cephe olduğu, şirket binası ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı arasında yapı bulunmayan boş bir parselin yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde, Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Türeli Tekstil Örme San. ve Tic. A.Ş.’nin ekli imar krokisinde de görüldüğü üzere Şirket binasının sokak üzerinde yer alması, bu binanın Fatih Sultan Mehmet Bulvarına dönük tarafında yapı bulunmayan boş bir parselin olması göz önünde bulundurulduğunda, bu durumda büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki bulvara cephesinden söz edilemeyeceğinden adı geçen şirketin söz konusu binası üzerinde yer alan ilan ve reklamlarına ait ilan ve reklam vergisinin Etimesgut Belediyesince alınması gerekmektedir..”

17 Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan OSB kuruluşlarınca ilan ve reklam vergisi ödenip ödenmeyeceği Maliye Bakanlığı tarihli ve sayılı yazısı; “İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan organize sanayi bölgesi içinde yer alan sanayi kuruluşlarınca ilan ve reklam vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmakta olup, konu ile ilgili Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12’nci maddesinde “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” denilmekte ve 13’üncü maddesinde de, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

18 Ayrıca, anılan Kanunun 15’inci maddesi ile yapılan ilan ve reklamların mahiyetine göre alınması gereken maktu tarifeler belirlenmiş olup, söz konusu tarifeler tarihli ve (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesiyle yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, 5216 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiş ve son fıkrasında da, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmüne yer verilmiş ve 23’üncü maddesinin (e) fıkrasında da, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri, büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır. Diğer taraftan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 21’inci maddesinde “OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” denilmektedir.

19 Buna göre, ilan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar da dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğundan, büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan organize sanayi bölgelerinde yer alan sanayi kuruluşlarının, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerinde bulunan kendi binaları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlarının büyükşehir belediyesine, büyükşehir ilçe belediyesi sınırları içinde yapılacak ilan ve reklamlarının vergileri ise, büyükşehir ilçe belediyelerine ödenmesi gerekmektedir. Ancak, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince yapılan veya yaptırılan ilan ve reklamların ise, 4562 sayılı Kanunun 21’inci maddesine göre ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması gerekir.”

20 Büyükşehir belediyelerinde çalışan servis araçlarının dış yüzeyinde bulunan logo ile ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinin, ilçe belediyelerine mi yoksa Büyükşehir belediyesine mi yatırılacağı Maliye Bakanlığı tarihli ve sayılı görüş yazısı; “İlgide kayıtlı yazınız ekinde, merkezi ……… İlçesinde bulunan ………. İnş. San. Tic. Tur. İth. İhr. Ltd. Şti’nin servis araçlarının dış yüzeyinde bulunan logo ile ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinin, ilçe belediyelerine mi yoksa Büyükşehir belediyesine mi yatırılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü …. Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun; 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.”,

21 13 üncü maddesinde, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.” 16 ncı maddesinde, “Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir. …..” Hükümleri yer almaktadır.

22 Söz konusu maddelerin incelenmesinden de görüleceği üzere, mükelleflere ilan ve reklam işini yapmadan önce yapacakları ilan ve reklamlara ilişkin beyannameleri ilgili belediyeye verme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, birden fazla belediyeyi ilgilendiren ilan ve reklamlarda her belediyenin ayrı ayrı ilan ve reklam vergisi alması söz konusu olamayacağından, yükümlülerin bu şekilde yapacakları ilan ve reklamlarda ilan ve reklam vergisini iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği iş merkezlerinin bulunduğu yer belediyesine vermeleri gerekir. Bu durumda, birden fazla belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerindeki ilan ve reklamların vergisinin, ilan ve reklamları kendi adına yapan veya yaptıranlarca, iş merkezlerinin bilfiil toplandığı ve idare edildiği belediyeye ödenmesi gerekmektedir.”

23 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE TAHSİL EDİLECEK VERGİ VE HARÇLAR

24 işyeri ruhsatı alamadıklarından dolayı mühürlenen işyerlerinin ticareti terk etmeleri nedeniyle bu işyeri için ödenen …ilan ve reklam vergisinin yılı içindeki tutarlarının iade edilip edilmeyeceği Maliye Bakanlığı tarihli ve sayılı yazısı. …Söz konusu maddelerin incelenmesinden de görüleceği üzere, vergiye tabi ilan ve reklamlarda ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından; ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye beyanname verme zorunluluğu getirilmiştir….. Yukarıda yer alan hükümlere göre, ruhsat alınmaması nedeniyle mühürlenen işletmelerin, mühürlenme tarihine kadar faaliyette bulunmaları halinde, peşin tahsil edilen ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisinin, sayılı Kanununda söz konusu vergilere ilişkin hükümleri düzenleyen maddelerinde iade edileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından bu vergilerin iadesine imkan bulunmamaktadır.

25 Serbest bölgelerde emlak, ilan ve reklam ve çevre temizlik vergilerinin alınıp alınmayacağı
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tarihli ve B.07.1.GİB.0.66/ / sayılı yazısı; “…. serbest bölgelerde emlak, ilan ve reklam ve çevre temizlik vergilerinin alınıp alınmayacağı hususları ile ilgili olarak bilgi verilmesi istenilmekte olup, konu hakkındaki açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5084 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinde, “Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz” denilmekte ve anılan Kanunun aynı Kanunla eklenen geçici 3 üncü maddesinin (c) fıkrasında ise, “bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

26 Bu düzenlemelere göre, serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılmakla birlikte, vergi, resim ve harç istisna hükümleri mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemlerle sınırlandırılmış bulunmaktadır. …. Ayrıca, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belediyelerce alınmakta olan vergi, harç ve harcamalara katılma paylarına ilişkin hükümler düzenlenmiş ve anılan Kanunun vergi, harç ve katılma paylarının muafiyet ve istisna hükümlerini düzenleyen maddelerinde serbest bölgelerle ilgili herhangi bir muafiyet veya istisna hükmüne yer verilmemiştir. Bu nedenle, serbest bölgelerde bulunan bina, arsa ve arazilerin emlak vergisine tabi tutulması, ayrıca bu bölgelerde çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisinin alınması gerekmektedir.”

27 Ticari amaçlı çalışan minibüslerin üzerindeki adres ve yön gösteren ışıklı levhalardan ilan ve reklam vergisi alınıp alınmayacağı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tarihli ve B050MAH /46239 sayılı görüş yazısı; “İlgi yazınızda ticari amaçlı çalışan minibüslerin üzerindeki adres ve yön gösteren ışıklı levhalardan ilan ve reklam vergisi alınıp alınmaması hususundan Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12 inci maddesinde “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” , 14 üncü maddesinde “ 5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)” hükmü yer almaktadır. Açıklanan Kanun hükümleri doğrultusunda beldenizde faaliyet gösteren ticari minibüslerin üzerindeki adres ve yön gösteren ışıklı levhaların, reklam mahiyetinde olmayıp çalıştığı güzergahları gösterdiğinden, İlan ve Reklam Vergisinden muaf olduğu değerlendirilmektedir.”

28 Danıştay 9. Dairesinin E.1985/1706, K.1987/725
YARGI KARARLARI Danıştay 9. Dairesinin E.1985/1706, K.1987/725 Fabrika binası önündeki bayrak direğinde asılı bulunan ve firmanın amblemini taşıyan flamanın ilan ve reklam vergisine tabi tutulması gerekmez. Danıştay 9. Dairesinin E.1987/1196, K.1988/652 Mevsim sonlarında belli sürelerde Ticaret Odasından alınan izin ile yapılmakta olan tenzilatlı satışlara ilişkin olarak vitrin camlarına yazılan yazılar ilan ve reklam niteliği taşımaz. Danıştay 9. Dairesinin E.1992/725, K.1992/2374 Büyükşehir belediye sınırları dahilinde bulunan meydan, cadde ve anayollardaki ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler ile tercihli yollardaki birilerine konulacak her türlü ilan ve reklam vergilerinin büyükşehir belediyelerince tahsil edileceği

29 Danıştay 8. Dairesinin E.1994/1133, K.1995/694
Büyükşehir dahilinde bulunan meydan, cadde ve ana yollarda reklam asma yerlerinin belirlenmesi, izin verme ve vergisini alma yetkisinin reklam özel bina cephesine asılmış olsa dahi büyükşehir belediyesine aittir. Danıştay Sekizinci Dairesinin tarihli ve E:1987/91, K:1988/73 sayılı kararı Şirketin levha koymak için önce ilgili belediyeden izin alması ve daha sonra da vergisini yatırması gerektiği Danıştay Vergi Dava Dairelerinin tarihli ve E:1992/140, K:1993/5 sayılı kararı P.T.T. işletmesinin yapacağı her türlü ilan ve reklamların vergiden muaf olduğu

30 Danıştay Sekizinci Dairesinin 13. 09
Danıştay Sekizinci Dairesinin tarihli ve E: 1994/351, K:1994/3352 sayılı kararı; “Kredi kartı hizmetlerinin tanıtılmasına ilişkin "Bankamatikten Yararlanırken" isimli broşürlere ait ilan ve reklam vergisi… "kullanma kılavuzu" niteliği taşıyan broşürlerin, 2464 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamı içinde düşünülerek ilan ve reklam vergisi istenilmesine yasal olanak bulunmadığından

31 Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 29/05/2007 tarihli ve E:2006/1779, K:2007/2092 sayılı kararı
ÖZEL MÜLKE DİKİLİ DİREKTE BULUNAN İLAN VE REKLAMLAR İÇİN BU YERİN 5216 YASA'NIN 23. MADDESİNİN (E) BENDİNDE SAYILAN YERLERDEN OLMAMASI NEDENİYLE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLAN VE REKLAM VERGİSİ VE ASMA TAHSİS ÜCRETİ İSTEME YETKİSİNİN BULUNMADIĞI HK.

32 Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 22/05/2007 tarihli ve E:2006/2122, K:2007/2029
ARA ARTERE CEPHELİ BİNALAR ÜZERİNDEKİ İLAN VE REKLAMLARDAN, SAYILI YASA UYARINCA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İLAN VE REKLAM VERGİSİ İSTEME YETKİSİ BULUNDUĞU, ANCAK ASMA TAHSİS ÜCRETİ İSTENİLEBİLMESİ İÇİN HİZMETİN VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

33 EĞLENCE VERGİSİ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde; “Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” Hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen; yerli ve yabancı film göstermeleri, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunu, spor müsabakaları, opera, at yarışları, konserler, sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerleri, müşterek bahisler biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence faaliyeti yürüten işletmeler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer almak kaydıyla Eğlence Vergisine tabi bulunmaktadır.

34 EĞLENCE VERGİSİ MÜKELLEFİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Mükellef” başlıklı 18 inci maddesinde; “Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.” Hükmü yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde iki tür kişilik bulunmaktadır. Gerçek kişiler, tüzel kişiler.

35 Gerçek kişiler: Gerçek kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.   Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara  ehil olmada eşittirler. Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar. Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.

36 Tüzel kişiler Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar. Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar. Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. Tüzel kişiler de, kamu tüzel kişisi ve özel hukuk tüzel kişisi olarak ikiye ayrılır. Bu kapsamda, belediyeler belde halkının yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, organları seçimle işbaşına gelen idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulan bir şirket ise, özel hukuk tüzel kişisidir. Dernek, vakıf, sendika, gibi teşekküller de hukuken varlık kazandıkları anda tüzel kişilik kazanırlar ve bunlar da özel hukuk tüzel kişisidir.

37 Eğlence vergisi istisnaları
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu maddesine göre; - Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikler tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler, - Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler, - Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler, - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması, - Bira ve alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocağı yazan yerler, eğlence vergisinden muaftır.

38 Eğlence vergisinin matrahı
2464 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde eğlence vergisinin hesaplanmasında esas alınacak unsurlar düzenlenmiş olup bu kapsamda; - Biletle girilen yerlerde, bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hasılat esas alınarak eğlence vergisi miktarı bulunacaktır.             - Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar eğlence vergisi matrahına esas teşkil edecektir. - Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktar eğlence vergisinin matrahının esasını teşkil etmektedir.

39 EĞLENCE VERGİSİ MİKTAR VE ORANI
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde; “Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır. Biletle girilen yerlerde Verginin   Oranı (%)  1. Yerli film göstermelerinden   2. Yabancı film göstermelerinden   3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunundan  4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde 5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden 20 (10) 50 (10) 5  (0) 10 20                II –  (Değişik: 14/3/ /10 md.) Müşterek Bahislerde: 5 III – (Değişik: 30/12/ /17 md.) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük, YTL) 5        100 [1

40 Yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı bendinde öngörüldüğü şekilde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanarak biletler kullanılmadan önce mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılacaktır. Ödemenin yapıldığına dair banka dekontunun belediyeye ibraz edilmesi üzerine belediye tarafından biletlere özel damga konulacaktır. Ödeme yapmayanlar hakkında ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak haklarında takip başlatılacaktır. Bahsi geçen yerlerde toplanan meblağın % 75’i Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına, % 25’i ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar aktarılacaktır. Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

41 Eğlence vergisinin ödenmesi
2464 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde vergi; biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanacak ve belediye tarafından özel damga  konulması  sırasında   ödenecektir.  Vergisi ödenip damga basılmak suretiyle   alınan   biletlerin   kullanılmadan   iadesi   halinde   ise peşin   olarak   ödenen   vergi   geri verilecektir. Genel ve Katma Bütçeli idareler ile, il özel idareleri ve köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde vergi bilet bedeli ile birlikte alınacak ve takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenecektir. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilecek ve aynı sürede ödenecektir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılacaktır.

42 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29 uncu maddesinde;
HABERLEŞME VERGİSİ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29 uncu maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.” Hükmü yer almaktadır.

43 HABERLEŞME VERGİSİNİN MÜKELLEFİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Mükellef” başlıklı 30 uncu maddesine GÖRE; Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresi (PTT)dir.

44 Haberleşme vergisinin matrahı ve oranı
2464 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre; Haberleşme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç tutulmak üzere tahsil edilen ücrettir. Ancak, hesaplamaya gider vergileri dahil edilmeyecektir. Haberleşme vergisinin oranı da yüzde 1 olarak tespit edilmiştir. Genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücreti bu vergiden muaf tutulmuş olup, bu idarelerin kullandıkları teleks, faksimili ve datalardan vergi alınmayacaktır.

45 HABERLEŞME VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDEMESİ
2464 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre bir ay içinde PTT tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. Beyannamelerin şekil ve içeriği İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tayin ve tespit olunacaktır. Bu madde kapsamında Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilen Haberleşme Vergisi Beyannamesinin şekli ve muhtevasına ait 4 Seri numaraları belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

46 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.” Hükmü bulunmaktadır.

47 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİMİ VERGİSİNİN MÜKELLEF VE SORUMLUSU
2464 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre elektrik ve havagazı vergisinin mükellefi, Elektrik ve Havagazı tüketenlerdir. 2 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu vergiyi de tahsil ederek ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu tutulmuştur. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini ise, organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş ödeyecektir.

48 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİNİN İSTİSNALARI
Kanunun 36 ncı maddesine göre; - Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşları, - Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethaneler, - Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar, - Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde tüketilen elektrik ve havagazı, vergiden istisna tutulmuştur.

49 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİMİ VERGİSİNİN MATRAHI 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesi çerçevesinde; elektrik ve havagazı tüketim vergisinin matrahı; Elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç tutulmak kaydıyla, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dahil edilmeyecektir.

50 c) Havagazının satış bedeli üzerinden yüzde 5’tir.
ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİMİ VERGİSİNİN ORANI 2464 sayılı Kanunun 38 inci maddesi; elektrik ve havagazı tüketim vergisinin oranlarını düzenlemiştir. Buna göre; a) İmal ve istihsal (Çıkarma, elde etme), taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi (Haberleşme, mektuplaşma) işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1, b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5, c) Havagazının satış bedeli üzerinden yüzde 5’tir.

51 DOĞALGAZ TÜKETİMİ VERGİYE TABİ MİDİR?
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesi ile belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabi kılınmıştır. Öte yandan, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 üncü maddesinde; “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır....” Hükmü yer almaktadır. Anayasanın amir hükmü gereğince, doğalgaz tüketiminden vergi alınması, ancak 2464 sayılı Kanunda yapılacak olan bir değişiklikle mümkündür.

52 YANGIN SİGORTA VERGİSİ
2464 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile, belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabi tutulmuştur. YANGIN SİGORTA VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 41 inci maddesine göre; Yangın Sigortası Vergisinin mükellefi, sigorta işlemlerini yürüten şirketlerdir. şirketlerden acentelik alarak sigorta işlemleri yürüten acenteler mevcuttur. Bu durumda, yetkili acentelerin yürüttükleri yangın sigortası Poliçeleri üzerinden tahakkuk eden Yangın Sigorta Vergisi’nin sigorta şirketi mi yoksa acente tarafından mı ödenmesi gerektiği hususu akla gelebilir sayılı Belediye Gelirler Kanunun 41 inci maddesinde yer alan “Yangın Sigortası Vergisini, Sigorta Şirketleri ödemekle mükelleftir.” Hükmüne göre Yangın Sigorta Vergisinin mükellefi ilgili şirkettir. Ancak, ödemenin bu şirket tarafından bizzat veya onun adına acente tarafından yapılabilmesi mümkündür.

53 YANGIN SİGORTA VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 42 nci maddesi;
“Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır. Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, iptalin vuku bulduğu döneme ait matrahtan indirilebilirler.” Hükmünü, 43 üncü maddesi; “Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10'dur.” Hükmünü taşımaktadır. Kanunun 42 nci maddesi uyarınca, yapılan yangın sigorta işlemleri dolayısıyla alınan primlerin tutarı, Yangın Sigortası Vergisinin matrahını oluşturmaktadır. Vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta işlemlerine ait primler, iptalin meydana geldiği döneme ait matrahtan indirilebilecektir. Yangın sigorta vergisinin oranı Kanunun 43 üncü maddesiyle yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

54 YANGIN SİGORTASI VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDEMESİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında; yangın sigorta vergisi mükellefleri, bir ay içindeki vergiye tabi işlemlerini ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirecekler ve hesaplanan vergiyi aynı süre içinde ödeyeceklerdir. Beyannamelerin şekil ve içeriği İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 16 Eylül 1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

55 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
“Mükerrer Madde 44 – (Değişik:25/12/ /41 md.) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar. (Değişik dördüncü fıkra: 30/12/ /18 md.) Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanır. (Değişik beşinci fıkra: 30/12/ /18 md.) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır. Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

56 Yıllık Vergi Tutarı (YTL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup 1.400 1.120 840 700 560 2. Grup 850 670 500 420 340 3. Grup 450 280 225 4. Grup 170 140 115 5. Grup 100 85 70 6. Grup 50 40 30 7. Grup 25 18 15 12

57 Yıllık vergi tutarı (2016 yılı)
tarihli R. G. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyelerinde Bina  Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup 3.250 2.500 2.000 1.712 1.450 2. Grup 1.500 1.250 1.000 862 3. Grup 625 500 4. Grup 375 325 250 5. Grup 223 210 171 6. Grup 112 100 72 7. Grup 57 40 33 26

58 Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır. Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise tarihli ve sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.

59 İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyük şehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır. Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.

60 Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir. Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

61 BELEDİYE HARÇLARI

62 İŞGAL HARCI 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52 nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde bulunan; - Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, - Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, - Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç) İşgal Harcına tabidir. Sayılan yerler, satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilebilecektir. Buraların izinsiz işgalleri işgal harcı ödeme mükellefiyeti ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca, bu maddeye yılında 5101 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen fıkra uyarınca; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin pazar veya panayır kurulan yerlerde, yol, meydan, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin verilmeyecektir.

63 İşgal harcının mükellefi
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu “Mükellef: Madde 53 – İşgal Harcını, işgali harca tabi yerleri 52 nci maddede yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.” - Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, - Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının, - Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin, satış yapmak, park yapmak vb. maksatlarla işgal edenlerdir.

64 İşgal harcının istisnaları
2464 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi; genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklere ait kara taşıtlarının işgalleri ile ilgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgallerini işgal harcından istisna tutmuştur.

65 İşgal Harcının Tarifesi
- Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, - Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, Günlük her metre kare için 0,5 – 2,5 TL Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgalinde Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5-2,5 TL arasında, Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1-5 TL arasında Motorlu kara taşıtlarının işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç) Her taşıttan beher saat için 0,25-1,25 arasında, Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 05,-2,5 TL arasında,

66 İŞGAL HARCININ TAHSİLİ
2464 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde; “Harcın ödenmesi: Madde 57 – İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.” Hükmü bulunmaktadır.

67 Büyükşehir belediyelerinde işgal harcı;
5216 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlar” hükmü, 27 nci maddesine göre, büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecektir. Buna göre; Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar ve büyükşehir belediyesine ait meydan, bulvar, caddelerdeki işgal harçları büyükşehir belediyesince tahsil edilecektir.

68 TATİL GÜNLERİNCE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesi; “Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.”

69 Mükellef: Madde 59 – Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir. Harcın tarifesi: Madde 60 – (Değişik: 30/12/ /20 md.) Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.   

70 Mükellefiyet dönemi ve harcın ödenmesi:
Madde 61 – Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir. Adi ortaklıklarda harcın muhatabı: Madde 62 – Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

71 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
Madde 1 – On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. Madde 8 – İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.

72 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Bu Kanunun “Uygulanmayacak hükümler” başlıklı 25 inci maddesi; “ (1) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz.” Şeklinde düzenlenerek, perakende işletmelerin tatil günlerinde çalışması için 394 sayılı Kanun kapsamında ruhsat alınması ve harç ödenmesi uygulaması sona erdirilmiştir. “Perakende işletme”: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri şeklinde tanımlanmıştır. Perakende işletme tanımı içerisinde yer alan işletmelerin tanımı da aşağıdaki gibi yapılmıştır: - Alışveriş merkezi: Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletme. - Büyük mağaza: Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme.

73 - Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletme. - Esnaf ve sanatkâr işletmesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan esnaf ve sanatkârlarca işletilen işletme. - Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletme. - Zincir mağaza: Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan işletmeyi, ifade eder.

74 Akaryakıt İstasyonları Perakende işletme içine girer mi?
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görüşüne göre girer. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görüşüne göre girmez. Sonuç olarak, Akaryakıt İstasyonları Hafta tatilinde çalışırsa, buralara hafta tatili çalışma ruhsatı verilerek, harç tahsil edilecek.

75 KAYNAK SULARI HARCI Konu: Madde 63 – Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir. Mükellef: Madde 64 – Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.

76 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan
Kaynak suları harcının tarifesi 2464 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde gösterilen Kaynak suları harcının tarifesi 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları itibariyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Belediye Grupları İtibariyle Harçların Oranları: I-KAYNAK SULARI HARCI Belediye Grubu Cinsi Harç Miktarı Kap Başına (YTL) 1 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 2 0.018 3 0.016 4 0.014 5 0.012 Beher Litrede (YTL) 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (1litre dahil) 0. 013 0. 011 0.009 0.007 0. 005

77 Kaynak suları harcının ödenmesi
Kaynak Suları Harcı; bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasından sonra, ilgili belediye tarafından kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında o belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenecektir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmayacaktır.

78 TELLALLIK HARCI Tellallık harcının konusu Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait; - Hal, - Balıkhane, - Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi (münadi: Kamuya duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse.) veya tellalı (tellal: Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç) bulundurulan diğer yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsüllerin satışı, Tellallık Harcının konusunu teşkil etmekte olup, telalık harcına tabidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, satışların belediye hali, belediyeye ait balıkhane, mezat yeri ve ilgilinin isteği üzerine belediye münadisi veya tellalı bulundurulan diğer yerlerde yapılacak satışlardan tellallık harcı alınması gerektiğidir. Belediyeye ait olmayan ya da belediye münadisi veya tellali istenmeyen yerlerde yapılacak satışlar için harç ödenmeyecektir.

79 Harcın mükellefi Tellallık Harcının mükellefi; mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları her türlü satışı, satış yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle yükümlüdür. Haber verilmeden satış yapılması halinde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunacaktır. Harcın matrahı Telallık Harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayri safi tutarından oluşmaktadır. Gayri safi tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmayacaktır. Harcın oranı Tellallık Harcının oranı yüzde 2'dir. 100 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için oran yüzde 1'dir. Örnek 2.000 TL tutarındaki bir satıştan alınacak tellallık harcı: Harcın ilk 100 liralık kısmı için 100x2= 2 TL. 100 lirayı aşan kısım için 1900x1= 19 TL. 2+19=21 TL. Harcın ödenmesi Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz karşılığı tahsil olunacaktır.

80 HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcının Konusu 2464 sayılı Kanunun 72 nci maddesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili diğer mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesini, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcına tabi tutmuştur. , 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır. (2678 sayılı Kanun ile, 5272 ve 5393 sayılı Belediye Kanunundan önce uygulanmakta olan 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine, “6 ncı fıkrada yer alan hüküm dışında; belediyelerin gerekli muayeneleri yapmak yetkileri ve karşılığındaki hakları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, günün kesim teknolojisine ve sağlık şartlarına uygun nitelikte hayvan kesimi, et ve et mamulleri ve her türlü yan ürünlerinin (Bağırsak dahil) üretimi, bunların işlenmesi, iç ve dış piyasalarda pazarlanması ve taşınması konularında faaliyette bulunmak üzere Ticaret Bakanlığınca özel ve resmi kombinaların kurulmasına izin verilir.” hükmü eklenmişti. Bu hüküm 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 28/06/1995 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, uygulamada kaldığı dönemler içerisinde bu hükme dayanılarak kurulan ve faaliyetini sürdüren özel ve resmi et kombinaları bulunmakta olup, buraları bu harçtan muaftır.)

81 Harcın Mükellefi Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcının mükellefi, hayvan veya et sahipleri olup, bu harcı ödemekle yükümlüdür. Harcın Tarifesi Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcının tarifesi 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları itibariyle tespit edilmiştir. Belediye Grupları İtibariyle Harçların Oranları: II-HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI Belediye Grubu Cinsi Hayvan Başına Harcın Miktarı (YTL) 1 Küçükbaş hayvan 3 2 2.50 4 1.50 5 Büyükbaş hayvan 6 5.5 4.5

82 Harcın ödenmesi Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, makbuz karşılığında peşin olarak ödenecektir.

83 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcının Konusu Bu harcın konusunu, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, metre, terazi, kantar, sayaç vb. ölçü ve tartı aletleri, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir. Ölçü ve tartı aletleriyle ilgili düzenlemeler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda yer almıştır. Bu Kanunun ikinci maddesine göre, uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

84 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcının tarifesi
Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında alınacak harcın tarifesi 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları itibariyle tespit edilmiştir: Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcının Ödenme Şekli Bu harç, ölçü ve tartı aletlerinin belediye tarafından damgalanması sırasında makbuz karşılığında ödenecektir.

85 BİNA İNŞAAT HARCI 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesi ile, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan ilave ve tadiller dahil her türlü bina inşaatı, bina inşaat harcına tabi tutulmuştur. Konutun işyerine, harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi gibi konut veya işyerlerinin kullanılış biçimlerinin değiştirilmesi halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulacaktır. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılmaktadır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanacaktır. Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanacak, ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilecektir.

86 “Ek Madde 2 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)
Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır. a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar, b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, c) (Değişik: 1/6/ /1 md.) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı, d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler, e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları, f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı, g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları, h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vukubulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olupda İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

87


"VERGİLER-HARÇLAR- HARCAMALARA KATILMA PAYLARI- ÜCRETLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları