Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Maaş Hesaplama 2015 Ali DEMİREL Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015,Ankara

2 GÖSTERGE TABLOSU (657 S. KANUNUN 43/A MADDESİ)
Aylık Göstergesi (657/43/A)              A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdadır.              GÖSTERGE TABLOSU (657 S. KANUNUN 43/A MADDESİ) DRC/KDM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1320 1380 1440 1500 1155 1210 1265 1020 1065 1110 915 950 985 835 865 895 760 785 810 705 720 740 660 675 690 620 630 645 10 590 600 610 11 560 570 580 12 545 550 555 13 530 535 540 14 515 520 525 15 500 505 510

3 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI
MAAŞ UNSURLARI EKONOMİK KODLARI CETVELİ AYLIKLAR TAZMİNATLAR ÖDENEKLER SOSYAL HAKLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI Aylık Özel Hizmet Tazminatı Üniversite Ödeneği Aile Yardımı Emeklilik Keseneği %20 GSS Devlet (%12) Ek Gösterge Yan Ödeme Eğitim Öğretim Ödeneği Doğum/Ölüm Yardımı Emeklilik Keseneği %100 Artış Sağlık Primi İşveren Kıdem Aylığı Makam Tazminatı İdari Görev Ödeneği Giyecek Yardımı Kesenek Prim İşveren (%11) Taban Aylık Görev/Temsil Tazminatı Geliştirme Ödeneği Yabancı Dil Tazminatı Akademik Teşvik Ödeneği Ek Ödeme Fark Tazminatı Yükseköğretim Tazminatı

4 AYLIK ÇEŞİTLERİ Emekliliğe Esas Aylık:  Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim/kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamıdır.(Emekli maaşı bu derece-kademe üzerinden bağlanır.) Kazanılmış Hak Aylığı: Memuriyette geçen ve aynı zamanda memuriyette geçmiş sayılan sürelerin toplamıdır.Memur, maaşını bu derece-kademe üzerinden alır. Görev Aylığı: "Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması" ile "Öğretim Yardımcıları" bölümlerinde sözü edilen aylıktır. Aynı durum 657/68-B atamalarında görev aylığı sayılmaktadır.

5 5434 s. Kanuna Tabi Personelin Emekli Keseneği Matrahının Belirlenmesinde Kullanılan Oranlar
Ek Gösterge Oran (Yüzde) 8400 ve Yukarısı 240 Arası 200 Arası 180 Arası 150 Arası 130 Arası 70 Diğerleri 40

6 Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı
AYLIK (657 / m. 155 ) Aylık Göstergesi x Aylık Katsayısı Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir. TABAN AYLIK (657 / m. 154) Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Memuriyet taban aylığı tutarı, 1000 gösterge rakamı ile Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit edilen katsayı uygulanmak suretiyle bulunur

7 EK GÖSTERGE (657 ve 2914 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller)
Ek Gösterge X Aylık Katsayı 657 s. Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Üniversite öğretim elamanları için 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve kadro derecelerine göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.

8 AKADEMİK PERSONEL EK GÖSTERGE TABLOSU
Kadro Ünvanı Oran (Yüzde) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlamış bulunanlar 6.400 Profesörler 5.300 Doçentler (1 - 3 ) 4.800 Yardımcı Doçentler (1 - 5 ) 3.600 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yard. ( 1 ) Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yard. ( 2 ) 2.700 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yard. ( 3-7 ) 2.300

9 KIDEM AYLIĞI ( 657/Ek 26.mad) YAN ÖDEME AYLIĞI (657/152 Mad)
Kıdem Yılı x Aylık Katsayı x 20 Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 yıldan fazla hizmeti olanlar için 25 yıl üzerinden hesaplama yapılır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. YAN ÖDEME AYLIĞI (657/152 Mad) Yan Ödeme Göstergesi X Yan Ödeme Katsayı a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, b) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı, d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ile temininde güçlük zammı puanları toplamına yan ödeme katsayısının uygulanması ile ulaşılır

10 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI (657/152 Md)
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = ( )X Aylık Katsayı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak belirlenir. En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen oranla çarpımı sonucu bulunur.

11 MAKAM TAZMİNATI ( 657/Ek 26.mad)
Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir 657 KANUNA EKLİ IV SAYILI CETVELDE ANILAN ÜNVANLARA UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI TAZMİNAT GÖSTERGESİ Genel Sekreter Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler 2000

12 MAKAM TAZMİNATI ( 2914 Sayılı Kanuna Tabi Personel İçin KHK-570-Md.7 )
Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir 2914 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADRO VE UNVANINA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI TAZMİNAT GÖSTERGESİ Rektör 7000 Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar) 6000 Profesör 4500 Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla) 2000

13 GÖREV TAZMİNATI (375 KHK/1/C Bendi + BKK 2008/13694)
Görev Tazminatı Oranı x Aylık Katsayı ÜNVAN  Makam Tazminatı  Görev Tazminatı  Toplam Görev Tazminatı Rektörler 7.000 - Profesör Ünvanında 3 yılını tamamlayanlar 6.000 9000 15.000 Diğer Prof. 4.500 7000 11.500 Doçentler (Aylık 1. Derece) 2.000 6000 8.000 Genel Sekreter /İç Denetçiler(1.Drc) TEMSİL TAZMİNATI (4505 Sayılı Kanun 5. Mad.) Temsil Tazminatı Oranı x Aylık Katsayısı ÜNVAN TAZMİNAT Rektörler 17000

14 YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI (2914 Ek 3. Madde)
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Ek 3.maddesine göre akademik personele her ay Yükseköğretim Tazminatı ödenir. Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. En yüksek Devlet Memuru Maaşı X Yükseköğrenim Tazminatı Oranı ÜNVAN ORAN Profesör kadrosunda bulunanlar % 100 Doçent kadrosunda bulunanlar Yrd. Doçent kadrosunda bulunanlar Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar % 115 Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar

15 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ (2914 Ek 4. Madde)
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Ek 4.maddesine göre Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır. Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının AŞAĞIDAKİ TABLODAKİ ORANLARINA aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

16 ÜNVANLAR ORAN Profesör kadrosunda bulunanlar % 100 Doçent kadrosunda bulunanlar % 90 Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar % 80 Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar % 70 Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar

17 EK ÖDEME (375 KHK EK 9. MADDE) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, En yüksek Devlet memuru aylığına ( =9500 gösterge rakamı) ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

18 En yüksek Devlet Memuru Maaşı X %Üniversite Ödeneği Oranı
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. En yüksek Devlet Memuru Maaşı X %Üniversite Ödeneği Oranı

19 Diğer Öğretim Elemanları
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ ÜNVAN ORAN 1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar %245 2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar %215 3-Doçent kadrosunda bulunanlar %175 4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar %165 Diğer Öğretim Elemanları 1. Dereceden aylık alanlarda %130 2. Dereceden aylık alanlarda %117 3. Dereceden aylık alanlarda %110 4-5. Dereceden aylık alanlarda %104 Diğer Derecelerden Aylık Alanlar %98

20 YABANCI DİL TAZMİNATI (375 KHK/2 Mad.)
Yabancı Dil Tazminatı alabilmek için YDS'ye girmek gerekmektedir. YDS dışındaki hiçbir sınav , hiçbir diploma Yabancı Dil Tazminatı almak için yeterli değildir. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. Yabancı dil sınavları sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olup yeniden sınava girmeyenlerden yabancı dil seviyeleri A ve B düzeyinde olanlara yabancı dil tazminatı bir alt seviyeden ödenir, C düzeyinde olanlara ise yabancı dil tazminatı ödenmez. Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir. Hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilir

21 YABANCI DİL TAZMİNATI (375 KHK/2 Mad.)
Yabancı Dil Tazminatı  (Bildiği Her bir dil için) (Yabancı dilinden faydalanılması durumunda) A düzeyi (96-100) 1200 A düzeyi (90-95) 900 B düzeyi (80-89) 600 C düzeyi (70-79) 300 (Yabancı dilinden faydalanılmadığı durumda) 750 500 250 Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı

22 AİLE YARDIMI ÇOCUK YARDIMI
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır (657 S.K.202, 204.md). Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder (657 S.K md) Aile Yardımı Göstergesi (2134) X Aylık Katsayı ÇOCUK YARDIMI Eşlerden birinin iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.) Memur, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını çocuğun ölümü veya 206. maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.(657 S.K. 206 md) Devlet memurlarının geçimini sağladığı üvey çocukları ile evlat edinilen çocuklar içinde bu ödenek verilir. 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı

23 GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesi ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri gereği akademik personele geliştirme ödeneği ödenir. Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geliştirme ödeneğine fiilen göreve başlanılan tarihte hak kazanılır ve görevden ayrılmalarda o ay içinde çalışılan günler hesap edilerek ödenir. Profesör, Doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlileri dışındaki kadrolara atanmış olanlara hesaplanan ödeneğin yarısı ödenir. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları ile ilgili hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. [(Aylık Gösterge+Ek gösterge) X Aylık Katsayı] * %Geliştirme Ödeneği Oranı

24 İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ (2914/13 mad.) İdari Görev Ödeneği Oranları
Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının aşağıdaki tabloya göre belirlenen oranları idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir. [( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı ] x %İdari Görev Ödeneği Oranı İdari Görev Ödeneği Oranları Rektör %70 Rektör Yardımcısı ve Dekanlara %30 Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri İle Bölüm Başkanlarına %20 Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15

25 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ [En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12]
2914 sayılı Kanun Ek-1 maddesi hükümleri uyarınca; a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayıp diğer kurum veya kuruluşlarda görevlendirilenler hariç olmak üzere, Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim – öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. [En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12]

26 TOPLU SÖZLEŞME ÖDENEĞİ
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun Ek Madde 4. gereğince Ocak,Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında 60 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

27

28 ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2013) (G.V.K. Md.103) ORAN
Türk Lirasına kadar %15 Türk Lirasının  TL'si için TL, fazlası %20 66.000  Türk Lirasının TL'si için TL, (Ücret Gelirlerinde TL’nin TL ’si için TL), fazlası %27 TL’den fazlasının TL'si için TL, , (Ücret Gelirlerinde TL’den fazlasının TL ’si için TL), fazlası %35 SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2013) (G.V.K. Md.31) I.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %80 ini Kaybedenler) 880,00 TL II.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %60 ını Kaybedenler) 440,00 TL III.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %40 ını Kaybedenler) 200,00 TL

29 BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHIS SİGORTA İNDİRİMİ
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır. Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

30 DAMGA VERGİSİ (488 SAYILI KANUN)
KONUSU Oran-Nispi/Maktu DAYANAĞI Maaş, Ücret, Harcırah (avans olarak yapılanlar dahil), Tazminat gibi Özlük Ödemeleri Binde 7,59 488 Sayılı Kanuna Ekli 1 Sayılı Tablo, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) ( Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete); Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 9,48 Sözleşme süre uzatımlarında 45,30 TL Sözleşme keşif artışlarında İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları Binde 5,69 (Belli parayı ihtiva eden) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

31 KEFALET AİDATI KESİNTİSİ
SENDİKA KESİNTİSİ 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendikaya üye olan personelden sendika aidatı kesilir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz. (4688 S.K. 25.md) Buna göre sendika üye aidatları, personelin aylık bordrosundan tevkif edilmek suretiyle tahsil edilerek muhasebe hesaplarında emanet hesabına alınacak, buradan ilgili sendikanın hesabına havale suretiyle gönderilecektir. KEFALET AİDATI KESİNTİSİ 2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 inci maddesine(Değişik : 25/6/ /5 md.) göre Kefalete tabi memurlardan; Giriş Aidatı: (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. 2. Aylık Aidat: (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir. Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 eşit taksitte) Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı

32 İCRA KESİNTİSİ 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83 üncü maddesinde ”Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez “ hükmü yer almaktadır. Buna göre aile yardımı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödeneği borç için hacz edilemez.

33 2013 yılı brüt asgari ücreti 1.201,50 TL 1.201,50 x 12 = 14.418 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere başlığıyla birlikte asgari geçim indirimi olarak düzenlenmiş konu ile ilgili ayrıca tarih ve 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler gereğince, çalışanın medeni hali ve aile durumu dikkate alınarak belirlenmiş indirim oranlarının yıllık brüt asgari ücrete uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır. Hesaplanan asgari geçim indirimi hesaplanan gelir vergisi tutarını geçemez. Sakatlık indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. 2013 yılı brüt asgari ücreti 1.201,50 TL ,50 x 12 = TL ( TL X % Asgari Geçim İndirim Oranı X % 15) / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı

34 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANI
Mükellefin Kendisi İçin %50 Mükellefin Eşi İçin %10 İlk İki Çocuk için ( ayrı ayrı ) %7,5 Diğer Çocuklar İçin ( ayrı ayrı ) %5 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR BEKAR 90,11 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞAN EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU 103,63 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU 117,15 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU 126,16 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU 135,17 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 108,14 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 121,65 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 135,17 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 144,18 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 153,19 TL

35 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL)- 1
HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için) + Toplu Sözleşme Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12)

36 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) - 2
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ( ) X Aylık Katsayısı Aylık Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban Aylığı Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem Aylığı Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Yan Ödeme Aylığı Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat Oranı % Ek Ödeme En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı 2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği 45,00 TL (Üç ayda bir) Makam Tazminatı Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev Tazminatı Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Sağlık Primi Devlet Katkısı (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12

37 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) - 3
KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) – Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı) x Damga Vergisi Oranı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Emekli Keseneği İştirakçi Payı (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %16 Sağlık Primi Devlet Katkısı (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 Sendika Aidatı Damga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay x Aylık Katsayı / 4)

38 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL)-1
HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için) +Toplu Sözleşme Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5)

39 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) -2
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ( ) X Aylık Katsayısı Aylık Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban Aylığı Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem Aylığı Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Yan Ödeme Aylığı Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat Oranı % Ek Ödeme En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı 2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği 45,00 TL (Üç ayda bir) Makam Tazminatı Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev Tazminatı Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x%7,5

40 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) - 3
KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9)+Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı (Kefaletli Görevler için) Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9) – Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) – Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı) x Damga Vergisi Oranı

41 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (İDARİ PERSONEL) -4
KESİNTİLER Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x%7,5 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %9 Sağlık Primi Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %5 Sendika Aidatı Damga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay x Aylık Katsayı / 4)

42 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL)- 1
HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev / Temsil Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için) + Toplu Sözleşme Ödeneği + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12)

43 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -2
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ( ) X Aylık Katsayısı Aylık Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban Aylığı Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem Aylığı Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Üniversite Ödeneği/Yükseköğretim Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği /Yükseköğretim Tazminatı Oranı Geliştirme Ödeneği (Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı Makam Tazminatı Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev/Temsil Tazminatı Görev/Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Ek Ödeme En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı 2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği 45,00 TL (Üç ayda bir) Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Sağlık Primi Devlet Katkısı (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12

44 ESKİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -3
KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) + Sağlık Primi Devlet Katkısı (%12) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) – Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Ek Ödeme + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Tazminatı + Denge Tazminatı + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Yükseköğretim Tazminatı ) x Damga Vergisi Oranı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Emekli Keseneği İştirakçi Payı (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %16 Sağlık Primi Devlet Katkısı (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 Sendika Aidatı Damga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay x Aylık Katsayı / 4)

45 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL)- 1
HAKEDİŞ Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Ek Ödeme + Aile Yardımı (Çalışmayan Eş için) + Aile Yardımı (Çocuk için)+ Toplu Sözleşme Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev/Temsil Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Yükseköğretim Tazminatı + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5)

46 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -2
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ( ) X Aylık Katsayısı Aylık Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban Aylığı Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem Aylığı Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Üniversite Ödeneği/Yükseköğretim Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği / Yükseköğretim Tazminatı Oranı Geliştirme Ödeneği (Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı Makam Tazminatı Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev/Temsil Tazminatı Görev/Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Ek Ödeme En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı 2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği 45,00 TL (Üç ayda bir) Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı +Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı +Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %7,5

47 YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -3
KESİNTİLER Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) + Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9)+Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) + Sendika Aidatı + Kefalet Aidatı (Kefaletli Görevler için) Asgari Geçim İndirimi Mali yılın ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti x 12 X Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + İdari Görev Tazminatı - Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9) – Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) - Sendika Aidatı) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi – Özel Sigorta Priminden Sağlanan Vergi İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Ek Ödeme + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Ödeneği + İdari Görev Tazminatı + Denge Tazminatı + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı +Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı ) x Damga Vergisi Oranı

48 Teşekkür ederim. YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -4
Ali DEMİREL Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015, Ankara YENİ MEMUR MAAŞ HESABI (AKADEMİK PERSONEL) -4 KESİNTİLER Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge +Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %7,5 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %9 Sağlık Primi Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %5 Sendika Aidatı Damga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay x Aylık Katsayı / 4)


"Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları