Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN ANLAŞILMAK İ Ç İ N İ ND İ R İ LM İ ŞT İ R 10.SINIF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN ANLAŞILMAK İ Ç İ N İ ND İ R İ LM İ ŞT İ R 10.SINIF."— Sunum transkripti:

1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN ANLAŞILMAK İ Ç İ N İ ND İ R İ LM İ ŞT İ R 10.SINIF

2 KUR’AN ANLAŞILMAK İ Ç İ N İ ND İ R İ LM İ ŞT İ R

3  Kur’an’ın gönderiliş amacı insana her konuda rehberlik etmektir.  Bu amacın gerçekleşmesi ise ancak insanın Kur’an’ı anlaması ile mümkündür. Zira insan anlayamadı ğ ı bir şeyi uygulayamaz.  Yüce Allah Kur’an’ı anlaşılmak için gönderdi ğ ini şöyle ifade eder: “Ey Muhammed sana indirdi ğ imiz bu kitap mübarektir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar da ö ğ üt alsınlar.”  Kur’an’ı do ğ ru anlamak, iyi niyetli ve ön yargısız bir okumayı gerektirir.  Bu nedenle inkâra şartlanmış kimseler Kur’an’dan faydalanamazlar.

4  Kur’an gerçekten ö ğ üt almak isteyen, bunun için de aklını kullanıp düşünen insanlar için anlaşılması kolaylaştırılmış bir kitaptır.  Kur’an’ı do ğ ru anlamak dinin özünü ve temel amaçlarını do ğ ru kavramamızı sa ğ lar.  Bu nedenle Kur’an’ı do ğ ru anlamak için ayetleri üzerinde derinlemesine düşünmek gerekir.  Zira Kur’an herhangi bir söz de ğ ildir. Allah’tan insana bir mesajdır. İ nsana düşen ilahî, mesajın anlam ve önemine uygun bir gayret ve ciddiyetle Kur’an’ı anlamaya çalışmasıdır. KUR’AN ANLAŞILMAK İ Ç İ N İ ND İ R İ LM İ ŞT İ R

5  Kur’an, belirledi ğ i ilkeler ve getirdi ğ i hükümlerle insanın düşünce, inanç, ibadet ve ahlaki de ğ erlerini şekillendirir.  Ö ğ ütleri ile insanları iyiye, güzele ve do ğ ruya yönlendirir. Kıssalarda tanıttı ğ ı şahsiyetlerle de örnek modeller tanıtır.  Dinimizin temel kayna ğ ı olan Kur’an-ı Kerim’i anlamaya, ondaki ilahî ilke, emir, ö ğ ütleri ö ğ renmeye önem vermeli, bunun için de Kur’an’ın Türkçe meal ve tefsirlerini okumayı ilke edinmeliyiz. KUR’AN ANLAŞILMAK İ Ç İ N İ ND İ R İ LM İ ŞT İ R

6 KURANI YORUMLAMADA TEMEL İ LKELER

7  Kur’an insanın anlayabilece ğ i bir kitaptır. Çünkü o; kendisinde asla şüphe, e ğ rilik ve çelişki bulunmayan, apaçık bir kitaptır.  Ancak onun anlam derinli ğ i ve anlatım güzelli ğ i benzeri getirilemez mucizevi özelliklere sahiptir.  Bu nedenle herkes ondan, imanı, kültürü ve bilgi kapasitesi derecesinde bir şeyler anlar.  Kur’an’ı do ğ ru bir şekilde anlayıp yorumlamak için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu konuların başlıcaları şunlardır:

8 1. Kur’an öncesi tarihî dönemlerle ilgili do ğ ru bilgilere sahip olmak gerekir. 2. Kur’an’ı anlamaya çalışırken öncelikle Hz. Peygamberin açıklamasına ya da uygulamasına başvurmak gerekir. 3. Kur’an’ın indi ğ i dönemin şartlarını bilmek de ayetleri do ğ ru anlama konusunda büyük önem taşır. 4. Bazı ayetlerin tam anlaşılması için “nüzul ortamı” denilen Kur’an’ın indirildi ğ i dönemin inanç, sosyal, kültürel ve geleneksel yapısının bilinmesi gerekir. KURANI YORUMLAMADA TEMEL İ LKELER

9 5. Kur’an ayetlerini tefsir eden kimselerin temel İ slam bilimlerini bilmesi gerekir. 6. Aynı konu ile ilgili ayetleri bir bütün olarak de ğ erlendirmek Kur’an’ı do ğ ru anlamak için çok önemlidir. 7. Kâinatın yaratılış kanunları ile ilgili ayetler tefsir edilirken işin bilimsel yönü uzmanlarına sorulmalıdır. 8. Kur’an’ı okurken her tür ön yargıdan ve taassuptan uzak bir yaklaşım içinde olmalıyız. 9. Ayetlerin do ğ ru anlaşılabilmesi için Kur’an’a zihnimizi ve gönlümüzü açmamız, samimi olmamız gerekir. KURANI YORUMLAMADA TEMEL İ LKELER

10 DE Ğ ERLEND İ RME  Kur’an’ı do ğ ru anlama ve yorumlamanın başlıca ilkeleri nelerdir?  CEVAP:  * Tefsir yapacak kişi Arap dilini çok iyi bilmelidir.  * Hadis, Fıkıh, Kelam gibi İ slami ilimlere vakıf olmalıdır.  * Kuran'ın indi ğ i dönemin sosyal, kültürel, dini ve ekonomik durumunu iyi bilmelidir.  * Sosyal bilimler ve pozitif bilimler alanında bilgi sahibi olmalı veya tefsir yaparken bu alanlarda uzman kişilerden yardım alınmalıdır.

11 DE Ğ ERLEND İ RME A- Aşa ğ ıdaki boşlukları doldurunuz........................................................, Kuran-ı Kerim ayetlerinin "iniş sebepleri" anlamına gelir. CEVAP: SEBEB- İ NÜZUL


"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN ANLAŞILMAK İ Ç İ N İ ND İ R İ LM İ ŞT İ R 10.SINIF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları