Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri"— Sunum transkripti:

1 Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri
DR. AYŞE KARCI

2 Hipoksik beyin hasarı & Ölüm 1980-1990
Perioperatif pozisyon komplikasyonlarının frekansı, nedenleri ve epidemiyolojik kanıtlarına ilişkin veri sayısı kısıtlıdır Hipoksik beyin hasarı & Ölüm Pulse oksimetri & ET CO2 monitorizasyonu Nöropati & Görme kaybı ASA Kapalı Davalar Dosyasında : Perioperatif Sinir Hasarı %16 [3. sıradadır]

3 Bir operasyonun başarısı Doğru anestezi yöntemi
[Genel / Rejyonal anestezi] Doğru medikal araç-gereç Doğru operasyon tekniği & Doğru hasta pozisyonu Cerrahların hastalarını yataklarında ameliyat ettikleri günler 160 yıl geride kaldı. O günden bu güne operasyon masalarının tekniği ve mekaniği, ihtiyaçlarına göre devamlı gelişti.

4 AMAÇ Uygun operatif yaklaşıma destek olmak
Kardiyovasküler değişiklikleri önlemek Göğüs kafesine baskıyı önlemek Sinir hasarını önlemek Hastanın emniyetini ve konforunu sağlamak Solunum etkilenmemeli Dolaşım etkilenmemeli Periferik sinirlere bası olmamalı Cilde minimal bası Cerrahi alana kolay ulaşılabilmeli Anestezi uygulamalarının kolay yapılabilmesi Kas ve iskelet sistemi rahat olmalı Özel gereksinimler sağlanabilmeli

5 Cerrahi Pozisyonlar Supin Pron Lateral Litotomi Trendelenburg
4 temel cerrahi pozisyon Varyasyonlar Supin Pron Lateral Litotomi Trendelenburg Ters Trend. Fowler Jack-knife Yüksek litotomi Alçak litotomi

6 SUPİN POZİSYON Hasta horizontal pozisyonda En sık ve en az zararlı Yer çekiminin vasküler yapılar üzerindeki etkisi minimal Kalp-arterler arasında basınsıç gradiyenti yoktur Periferden sağ atriyuma venöz gradiyent solunumdaki siklik değişikliklerden etkilenir Baş yukarı/aşağı pozisyonlarda yaklaşık 2mmHg/2cm

7 Supin Pozisyon Abdominal içeriğin sefalad hareketi :
Akciğer volümleri değişikliğe uğrar FRK azalır V/Q uyumsuzluğu artar Pulmoner kompliyansta azalma Gaz alışverişi bozulur Venöz kanın redistribüsyonu; anestezinin KV depresan etkileri ile dengelenir

8 Supin Pozisyon Bacaklar uzatılmış ve ayak bilekleri çaprazlamamalı
Kollar kol tahtasında <900 abdüksiyonda, veya yanlarda Metal yüzeylerle temas etmemeli Vertebral kolon düz olmalı Baş, dirsekler ve topuklar desteklenmeli; dizlerin altında yastık bulunmalı Ayak bağı dizlerin  5 cm üzerinde, dolaşımı bozmayacak şekilde bağlanmalı

9 Supin Pozisyon Hastalar bir süre sonra huzursuzluk duyarlar
Mikrosirkülasyondaki dalgalanmalar dokuların beslenmesinde rol oynar Uzun süre supin / hareketsiz yatan kişide bu spontan dalgalanmalar zayıflar 1 saatte ortadan kalktığında hasta huzursuzluk duyar. İmmobilite uzadığında doku kan akımı azalmaya devam eder Hastanın hareketi normal kan akımının geri dönmesini sağlayabilir

10 Supin Pozisyon Kalça ve diz eklemleri nötral değildir
Uzun girişimlerde uyanık, immobil hastalarda zor tolere edilir Post operatif sırt ve bel ağrıları sık görülür Lomber vertebraların desteklenmesi gerekir

11 Supin Pozisyon Modifiye supin pozisyonda gövde-uyluk eklemi 150 dir ve şezlong pozisyon olarak adlandırılır Hasta kalça ve dizler hafif fleksiyonda daha rahat yatar Hasta modifiye pozisyona alındığında rahatladığı görülür Oksiput, topuk ve dirsekler desteklenmelidir

12 Supin Pozisyon Kurbağa-ayağı poziyonunda, dizler bükülüp ayak tabanları birbirine değer 1. Kalçalara yük biner Kalça çıkığı Osteoporotik femurun kırılması 2. Obturator sinir dalları gerilebilir ÖNLEM: Dizler desteklenmelidir

13 Supin Pozisyon Sorunları
En sık görülen sinir yaralanmaları Brakiyal Pleksus: Kolun >900 abdüksiyonu Radiyal ve Ulnar: metal objeler, destekler ya da cerrahın basması Peroneal ve Tibiyal: Ayakların çaprazlaması ve ayak ve bilekte plantar fleksiyon Duyarlı kemik çıkıntılar (sürtünme ve bası ile ilişkili) Oksiput, vertebra çıkıntıları, skapula, olekranon, sakrum, kalkaneus

14 Litotomi (Lloyd-Davies Pozisyonu)
Ürolojik, jinekolojik, alt GIS, perine, rektum cerrahilerinde kullanılır. Pozisyon simetrik olmalıdır Lomber lordoz desteklenmelidir Kalça fleksiyonu 900 olmalıdır Dar açılı fleksiyon damar kompresyonuna neden olabilir Diz ve bacaklar yere paralel olmalıdır Baş ve gövde aynı çizgide yer almalıdır 900

15 Litotomi Pozisyonu benzer Bacaklar yukarı kaldırılması ile kanın
Fizyolojik değişiklikler Trendelenburg pozisyonuna benzer Bacaklar yukarı kaldırılması ile kanın redistibüsyonu Volüm yüklenmesi Litotomi pozisyona geçilmesi ile trakeal tüp yer değiştirebilir 900

16 Litotomi Pozisyonu Kalça ekleminin aşırı fleksiyonu
siyatik, obturator sinirlerde; femoral sinir inguinal ligamanın altından geçerken nöral hasara neden olabilir Femoral sinir diz ekstansiyonu yaptıran kuadrisepsi innerve eder Peroneal ve safen sinirler fibula boynu ya da mediyal tibial kondili geçerken yaralanabilir Peroneal sinir hasarı düşük ayağa neden olur Posterior tibial sinirin tarsal tünel alanında sıkışması ayak tabanında yanma ve uyuşukluğa neden olur 

17 Girişim sonunda bacaklar ve diz birlikte masaya indirilir
Litotomi Pozisyonu Girişim sonunda bacaklar ve diz birlikte masaya indirilir Lomber medulla spinaliste torsiyona bağlı basıyı minimalize eder Dolaşım kapasitesindeki artışa uyum sağlanır Hipotansiyondan korunur Tibia & ayaklık arasında Safen sinir Fibula & ayaklık arasında Peroneal sinir

18 Litotomi Pozisyonu DÜŞÜK LİTOTOMİ
Abdomen ve perineye aynı zamanda ulaşılması gereken Vajinal girişimler Alt ekstremiteye doğru olan akım gradiyenini azaltır

19 Litotomi Pozisyonu YÜKSEK LİTOTOMİ
Ayaklara doğru ciddi arteriyel perfüzyon gradiyenti nedeniyle sistemik Hipotansiyona dikkat edilmeli Femoral kanaldaki yapılara inguinal ligamentın basısı ya da siyatik sinirdeki gerilme nedeniyle pozisyonu tolere edemeyebilir AŞIRI LİTOTOMİ Pelvisin ve kalçanın aşırı fleksiyonu Retropubik alana transperineal yaklaşımı sağlar Uyanık hastaya uygulanması mümkün değildir Alt ekstremite kompartman sendromu frekansında artış bildirilmiştir ≥900

20 Litotomi Pozisyonu ÖNERİLER Sistemik Hipotansiyon
Elastik bandajlardan kaçınılmalı Bu pozisyonu sağlayacak aparatlar popliteal fossa ve dorsal uyluğa bası yapmamalıdır

21 Litotomi Pozisyonu Risk 1: Güvenlik Önerileri: Risk 2: Risk 3:
Kalça/Diz eklem hasarı Lomber/sakral bası Vasküler konjesyon Risk 2: Obturator, femoral, peroneal /ulnar sinir nöropati Risk 3: Diafragmatik hareketler kısıtlanmıştır Güvenlik Önerileri: Ayaklıklar eşit yükseklikte Ayaklıklar eş zamanlı kaldırılır ve indirilir Kalça eksternal rotasyonu minimal olmalı Diz arkası ve laterali destelenmeli Kollar karın üzerinde veya < 900 kol tahtasında

22 Trendelenburg Pozisyonu
1800’lü yıllarda Köln’de bir Alman cerrah İlk olarak sırt düz, ayaklar bir asistanın omuzlarında Friedrich Trendelenburg ( ) baş aşağı 1885’te Meyer’in makalesi ile yaygınlaştı.

23 Trendelenburg Pozisyonu
Pulmoner ve KV etkileri supin pozisyona benzer Diyafragmatik hareketler kısıtlanabilir FRK daha da azalır V/P uygunsuzluğu İntrakraniyal, intraokuler basınçlar artar Pasif regürjitasyon

24 Trendelenburg Pozisyonu
I. Dünya savaşı’nda Walter Cannon hipotansiyon sağaltımı için önermiştir 1923’te bu görüşü reddetse de pozisyon yaygınlaştı Santral kan volümü artmaz KD’de geçici artış Baroreseptör aktivasyonu SONUÇ: Periferik vazodilatasyon Değişmeyen veya azalan KD Azalan organ perfüzyonu Şok tedavisinde Trendelenburg pozisyonunun dezavantajları Cole 1952, Weil 1957, Guntheroth 1964, Taylor 1976 ve Sibbald 1979

25 Trendelenburg Pozisyonu
“Hipotansif ICU hastalarında baş aşağı pozisyonda kan basıncında öngörülemeyen düşüşler” Sibbald WJ, Crit Care Med,1979 “Serebral venlerdeki P kalp seviyesi ile orantılı olarak artar; uyanık hastalarda zonklayıcı baş ağrısı” “Nazal mukoza ve konjunktivada konjesyon” “KİB artışa neden olur Pulmoner fonksiyonlarda bozulma ve sağ kalp yüklenmesi

26 Trendelenburg Pozisyonu
Hipovolemi ve spinal anestezi ile ilişkili vazodilatasyonda gövde horizontal & bacaklar kaldırılır = ‘Ototransfüzyon’ sağlar Baş aşağı pozisyon 200 ile sınırlanır baş aşağı pozisyon = Scultetus pozisyonu Miyokardiyal oksijen tüketiminde artış

27 Trendelenburg Pozisyonu
“KABG olgularında juguler ven distansiyonu için hafif baş aşağı pozisyonu miyokard O2 tüketimini arttır” Coonan TJ, Can Anaesth Soc J.  1983 Bazı hastalarda anjinal yakınmalar ve bir olguda MI telkin eden EKG bulguları

28 Fowler Pozisyonu Baş ve boyun cerrahisinde kullanılır
İntrakraniyal basınç düşer Pasif regürjitasyonun azalabilir 15-200’lik bir eğim Lomber ve popliteal destekler : Hastanın kaymasını önler Bel ve bacakların yükünü azaltır Hasta normovolemik olmalıdır Açık bir ven veya venöz sinus, venöz hava embolisine neden olabilir

29 Sırt üstü pozisyon Supin Pozisyonun komplikasyonları
Postural Hipotansiyon [En sık] OAB > 60 mmHg tedavi gerekmez Basıya Bağlı Alopesi Bası Noktalarındaki Reaksiyonlar

30 Supin Pozisyon’un Komplikasyonları
Basıya Bağlı Alopesi Kıl folliküllerinin uzun süre bası altında kalması Basıya bağlı lokal iskemi ve hipotermi Bası Noktalarındaki Reaksiyonlar İskemik nekroz Hipotermi ve vazokonstriktif hipotansiyon Zayıf hastalar ve uzun süre olayı arttırır

31 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar
Brakiyal Pleksus Nöropati Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma Radiyal Sinir Basısı Mediyan Sinir Disfonksiyonu Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS) Kol komplikasyonları Sırt Ağrısı Perineal Crush Yaralanma Kompartman Sendromu Parmak Yaralanması

32 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar
Sinir hasarına neden olan 4 patolojik mekanizma Gerilme Kompresyon Jeneralize iskemi Metabolik bozulma Olguların <10’unda mekanizma bulunabilmiş Nöropati gelişmesi riski olan hastalar : Yaşlı, altta yatan nöropati, diyabet vb.

33 Brakiyal Pleksus Nöropatisi
BP komşuluğu: 1. Kosta, klavikula ve humerus Omuz destekleri köklerin yaralanmasından sorumlu olabilir Olguların yaklaşık yarısında kol abduksiyonu >900 Abdüksiyon humerus başını aksiler nörovasküler yapılara doğru iter Brakiyal pleksus hasarı, ulnar sinir yaralanması ile karıştırılabilir Ulnar sinire bası yapan önkol pronasyonu BP’da traksiyona neden Olan baş rotasyonu delur Üst ekstremitede aşırı abdüksiyon

34 Brakiyal Pleksus Nöropatisi
Abdüksiyondaki kolun düşmesi ile gelişen brakiyal pleksus hasarlanması L-demirine tespit edilen kolda BP’un klavikula ve pektoralis minor hizasında gerilmesi Brakiyal pleksus, kol abdüksiyona alındığında, gerildiğinde, dışa rotasyonda ve baş karşı tarafa çevrildiğinde hasar görebilir

35 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar
Brakiyal Pleksus Nöropati Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma Radiyal Sinir Basısı Mediyan Sinir Disfonksiyonu Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS) Kol komplikasyonları Sırt Ağrısı Perineal Crush Yaralanma Kompartman Sendromu Parmak Yaralanması

36 Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu
Uzun torasik sinir yaralanması Serratus anterior kas disfonksiyonu Skapulada dalgalanma %13 olgu perioperatif gerilme ile ilişkilidir Olguların çoğunda cerrahi düzeltme gerekmez Solda kanat skapula

37 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar
Brakiyal Pleksus Nöropati Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma Radiyal Sinir Basısı Mediyan Sinir Disfonksiyonu Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS) Kol komplikasyonları Sırt Ağrısı Perineal Crush Yaralanma Kompartman Sendromu Parmak Yaralanması

38 Median Sinir Disfonksiyonu
Radiyal Sinir Basısı Median Sinir Disfonksiyonu Radyal sinirin humerus spiral çıkıntısında uzun süre bası altında kalması Nadir görülür Antekubital fossada venöz girişim sırasında iyatrojenik yaralanma Baş parmak ekstansiyonu ile değerlendirilir 20-40 yaş erkeklerde Radiyal sinirin humerus ile L-demiri arasında sıkışması

39 43 yaş bayan hasta Piyelolitotomi uygulanıyor Postop el sırtında uyuşma ve düşük el EMG ileri aksonal dejenerasyon Postop 60. günde bulgularda düzelme

40 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar
Brakiyal Pleksus Nöropati Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma Radiyal Sinir Basısı Mediyan Sinir Disfonksiyonu Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS) Kol komplikasyonları Sırt Ağrısı Perineal Crush Yaralanma Kompartman Sendromu Parmak Yaralanması

41 Ulnar Nöropati İlk kez 1890’da Budinger ve Garriques bildirmiştir
Uygun olmayan anestezik bakım Eksternal sinir kompresyonu Pozisyon Risk faktörleri Erkek cinsiyet (K:E = 1:2) VKI>38 Postoperatif uzun süreli yatak istirahati

42 Ulnar Nöropati Yakınmalar genellikle 48 saatten sonra ortaya çıkar
Aşırı fleksiyon (>1100) ve medial epikondil distalinde eksternal kompresyona bağlı olarak gelişir Perioperatif uygulanan sıvılar, interstisyel ödem ve immobilite sorumlu olabilir Ulnar sinir hasarı : mediyal epikondil ile masa kenarı arasında sıkışması

43 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar
Brakiyal Pleksus Nöropati Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma Radiyal Sinir Basısı Mediyan Sinir Disfonksiyonu Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS) Kol komplikasyonları Sırt Ağrısı Perineal Crush Yaralanma Kompartman Sendromu Parmak Yaralanması

44 Sırt ağrısı Genel, spinal ve epidural anestezi ile ligamanların gevşemesi Lomber eğimin ortadan kalkması nedeniyle ağırlaşabilir Bacakların kaldırılması hernie olan diskten kaynaklanan ağrının artmasına neden olur Perineal Crush Yaralanma Traksiyon masasına alınan hastada pelvis, perinedeki vertikal destek ile yerinde tutulur Pelvisteki ciddi bası ile genital organlarda ve pudental sinirlerde ağır hasarlanma olabilir Parmak Yaralanmaları

45 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar
Brakiyal Pleksus Nöropati Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma Radiyal Sinir Basısı Mediyan Sinir Disfonksiyonu Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS) Kol komplikasyonları Sırt Ağrısı Perineal Crush Yaralanma Kompartman Sendromu Parmak Yaralanması

46 Kompartman Sendromu İskemi Hipoksik ödem
Bacağın fasiyal kompartmanlarında basınç artışı Aşırı rabdomiyoliz ile karakterlidir Distal nabızlar ve kapiller doluş normal kalabilir Sırt üstü pozisyonların herhangi birinde KS gelişmesinin nedenleri 1) Sistemik hipotansiyon ekstremitede kan akımının azalması, 2) İntrapelvik retraktörler 3) Diz ve kalçanın aşırı fleksiyonu 4) Ayaklıklar ile popliteal bası major bacak venlerinin obstrüksiyonu 5) Yukarıdaki ekstremitenin sıkı bandajla tespit edilmesi veya cerrahın kolunun basması

47 Kompartman Sendromu >5 saat litotomi pozisyonunda KS örnekleri vardır Anterior kompartman basıncı 30 mmHg eşik değere ulaşır Yukarıda yer alan bacakların perfüzyonu değişkendir Litotomi pozisyona alınan gönüllülerde ayak bileğinde kan basınçları farklıdır

48 Supin Pozisyon Risk 1: Güvenlik Önerileri: Risk 2: Bası noktaları
Topuk, diz ve dirseğin desteklenmesi Bacaklar paralel ve birbirini çaprazlamamalı Kolun < 900 abdüksiyonu Baş nötral pozisyonda Kol tahtası yastıkları ameliyat masası ile aynı seviyede Risk 1: Bası noktaları Oksiput;skapula;torasik vertebra;olekranon çıkınt;sakrum/koksiks; kalkaneus; dizler Risk 2: Ekstremitelerde, brakiyal pleksusta, ulnar, radyal sinirlerde yaralanmalar

49 Lateral Pozisyonlar Hasta sağ veya sol yanı üzerine yatar
Supin veya pron pozisyona dönmesi önlenir Bacaklar vücudun uzun ekseninde kalması sağlanırsa, büyük damarlar arasında basınç gradiyenti yoktur. İki kol arasında hidrostatik basınç farklı olabilir Alt ekstremiteler lateral fleksiyonda ve kalp seviyesinin altında ise venöz staz nedeniyle kan bacaklarda göllenir.

50 Lateral Pozisyonlar Omuz & kalçalar eş zamanlı çevrilerek MS ve damar
torsiyonları önlenir Alttaki bacak kalçada fleksiyonda, üstteki düz olmalıdır Göğüs ve genital bölge bası ve torsiyondan korunmalıdır Aksiller yastık : Brakiyal pleksus korunur Kol ve ele kan akımı sağlanır Lateral kol tahtası kullanılmazsa bacaklar ve kollar arasında yastık yerleştirilmelidir Servikal ve TL medulla spinalisin aynı düzlemde ise, baş ve mediasten ile aralarında basınç gradiyenti olmaz

51 Lateral Pozisyonlar Alttaki toraks hacmi daralır
Göğüs kafesi ekspansiyonu kısıtlanır Mediyastinal yapıların basısı ile dependan akciğer volümleri daha da azalır Abdominal organlar diyafragmı yukarı doğru iter Diyafragm kaslarının kontraktilitesindeki artış, bu gerilmeye karşı koyabilir Akciğer bazalindeki bası, vasküler konjesyon, PPV sırasında kompliyansı azaltır Gaz dağılımını bozar (V/Q uyumsuzluğu artar)

52 Lateral Pozisyonlar Kosta alt seviyesine yerleştirilen destek diyafragmın aşağıya doğru hareketini ve ventilasyonu etkiler Üstte kalan akciğer daha az bası altındadır Vasküler konjesyon daha azdır Normal koşullarda PPV üste yer alan, akciğere yönlenir Alttaki akciğerde ventilasyon azalır, perfüzyon artar Bu durum fonksiyon bozukluğu olan hastalarda hipoksemiye neden olabilir

53 Lateral Pozisyonlar Fazla sayıda okuler komplikasyon ile ilişkilidir
Korneal abrazyonlardır; bilateral ortaya çıkar Brakiyal pleksus da risk altındadır Aksiler yastık yetersiz kaldığında nörovasküler demet bası altında kalır Yeterli destek olsa da, altta kalan kolda venöz hipertansiyondan kaçınılamaz Safen ve peroneal sinirleri korumak için bacaklar arasında yastık bulunmalıdır

54 Lateral Pozisyon Varyasyonları
Standart (Horizontal) Lateral Pozisyon Semisupin / Semipron Sim’s Pozisyonu Fleks Lateral Pozisyonlar Lateral Jack-knife Böbrek

55 Lateral Pozisyon Varyasyonları
Standart (Horizontal) Lateral Pozisyon Semisupin / Semipron Sim’s Pozisyonu Jack-knife

56 Lateral Pozisyon Varyasyonları
Böbrek pozisyonu : Baş, boyun ve toraks desteklenir Ayaklar yastıkla ayrılır Üst ayak yükseltilir İliyak kanat bantla tespit edilir kaldırılır

57 Pron Pozisyon Spinal, posterior fossa, gluteal bölge, pilonoidal sinus ve bazı ortopedik girişimlerde kullanılır Boyun hiperekstansiyon ve rotasyondan korunmalı Abdominal basıdan kaçınmalı Göğüs ve pelvis, aksilladan iliak çıkıntılara kadar uzanan yastıklarla desteklenmeli [Diyafragm hareketlerini kolaylaştırır]

58 Pron Pozisyon Yüksek intraabdominal basınç : IVK kompresyonu
Venöz dönüşün azalması Kardiyak debide azalma Transdiyafragmatik basınç artışı Torasik kompliyansın azalması Pulmoner problemler Kollar hastanın iki yanında Omuzlar abdüksiyonda Dirsekler fleksiyonda >900 fleksiyon ve abdüksiyondan kaçınılmalıdır Uzun süren pron pozisyonda yüz ve ÜSY’da ödem olasılığı

59 Pron Pozisyon FRK’deki artış
Transdiyafragmatik basınç artışı Torasik kompliyansın azalması Pulmoner problemler FRK’deki artış Diyafragmatik hareketlerdeki değişiklikler Düzelen V/Q oranı “Pron pozisyon, oksijenasyonda önemli derecede iyileşme sağlayabilir” Refrakter hipoksemi sağaltımında kullanılmış Erken ARDS’de pron pozisyona alınan hastalarda % olumlu sonuç elde edilmiş

60 Pron Pozisyon Komplikasyonları
KVS ve Solunum etkileri Bası noktaları tehdit altındadır En sık sinir hasarı : Brakiyal, radiyal, mediyan, ulnar Tehdit altındaki Kemik Çıkıntılar: Temporal, akromion, klavikula, iliyak Tehdit altındaki Damarlar: Karotis, aorta, vena kava, safen Eklemlerin hiperekstansiyonu

61 Oturur Pozisyon Eskiden posterior fossa, servikal vertebra op.da
KVS venöz göllenmeden etkilenir Dirençli Hipotansiyon Hasta normovolemik olmalı Oturur pozisyona kademeli olarak getirilmeli Baş, boyun ve kollar iyi desteklenmeli Ayaklara elastik bandaj uygulanmalı Boynun aşırı fleksiyonu/ekstansiyonu venlerinin obstrüksiyonuna neden olabilir Dirsekler 900 fleksiyonda

62 Oturur Pozisyon En iyi tanımlanmış komplikasyonu Özellikle kraniyotomi sırasında ortaya çıkan Venöz hava embolisi Subatmosferik basınç & dural sinusların kollabe olmayan yapıları etkendir

63 Bası Yaraları Tüm pozisyonlarda görülür
Perfüzyon basıncının azalması & doku iskemisi Süreç genellikle intraoperatif dönemde başlar Yaraların önlenmesinde tek çare basının azaltılması uygun pozisyon verilmesi desteklenmesi erken postoperatif mobilizasyon

64 Son olarak…… Pozisyonla ilgili problemler ciddi hasarlara ve medikolegal sorunlara neden olabilir

65 Bizim pozisyonlarımız
Teşekkür ederim !!


"Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları