Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. AYŞE KARCI 24.10.2014 Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. AYŞE KARCI 24.10.2014 Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri."— Sunum transkripti:

1 DR. AYŞE KARCI 24.10.2014 Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri

2 Perioperatif pozisyon komplikasyonlarının frekansı, nedenleri ve epidemiyolojik kanıtlarına ilişkin veri sayısı kısıtlıdır Hipoksik beyin hasarı & Ölüm 1980-1990 Pulse oksimetri & ET CO 2 monitorizasyonu Nöropati & Görme kaybı ASA Kapalı Davalar Dosyasında : Perioperatif Sinir Hasarı %16 [3. sıradadır]

3  Bir operasyonun başarısı  Doğru anestezi yöntemi [Genel / Rejyonal anestezi]  Doğru medikal araç-gereç  Doğru operasyon tekniği & Doğru hasta pozisyonu Cerrahların hastalarını yataklarında ameliyat ettikleri günler 160 yıl geride kaldı. O günden bu güne operasyon masalarının tekniği ve mekaniği, ihtiyaçlarına göre devamlı gelişti.

4 AMAÇ  Uygun operatif yaklaşıma destek olmak  Kardiyovasküler değişiklikleri önlemek  Göğüs kafesine baskıyı önlemek  Sinir hasarını önlemek  Hastanın emniyetini ve konforunu sağlamak  Solunum etkilenmemeli  Dolaşım etkilenmemeli  Periferik sinirlere bası olmamalı  Cilde minimal bası  Cerrahi alana kolay ulaşılabilmeli  Anestezi uygulamalarının kolay yapılabilmesi  Kas ve iskelet sistemi rahat olmalı  Özel gereksinimler sağlanabilmeli

5 4 temel cerrahi pozisyon Varyasyonlar  Supin  Pron  Lateral  Litotomi  Trendelenburg  Ters Trend.  Fowler  Jack-knife  Yüksek litotomi  Alçak litotomi Cerrahi Pozisyonlar

6 SUPİN POZİSYON  Hasta horizontal pozisyonda  En sık ve en az zararlı  Yer çekiminin vasküler yapılar üzerindeki etkisi minimal  Kalp-arterler arasında basınsıç gradiyenti yoktur  Periferden sağ atriyuma venöz gradiyent solunumdaki siklik değişikliklerden etkilenir  Baş yukarı/aşağı pozisyonlarda yaklaşık 2mmHg/2cm

7 Supin Pozisyon Abdominal içeriğin sefalad hareketi :  Akciğer volümleri değişikliğe uğrar  FRK azalır  V/Q uyumsuzluğu artar  Pulmoner kompliyansta azalma  Gaz alışverişi bozulur  Venöz kanın redistribüsyonu; anestezinin KV depresan etkileri ile dengelenir

8 Supin Pozisyon  Bacaklar uzatılmış ve ayak bilekleri çaprazlamamalı  Kollar kol tahtasında <90 0 abdüksiyonda, veya yanlarda  Metal yüzeylerle temas etmemeli  Vertebral kolon düz olmalı  Baş, dirsekler ve topuklar desteklenmeli; dizlerin altında yastık bulunmalı  Ayak bağı dizlerin  5 cm üzerinde, dolaşımı bozmayacak şekilde bağlanmalı

9 Supin Pozisyon  Hastalar bir süre sonra huzursuzluk duyarlar  Mikrosirkülasyondaki dalgalanmalar dokuların beslenmesinde rol oynar  Uzun süre supin / hareketsiz yatan kişide bu spontan dalgalanmalar zayıflar   1 saatte ortadan kalktığında hasta huzursuzluk duyar.  İmmobilite uzadığında doku kan akımı azalmaya devam eder  Hastanın hareketi normal kan akımının geri dönmesini sağlayabilir

10 Supin Pozisyon  Kalça ve diz eklemleri nötral değildir  Uzun girişimlerde uyanık, immobil hastalarda zor tolere edilir  Post operatif sırt ve bel ağrıları sık görülür  Lomber vertebraların desteklenmesi gerekir

11 Supin Pozisyon  Modifiye supin pozisyonda gövde-uyluk eklemi 15 0 dir ve şezlong pozisyon olarak adlandırılır  Hasta kalça ve dizler hafif fleksiyonda daha rahat yatar  Hasta modifiye pozisyona alındığında rahatladığı görülür  Oksiput, topuk ve dirsekler desteklenmelidir

12 Supin Pozisyon  Kurbağa-ayağı poziyonunda, dizler bükülüp ayak tabanları birbirine değer 1. Kalçalara yük biner Kalça çıkığı Osteoporotik femurun kırılması 2. Obturator sinir dalları gerilebilir ÖNLEM: Dizler desteklenmelidir

13 Supin Pozisyon Sorunları  En sık görülen sinir yaralanmaları  Brakiyal Pleksus: Kolun >90 0 abdüksiyonu  Radiyal ve Ulnar: metal objeler, destekler ya da cerrahın basması  Peroneal ve Tibiyal: Ayakların çaprazlaması ve ayak ve bilekte plantar fleksiyon  Duyarlı kemik çıkıntılar (sürtünme ve bası ile ilişkili)  Oksiput, vertebra çıkıntıları, skapula, olekranon, sakrum, kalkaneus

14 Litotomi ( Lloyd-Davies Pozisyonu) 90 0  Ürolojik, jinekolojik, alt GIS, perine, rektum cerrahilerinde kullanılır.  Pozisyon simetrik olmalıdır  Lomber lordoz desteklenmelidir  Kalça fleksiyonu 90 0 olmalıdır  Dar açılı fleksiyon damar kompresyonuna neden olabilir  Diz ve bacaklar yere paralel olmalıdır  Baş ve gövde aynı çizgide yer almalıdır

15 Litotomi Pozisyonu 90 0  Fizyolojik değişiklikler Trendelenburg pozisyonuna benzer  Bacaklar yukarı kaldırılması ile kanın redistibüsyonu Volüm yüklenmesi  Litotomi pozisyona geçilmesi ile trakeal tüp yer değiştirebilir 

16 Litotomi Pozisyonu  Kalça ekleminin aşırı fleksiyonu siyatik, obturator sinirlerde; femoral sinir inguinal ligamanın altından geçerken nöral hasara neden olabilir  Femoral sinir diz ekstansiyonu yaptıran kuadrisepsi innerve eder  Peroneal ve safen sinirler fibula boynu ya da mediyal tibial kondili geçerken yaralanabilir  Peroneal sinir hasarı düşük ayağa neden olur  Posterior tibial sinirin tarsal tünel alanında sıkışması ayak tabanında yanma ve uyuşukluğa neden olur

17 Litotomi Pozisyonu Girişim sonunda bacaklar ve diz birlikte masaya indirilir  Lomber medulla spinaliste torsiyona bağlı basıyı minimalize eder  Dolaşım kapasitesindeki artışa uyum sağlanır  Hipotansiyondan korunur Tibia & ayaklık arasında Safen sinir Fibula & ayaklık arasında Peroneal sinir

18 Litotomi Pozisyonu DÜŞÜK LİTOTOMİ  Abdomen ve perineye aynı zamanda ulaşılması gereken  Vajinal girişimler  Alt ekstremiteye doğru olan akım gradiyenini azaltır 30- 45 0

19 Litotomi Pozisyonu YÜKSEK LİTOTOMİ  Ayaklara doğru ciddi arteriyel perfüzyon gradiyenti nedeniyle sistemik Hipotansiyona dikkat edilmeli  Femoral kanaldaki yapılara inguinal ligamentın basısı ya da siyatik sinirdeki gerilme nedeniyle pozisyonu tolere edemeyebilir AŞIRI LİTOTOMİ  Pelvisin ve kalçanın aşırı fleksiyonu  Retropubik alana transperineal yaklaşımı sağlar  Uyanık hastaya uygulanması mümkün değildir  Alt ekstremite kompartman sendromu frekansında artış bildirilmiştir ≥90 0

20 Litotomi Pozisyonu ÖNERİLER  Sistemik Hipotansiyon  Elastik bandajlardan kaçınılmalı  Bu pozisyonu sağlayacak aparatlar popliteal fossa ve dorsal uyluğa bası yapmamalıdır

21 Litotomi Pozisyonu Risk 1:  Kalça/Diz eklem hasarı  Lomber/sakral bası  Vasküler konjesyon Risk 2:  Obturator, femoral, peroneal /ulnar sinir nöropati Risk 3:  Diafragmatik hareketler kısıtlanmıştır Güvenlik Önerileri:  Ayaklıklar eşit yükseklikte  Ayaklıklar eş zamanlı kaldırılır ve indirilir Güvenlik Önerileri:  Kalça eksternal rotasyonu minimal olmalı  Diz arkası ve laterali destelenmeli Güvenlik Önerileri:  Kollar karın üzerinde veya < 90 0 kol tahtasında

22 T rendelenburg Pozisyonu  1800’lü yıllarda Köln’de bir Alman cerrah  İlk olarak sırt düz, ayaklar bir asistanın omuzlarında  Friedrich Trendelenburg (1844-1924) 30-45 0 baş aşağı  1885’te Meyer’in makalesi ile yaygınlaştı.

23 T rendelenburg Pozisyonu  Pulmoner ve KV etkileri supin pozisyona benzer  Diyafragmatik hareketler kısıtlanabilir  FRK daha da azalır  V/P uygunsuzluğu  İntrakraniyal, intraokuler basınçlar artar  Pasif regürjitasyon

24 T rendelenburg Pozisyonu  I. Dünya savaşı’nda Walter Cannon hipotansiyon sağaltımı için önermiştir  1923’te bu görüşü reddetse de pozisyon yaygınlaştı  Santral kan volümü artmaz KD’de geçici artış  Baroreseptör aktivasyonu SONUÇ: Periferik vazodilatasyon Değişmeyen veya azalan KD Azalan organ perfüzyonu Şok tedavisinde Trendelenburg pozisyonunun dezavantajları Cole 1952, Weil 1957, Guntheroth 1964, Taylor 1976 ve Sibbald 1979

25 Trendelenburg Pozisyonu  “Hipotansif ICU hastalarında baş aşağı pozisyonda kan basıncında öngörülemeyen düşüşler” Sibbald WJ, Crit Care Med,1979  “Serebral venlerdeki P kalp seviyesi ile orantılı olarak artar; uyanık hastalarda zonklayıcı baş ağrısı”  “Nazal mukoza ve konjunktivada konjesyon”  “KİB artışa neden olur  Pulmoner fonksiyonlarda bozulma ve sağ kalp yüklenmesi

26 T rendelenburg Pozisyonu  Hipovolemi ve spinal anestezi ile ilişkili vazodilatasyonda gövde horizontal & bacaklar kaldırılır = ‘Ototransfüzyon’ sağlar  Baş aşağı pozisyon 20 0 ile sınırlanır  10-15 0 baş aşağı pozisyon = Scultetus pozisyonu  Miyokardiyal oksijen tüketiminde artış

27 T rendelenburg Pozisyonu  “KABG olgularında juguler ven distansiyonu için hafif baş aşağı pozisyonu miyokard O 2 tüketimini arttır” Coonan TJ, Can Anaesth Soc J. 1983.  Bazı hastalarda anjinal yakınmalar ve bir olguda MI telkin eden EKG bulguları

28 Fowler Pozisyonu  Baş ve boyun cerrahisinde kullanılır  İntrakraniyal basınç düşer  Pasif regürjitasyonun azalabilir  15-20 0 ’lik bir eğim  Lomber ve popliteal destekler :  Hastanın kaymasını önler  Bel ve bacakların yükünü azaltır  Hasta normovolemik olmalıdır  Açık bir ven veya venöz sinus, venöz hava embolisine neden olabilir

29 Sırt üstü pozisyon Supin Pozisyonun komplikasyonları  Postural Hipotansiyon [En sık]  OAB > 60 mmHg tedavi gerekmez  Basıya Bağlı Alopesi  Bası Noktalarındaki Reaksiyonlar

30 Supin Pozisyon’un Komplikasyonları  Basıya Bağlı Alopesi  Kıl folliküllerinin uzun süre bası altında kalması  Basıya bağlı lokal iskemi ve hipotermi  Bası Noktalarındaki Reaksiyonlar  İskemik nekroz  Hipotermi ve vazokonstriktif hipotansiyon  Zayıf hastalar ve uzun süre olayı arttırır

31 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar  Brakiyal Pleksus Nöropati  Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu  Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma  Radiyal Sinir Basısı  Mediyan Sinir Disfonksiyonu  Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS)  Kol komplikasyonları  Sırt Ağrısı  Perineal Crush Yaralanma  Kompartman Sendromu  Parmak Yaralanması

32 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar Sinir hasarına neden olan 4 patolojik mekanizma  Gerilme  Kompresyon  Jeneralize iskemi  Metabolik bozulma  Olguların <10’unda mekanizma bulunabilmiş  Nöropati gelişmesi riski olan hastalar : Yaşlı, altta yatan nöropati, diyabet vb.

33 Brakiyal Pleksus Nöropatisi  BP komşuluğu: 1. Kosta, klavikula ve humerus  Omuz destekleri köklerin yaralanmasından sorumlu olabilir  Olguların yaklaşık yarısında kol abduksiyonu >90 0  Abdüksiyon humerus başını aksiler nörovasküler yapılara doğru iter  Brakiyal pleksus hasarı, ulnar sinir yaralanması ile karıştırılabilir U lnar sinire bası yapan önkol pronasyonu BP’da traksiyona neden Olan baş rotasyonu Üst ekstremitede aşırı abdüksiyon

34 Brakiyal Pleksus Nöropatisi L-demirine tespit edilen kolda BP’un klavikula ve pektoralis minor hizasında gerilmesi Abdüksiyondaki kolun düşmesi ile gelişen brakiyal pleksus hasarlanması Brakiyal pleksus, kol abdüksiyona alındığında, gerildiğinde, dışa rotasyonda ve baş karşı tarafa çevrildiğinde hasar görebilir

35 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar  Brakiyal Pleksus Nöropati  Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu  Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma  Radiyal Sinir Basısı  Mediyan Sinir Disfonksiyonu  Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS)  Kol komplikasyonları  Sırt Ağrısı  Perineal Crush Yaralanma  Kompartman Sendromu  Parmak Yaralanması

36 Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu Solda kanat skapula  Uzun torasik sinir yaralanması  Serratus anterior kas disfonksiyonu  Skapulada dalgalanma  %13 olgu perioperatif gerilme ile ilişkilidir  Olguların çoğunda cerrahi düzeltme gerekmez

37 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar  Brakiyal Pleksus Nöropati  Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu  Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma  Radiyal Sinir Basısı  Mediyan Sinir Disfonksiyonu  Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS)  Kol komplikasyonları  Sırt Ağrısı  Perineal Crush Yaralanma  Kompartman Sendromu  Parmak Yaralanması

38 Radiyal Sinir Basısı  Radyal sinirin humerus spiral çıkıntısında uzun süre bası altında kalması  Baş parmak ekstansiyonu ile değerlendirilir Median Sinir Disfonksiyonu  Nadir görülür  Antekubital fossada venöz girişim sırasında iyatrojenik yaralanma  20-40 yaş erkeklerde Radiyal sinirin humerus ile L-demiri arasında sıkışması

39  43 yaş bayan hasta  Piyelolitotomi uygulanıyor  Postop el sırtında uyuşma ve düşük el  EMG ileri aksonal dejenerasyon  Postop 60. günde bulgularda düzelme

40 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar  Brakiyal Pleksus Nöropati  Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu  Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma  Radiyal Sinir Basısı  Mediyan Sinir Disfonksiyonu  Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS)  Kol komplikasyonları  Sırt Ağrısı  Perineal Crush Yaralanma  Kompartman Sendromu  Parmak Yaralanması

41 Ulnar Nöropati  İlk kez 1890’da Budinger ve Garriques bildirmiştir  Uygun olmayan anestezik bakım  Eksternal sinir kompresyonu  Pozisyon  Risk faktörleri  Erkek cinsiyet (K:E = 1:2)  VKI>38  Postoperatif uzun süreli yatak istirahati

42 Ulnar Nöropati  Yakınmalar genellikle 48 saatten sonra ortaya çıkar  Aşırı fleksiyon (>110 0 ) ve medial epikondil distalinde eksternal kompresyona bağlı olarak gelişir  Perioperatif uygulanan sıvılar, interstisyel ödem ve immobilite sorumlu olabilir Ulnar sinir hasarı : mediyal epikondil ile masa kenarı arasında sıkışması

43 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar  Brakiyal Pleksus Nöropati  Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu  Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma  Radiyal Sinir Basısı  Mediyan Sinir Disfonksiyonu  Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS)  Kol komplikasyonları  Sırt Ağrısı  Perineal Crush Yaralanma  Kompartman Sendromu  Parmak Yaralanması

44 Sırt ağrısı  Genel, spinal ve epidural anestezi ile ligamanların gevşemesi  Lomber eğimin ortadan kalkması nedeniyle ağırlaşabilir  Bacakların kaldırılması hernie olan diskten kaynaklanan ağrının artmasına neden olur Perineal Crush Yaralanma  Traksiyon masasına alınan hastada pelvis, perinedeki vertikal destek ile yerinde tutulur  Pelvisteki ciddi bası ile genital organlarda ve pudental sinirlerde ağır hasarlanma olabilir Parmak Yaralanmaları

45 Cerrahi Pozisyonlarla İlişkili Komplikasyonlar  Brakiyal Pleksus Nöropati  Uzun Torasik Sinir Disfonksiyonu  Humerus Başı ile İlişkili Aksiller Travma  Radiyal Sinir Basısı  Mediyan Sinir Disfonksiyonu  Ulnar Nöropati (Ulnar Nöropati’yi taklit eden CTS)  Kol komplikasyonları  Sırt Ağrısı  Perineal Crush Yaralanma  Kompartman Sendromu  Parmak Yaralanması

46 Kompartman Sendromu  İskemi  Hipoksik ödem  Bacağın fasiyal kompartmanlarında basınç artışı  Aşırı rabdomiyoliz ile karakterlidir  Distal nabızlar ve kapiller doluş normal kalabilir  Sırt üstü pozisyonların herhangi birinde KS gelişmesinin nedenleri 1) Sistemik hipotansiyon ekstremitede kan akımının azalması, 2) İntrapelvik retraktörler 3) Diz ve kalçanın aşırı fleksiyonu 4) Ayaklıklar ile popliteal bası major bacak venlerinin obstrüksiyonu 5) Yukarıdaki ekstremitenin sıkı bandajla tespit edilmesi veya cerrahın kolunun basması

47 Kompartman Sendromu  >5 saat litotomi pozisyonunda KS örnekleri vardır  Anterior kompartman basıncı 30 mmHg eşik değere ulaşır  Yukarıda yer alan bacakların perfüzyonu değişkendir  Litotomi pozisyona alınan gönüllülerde ayak bileğinde kan basınçları farklıdır

48 Supin Pozisyon Risk 1: Bası noktaları  Oksiput;skapula;torasik vertebra;olekranon çıkınt;sakrum/koksiks; kalkaneus; dizler Risk 2: Ekstremitelerde, brakiyal pleksusta, ulnar, radyal sinirlerde yaralanmalar Güvenlik Önerileri : Topuk, diz ve dirseğin desteklenmesi Bacaklar paralel ve birbirini çaprazlamamalı Güvenlik Önerileri : Kolun < 90 0 abdüksiyonu Baş nötral pozisyonda Kol tahtası yastıkları ameliyat masası ile aynı seviyede

49 Lateral Pozisyonlar  Hasta sağ veya sol yanı üzerine yatar  Supin veya pron pozisyona dönmesi önlenir  Bacaklar vücudun uzun ekseninde kalması sağlanırsa, büyük damarlar arasında basınç gradiyenti yoktur.  İki kol arasında hidrostatik basınç farklı olabilir  Alt ekstremiteler lateral fleksiyonda ve kalp seviyesinin altında ise venöz staz nedeniyle kan bacaklarda göllenir.

50 Lateral Pozisyonlar  Omuz & kalçalar eş zamanlı çevrilerek MS ve damar torsiyonları önlenir  Alttaki bacak kalçada fleksiyonda, üstteki düz olmalıdır  Göğüs ve genital bölge bası ve torsiyondan korunmalıdır  Aksiller yastık :  Brakiyal pleksus korunur  Kol ve ele kan akımı sağlanır  Lateral kol tahtası kullanılmazsa bacaklar ve kollar arasında yastık yerleştirilmelidir  Servikal ve TL medulla spinalisin aynı düzlemde ise, baş ve mediasten ile aralarında basınç gradiyenti olmaz

51 Lateral Pozisyonlar  Alttaki toraks hacmi daralır  Göğüs kafesi ekspansiyonu kısıtlanır  Mediyastinal yapıların basısı ile dependan akciğer volümleri daha da azalır  Abdominal organlar diyafragmı yukarı doğru iter  Diyafragm kaslarının kontraktilitesindeki artış, bu gerilmeye karşı koyabilir  Akciğer bazalindeki bası, vasküler konjesyon, PPV sırasında kompliyansı azaltır  Gaz dağılımını bozar (V/Q uyumsuzluğu artar)

52 Lateral Pozisyonlar  Kosta alt seviyesine yerleştirilen destek diyafragmın aşağıya doğru hareketini ve ventilasyonu etkiler  Üstte kalan akciğer daha az bası altındadır  Vasküler konjesyon daha azdır  Normal koşullarda PPV üste yer alan, akciğere yönlenir  Alttaki akciğerde ventilasyon azalır, perfüzyon artar  Bu durum fonksiyon bozukluğu olan hastalarda hipoksemiye neden olabilir

53 Lateral Pozisyonlar  Fazla sayıda okuler komplikasyon ile ilişkilidir  Korneal abrazyonlardır; bilateral ortaya çıkar  Brakiyal pleksus da risk altındadır  Aksiler yastık yetersiz kaldığında nörovasküler demet bası altında kalır  Yeterli destek olsa da, altta kalan kolda venöz hipertansiyondan kaçınılamaz  Safen ve peroneal sinirleri korumak için bacaklar arasında yastık bulunmalıdır

54 Lateral Pozisyon Varyasyonları  Standart (Horizontal) Lateral Pozisyon  Semisupin / Semipron  Sim’s Pozisyonu  Fleks Lateral Pozisyonlar  Lateral Jack-knife  Böbrek

55 Lateral Pozisyon Varyasyonları  Standart (Horizontal) Lateral Pozisyon  Semisupin / Semipron  Sim’s Pozisyonu Jack-knife

56 Lateral Pozisyon Varyasyonları Böbrek pozisyonu : Baş, boyun ve toraks desteklenir Ayaklar yastıkla ayrılır Üst ayak yükseltilir İliyak kanat bantla tespit edilir

57 Pron Pozisyon  Spinal, posterior fossa, gluteal bölge, pilonoidal sinus ve bazı ortopedik girişimlerde kullanılır  Boyun hiperekstansiyon ve rotasyondan korunmalı  Abdominal basıdan kaçınmalı  Göğüs ve pelvis, aksilladan iliak çıkıntılara kadar uzanan yastıklarla desteklenmeli [Diyafragm hareketlerini kolaylaştırır]

58 Pron Pozisyon Yüksek intraabdominal basınç :  IVK kompresyonu  Venöz dönüşün azalması  Kardiyak debide azalma  Transdiyafragmatik basınç artışı  Torasik kompliyansın azalması  Pulmoner problemler  Kollar hastanın iki yanında  Omuzlar abdüksiyonda  Dirsekler fleksiyonda  >90 0 fleksiyon ve abdüksiyondan kaçınılmalıdır  Uzun süren pron pozisyonda yüz ve ÜSY’da ödem olasılığı

59 Pron Pozisyon  FRK’deki artış  Diyafragmatik hareketlerdeki değişiklikler  Düzelen V/Q oranı “Pron pozisyon, oksijenasyonda önemli derecede iyileşme sağlayabilir”  Refrakter hipoksemi sağaltımında kullanılmış  Erken ARDS’de pron pozisyona alınan hastalarda % 70-80 olumlu sonuç elde edilmiş  Transdiyafragmatik basınç artışı  Torasik kompliyansın azalması  Pulmoner problemler

60 Pron Pozisyon Komplikasyonları  KVS ve Solunum etkileri  Bası noktaları tehdit altındadır  En sık sinir hasarı :  Brakiyal, radiyal, mediyan, ulnar  Tehdit altındaki Kemik Çıkıntılar:  Temporal, akromion, klavikula, iliyak  Tehdit altındaki Damarlar:  Karotis, aorta, vena kava, safen  Eklemlerin hiperekstansiyonu

61 Oturur Pozisyon  Eskiden posterior fossa, servikal vertebra op.da  KVS venöz göllenmeden etkilenir Dirençli Hipotansiyon  Hasta normovolemik olmalı  Oturur pozisyona kademeli olarak getirilmeli  Baş, boyun ve kollar iyi desteklenmeli  Ayaklara elastik bandaj uygulanmalı  Boynun aşırı fleksiyonu/ekstansiyonu venlerinin obstrüksiyonuna neden olabilir  Dirsekler 90 0 fleksiyonda

62 Oturur Pozisyon En iyi tanımlanmış komplikasyonu Özellikle kraniyotomi sırasında ortaya çıkan Venöz hava embolisi Subatmosferik basınç & dural sinusların kollabe olmayan yapıları etkendir

63 Bası Yaraları  Tüm pozisyonlarda görülür  Perfüzyon basıncının azalması & doku iskemisi  Süreç genellikle intraoperatif dönemde başlar  Yaraların önlenmesinde tek çare basının azaltılması UYGUN POZISYON VERILMESI DESTEKLENMESI ERKEN POSTOPERATIF MOBILIZASYON

64 Son olarak…… Pozisyonla ilgili problemler ciddi hasarlara ve medikolegal sorunlara neden olabilir

65 Bizim pozisyonlarımız Teşekkür ederim !!


"DR. AYŞE KARCI 24.10.2014 Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları