Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) EPİDEMİYOLOJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) EPİDEMİYOLOJİSİ."— Sunum transkripti:

1 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) EPİDEMİYOLOJİSİ

2 Tanımı Kronik Obstrüktif Akci ğ er Hastalı ğ ı (KOAH), nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya ba ğ lı oluşan ilerleyici bir akci ğ er hastalı ğ ıdır.

3

4 Kronik Obstrüktif Akci ğ er Hastalı ğ ı (KOAH) Günümüzde, sigara içme salgınının yaygınlaşmasına ve yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak, KOAH da tüm dünyada giderek ivme kazanan bir salgın haline gelmektedir.

5

6 KOAH araştırmaları pahalı araştırmalar olup, bilgi toplaması çok zor olan çalışmalardır. Kronik Obstrüktif Akci ğ er Hastalı ğ ı (KOAH)

7

8 KOAH'ın tedavisi vardır ve hastalık ne kadar erken teşhis edilirse, tedavi de o kadar etkilidir. KOAH teşhisi konulan hastalar, doktorlarının önerilerine uygun şekilde ilaçlarını kullanarak, egzersiz yaparak ve sürekli aktif kalarak hastalıklarının ilerlemesini durdurabilirler ve kendilerini daha iyi hissedebilirler. KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle belirtilen şikayetleri yaşayanların kendisine bir nefeslik zaman ayırıp ve nefes ölçüm testi yaptırması son derece önemlidir."

9 MORTAL İ TE Dünya Sa ğ lık Örgütü 2002 Dünya Sa ğ lık Raporuna göre KOAH dünyada 5. ölüm nedenidir. Her yıl 2.7 milyon kişi KOAH nedeniyle ölmektedir.

10 MORB İ D İ TE Sa ğ lık Bakanlı ğ ı verilerine göre 1965-1997 yılları arasında kronik bronşit, amfizem ve astım tanılarıyla ülkede bulunan tüm hastanelerden taburcu edilen hastaların sayısında 3.1 kat artış ve bu hastalar arasında ölümlerde 5.1 kat izlenmiştir. 1997 yılı verilerine göre Türkiye’nin tüm hastanelerinden 127 bin hasta kronik bronşit, amfizem ve astım tanılarıyla taburcu edilmiştir Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Ulusal Hastalık Yükü Çalışmasında KOAH, önde gelen hastalık yükü (DALY) nedenleri içinde 8. sırada yer almaktadır.

11 PREVALANS 1976’da Ankara Etimesgut bölgesinde yapılan bir çalışma-da 40 yaş üstü yetişkinlerde KOAH prevalansı % 13.6 (erkeklerde %20.1, kadınlarda %8.2) olarak bildirilmiştir. Ankara’nın kırsal alanında spirometre kullanılarak yapılan bu çalışmada örneklem yöntemi ve KOAH tanısı için kullanılan spirometrik ölçüt bilinmemektedir. Bir Orta Anadolu ili olan Kayseri’nin kırsal bölgesinde 20 yaş üstü nüfusta yapılan bir anket sonucunda ise kronik bronşit prevalansı yüzde 13.5 olarak (erkeklerde %17.8, kadınlarda %10) bulunmuştur.

12 KOAH’ın prevalansı ve mortalitesinde önümüzdeki yıllarda önemli artışlar beklenmektedir.

13 İ nsidans (dünyadaki durum) OECD tarafından yayınlanan “Chronic Respiratory Diseases” raporuna göre her yaş grubundan milyonlarca kişi kronik hava yolları hastalıklarına yakalanmaktadır. Bu hastaların büyük ço ğ unlu ğ u düşük veya orta gelir grubu ülkelerde yaşamaktadır. 2030 yılında en çok ölüme sebebiyet veren 7. Hastalık olması beklenmektedir.

14 İ nsidans (Ülkemizdeki Durum) 2014 Sa ğ lık İ statistikleri Yıllı ğ ına göre Türkiye’de ölüm nedenlerine bakıldı ğ ında, En çok ölüme sebebiyet veren 3. Hastalık türü olan Solunum Sistemi Hastalıklarının büyük bir kısmını KOAH oluşturmaktadır.

15 T İ G Veritabanına Göre 2014 Yılında KOAH Tanısı ile Yatış Yapan Hasta Verileri: 2014 yılında Kronik Obstruktif Akci ğ er Hastalı ğ ı (KOAH) tanısı ile Kurumumuza ba ğ lı hastanelerde yatarak tedavi olan hastalarla ilgili T İ G veri tabanından elde edilen veriler incelendi ğ inde; 2014 yılında toplam 805.418 kişinin sa ğ lık tesislerimizde KOAH tanısı ile yatış yaptı ğ ı, bu hastalarının ise %71’ini Erkek, %29’unu Kadın hastalar oluşturmaktadır.

16

17 Risk Faktörleri Bilinen Risk Faktörleri Aktif sigara içimi Mesleki karşılaşma Olası Risk Faktörleri Hava Kirlili ğ i Pasif sigara içimi Ailevi ve genetik faktörler

18

19 KORUNMA: Sigara içmemek, Hava kirlili ğ inden korunma, Alerjik maddelerden uzak durulmalı, Akci ğ er yakınmaları olanlar sa ğ lık kurumuna başvurmalı ve Solunum yolu enfeksiyonları zamanında tedavi edilmeli.

20 S İ GARA VAZGEÇ İ LEB İ L İ R B İ R ALIŞKANLIKTIR.

21 SONUÇ KOAH en yaygın, en çok ölüme sebebiyet veren ve yaşam konforunda sınırlamaya sebep olan hastalıklardan biridir. Sigara içme alışkanlı ğ ının önlenmesine yönelik ulusal politikalar belirlenmesi gerekmektedir.

22 Sigara her nefeste size zarar veriyor.

23 SONUÇ Böylece hastalı ğ ın mortalite ve morbiditesinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca risk altındaki gruplarda hastalı ğ ın önlenmesine yönelik tedbirlerin daha kolay ve daha az maliyetle alınabilece ğ ini düşünüyoruz.

24 SONUÇ Hastalı ğ ın ve risk faktörlerinin mevcut durumu ve gelecek öngörüleri konusunda yeterli veri bulunamamaktadır. Türkiye’ de KOAH’ lı hastaların tanı ve tedavi prati ğ i ile ilgili yeterli veri bulunamamaktadır. Türkiye’ de bu hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir etkinlik bulunmamaktadır.

25 KAYNAKÇA http://www.tkhk.gov.tr/DB/9/4004_koah-hastaligi-farki Baykal Y. Kronik obstrüktif akci ğ er hastalı ğ ı üzerinde epidemiyolojik bir araştırma. Tüberküloz ve Toraks 1976;24:3-18. Who, Global Surveillance, Prevention and Control of Chronic Respiratory Diseases,http://www.who.int/respiratory/publications/global_surveillance/en/http://www.who.int/respiratory/publications/global_surveillance/en/ Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İ şbirli ğ i (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases -Gard),www.gard.org.trwww.gard.org.tr Dr. M. Erdinç, dr. İ. Gülmez, E ğ itim Kitapları Serisi Koah, Türk Toraks Derne ğ i, Ankara, 2013 http://www.healthline.com/health/copd Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Teşhis İ lişkili Gruplar Veri Tabanı Kocabas A ve ark. BOLD-Adana çalısması (yayınlanmamış çalışma)

26 TEŞEKKÜRLER


"KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) EPİDEMİYOLOJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları