Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1999 Helsinki Zirvesinin ardından…. Çevre Faslı Müzakereleri AB Su Yönetimi Anlayışı Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde DSİ’nin Yapılanması Avrupa Birliği’ne.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1999 Helsinki Zirvesinin ardından…. Çevre Faslı Müzakereleri AB Su Yönetimi Anlayışı Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde DSİ’nin Yapılanması Avrupa Birliği’ne."— Sunum transkripti:

1

2 1999 Helsinki Zirvesinin ardından…. Çevre Faslı Müzakereleri AB Su Yönetimi Anlayışı Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde DSİ’nin Yapılanması Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde DSİ’nin Çalışmaları

3 1999 HELSİNKİ ZİRVESİNİN ARDINDAN…

4 2000-2006 Katılım Ortaklığı Belgesi’ne cevaben Ulusal Program hazırlıkları Ön Ulusal Kalkınma Planı UÇES DSİ’nin ilgili olduğu fasılların ve başlıca AB mevzuatının belirlenmesi Mevzuat gözden geçirme ve proje hazırlık çalışmaları Aralık 2004 Brüksel Zirvesi-3 Ekim 2005’te tarama sürecinin başlatılması kararı – 3 Ekim 2005’te başladı. – 13 Ekim 2006’da bitti.

5 2006-2009 ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİ HAZIRLIKLARI

6 ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİ Tanıtıcı Tarama: 3-11 Nisan 2006 Tanıtıcı Tarama: 3-11 Nisan 2006 Ayrıntılı Tarama: 29 Mayıs-3 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama: 29 Mayıs-3 Haziran 2006 Tarama Raporu Açılış Kriterleri: 2 adet Tarama Raporu Açılış Kriterleri: 2 adet  Gümrük Birliği’nden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi  AB Çevre müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanmasına dair detay stratejinin sunulması

7 7 TARAMA SÜRECİ SONRASI ÇEVRE FASLINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Açılış Kriterinin karşılanmasına yönelik olarak:  Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile 69 adet AB Mevzuatı için 400 sayfalık Strateji Belgesi hazırlanmıştır.  Hazırlanan Strateji Belgesi;  Yatay Mevzuat,  Hava Kalitesi,  Atık Yönetimi,  Su Kalitesi,  Doğa Koruma, olmak üzere 9 sektörü ihtiva etmektedir.  Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ve Risk Yönetimi,  Kimyasallar Yönetimi,  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar,  Gürültü Yönetimi

8 ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİ 21 ARALIK 2009

9 9 ÇEVRE FASLI KAPANIŞ KRİTERLERİ Ülkemizin “Müzakere Pozisyon Belgesi”ne karşılık olarak hazırlanan Avrupa Birliği’nin “Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi”nde, “Çevre Faslı”nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi için 6 adet “Kapanış Kriteri” belirlenmiştir.

10 Bu doğrultuda, Türkiye’nin: 1.AB’nin yatay ve çerçeve çevre müktesebatının kabul etmesi, 2.AB su kalitesi müktesebatını kabul etmesi ve ilerleme sağlaması, 3.Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi çevre müktesebatını kabul etmesi, 4.Geri kalan sektörlerde uyumu sürdürmesi ve katılım tarihinde AB yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olması, 5.İdari kapasite ve koordinasyonu geliştirmeye devam etmesi, 6.Ek protokol yükümlülüklerini yerine getirmesi, gerekmektedir. ÇEVRE FASLI KAPANIŞ KRİTERLERİ 10

11 AB PERSPEKTİFİNDE SU YÖNETİMİ

12 Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) Yeraltısuyunun Kirlenme ve Bozulmaya Karşı Korunması Direktifi (2006/118/EC) Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi (2007/60/EC)

13 AB PERSPEKTİFİNDE SU YÖNETİMİ - Havza bazında entegre yönetim - Kullanan öder / kirleten öder - Her aşamada halkın katılımı - Kalite ve miktarın birlikte ele alınması - Sınıraşan havzalarda uluslararası işbirliği ve yönetim - 2015 yılında “iyi su statüsü”ne ulaşılması Su Çerçeve Direktifi’nin Ana Prensipleri

14 AB PERSPEKTİFİNDE SU YÖNETİMİ Yeraltısuyu kütlelerini uzun süreli izleme programı ile izlemek, her bir yeraltısuyu kütlesinin eşik değerlerini belirlemek ve eğer bozulma ya da kirlenme var ise geri dönüşün başlangıç noktasını tayin ederek gerekli önlemleri almak YAS Direktifi’nin Ana Prensipleri

15 Taşkınların; insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve iktisadi aktivite üzerine olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, taşkınların değerlendirilmesi ve yönetilmesi için bir çerçeve oluşturmak. Taşkın Direktifi’nin Ana Prensipleri AB PERSPEKTİFİNDE SU YÖNETİMİ

16 16 AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNDE DSİ’NİN YAPILANMASI Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Tarama Sürecinde Yapılanlar AB Mali Kaynaklarının Kullanımı (Projeler vb.)

17 17 KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı altında; Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi (Nisan 2004 ) Avrupa Birliği İle İlişkiler Şube Müdürlüğü (Temmuz 2005)

18 18 AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş Amacı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün özellikle Ulusal su mevzuatımızın AB su mevzuatına uyumlaştırılması çalışmalarında etkinliğini sürdürmesini ve yönlendirici bir rol üstlenmesini sağlamak Görevi : Avrupa Birliği’ne adaylık, müzakere ve üyelik sürecinde gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve ilgili birimlerle koordine etmek

19 19 AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Şeması: ŞUBE MÜDÜRÜ AB Programları ve Koordinasyon Müh. AB Projeleri Değerlendirme ve İzleme Müh. AB Mevzuatı ve Dokümantasyon Müh. Kurumsal Eğitim ve Kapasite Geliştirme Müh.

20 FAALİYET ALANLARI Avrupa Birliği’ne adaylık, müzakere ve üyelik sürecinde Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki tüm çalışmaları Genel Müdürlük adına yürütmek ve Genel Müdürlük birimleri ile dış kurumlar arasında gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak AB finansal desteklerinden faydalanmak için proje geliştirmek ve/veya ilgili birimlerce proje geliştirilmesine yardımcı olmak; geliştirilen proje tekliflerini incelemek, değerlendirmek, ilgili AB programına sunmak ve buradaki değerlendirme sürecini takip etmek ve sonuçlandırmak AB fonlarından desteklenmek üzere kabul edilen projelerin yürütülmesini koordine etmek, diğer kurum/kuruluşlarca yürütülen ve Genel Müdürlüğümüzün paydaşı olduğu projeleri takip etmek ve ilgili birimlerimizin katılımını koordine etmek Daire Başkanlığınca verilen diğer görevler: * Havza Koruma Eylem Planları * Havza Yönetim Heyetleri * Entegre Havza Yönetimi Projesi (Dünya Bankası) AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21 TARAMA VE MÜZAKERE SÜRECİNDE YAPILANLAR

22 ALT ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULMASI Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarım ve Kırsal Kalkınma Çevre Çevre Enerji Enerji Su Yönetimi Su Yönetimi Kamu alımları ve Diğer Kamu alımları ve Diğer Kamu Alımları Kamu Alımları Sermayenin serbest dolaşımı Sermayenin serbest dolaşımı Malların serbest dolaşımı Malların serbest dolaşımı Rekabet politikası Rekabet politikası Eğitim ve Bilim Eğitim ve Bilim Eğitim ve Kültür Eğitim ve Kültür Bilim ve Araştırma Bilim ve Araştırma DOĞRUDAN İLGİSİ OLAN BAŞLIKLAR DOĞRUDAN İLGİSİ OLMAYAN BAŞLIKLAR

23 ALT ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULMASI ÇALIŞMA GRUBUTOPLANTI TARİHLERİ Tarım ve Kırsal Kalkınma-31 Ocak 2006, - 14 Şubat 2006 -21 Şubat 2006, - 28 Şubat 2006 Çevre - 30 Ocak 2006, - 13 Şubat 2006 - 20 Şubat 2006 - 27 Şubat 2006 Enerji-31 Ocak 2006, - 14 Şubat 2006 -21 Şubat 2006, - 28 Şubat 2006 Su Yönetimi-03 Şubat 2006, - 17 Şubat 2006 -24 Şubat 2006 Kamu alımları ve Diğer-30 Ocak 2006, - 13 Şubat 2006, -20 Şubat 2006, - 27 Şubat 2006 Eğitim ve Bilim-03 Şubat 2006, - 17 Şubat 2006

24 TARAMA TOPLANTILARINA KATILIM Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı Tanıtıcı Tarama: 5-8 Aralık 05, Ayrıntılı Tarama: 23-27 Ocak 06 Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama: 03-11 Nisan 06, Ayrıntılı Tarama: 29 Mayıs-02 Haziran 06 Enerji Faslı Tanıtıcı Tarama: 15-17 Mayıs 06, Ayrıntılı Tarama: 14-16 Haziran 06 Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinden katılım sağlanmıştır.

25 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN ve/veya İŞTİRAK EDİLEN AB PROJELERİ

26 TAMAMLANAN PROJELER Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi (Hollanda-MATRA)(2002-2004) Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite Geliştirme Desteği Projesi (TR-AB Mali İşbirliği)(2007-2010) Sürdürülebilir Yeraltısuyu Yönetimi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Sürdürülebilir Yeraltısuyu Yönetimi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (Hollanda-MATRA)(2006-2007) Bilgisayar Uygulamaları ve CBS Veritabanı Yardımıyla Arazi Toplulaştırması Konusunda Teknik Danışmanlık (Hollanda- MATRA)(2008-2009) Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesinde Taşkın Tahmini İçin Kapasite Geliştirilmesi ve Taşkın Kontrolü Projesi Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesinde Taşkın Tahmini İçin Kapasite Geliştirilmesi ve Taşkın Kontrolü Projesi (TR-AB Mali İşbirliği-SÖİ prog.)(2007-2012) Bismil İlçe Merkezi Taşkın Sel Koruma Projesi (TR0602.18-02/016) Bismil İlçe Merkezi Taşkın Sel Koruma Projesi (TR0602.18-02/016)

27 AB Nitrat Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi (TR-AB Mali İşbirliği) (2005-2006) Eğiticilerin Eğitimi Taşkın Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi (TR-AB Mali İşbirliği) (2012-2014) Su Kalitesi İzlenmesinde Kapasite Geliştirme Projesi (TR- AB Mali İşbirliği)(2011-2015) Su Çerçeve Direktifi ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Projesi (TR- AB Mali İşbirliği)(2014-2015) Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi (2010-11 Havza) Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi (2011-2013, 14 Havza) TAMAMLANAN PROJELER

28 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI PROJESİ PROJE AKTİVİTELERİ: Ulusal Platform kurulması ve Nehir Havzası Bölgelerinin Tanımlanması Eğitim ve Türkiye ile Hollanda arasında Bilgi Değişimi Yöntem ve bir pilot projenin uygulanmasına yönelik El kitabı Proje sonuçlarının dağıtılması PROJENİN AMACI Avrupa Birliği direktiflerinin en yenilerinden biri olan Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de uygulanması için Türk Hükümetine destek sağlamak, “Su yönetiminde sorumluluk sahibi kurumlar ve organizasyonlar arasında işbirliğini hızlandırmak ve Türkiye’de su yönetimi planlamasında entegre yaklaşımı geliştirmek”

29 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI PROJESİ 2002-2004 yılları arasında 400 000 Avro Hollanda MATRA Programı desteği (Grontmij firması) Büyük Menderes Havzası için taslak Nehir Havzası Yönetim Planı SÇD’nin öğrenilmeye başlanması TR’nin SÇD’yi uygulayabilmesinin zorlukları

30 PROJENİN AMACI AB Su Mevzuatına uygun olarak, özellikle Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC), Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi (91/271/EEC),ve Tehlikeli Maddeler Direktifi (76/464/EEC) ile alt direktiflerin Türkiye’nin AB’ye katılım tarihinde AB Su Müktesebatının tam olarak uygulanabilmesi için Türkiye’ye su yönetiminde yardımcı olmak Ancak Su Çerçeve Direktifi’nin sınıraşan sularla ilgili hükümleri projeden muaf tutulmuştur. TÜRKİYE’DE SU SEKTÖRÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ PROJESİ

31 FAYDALANICI KURULUŞLAR: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü PROJENİN BÜTÇESİ: 2 000 000 Euro (Eşleştirme) 500 000 Euro (Malzeme Temini) PROJENİN SÜRESİ: Başlangıç Tarihi: 24 Aralık 2007 Bitiş Tarihi : 30 Kasım 2009 TÜRKİYE’DE SU SEKTÖRÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ PROJESİ PROJENİN BİRLİKTE YÜRÜTÜLDÜĞÜ ÜLKELER: Hollanda, İngiltere ve Slovakya

32 EŞLEŞTİRME PROJESİNİN BİLEŞENLERİ Bileşen 1: Su Çerçeve Direktifi, Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi ve Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Yasal ve Kurumsal Analizi Bileşen 2: Su Çerçeve Direktifi ve Tehlikeli Maddeler Direktifi için uygulama planlarının geliştirilmesi Bileşen 3: Büyük Menderes Nehir Havzasında Su Çerçeve Direktifi Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi ve Tehlikeli Maddeler Direktifi ilkelerinin pilot uygulaması Bileşen 4: İletişim Planlarının Hazırlanması TÜRKİYE’DE SU SEKTÖRÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ PROJESİ

33 TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

34 Taşkın izleme, anlık ihbar ve erken uyarı konusunda kapasite güçlendirmek ve Türkiye – Bulgaristan sınır bölgesinde taşkın koruma önlemlerini uygulamak TEKNİK YARDIM TEDARİK İNŞAAT KONTROLLÜK

35 Amacı : Taşkın olayının oluşumu ve taşkının gerçek zamanlı gelişimine yönelik bilgi sisteminin geliştirilmesi ve taşkın tahmin ve erken uyarı sisteminin kurulması Bütçesi: 580.000 Euro (Tamamı AB hibesi) Süresi: 18 Ay TEKNİK YARDIM: TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

36 Amacı : 4 ayrı noktada gerçek zamanlı veri iletimini sağlayacak şekilde otomatik hidrometeoroloji istasyonlarının kurulması ve işletmeye alınması TEDARİK: Bütçesi: 100.000 Euro (75.000 Euro AB 25.000 Euro DSİ) Süresi: 5 Ay TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

37

38 Bütçe: 4.550.000 Euro (3.412.500 Euro AB + 1.137.500 Euro DSİ) Süresi: 17 Ay Amacı : Meriç Nehrinde 7.5 km’lik yatak düzenlemesi ile Meriç ve Tunca Nehirleri arasında 1275 m uzunluğunda bağlantı kanalı açılması İNŞAAT: TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

39 07.10.2010 02.10.2009 YATAK DÜZENLEMESİ TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

40 02.10.2009 07.10.2010 TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

41 02.10.2009 07.10.2010 TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

42 BAĞLANTI KANALI 03.12.2008 04.11.2010 TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

43 03.12.2008 04.11.2010 TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

44 İSTASYON VE TELEFERİKLER Değirmenyanı Suakacağı TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

45 KAPIKULE KİRİŞHANE TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

46 Bütçe: 200.000 Euro (150.000 Euro AB + 50.000 Euro DSİ ) Süresi: 29 ay KONTROLLÜK: Amacı : İnşaat kapsamında yapılacak işlerin kontrollüğünün sağlanması TR-BG SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TAŞKIN TAHMİNİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE TAŞKIN KONTROLÜ PROJESİ

47 Amacı: Kırkpınar ve Kamışlı derelerinin sağ ve sol sahillerinde toplam perde beton ve menfez imalatı ile ıslahı ve Sel afeti, çevre koruma eğitimleri verilmesi Proje Yürütücüsü: DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Süresi: 24 ay Bütçesi: 1.648.104 Avro BİSMİL İLÇE MERKEZİ TAŞKIN KORUMA PROJESİ

48 BİSMİL İLÇE MERKEZİ TAŞKIN KORUMA PROJESİ

49 http://www.dsi.gov.tr/bolge/dsi10/bismiltaskin/sanat.html BİSMİL İLÇE MERKEZİ TAŞKIN KORUMA PROJESİ

50 Sunulduğu Program: IPA-2010 Süresi: 2 yıl Bütçesi:1.800.000 € (1.710.000 € AB + 90.000 € DSİ) Sözleşme Şekli: Eşleştirme (Fransa-Romanya) TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

51 PROJENİN AMACI: “Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi” başlıklı 2007/60/AT sayılı AB Direktifi’nin Ulusal mevzuata aktarılması ve Türkiye’de uygulanması için DSİ Genel Müdürlüğü’nde idari ve teknik bir kapasitenin oluşturulması TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

52 Teknik, yasal ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, Pilot havzada (Batı Karadeniz) Taşkın Direktifi’nin uygulanması, Taslak Taşkın Risk Yönetim Planının hazırlanması ve “Taslak Ulusal Uygulama Planı”nın hazırlanması (Doğu Akdeniz, Yeşilırmak ve Akarçay)

53 DEVAM EDEN PROJELER HKEP’larının NHYP’larına Dönüştürülmesi Projesi (TR-AB Mali İşbirliği)(2014-2017) Diğer Alt Direktiflerle ilgili TÜBİTAK Projeleri

54 BAŞLAYACAK PROJELER Türkiye’de Yeraltı Suyu Yönetimi Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (TR-AB Mali İşbirliği)(2015-2016) SU ELÇİLERİ-Eğitim ve Farkındalık Artırma Projesi (TR-AB Mali İşbirliği-ÇOP)(2015-2017)

55 PROJE ORTAKLARI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PROJE FİNANSMANI VE SÜRESİ TR-AB Mali İşbirliği Programı – ESEI 2012 yılı programı Proje toplam bütçesi: 2 200 000 Avro – 1 980 000 Avro AB Hibesi – 220 000 Avro Ulusal Katkı Süre: 24 ay TÜRKİYE’DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

56 PROJEDEN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR Sonuç 1: Gelişmiş teknik ve idari kapasite, YAS yönetimi konusunda eğitilmiş OSİB (SYGM ve DSİ) ile ÇŞB personeli, YAS Direktifi ve SÇD’nin YAS konusundaki maddelerinin ülke mevzuatına aktarılması ve uygulanması konusunda gerçekleştirilmiş deneyim alışverişi Sonuç 2: Akarçay ve Sakarya Havzalarında YAS Direktifi ve SÇD’nin YAS konusundaki maddelerinin uygulanmış olması Sonuç 3: YAS Direktifi ve SÇD’nin YAS konusundaki maddelerinin uygulanmasına yönelik ihtiyaç analizinin yapılmış olması

57 AB KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER

58 EĞİTİMLER ATAUM Eğitimleri Yürütülen projeler kapsamındaki eğitimler TAIEX

59 TAIEX - Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi PROGRAMIN AMACI : Aday ülkelere teknik yardım ve bilgi değişimi konusunda yardımcı olmak BÜTÇE : Tüm masraflar TAIEX ofisince karşılanmaktadır TEKLİF DÖNEMİ : Her yıl belirli dönemlerde proje teklifi sunulabilmektedir YÜRÜTÜCÜ : Koordinasyon Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlanmaktadır PROGRAMIN SAĞLADIĞI İMKANLAR : 1)İnceleme gezisi, 2)Uzman talebi, 3)Seminer/Çalışma toplantısı

60 MATRA, G2G.NL VE G2G.NL-ÇEVRE PROGRAMI PROGRAMIN AMACI: 1) Aday ülkelerin üyelik şartlarını karşılayabilmeleri için yardım etmek 2) Kamu sektörüne uyum sürecinde yardımcı olmak, 3) Hollanda ve diğer ülkeler arasında sürdürülebilir iş ilişkileri kurmak PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ : 1) İkili İşbirliği 2) Kurumsal yapıyı güçlendirme ve kapasite artırımını amaçlayan danışmanlık hizmetleri ve bilgi transferi 3) Talebe bağlı 4) AB katılımına yönelik 5) Hükümetten hükümete

61 PROGRAM ÖZELLİKLERİ :  Faydalanıcısı : Kamu kurumları  Destek amacı : Kamu yapısının güçlendirilmesi  Süre : 2 yıl (En fazla)  Başlangıç tarihi : 1 Ocak......  Hollanda tarafı : Kamu / Kamu+Özel / Özel  Bütçe : 400.000 Euro (En fazla) MATRA, G2G.NL VE G2G.NL-ÇEVRE PROGRAMI

62 TAIEX EĞİTİMLERİ Su Çerçeve Direktifi ve Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifleri İle İlgili Çalıştay (13-14 Eylül 2007) Su Çerçeve Direktifi ve Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifleri İle İlgili Çalıştay (13-14 Eylül 2007) Çevresel Akış konusunda Uzman Ziyareti (14 Ocak 2008) Çevresel Akış konusunda Uzman Ziyareti (14 Ocak 2008) Yeraltısuyu Modellemesi Çalıştayı (23 Haziran 2008) Yeraltısuyu Modellemesi Çalıştayı (23 Haziran 2008) Akarsuların Kodlanması ve CBS Uygulamaları Kullanılarak Havza ve Alt Havzaların Belirlenmesi Konulu Çalıştay (28-29 Mayıs 2009) Taşkın Risk Değerlendirme ve Yönetimi Direktifi Çalıştayı (8-9 Aralık 2009)

63 TÜRKİYE’DE SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE KENTSEL ATIKSU ARITIMI DİREKTİFİ’NİN UYGULANMASI ÇALIŞTAYI (2007) Tarih: 13-14 Eylül 2007 Yer: Ankara

64 Katılımcı Sayısı: 156 kişi Kurumlar: Çevre ve Orman Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Devlet Planlama Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DSİ Genel Müdürlüğü İller Bankası Genel Müdürlüğü

65 ÇEVRESEL AKIŞ KONUSUNDA UZMAN TALEBİ (14-16 OCAK 2008)

66 AKARSULARIN KODLANMASI VE CBS UYGULAMALARI KULLANILARAK HAVZA VE ALT HAVZALARIN BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI (2009) ÇALIŞTAYIN AMACI: Ülkemizdeki akarsuların kodlanması ve CBS uygulamaları kullanılarak havza ve alt havzaların belirlenmesi Çalıştay tarihi : 28-29 Mayıs 2009 Katılımcılar : Kuruluşumuz merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığımız merkez teşkilatı Çalıştay Yeri: Ankara Katılımcı sayısı: 75 kişi

67 Tarih: 8 – 9 Aralık 2009 Yer: Ankara TAŞKIN RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

68 Toplam 5 yabancı uzman davet edilmiştir. 1.Matthias LÖW Almanya 2.Luca FRANZI İtalya 3.Julia IBANESCU İsveç 4.Paul SAYERS İngiltere 5.Andreas KAUFMANN Avusturya TAŞKIN RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

69 Toplam 120 Türk Katılımcı Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Gn. Md.lüğü DMİ Gn. Md.lüğü Afet İşleri Gn. Md.lüğü

70 DÜZENLİ OLARAK TAKİBİ YAPILAN KONULAR  ULUSAL PROGRAM  İLERLEME RAPORU  6 NO’LU ALT KOMİTE  SEKTÖREL İZLEME ALT KOMİTE

71  ULUSAL PROGRAM  Yılda 4 defa her çeyrek dönemde kaydedilen gelişmeler AB Bakanlığı’na raporlanmaktadır.  İLERLEME RAPORU  Hazırlanış sürecinde ülke katkısına destek amaçlı kurumsan kapasite gelişim verileri AB Bakanlığına iletilmekte, rapor yayınlandıktan sonra varsa maddi hatalar yine anılan Bakanlığa raporlanmaktadır.

72  6 NO’LU ALT KOMİTE  Toplantı genelde her yılın Ocak ayında düzenlenir.  Toplantı yeri dönüşümlü olarak Brüksel ve Ankara’dır.  SEKTÖREL İZLEME ALT KOMİTE  Yıl sonuna doğru toplanarak yürümekte olan projelerin değerlendirmesi yapılmaktadır.

73 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 662 Sayılı KHK – Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı – Atıksu Dairesi Başkanlığı – Bölge Md. Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şb. Md. Bakanlıkça çıkarılan ikincil mevzuat – Havza Yönetim Heyetleri Tebliği

74 HAVZA YÖNETİM HEYETLERİ

75 * “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. * Tebliğin amacı, tebliğin 1. Maddesinde belirtildiği üzere “denizler hariç, kıyı suları dâhil olmak üzere yüzeysel sular ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik havza koruma ve yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi için gerekli usul ve esasları düzenlemektir.” * Bu Tebliğ ile havza yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirmesiyle alakalı çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek maksadıyla her bir havza için ayrı ayrı “Havza Yönetim Heyeti” oluşturulması öngörülmektedir.

76 HAVZA YÖNETİM HEYETLERİ GÖREVLERİ Bakanlıkça hazırlanacak havza koruma eylem planları (HKEP) ve havza yönetim planlarına (HYP) katkıda bulunmak, HKEP ve HYP’nın uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurumlara gerekli yaptırımlar için bildirimde bulunmak, İçme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların takibini yapmak ve özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak, İhtiyaç duyulması halinde HYP’nın revizyonu çalışmalarına katkıda bulunmak, İlgili kurum veya kuruluşun sunduğu denetim ve yaptırım sonuçlarını değerlendirerek rapor halinde yönlendirme kuruluna sunmak, HYP’nın hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin alınması ve aktif katılımını sağlanması; halka plan hazırlık süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapmak; plan kararları nihai duruma gelmeden önce mahalli toplantılarla ve basın aracılığıyla duyurmak ve halkın görüşlerini almak. Su kalitesi ve miktarı ile ilgili izleme sonuçlarını ortak bir veri tabanında kayıt altına almak, ilgili havza birimleri ile paylaşmak, değerlendirilmiş ve raporlanmış izleme sonuçlarını tartışarak HYP ile ilgili görüş oluşturmak

77 HAVZA YÖNETİM HEYETLERİ KOORDİNATÖR VALİLİKLERİ HAVZA ADI KOORDİNATÖR VALİLİK DİĞER İLLER SEKRETERYALIK GÖREVİNİ YÜRÜTEN DSİ BİRİMİ AkarçayAFYONKONYA183.Şube Müd. AntalyaANTALYAISPARTA, BURDUR13.Bölge Müd. ArasKARSIĞDIR, AĞRI, ARDAHAN, ERZURUM24.Bölge Müd. AsiHATAYKİLİS, GAZİANTEP6.Bölge Müd. B. AkdenizMUĞLAANTALYA, BURDUR, DENİZLİ21.Bölge Müd. B. KaradenizKASTAMONUZONGULDAK, BOLU, DÜZCE, KARABÜK, BARTIN, SİNOP, ÇANKIRI23.Bölge Müd. B. MenderesAYDINUŞAK, İZMİR, AFYON, DENİZLİ, BURDUR, ISPARTA, KÜTAHYA, MANİSA, MUĞLA21.Bölge Müd. BurdurBURDURDENİZLİ, ISPARTA, ANTALYA, AFYON182. Şube Müd. CeyhanOSMANİYEKAHRAMANMARAŞ, ADANA, KAYSERİ, SİVAS, ADIYAMAN, GAZİANTEP, MALATYA, HATAY6.Bölge Müd. ÇoruhARTVİNERZURUM, BAYBURT26.Bölge Müd. D. AkdenizMERSİNKARAMAN, KONYA, ANTALYA6.Bölge Müd. D. KaradenizTRABZONORDU, RİZE, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, SİVAS, ARTVİN22.Bölge Müd. Fırat-Dicle Alt Havza-1 ŞANLIURFA GAZİANTEP, MARDİN, ADIYAMAN, MALATYA, ELAZIĞ, SİVAS, ERZİNCAN, TUNCELİ, BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS, AĞRI, ERZURUM, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS 15.Bölge Müd. Fırat-Dicle Alt Havza-2 DİYARBAKIRMARDİN, BATMAN, ELAZIĞ, BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS, SİİRT, VAN, ŞIRNAK, HAKKARİ10.Bölge Müd. GedizMANİSAUŞAK, İZMİR, KÜTAHYA2.Bölge Müd. K. MenderesİZMİRAYDIN, MANİSA2.Bölge Müd. KızılırmakSAMSUNKIRŞEHİR, KAYSERİ, YOZGAT, NEVŞEHİR, KIRIKKALE, KASTAMONU, ÇANKIRI, ÇORUM, SİNOP, SİVAS7.Bölge Müd. KonyaKONYAAKSARAY, ANKARA, ISPARTA, MERSİN, KARAMAN, NEVŞEHİR, NİĞDE4.Bölge Müd. Kuzey EgeÇANAKKALEBALIKESİR, İZMİR, MANİSA252.Şube Müd. MarmaraİSTANBULKOCAELİ, ÇANAKKALE, BURSA, TEKİRDAĞ, YALOVA14.Bölge Müd. ErgeneTEKİRDAĞEDİRNE, KIRKLARELİ11.Bölge Müd. SakaryaSAKARYAANKARA, ESKİŞEHİR, BİLECİK, KÜTAHYA, KONYA, AFYON, BURSA, BOLU32.Şube Müd. SeyhanADANAKAYSERİ, SİVAS, NİĞDE, KAHRAMANMARAŞ, MERSİN6.Bölge Müd. SusurlukBURSABALIKESİR, KÜTAHYA, MANİSA, ÇANAKKALE, BİLECİK, İZMİR1.Bölge Müd. Van GölüVANBİTLİS, AĞRI17.Bölge Müd. YeşilırmakAMASYAÇORUM, SAMSUN, TOKAT, YOZGAT, SİVAS, GÜMÜŞHANE, GİRESUN, ERZİNCAN, ORDU, BAYBURT7.Bölge Müd.

78 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ Şube Müdürü: Ayla EFEOĞLU E-posta: aylaefe@dsi.gov.traylaefe@dsi.gov.tr Şube Müdürlüğümüzde görevli diğer arkadaşlarım: – Özgür AYDINCAK, ozguraydincak@dsi.gov.tr – Yasemin GÖKYEL, yasemin@dsi.gov.tr – Yeliz Sandalcı TÜZGEN, yelizs@dsi.gov.tr

79 TEŞEKKÜR EDERİM


"1999 Helsinki Zirvesinin ardından…. Çevre Faslı Müzakereleri AB Su Yönetimi Anlayışı Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde DSİ’nin Yapılanması Avrupa Birliği’ne." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları