Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Thomas Peine 6.SIVIL TOPLUMUN ÖNCELIĞI 6.1.TOPLUM SÜREKLI, DEVLET GEÇICIDIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Thomas Peine 6.SIVIL TOPLUMUN ÖNCELIĞI 6.1.TOPLUM SÜREKLI, DEVLET GEÇICIDIR."— Sunum transkripti:

1 Thomas Peine 6.SIVIL TOPLUMUN ÖNCELIĞI 6.1.TOPLUM SÜREKLI, DEVLET GEÇICIDIR

2 Toplum devlete değil devlet topluma varlığını borçludur. İnsan Hakları adlı eseri Pein Edmund Burke’ün Fransız Devrimi üzerine Polemiği Doğal haklar, insanın, insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklardır. (doğa durumu) Sivil haklar ise insanın, toplumun bir üyesi olması dolayısıyla sahip olduğu haklardır. HÜKÜMET "bireylerin bizzat kendilerinin tek tek kendi kişilik ve hükümranlık haklarına dayanarak birbirleriyle anlaşmaya girmeleri” sonucu ortaya çıkar. Toplum yöneticilerle anlaşma değil onlara görevlendirme yapar.

3 Özgürlükçü-Totaliter yönetim ayrımı  Özgürlükçü Demokratik Siyasal Yönetim- Baskıcı Siyasal Yönetim Ayrımı  Devletlerin biçimi  İnsanın mülkiyetle ilişkisi  Liberal devlet, sosyalist devlet  Özgürlükler karşısında yönetimlerin tavrına göre: Peine sınıflaması  Devletler toplumu baskı altında tutmak için savaş çıkarırlar.  bireyler, aslında Locke ve Hobbes’un öne sürdüğünün aksine otorite boşluğundan değil, iktidar fazlalığından dolayı birbirine düşman olur.

4 A. de Tocqueville  Amerika’da Demokrasi, (tipik aydınlanmacı)  Çoğunlukçu/çoğulcu demokrasi  Çekirdek aile, bireyin örgütsel yapı dışında kalmasının sonuçları  Avrupa kıtası insan hakları bilinci aydınlardan topluma doğru  Amerika’da ise toplumdan yönetime doğru yayılmıştır.  Tarihsel bakımdan örgütlenme önce dini motivasyonla başlar, sanayi devrimi durumu değiştirdi. Seküler saiklerle de örgütlenme.  Eşitlik ve demokrasinin geleceği  Benzeşik sosyal yapılar  Bireyin teknolojiye sahip devlet karşısında konumu

5 (Tocqueville) Eşitliğin sakıncaları  İnsan özgürlük ister ama başkaları ile aynı konumda olmak daha rahatlatıcıdır.  Çoğunluk baskısı  Gemisini kurtaran her zaman kaptan mı?  Sosyal ara kurumlar  Geleneksel toplumsal yapısının koruyucu işlevi modern toplumda sürdürülemez  Sadece seçimlerde oy kullanmak ülke sorunlarına ilgi için yetersizdir.  İNSANLAR KENDİ YAKIN ÇEVRELERİNE DAHA İLGİLİLER (yerel yönetimlerin özerkliği)  Prens Sabahattin, Almanya örneği, ulusal ölçekte projelerin uygulanmasında güçlük (devlet yönetim tekniği açısından TARTIŞMA)

6 Güçler ayrılığı  Federal yapı, eyalet parlamentoları, KENT (BELEDİYE) MECLİSLERİ  Her eyaletin ayrı yargı birimlerine sahipliği,  Şekil kuralları (şekil keyfiliğin baş düşmanıdır)  BASIN VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ  (düşünce özgürlüğü bugün kullanılabilmekte midir? TARTIŞMA  GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR -demokrasi bilinci ilişkisi

7 Sanayi Toplumunun irdelenmesi: Karl Marx  İlk varlık: Ontolojik bir tartışma  Platon, Hegel-Aristo-Marx  Üst yapı alt yapıyı beliler mİ? (hangi araçlar?)  Alt yapı üst yapıyı belirler mİ? (ne demek alt yapı?)

8 Zorunlu Diyalektik ilişki ne demek? 3.Marxist Düşünce Sisteminin Materyalist Tarih ve Siyaset Anlayışı

9 Tarih geleceğe doğru, daha iyiye akacaktır  Tarihin ekseni: Diyalektikle biçimlendirilen SINIF MÜCADELESİ  Sömüren- sömürülen mücadelesi  İktidar üretim gücünü elinde bulundurana ait olmalıdır!  İnsanlık tarihi;  Hanedanlar? Uluslar? Sınıflar?  Devletin varlık sebebi?  Devlet ne sayesinde var olmuştur?  1.ilkel toplum (toplayıcı, ortak mülkiyet)  2.İlkel köleci (sınıf doğdu=devlet doğdu)

10 Feodalite (özel mülkiyet esas)  3. Feodal Devlet  Tarım toplumu  4.Burjuva Devleti  Üreten sınıf Burjuvazi, sistem tıkanınca kanlı devrimler üst yapı ele geçirilerek burjuva devleti kuruldu.  Gelecek nasıl olacak?

11 2.Karl Marx’ta Alt Yapı-Üst Yapı İlişkisi  Altyapı- Üstyapı  1843 Yahudi Sorununda din-toplum ilişkisini sorgular.  ALT YAPI: Alt yapı maddi üretim ilişkilerinin cereyan ettiği alandır.  Ekonomik yapı, üretim gücü, insan kaynakları, örgütlenme biçimi  Üst Yapı  Hukuk, ahlak, din, gelenekler, töre, siyasal sistem,

12 3.Materyalist Tarih ve Siyaset Anlayışı  Diğer yandan yeni üretim biçim eskinin karşıtı (antitezi) niteliğindedir. Tez ile antitez arasındaki mücadele bir sentezle sonuçlanır.  Marksist kuramda diyalektiğin insanlık tarihine uygulanması ile insanlığın geçmişten günümüze kadar kat ettiği aşamalar da özel bir yorumla ortaya konur.  Marksist kuramda insanlık tarihi sınıflar arası mücadeleler tarihi olarak tahlil edilir.  Yeni üretim biçimi, yeni sınıf, yeni ideoloji küreselleşme? Yeni sınıf?

13 İnsanlık Tarihinin Aşamaları  4.İnsanlık Tarihinde Toplumsal ve Siyasal Değişimin Evreleri  4.1.İlkel Toplum  Üretim ilişkilerinin her biri farklı mülkiyet biçiminin ortaya çıkmasına yaramıştır. (ORTAK MÜLKİYET)  Bu dönemde insanın kendi gereksinimlerini kendi başına karşılaması mümkün değildi. Bu nedenle avlanma dahil bütün faaliyetler birlikte icra edilmekteydi. (bu görüş hangi düşünürle benzerlik gösteriyor?)

14 İlkel (Köleci) Devlet  Madenden yapılan savaş araçlarının doğması, üretim araçlarındaki ilerleme iş bölümünün doğmasına tarım ve hayvancılığın ortaya çıkması, el zanaatlarının doğması, takasa dayalı ekonomik ilişkiler, esirlerin köleleştiirlmesi köleci düzenin ortaya çıkması  Köleler yeni bir üretim aracıydılar. Artık üretim araçları ÖZEL MÜLKİYET doğdu.

15 4.3.Feodal Toplum ve Devlet Biçimi  Marxist anlayışa göre ucuz el emeği sağlayan kölelerin sahipleri sadece onlardan yararlanmayı tercih etmişler böylece üretim araçları toplumsal gereksinimlere cevap veremez hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu çelişik durumun aşılması köleliğe dayalı rejimin toplumsal devrimle yıkılıp yerine feodal devletin kurulması ile sonuçlanmıştır.  Artık EGEMEN SINIF toprak sahipleri  sömürülen sınıf toprağa bağlı SERFLER.

16 4.3.1.Feodalizmin Doğuşu  Batı Avrupa coğrafyası toplumsal koşulları etkiliydi.  Batı Roma’nın Çöküşü  Kavimler göçü  Akdeniz ticaret yolunun Müslümanlarca ele geçirilmesi (8- 12.yy.)  FEODALİTEDE asıl olan SADAKAT >>> FİEF  Bir vassal başkalarına değil sadece himaye altına girmekle sadece kendini himaye eden lorda bağlılık göstermek ve sadece onun emirlerine uymakla yükümlü sayılmaktaydı.

17 4.3.2.Feodalitenin Özellikleri  Feodal beylik sadece bir kara parçası değil, yargı yetkisi, savaşçı birlik sahibi olmak, bütün bunlar kamu gücü kullanmak demekti.  ticari uyuşmazlıkların ayrı mahkemelerde çözüldüğü KENTLER.  Dini otoritelerce yönetilen ŞEHİRLER,  Feodal beylerce yönetilen ŞEHİRLER.  Sanayi öncesi feodal toplumlarda üretim ilişkilerindeki gelişme tarım ve ticaretle uğraşan toplumların birbirleri ile yakınlaşmasına da hizmet etti. (Ticari hayat canlanmaya başladı)

18 Feodal Toplumun değişiminin ayak sesleri  Toplumdaki üretim ilişkilerinin değişime uğramasının başlıca nedeni, hukuksal yapı ile mülkiyet ilişkilerinin çelişik duruma gelmesidir.  Ekonomideki değişme, üst yapıyı oluşturan toplumun hukuk sistemini değişime zorlar. Ancak böyle bir değişim önceki mülkiyet anlayışından yararlananlar ile yenileri arasında bir çatışmayı beraberinde getirir.


"Thomas Peine 6.SIVIL TOPLUMUN ÖNCELIĞI 6.1.TOPLUM SÜREKLI, DEVLET GEÇICIDIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları