Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Aday Öğretmenlere Hazırlayıcı Eğitim Kursu Güvenç GÜRSES İlköğretim Müfettişi İzmir Aralık, 2007 www.egitimmevzuat.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Aday Öğretmenlere Hazırlayıcı Eğitim Kursu Güvenç GÜRSES İlköğretim Müfettişi İzmir Aralık, 2007 www.egitimmevzuat.com."— Sunum transkripti:

1 1 Aday Öğretmenlere Hazırlayıcı Eğitim Kursu Güvenç GÜRSES İlköğretim Müfettişi İzmir Aralık, 2007 www.egitimmevzuat.com

2 2. Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. M. Kemal ATATÜRK www.egitimmevzuat.com

3 3. Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. M.Kemal ATATÜRK www.egitimmevzuat.com

4 4 ANAYASA/MADDE 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. www.egitimmevzuat.com

5 5 Öğretmenlik Mesleği 1739/Madde 43:Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır. www.egitimmevzuat.com

6 6 Adaylığa Kabul Edilme: 657/Madde 54:Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya göre kadro sayısı kadar kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. www.egitimmevzuat.com

7 7 Adayların Yetiştirilmesi: 657/ Madde 55:Aday olarak atanacak memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları …. hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. www.egitimmevzuat.com

8 8 Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme: 657/ Madde 56:Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. www.egitimmevzuat.com

9 9 Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık: 657/Madde 57:Adayların en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, …….(Sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. www.egitimmevzuat.com

10 10 M.E.B.Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik (2432 T.D.) Temel Eğitim:10 günden az, iki aydan çok olamaz Hazırlayıcı Eğitim:Bir aydan az üç aydan çok olamaz. (120 saatten aşağı olmaz) Uygulamalı Eğitim:İki aydan az, beş aydan fazla olamaz.(220 saatten az olmaz) Temel ve hazırlayıcı eğitim sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 60 ve daha yukarısı başarılı sayılır. Sınav sonuçları iki gün içinde açıklanır. Başarısız iki gün içinde itiraz eder.10 günde karara bağlanır. www.egitimmevzuat.com

11 11 Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Özürleri kabul edilenlerin sınavları bu özürlerin kalktığı tarihi takip eden ilk hafta içinde yapılır. Uygulamalı eğitimi rehber öğretmen gözetiminde yapar. Öğretmenler kurulu, her türlü kurs, seminer, konferans ve diğer etkinliklere katılması zorunlu. Bağımsız nöbet görevi üstlenemez, ancak nöbetçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmayacak şartı ile yardımcı olarak nöbet görevi yaparlar. Rehber öğretmen nezaretinde derslere girer, müstakil ders veremezler. www.egitimmevzuat.com

12 12 Uygulamalı eğitim programları yönetmelik madde:25’de açıklanmaktadır. Rehber öğretmen aday hakkındaki görüşlerini periyodik olarak müdüre sunar. Uygulamalı eğitim sonunda “Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesi” düzenlenir. (60 ve üzeri başarılı) Belgeyi dolduracak sicil amiri ile altı ay çalışması zorunludur. Belge adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce İl M.E.M’ne gönderilir. Diğer hizmet sınıfından gelenler yalnız uygulamalı eğitime alınırlar. www.egitimmevzuat.com

13 13 2436 sayılı Tebliğler Dergisi Temel Eğitim Programı Hazırlayıcı Eğitim Programı Uygulamalı Eğitim Programı www.egitimmevzuat.com

14 14 HAZIRLAYICI EĞİTİM PROGRAMI ÜNİTELER Süre 1. Türk Millî Eğitim Sistemi: 12 2. MEB Teşkilat Yapısı: 12 3. Personelin Özlük Hakları: 24 4. Hizmet Sınıfları ile ilgili Konular: 68 a. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı b. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı c. Teknik Hizmetler Sınıfı d. Sağlık Hizmetleri Sınıfı e. Yardımcı Hizmetler Sınıfı Değerlendirme (Sınav): 4 ______________________________________ TOPLAM SAAT: 120 www.egitimmevzuat.com

15 15 ÜNİTE-II: Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat Yapısı KONULAR Bakanlık Teşkilatı 1. Merkez Teşkilatı: a. Bakanlık Makamı, b. Talim ve Terbiye Kurulu, c. Ana Hizmet Birimleri, d. Danışma ve Denetim Birimleri, e. Yardımcı Birimler. 2. Taşra Teşkilatı: a. İl Millî Eğitim Müdürlükleri, b. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri. 3. Yurtdışı Teşkilatı. 4. Bağlı Kuruluşlar a. Millî Eğitim Akademisi, b. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, c. Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi. 5. Millî Eğitim Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla olan ilişkileri. www.egitimmevzuat.com

16 16 ÜNİTE-III: Personelin Özlük Hakları KONULAR 1. Devlet Memuru'nun özlük haklarına ait tabi olduğu mevzuat: a. 657 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri, b. T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun İlgili Hükümleri, 2. Devlet Memuru'nun genel hakları: a. Uygulamayı isteme hakkı, b. Çekilme, c. Emeklilik, d. Müracaat, şikayet ve dava açma, e. İsnat ve iftiralara karşı korunma, 3. Devlet Memurluğu'nda ilerleme ve yükselmeler: a. Kademe ilerlemesinde şartlar, b. Derece yükselmesinin usul ve şartları, c. İdari görevlere atanma, d. Sınıf değiştirme. 4. Atama ve Yer değiştirme: a. Atama, ilk atama, açıktan atama. b. Yer değiştirme, c. Vekalet, d. İkinci görev, e. Silah altına alınma ve terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri ve hizmet değerlendirilmesi. 5. Çalışma Saatleri ve İzinler: a. Yıllık izin, b. Mazeret izni, c. Hastalık izni, d. Aylıksız izin. 6. Disiplin ve Disiplin cezaları: a. Disiplin amirleri, b. Disiplin cezaları ve çeşitleri; 1. Uyarma, 2. Kınama, 3. Aylıktan kesme, 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması, 5. Devlet memurluğundan çıkarma, 7. Siciller: a. Sicil amirleri, b. Sicil raporlarının doldurulması, c. Olumlu ve olumsuz sicil, d. Ödüllendirme, 1. Teşekkür, 2. Taktir, 3. Aylıkla ödül 8. Görevden uzaklaştırma. 9. Mali Haklar: a. Aylık; 1. Dereceler kademe aylığı, 2. Katsayı ve Gösterge, b. Tazminat ve Zamlar, c. Sosyal Haklar ve Yardımlar; 1. Tedavi Yardımı, 2. Konut edindirme yardımı, 3. Aile yardımı, 4. Doğum ve ölüm yardımı, 5. Giyecek yardımı, 6. Lojman tazminatı, d. Harcırah Kanunu yol masrafı, gündelik, aile masrafı, yer değiştirme masrafı, 10. Devlet Memuru'nun hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmesi. www.egitimmevzuat.com

17 17 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI 1. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Tarihsel Gelişimine Genel Bir Bakış Maarif Nezaretinin Örgütlenmesi 2. Milli Eğitim Bakanlığı Örgüt Yapısı 2.1. Merkez Örgütü 2.1.1. Bakanlık Makamı 2.1.2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2.1.3. Ana Hizmet Birimleri 2.1.4. Danışma ve Denetim Birimleri 2.1.5. Yardımcı Birimler 2.1.6. Sürekli Kurullar 2.2.Taşra Örgüt Yapısı www.egitimmevzuat.com

18 18 1. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Tarihsel Gelişimine Genel Bir Bakış 1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (genel eğitim tüzüğü) ile merkez örgütünde maarif nazırının başkanlığında, ilmî ve idarî iki daireden oluşan bir Meclis-i Kebir-i Maarif (büyük eğitim meclisi) ve il düzeyinde bu meclisin şubesi ve icra organı olarak, bir maarif müdürünün başkanlığında maarif meclisi kurulmuştur. 1872 yılında Meclis-i Kebir-i Maarif, iki daire halinden çıkarılarak bir tek meclis haline getirilmiştir. 1879’da Nezaret merkez örgütü, öğretim basamaklarına göre daireler halinde düzenlenmiş ve bu temelde, Cumhuriyet döneminde de geçerliliğini sürdürmüştür. Buna göre aşağıdaki tabloda Meşrutiyetten önce ve sonra Maarif Nezaretinin daireler olarak örgütlenmesi gösterilmektedir. www.egitimmevzuat.com

19 19 Maarif Nezaretinin Örgütlenmesi Meşrutiyetten ÖnceMeşrutiyetten Sonra Mekâtib-i Aliye (yüksekokul)Tedrisat-ı Tâliye (ortaöğretim) Mekâtib-i Rüşdiye (ortaokul)Tedrisat-ı İptidaiye (ilköğretim) Mekâtib-i Sıbyaniye (ilkokul) Mekâtib-i Hususiye (özel okullar) Telif ve TercümeTahrirat (yazı işleri) Matbaalar (yayın)Muhasebat Sicil İstatistik Levazım Evrak www.egitimmevzuat.com

20 20 1910’dan sonra bir Tedrisat-ı Âliye (yükseköğretim) dairesi ile Kütüphaneler Müfettişliği kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında iki eğitim bakanlığı vardı. Ankara’da TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti, İstanbul’da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti. 23 Nisan 1920’de TBMM açıldıktan sonra Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Yasa’sı ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekaletinden biri olarak “Maarif Vekâleti” örgütlenmiştir. 1920 yılında Maarif Vekâleti; 1. Program Heyeti, 2. İlk Tedrisat Dairesi, 3. Orta Tedrisat Müdürlüğü, 4. Türk Asârı Atikası Müdürlüğü, 5. Sicil İstatistik Müdürlüğü olmak üzere beş birimden oluşmuştur www.egitimmevzuat.com

21 21 1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kapanmış, Ankara’da kurulan Maarif Vekâleti örgütü genişletilmiş, on bir birim olarak yeniden düzenlenmiştir. Taşra örgütü de maarif müdürlükleri ve maarif memurlukları olarak düzenlenmiştir. Cumhuriyet döneminde, MEB örgütü giderek gelişmiş 1933 yılında çıkarılan 2287 sayılı Yasa’yla yeniden düzenlenmiştir. 1935 yılında 2773 sayılı, 1937 yılında 3225 sayılı ve 1941 yılında 4113 sayılı Yasalar’la MEB örgütüne yeni birimle eklenmiş, örgüt daha da genişletilmiş ve iki müsteşarlık haline getirilmiştir. 1965 yılında, Kültür Müsteşarlığının kurulmasıyla Bakanlık, üç müsteşar tarafından yönetilmeye başlanmış ve örgüt buna göre düzenlenmiş, 1980 yılında da gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. www.egitimmevzuat.com

22 22 1983 yılında, eğitim hizmetlerinin gençlik ve spor hizmetleriyle bir bütün olarak ele alınması, örgütün “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” adıyla düzenlenmesine neden olmuştur. Ancak, 2 Mart 1989’da 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gençlik ve spor hizmetleri, millî eğitim hizmetlerinden çıkarılmış, örgüt 3797 sayılı ve 4359 sayılı Yasalar ile bugünkü şeklini almıştır. www.egitimmevzuat.com

23 23 Millî Eğitim Bakanlığı; - 1923’ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar “Maarif Vekâleti”, - 28 Aralık 1935’den 21 Eylül 1941 tarihine kadar “Kültür Bakanlığı”, - 22 Eylül 1941’den 9 Ekim 1946 tarihine kadar “Maarif Vekilliği”, - 10 Ekim 1946’dan sonra “Millî Eğitim Bakanlığı”, - 1950’den sonra “Maarif Vekâleti”, - 27 Mayıs 1960’tan sonra “Millî Eğitim Bakanlığı”, - 1983’ten sonra “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”, - 1989’dan sonra “Millî Eğitim Bakanlığı” adıyla örgütlenmiştir. www.egitimmevzuat.com

24 24 2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜT YAPISI Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 3797 sayılı Yasa’ya göre MEB bugün; www.egitimmevzuat.com

25 25 olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, taşrada 81 il ve 58’i büyük şehir merkez ilçesi olmak üzere 850 ilçede örgütlenmiştir. MEB’in, 21 eğitim müşavirliği ve 17 eğitim ataşeliği olmak üzere 22 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. www.egitimmevzuat.com

26 26www.egitimmevzuat.com

27 27 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI www.egitimmevzuat.com

28 28www.egitimmevzuat.com

29 29 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI www.egitimmevzuat.com

30 30www.egitimmevzuat.com

31 31 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI www.egitimmevzuat.com


"1 Aday Öğretmenlere Hazırlayıcı Eğitim Kursu Güvenç GÜRSES İlköğretim Müfettişi İzmir Aralık, 2007 www.egitimmevzuat.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları