Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H O Ş G E L D İ N İ Z TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H O Ş G E L D İ N İ Z TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 H O Ş G E L D İ N İ Z TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI H O Ş G E L D İ N İ Z Hazırlayan : Ömer Sayan

2 5018 SAYILI KANUNDA TAŞINIRLAR KAMU KAYNAĞI OLARAK TANIMLANMIŞTIR
Kanuna Göre Kamu Kaynağının Etkin Verimli Ekonomik olarak Kullanılması, yönetilmesi ve hesabının verilmesi esastır.

3 YETKİLİ MERCİLER 1-EDİN TAŞINIR 4-HESABINI VER 2-KAYDET 3-YÖNET

4 Giriş ve çıkış kayıtları, Muhafazası ve kullanımı,
TANIM : 5018 sayılı kanunun 44. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18 Ocak 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Taşınır Mal Yönetmeliği ile kamu idarelerine ait taşınır malların; Giriş ve çıkış kayıtları, Muhafazası ve kullanımı, Yönetim hesabının verilmesi, Merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi, Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri işlemlerine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

5 İDARİ YÖNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
- Genel Bütçeli kurumlar - Özel Bütçeli kurumlar - Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar - Sosyal Güvenlik kurumları - Mahalli İdareler yönetmelik kapsamındadır. TSK MİT ve Emniyet Genel müdürlüğü taşınırları yönetmelik kapsamı dışındadır

6 BU YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN;
A) HARCAMA BİRİMİ: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi, B) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

7 C) HARCAMA YETKİLİSİ: Harcama biriminin en üst yöneticisini,
D) TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri, E) ÜST YÖNETİCİ: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını,

8 F) AMBAR: Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri, G) TAŞINIR KODU: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu, > İlk Madde ve Malzemeler (Tüketim Malzemeleri) > Tesis, Makine ve Cihazlar (Dayanıklı Taşınır) > Taşıtlar Grubu (Dayanıklı Taşınır) > Demirbaşlar Grubu (Dayanıklı Taşınır) Tanımlar

9 Bir Harcama Biriminde;
- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Yetkilisi - Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi bulunmalıdır.

10 GÖREVLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Görevlerin birleştirilmesi personel yetersizliği durumlarında düşünülen bir yöntemdir. Bu gibi hallerde Gerçekleştirme Yetkilisi görevi ile Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevi bir personelde birleşebilir. Harcama Yetkilisi görevi başka görevler ile birleştirilemez.

11 HARCAMA YETKİLİLERİNİN BELİRLENMESİ
Harcama Yetkilileri Hakkındaki 1 Nolu Genel Tebliğde; «Çeşitli bakanlık ve kuruluşlara bağlı İlk, orta ve dengi okullar , hastane, dispanser, sağlık ocağı, ve sağlık merkezi, müze ve kütüphaneler, ceza ve tutuk evleri gibi birimlerin okul müdürü, başhekim, tabip, başkan ve müdür gibi unvanlara sahip yöneticileri HARCAMA YETKİLİSİDİR» hükmü yer almaktadır

12 önemli Personel yetersizliği bulunan birimlerin harcama yetkilileri kim olacaktır ? Harcama Yetkilieri Hakındaki 2 Nolu Genel Tebliğde « İdarelerin İlçe sınırları içinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personelinin bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesi ve yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde, söz konusu birimlerin harcama yetkililiği görev, Kaymakam, İl Müdürü veya Bölge Müdürü tarafından yürütülebilir» denilmektedir.

13 önemli Memurluk statüsünde hizmet vermekte olan birimlerin Harcama Yetkilisi kimdir? Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca «yeterli sayıda personeli bulunsa bile Harcama Yetkilleri Hakındaki 1 Nolu Tebliğ gereğince bu gibi birimlerin harcama yetkililiği görevinin Kaymakam lar tarafından yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir»

14 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ;
HARCAMA YETKİLİLERİ; “HARCAMA BİRİMİNİN EN ÜST YÖNETİCİSİ OLARAK YÖNETİM HESABININ VERİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLUDURLAR.” TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ; Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. “HARCAMA YETKİLİSİ NAM VE HESABINA GÖREV YAPARLAR VE HARCAMA YETKİLİSİNE KARŞI SORUMLUDURLAR”

15 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİNİN GÖREVLERİ:
a) Harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

16 ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

17 g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak. ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

18 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİNİN SORUMLULUKLARI
a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. b) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

19 Bir ambara birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir mi ?
“ İşin yoğunluğa göre bir ambara birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.”

20 Birden fazla ambarı ve Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi bulunan Harcama Birimlerinde yıl sonu sayım tutanakları ve yönetim hesabı cetvelleri kim tarafından imzalanacak. ?

21 Bir personel birden fazla Harcama Birimine Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilebilir mi ? 8 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesinde; “Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülebilir.” denilmektedir.

22 TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİLERİ
Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında birer taşınır konsolide görevlisi belirlenir.

23 BELGE VE CETVELLER TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (ÖRNEK: 5; 5/A)
ZİMMET FİŞİ (ÖRNEK: 6; 6/A) TAŞINIR İSTEK BELGESİ (ÖRNEK: 7) DAYANIKLI TAŞINIR LİSTESİ (ÖRNEK: 8) TAŞINIR GEÇİCİ ALINDISI (ÖRNEK: 9) KAYITTAN DÜŞME TEKLİF ONAY VE TUTANAĞI (ÖRNEK: 10) AMBAR DEVİR TESLİM TUTANAĞI (ÖRNEK: 11) SAYIM TUTANAĞI (ÖRNEK: 12) TAŞINIR SAYIM DÖKÜM CETVELİ (ÖRNEK: 13) HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ (ÖRNEK 14) MÜZE/KÜTÜPHANE YÖNETİM HESABI CETVELİ (ÖRNEK 18)

24 DAYANAK BELGELER: Satın alma yolu ile edinilen taşınırların giriş kayı işlemlerinde; - Harcama Yetkilisinin onayı - Fatura Kayıt Fazlası taşınırların giriş kayıt işlemlerinde; -Kayıt fazlası tutanağı - Değer Tespit Komisyonu tutanağı Devir alma yolu ile edinilen taşınırların giriş kayıt işlemlerinde; - Devreden harcama birimi tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişi

25 Bağış alma yolu ile edinilen taşınırların giriş kayıt işlemlerinde;
(dayanak belgeler: devam) Bağış alma yolu ile edinilen taşınırların giriş kayıt işlemlerinde; - Bağışın kabul edilmesi ile ilgili onay (Kitap bağışları için Yayın Seçme Kurulu veya Yayın İnceleme Komisyonu tutanağı) - Bağış yapılan taşınırların birim fiyatlarını belirten belge

26 (dayanak belgeler: devam)
150 hesap kodu ile takip edilen taşınırların çıkış kayıt işlemlerinde ; - Taşınır İstek Belgesi Devretme yolu ile çıkış kayıt işlemlerinde; - Devir ile ilgili onay Bağış yapma yolu ile çıkış kayıt işlemlerinde; - Bağış ile ilgili onay Hurdaya ayırma yolu ile çıkış kayıt işlemlerinde; - Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

27 TAŞINIRLARIN GİRİŞ KAYDI VE MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ
SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ MADDE 15 – (1) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ödeme evrakı ile birlikte muhasebe birimine gönderilir.

28 Hangi hallerde taşınır işlem fişi düzenlenmez ?
1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. İŞLEMLERİNDE TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEZ

29 BAĞIŞ VE YARDIM YOLU İLE EDİNİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ
MADDE 16 – Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir. “Kanunun 40. maddesi bağış ve yardımın üst yönetici tarafından uygun görülmesini öngörmektedir.”

30 Kütüphanelere yapılacak kitap, süreli yayın vb
Kütüphanelere yapılacak kitap, süreli yayın vb. taşınırların bağışları hangi makam tarafından uygun görülecek? Kitap ve süreli yayın vb. bağışlar “ Kitap ve Süreli Yayınları Seçme Yönetmeliği çerçevesinde Kütüphanece kabul edilmesi öngörülmüştür.” Buna göre bu tip bağışların, Kitap ve Süreli Yayın Seçme Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulan Yayın inceleme Komisyonunun kararı ile Kütüphanenin en üst yöneticisi olan Kütüphane Müdürleri tarafından uygun görülmesi yeterlidir.

31 Bağış ve yardım yolu ile edinilen taşınırların giriş işlemlerinde :
Bağış yapmak isteyen kurum ve kişinin yazılı başvurusu alınır. Bağış yapılmak istenen taşınırların fiyat ve özelliklerini belirten Hibe faturası/ İmzalı belge alınır. Eğer taşınırların fiyatlarını belirten herhangi bir belge yoksa “Değer Tespit Komisyonu” marifetiyle değerleri tespit edilir.

32 (Bağış ve yardım yolu ile edinilen taşınırların giriş işlemleri: devam)
Bağış başvurusu, fatura/imzalı belge/değer tespit komisyonu tutanağı eklenerek bağışın kabul edilmesi için üst yöneticinin onayına sunulur. Bağışın kabulü onaylandıktan sonra giriş işlemi yapılarak Taşınır İşlem Fişi düzenlenir Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası bağış yapan kişi veya kuruma, bir nüshası da en geç on gün içerisinde onay eklenerek muhasebe birimine gönderilir

33 SAYIM FAZLASI TAŞINIRLARIN GİRİŞİ
MADDE 17 – Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, sayım komisyonunca kayıt fazlası olması nedeninin araştırılarak raporla belirtilmesinden sonra bu rapor ve düzenlenen tutanak doğrultusunda kayıtlara alınır. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası en geç on gün içerisinde muhasebe birimine gönderilir Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

34 DEVİR ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ
MADDE 19 – Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden birimin düzenlediği Taşınır işlem Fişi ile ilgili TKYS üzerinde ambar güncellemesi yapılarak kaydedilir. Giriş işlemine esas olarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası devreden birime, bir nüshası da muhasebe birimine bildirilir.

35 DAYANIKLI TAŞINIRLARDA DEĞER ARTIŞI
MADDE 14 – (1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir ve düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası muhasebe birimine bildirilir.

36 TAŞINIRLARIN ÇIKIŞ KAYDI VE
MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ 150 HESAP KODU İLE TAKİP EDİLEN TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ MADDE 22 – Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. Tüketim Malzemelerinin çıkış işlemleri üçer aylık dönemler halinde “Dönemsel Çıkış İcmali” düzenlenerek muhasebe birimine bildirilir.

37 DEVİR SURETİYLE ÇIKIŞ MADDE 31 –
(1) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. (2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez.

38 Çıkış İşlemine esas Taşınır İşlem Fişi düzenlenir,
(Devir suretiyle çıkış: Devam) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkış işlemlerinde; İmza yetkisine göre (Harcama Yetkilisi/ Üst Yönetici) devir onayı alınır, Çıkış İşlemine esas Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası devredilen Harcama Birimine gönderilir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin diğer nüshası muhasebe birimine gönderilerek, devredilen Harcama Biriminin bağlı olduğu muhasebe birimine transfer yapılması sağlanır.

39 KULLANILMAZ HALE GELME, YOK OLMA VE SAYIM NOKSANI NEDENİYLE ÇIKIŞ
MADDE 27 – Yönetmeliğin 27. maddesine göre; Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, Çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar, Yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar

40 (Kullanılmaz hale gelme, yok olma ve sayım noksanı nedeniyle çıkış : devam)
Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer ve harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından hurdaya ayrılması bildirilen taşınırlar, «Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı» düzenlenerek kayıtlardan çıkartılır.

41 ÖNEMLİ Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı; taşınırın kaybolması, kırılması ve çalınmasında kasıt, kusur, ihmal olup olmadığının araştırılmasının gerektirdiği hallerde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyon kararına, Gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına , Sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

42 ÖNEMLİ Kayıttan düşülecek taşınırın bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi (vb) gibi elektronik eşya olması hallerinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üş kişiden oluşan teknik komisyon kararına dayanılarak harcama yetkilisi tarafından düzenlenir ve yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

43 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır ve düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası 10 gün içerisinde muhasebe birimine bildirilir. Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. ÖNEMLİ

44 KAMU MALINA VERİLEN ZARARIN ÖDENMESİ
Yönetmeliğin 5. ve 27. Maddesine göre kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlik nedeniyle taşınırın fire vermesine kaybolmasına, kırılmasına veya bozulmasına sebep olan idare görevlilerinin oluşan kamu zararını ödemesi hükme bağlanmıştır. Buna göre kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ya da dikkatsizliğin tespit edilmesi gerekir. Bunlar tespit edilemezse kamu zararının ödettirimeside de söz konusu olmayacaktır.

45 Kamu malına verilen zararı ödenmesi (devam)
Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların gerekli tedbirleri almaması nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda oluşan kamu zararı ile Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tahsil edilir.

46 Ayni ödeme yapılabilir mi ?
Oluşan kamu zararının ödenmesinde, taşınırın aynısının piyasadan temin dilerek yerine konması olarak bilinen «ayni ödeme» yöntemi kabul edilmemektedir. Hasar gören taşınırın oluşan Kamu Zararı ödendikten sonra talep halinde ilgiliye verilmesi söz konusu değildir.

47 Tarihi ve Sanat Değeri Olan Taşınırların Ödettirilmesi :
Tarih ve Sanat değeri taşıyan eserler Kültür Varlıkları olup 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanununun 3. Maddesinin (a/1) fıkrasında; “Kültür varlıkları tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.” denilmektedir.

48 Tarihi ve Sanat Değeri Olan Taşınırların Ödettirilmesi (Devam)
Bu gibi taşınırların ödettirilmesinde «Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti Takibi Amirlerin Sorumlulukları Yapılacak Diğer İşlemler Hakkındaki Yönetmeliğin» 7nci maddesinde; bilirkişi heyetinin eski eser uzmanlarından oluşacağı ifade edilmiştir.

49 MÜZELERDE ESER DÜŞÜMÜ Müzelerde eser düşümü sadece bazı istisnai durumlarda yapılır. Müze envanterlerinde kazı buluntularında elde edilmiş ve kayıt altına alınarak envanter numarası verilmiş, aslında bir bütünlük arz etmeyen sadece o eserin maddesi hakkında bilgi veren, etütlük eser olarak ta değerlendirilebilecek parçalar bulunmaktadır Bakanlık Onayı almak şartı ile Müze Uzmanlarından oluşacak bağımsız bir komisyon tarafından bunların düşümünü yapabilmektedir.

50 Müzelerde eser düşümü (devam)
2. Özellikle metal eserler, uygun şartlar altında olmadıklarında bazen özelliklerini yitirebilmektedir. Bu durum da yine Bakanlık Onayı almak şartı ile Müze uzmanlarından oluşacak bağımsız bir komisyon tarafından düşüm yapılabilmektedir

51 SAYIM VE SAYIM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ SAYIM VE SAYIM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER MADDE 32 – Kamu idarelerine ait taşınırların sayımı, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.

52 YIL SONU SAYIMLARI En az üç kişiden oluşan sayım kurulu oluşturulur.
Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara ilişkin işlemlerin yaptırılmasını sağlar. 12 Nolu Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, esas alınarak ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır.

53 Yıl sonu sayımları (devam)
Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır. Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedilir.

54 Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir. Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra Sayım Tutanağı (örnek 12) sayım kurulu tarafından imzalanır. Yıl sonu sayımları (devam

55 Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (örnek 13 )düzenlenir
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (örnek 13 )düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (örnek 14), Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (örnek 18) düzenlenerek taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanıp, Taşınır Sayım Döküm Cetveli (örnek 13) eklenerek harcama yetkilisinin imzasına sunulur.

56 Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.
Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek imzalanır ve muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir. Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshası istendiğinde Sayıştaya gönderilir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir. Yıl sonu sayımları (devam)

57 DEVİR İŞLEMLERİ MADDE 33 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt ve belgeleri aramak ve almak zorundadır. (2) Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılır.

58 KULLANILMAZ HALE GELME, YOK OLMA VE SAYIM NOKSANI HURDAYA AYIRMA VE DEVİR SURETİYLE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE İMZA YETKİLERİ Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Bu tutar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından mali yıl başında bir tebliğ ile duyurulur.

59 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Teşekkürler … Ömer SAYAN Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Tel : (0) /4181 GSM (0)


"H O Ş G E L D İ N İ Z TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları