Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları
Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı
İçerik Amaç, Kapsam ve Tanımlar Görevliler ve Sorumluluk Taşınır Mal İşlem Belgeleri Taşınır İşlemleri ve Taşınır.net Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Taşınır İşlemleri Takvimi
Taşınır Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulmaya Başlanması 18 Ocak 2007 Harcama Birimi Kodları Ambar Kodları ve Adresleri TKKY Bilgilerinin SAYIŞTAYA Bildirilmesi Fiili Envanterin Tamamlanması Açılış Kayıtlarının Muhasebeye Bildirilmesi Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi 18 Nisan 2007 30 Haziran 2007 30 Eylül 2007 1 Ekim 2007 2007 Yılı Taşınır Kesin Hesabı 1 Ocak 2008 2008 Yılı Taşınır Kesin Hesabı 1 Ocak 2009 Strateji Geliştirme Başkanlığı

4 AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR
Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR
Yönetmelik Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerini kapsamaktadır. Bu çerçevede; 1- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri, a- Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler, b- Özel Bütçeli İdareler, c- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, 2- Mahalli İdareler, 3- Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsamdaki idarelerdir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR
Tanımlar Taşınır Hesap Kodu: 150- İlk Madde ve Malzemeler 253- Tesis, Makine ve Cihazlar 254- Taşıtlar 255- Demirbaşlar Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kod Sicil Numarası: Taşınır Kodu (Yönetmeliğe ekli cetvel) Alındığı yılın son iki rakamı Dairesince verilen numara Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 GÖREVLİLER ve SORUMLULUK
Harcama Yetkilisi Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumludur. Taşınır Konsolide Görevlisi Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumludur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 GÖREVLİLER ve SORUMLULUK
Muhasebe Yetkilileri Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. Taşınır Zimmet Alanlar Kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar. Diğerleri Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ
Defterler Tüketim Malzemeleri Defteri 1 Dayanıklı Taşınırlar Defteri 2 Müze Defteri 3 Kütüphane Defteri 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ
Fiş ve Belgeler Taşınır İşlem Fişi 5 Zimmet Fişi 6 Taşınır İstek Belgesi 7 Dayanıklı Taşınırlar Listesi 8 Taşınır Geçici Alındısı 9 Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ
Tutanaklar Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tut. 10 Ambar Devir Teslim Tutanağı 11 Sayım Tutanağı 12 Strateji Geliştirme Başkanlığı

12 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ
Cetveller Taşınır Sayım Döküm Cetveli 13 Harcama Birimi Taşınır Yön Hes Cet 14 Taşınır Hesap Cetveli 15 Taşınır Kesin Hesap Cetveli 16 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli 17 Müze Kütüphane Yönetim Hes Cet 18 Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır.net Yönetmeliğin 11. maddesi gereği Bakanlığımız taşınır kayıtları elektronik ortamda tarihinden itibaren taşınır.net sistemi ile tutulmaya başlanmıştır. Bu sisteme; -110 Harcama Birimi (17 adedi Merkez) - 126 Ambar - 162 TKKY tanımlanmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Kayıtlarının Tutulması Taşınır Mal Kayıtları Harcama Birimi Bakanlık SGB Maliye Say2000i Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Kurum Devir Giriş-Çıkış
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır İşlem Fişi Yıl Devri Giriş-Çıkış Satın Alma Taşınır İşlemleri Devir Bağış Bağış Sayım Fazlası Satış Giriş İşlemleri Çıkış İşlemleri İade Kullanılmaz Hal Devir Hurda Üretim Tüketim Kurum Devir Giriş-Çıkış Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 Muhasebeye Bildirilir
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Muhasebeye TİF Bildirilen Durumlar - Giriş Muhasebeye Bildirilir Satın Alma Giriş Bağış Giriş Sayım Fazlası Giriş Devir Giriş Üretim Giriş Kurum Devir Giriş Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Muhasebeye Bildirilir
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Muhasebeye TİF Bildirilen Durumlar - Çıkış Muhasebeye Bildirilir Devir Çıkış Bağış Çıkış Satış Çıkış Kullanılmaz Hal, Kaybolma Hurda Çıkış Kurum Devir Çıkış Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II’nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.” 30 Haziran 2. Dönem 1 Nisan 30 Eylül 3. Dönem 1 Temmuz 31 Aralık 4. Dönem 1 Ekim 31 Mart 1 Ocak 1. Dönem Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ TİF Düzenlenmeyecek Haller TMY 10. Madde Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. KİK 4. Madde Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1 2 3 4
Dayanağını oluşturan belgeden önceki bir tarih taşıyamaz. Satın alma işlemlerinde her hesap grubu için ayrı düzenlenir. Her Mali Yılda 1’den başlayarak sıra numarası alır. Taşınır İşlem Fişleri en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Zimmet ile İlgili İşlemler
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Zimmet Fişi Zimmet ile İlgili İşlemler Dayanıklı Taşınırlara Sicil Numaralarının Aktarılması Envanterin Doğru Olarak Bitirilmesi Zimmet Fişlerinin Düzenlenmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1 Sicil Numaralarının Dayanıklı Taşınırlar Üzerine Aktarılması Zorunludur. Bu işlemin en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir. 2 Zimmetle verilen taşınırların görev süresi sonunda ve görevden ayrılmada ambara iadesi zorunludur. Bu işlemi yapmayan personelin kurumla ilişiği kesilmez. 3 Kişiler arasında taşınırların elde düzenlenen senetlerle devredilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Yönetim ve Denetime Yardımcı Raporlar 1 1 Dayanıklı Taşınırın Tarihçesi 2 Taşınır Depo Durum Raporu 3 Ortak Alana Verilmiş Taşınırların Listesi 4 Kişiye Verilmiş Taşınırların Listesi 5 Taşınır İşlem Bilgileri Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Yönetim ve Denetime Yardımcı Raporlar 2 6 Taşınır Sicil Raporu 7 Taşınır Devir Çıkış Raporu 8 Taşınır Kuruş Farkları Raporu 9 Tük. Mal. Çıkış Kuruş Farkı Raporu 10 Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Yönetim Hesabı 5. Belge 4. Belge Taşınır Hesap Cetveli (İl) (Örnek 15) En Son Kesilen TİF Numaraları Raporu 3. Belge Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı ..Cetveli (Örnek 14) 2. Belge Taşınır Sayım Döküm Cetveli (Örnek 13) 1. Belge Sayım Tutanağı Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Yönetim Hesabı Konsolide İşlemleri
Merkez Taşınır Konsolide G. 15 Mayıs Bölge Taşınır Konsolide Gör. 15 Nisan İl Taşınır Konsolide Görevlisi 15 Mart İlçe Taşınır Konsolide Görevlisi 15 Şubat Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Yönetim Hesabı Bakanlık (SGB) SAYIŞTAY Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Harcama Birimi Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Kesin Hesabı
Kurum Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri KONSOLİDE Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Hesap Cetveli Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Kesin Hesabı Bakanlık (SGB) TBMM (Maliye Bakanlığı) SAYIŞTAY Taşınır Kesin Hesabı Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
İçerik TKKY’ne İlişkin Sorunlar Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar Zimmet İle İlgili Sorunlar Terkin İşlemleri İle İlgili Sorunlar Asgari Stok Seviyesi İle İlgili Sorunlar Kefalet Kesintisi İle İlgili Sorunlar Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 Teşekkür ederiz

32 TKKY’ne İlişkin Sorunlar
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişiler arasından seçildiğinden uygulama aşamasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. TKKY değişikliklerinde gerekli bilgi aktarımı yapılmadığından ve Ambar Devir Teslim Tutanağı düzenlenmediğinden harcama birimlerinde sürekli başlangıç noktasına dönülmektedir. TKKY’nin Taşınır Mal Yönetmeliğine hakim olmadıkları sıkça gözlenmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar
Envanter işlemlerinin birçoğu sağlıklı sayım yapılmadan eski kayıtlar aktarılmak suretiyle yapıldığından süreç içerisinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle kayıt altına alınmayan taşınırlar ile yanlış kaydı yapılan taşınırlar tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 Zimmet İle İlgili Sorunlar
Zimmet Fişleri bazı harcama birimlerinde halen düzenlenerek taşınırlar kullanıcılarına belge ile teslim edilmemiştir. Şahısların hatta yönetici kademesinde bulunan kişilerin kullandıkları malzemenin zimmetini üzerine almak istememeleri, zimmet işlemlerinin yapılamamasına ve taşınırların kullanmadıkları halde başkalarının üzerine zimmetlenmesine neden olmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

35 Terkin İşlemleri İle İlgili Sorunlar
Bazı harcama birimlerinde ekonomik ömrünü tamamladığı halde kayıtlardan düşülmemiş taşınırlar bulunmaktadır. Harcama birimlerinin elinde bulunan ve kullanılamayan taşınırlar idarenin merkez ve taşra birimlerinde kullanım imkanı bulunmadığı takdirde ihtiyaç fazlası taşınır kapsamında başka kuruma bedelsiz devredilebilir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

36 Asgari Stok Seviyesine İlişkin Sorunlar
Yönetmelikte TKKY’sinin görevleri arasında “Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek” de sayılmıştır. Bu görevin yerine getirilebilmesi için harcama yetkililerinin ambarlarında bulunacak taşınırlar için asgari stok seviyesi belirlemeleri gerekmektedir. Stok kontrolü taşınır.net üzerinden anlık olarak yapılabilmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

37 Kefalet Kesintisine İlişkin Sorunlar
TKKY gerçekleştirdikleri görev nedeniyle mali sorumluluk altındadırlar. Ancak bu görev karşılığında herhangi bir ücret ve tazminat almamaktadırlar. TKKY’den yapılacak kefalet kesintisi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne sorulan görüşün cevabı beklenmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı


"Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları