Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan."— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan

2 2/30Strateji Geliştirme Başkanlığı İçerik Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Taşınır İşlemleri ve Taşınır.net Taşınır Mal İşlem Belgeleri Görevliler ve Sorumluluk Amaç, Kapsam ve Tanımlar

3 3/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır İşlemleri Takvimi  Taşınır Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulmaya Başlanması 18 Ocak 2007 Harcama Birimi Kodları Ambar Kodları ve Adresleri TKKY Bilgilerinin SAYIŞTAYA Bildirilmesi Fiili Envanterin Tamamlanması Açılış Kayıtlarının Muhasebeye Bildirilmesi Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi 18 Nisan 2007 30 Haziran 2007 30 Eylül 2007 1 Ekim 2007 2007 Yılı Taşınır Kesin Hesabı 1 Ocak 2008 2008 Yılı Taşınır Kesin Hesabı 1 Ocak 2009

4 4/30Strateji Geliştirme Başkanlığı AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR  Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Amaç

5 5/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetmelik Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerini kapsamaktadır. Bu çerçevede; 1- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri, a- Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler, b- Özel Bütçeli İdareler, c- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, 2- Mahalli İdareler, 3- Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsamdaki idarelerdir. Kapsam AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

6 6/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır Hesap Kodu: 150- İlk Madde ve Malzemeler 253- Tesis, Makine ve Cihazlar 254- Taşıtlar 255- Demirbaşlar Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kod 150.01.01.06.02 Sicil Numarası: 255 02 01 01 02 Taşınır Kodu (Yönetmeliğe ekli cetvel) 07 Alındığı yılın son iki rakamı 01 Dairesince verilen numara 255.02.01.01.02.07.01 Tanımlar AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

7 7/30Strateji Geliştirme Başkanlığı GÖREVLİLER ve SORUMLULUK Harcama Yetkilisi Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumludur. Taşınır Konsolide Görevlisi Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumludur. Görevliler ve Sorumluluk 1

8 8/30Strateji Geliştirme Başkanlığı GÖREVLİLER ve SORUMLULUK Muhasebe Yetkilileri Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. Taşınır Zimmet Alanlar Kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar. Diğerleri Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Görevliler ve Sorumluluk 2

9 9/30Strateji Geliştirme Başkanlığı TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ Tüketim Malzemeleri Defteri 1 Dayanıklı Taşınırlar Defteri 2 Müze Defteri 3 Kütüphane Defteri 4 Defterler

10 10/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır İşlem Fişi 5 Zimmet Fişi 6 Taşınır İstek Belgesi 7 Dayanıklı Taşınırlar Listesi 8 Taşınır Geçici Alındısı 9 Fiş ve Belgeler TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ

11 11/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tut. 10 Ambar Devir Teslim Tutanağı 11 Sayım Tutanağı 12 Tutanaklar TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ

12 12/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır Sayım Döküm Cetveli 13 Harcama Birimi Taşınır Yön Hes Cet 14 Taşınır Hesap Cetveli 15 Taşınır Kesin Hesap Cetveli 16 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli 17 Cetveller TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ Müze Kütüphane Yönetim Hes Cet 18

13 13/30Strateji Geliştirme Başkanlığı  Yönetmeliğin 11. maddesi gereği Bakanlığımız taşınır kayıtları elektronik ortamda 01.10.2007 tarihinden itibaren taşınır.net sistemi ile tutulmaya başlanmıştır.  Bu sisteme; -110 Harcama Birimi (17 adedi Merkez) - 126 Ambar - 162 TKKY tanımlanmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından kullanılmaktadır. TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır.net

14 14/30Strateji Geliştirme Başkanlığı TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Mal Kayıtları Harcama Birimi BakanlıkSGB MaliyeSay2000i Taşınır Kayıtlarının Tutulması

15 15/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Tüketim Hurda Kullanılmaz Hal Satış Bağış Üretim Devir İade Sayım Fazlası Bağış Satın AlmaDevir Çıkış İşlemleri Kurum Devir Giriş-Çıkış Taşınır İşlemleri Yıl Devri Giriş-Çıkış Taşınır İşlem Fişi TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Giriş İşlemleri

16 16/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebeye Bildirilir Satın Alma Giriş Bağış Giriş Sayım Fazlası Giriş Devir Giriş Üretim Giriş Kurum Devir Giriş Muhasebeye TİF Bildirilen Durumlar - Giriş TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

17 17/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebeye Bildirilir Devir Çıkış Bağış Çıkış Satış Çıkış Kullanılmaz Hal, Kaybolma Hurda Çıkış Kurum Devir Çıkış Muhasebeye TİF Bildirilen Durumlar - Çıkış TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

18 18/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II’nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.” Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ 31 Mart 1 Ocak 1. Dönem 30 Haziran 2. Dönem 1 Nisan 30 Eylül 3. Dönem 1 Temmuz 31 Aralık 4. Dönem 1 Ekim

19 19/30Strateji Geliştirme Başkanlığı KİK 4. Madde TMY 10. Madde •Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, •Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, •Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, •Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, TİF Düzenlenmeyecek Haller TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

20 20/30Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 1 2 2 3 3 Taşınır İşlem Fişleri en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Her Mali Yılda 1’den başlayarak sıra numarası alır. Dayanağını oluşturan belgeden önceki bir tarih taşıyamaz. 4 4 Satın alma işlemlerinde her hesap grubu için ayrı düzenlenir. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

21 21/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Zimmet ile İlgili İşlemler Dayanıklı Taşınırlara Sicil Numaralarının Aktarılması Envanterin Doğru Olarak Bitirilmesi Zimmet Fişlerinin Düzenlenmesi Zimmet Fişi TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

22 22/30Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 Sicil Numaralarının Dayanıklı Taşınırlar Üzerine Aktarılması Zorunludur. Bu işlemin en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir. 2 Zimmetle verilen taşınırların görev süresi sonunda ve görevden ayrılmada ambara iadesi zorunludur. Bu işlemi yapmayan personelin kurumla ilişiği kesilmez. 3 Kişiler arasında taşınırların elde düzenlenen senetlerle devredilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

23 23/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Dayanıklı Taşınırın Tarihçesi 1 Taşınır Depo Durum Raporu 2 Ortak Alana Verilmiş Taşınırların Listesi 3 Kişiye Verilmiş Taşınırların Listesi 4 Taşınır İşlem Bilgileri Raporu 5 Yönetim ve Denetime Yardımcı Raporlar 1 TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

24 24/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır Sicil Raporu 6 Taşınır Devir Çıkış Raporu 7 Taşınır Kuruş Farkları Raporu 8 Tük. Mal. Çıkış Kuruş Farkı Raporu 9 Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu 10 Yönetim ve Denetime Yardımcı Raporlar 2 TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

25 25/30Strateji Geliştirme Başkanlığı • Taşınır Hesap Cetveli (İl) (Örnek 15) • En Son Kesilen TİF Numaraları Raporu • Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı..Cetveli (Örnek 14) • Taşınır Sayım Döküm Cetveli (Örnek 13) • Sayım Tutanağı 1. Belge 2. Belge 3. Belge4. Belge 5. Belge Taşınır Yönetim Hesabı TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

26 26/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Merkez Taşınır Konsolide G. Bölge Taşınır Konsolide Gör. İlçe Taşınır Konsolide Görevlisi İl Taşınır Konsolide Görevlisi 15 Mayıs 15 Nisan 15 Mart 15 Şubat Taşınır Yönetim Hesabı Konsolide İşlemleri TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

27 27/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Taşınır Yönetim Hesabı TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

28 28/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Kurum Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri KONSOLİDE Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesabı TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

29 29/30Strateji Geliştirme Başkanlığı Bakanlık (SGB) TBMM (Maliye Bakanlığı) SAYIŞTAY Taşınır Kesin Hesabı TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Taşınır Kesin Hesabı

30 30/30Strateji Geliştirme Başkanlığı UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR  TKKY’ne İlişkin Sorunlar TKKY’ne İlişkin Sorunlar  Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar  Zimmet İle İlgili Sorunlar Zimmet İle İlgili Sorunlar  Terkin İşlemleri İle İlgili Sorunlar Terkin İşlemleri İle İlgili Sorunlar  Asgari Stok Seviyesi İle İlgili Sorunlar Asgari Stok Seviyesi İle İlgili Sorunlar  Kefalet Kesintisi İle İlgili Sorunlar Kefalet Kesintisi İle İlgili Sorunlar İçerik

31

32 Strateji Geliştirme Başkanlığı32 TKKY’ne İlişkin Sorunlar  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişiler arasından seçildiğinden uygulama aşamasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.  TKKY değişikliklerinde gerekli bilgi aktarımı yapılmadığından ve Ambar Devir Teslim Tutanağı düzenlenmediğinden harcama birimlerinde sürekli başlangıç noktasına dönülmektedir.  TKKY’nin Taşınır Mal Yönetmeliğine hakim olmadıkları sıkça gözlenmektedir.

33 Strateji Geliştirme Başkanlığı33 Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar  Envanter işlemlerinin birçoğu sağlıklı sayım yapılmadan eski kayıtlar aktarılmak suretiyle yapıldığından süreç içerisinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.  Bu nedenle kayıt altına alınmayan taşınırlar ile yanlış kaydı yapılan taşınırlar tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

34 Strateji Geliştirme Başkanlığı34 Zimmet İle İlgili Sorunlar  Zimmet Fişleri bazı harcama birimlerinde halen düzenlenerek taşınırlar kullanıcılarına belge ile teslim edilmemiştir.  Şahısların hatta yönetici kademesinde bulunan kişilerin kullandıkları malzemenin zimmetini üzerine almak istememeleri, zimmet işlemlerinin yapılamamasına ve taşınırların kullanmadıkları halde başkalarının üzerine zimmetlenmesine neden olmaktadır.

35 Strateji Geliştirme Başkanlığı35 Terkin İşlemleri İle İlgili Sorunlar  Bazı harcama birimlerinde ekonomik ömrünü tamamladığı halde kayıtlardan düşülmemiş taşınırlar bulunmaktadır.  Harcama birimlerinin elinde bulunan ve kullanılamayan taşınırlar idarenin merkez ve taşra birimlerinde kullanım imkanı bulunmadığı takdirde ihtiyaç fazlası taşınır kapsamında başka kuruma bedelsiz devredilebilir.

36 Strateji Geliştirme Başkanlığı36 Asgari Stok Seviyesine İlişkin Sorunlar  Yönetmelikte TKKY’sinin görevleri arasında “Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek” de sayılmıştır.  Bu görevin yerine getirilebilmesi için harcama yetkililerinin ambarlarında bulunacak taşınırlar için asgari stok seviyesi belirlemeleri gerekmektedir.  Stok kontrolü taşınır.net üzerinden anlık olarak yapılabilmektedir.

37 Strateji Geliştirme Başkanlığı37 Kefalet Kesintisine İlişkin Sorunlar  TKKY gerçekleştirdikleri görev nedeniyle mali sorumluluk altındadırlar. Ancak bu görev karşılığında herhangi bir ücret ve tazminat almamaktadırlar.  TKKY’den yapılacak kefalet kesintisi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne sorulan görüşün cevabı beklenmektedir.


"Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Başkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları