Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYETLERLE CENNET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYETLERLE CENNET."— Sunum transkripti:

1 AYETLERLE CENNET

2 Değerli arkadaşlar ! -Kur’an ı incelediğimizde Cenneti ve cennetlikleri anlatan onlarca ayet görmekteyiz.Bu ayetlerin tamamına yer vermemiz mümkün değil.Ancak bazı ayetlerle cenneti tanıtmaya çalışacağız. -Yalnız cennet ayetlerini okurken bir husus dikkat çekmektedir.Allah cenneti anlatırken dünyadaki benzer şeyleri örnek vermektedir.Acaba neden ? Cevap:Bizlere buradaki nimetlerden örnekler vererek cenneti daha iyi anlatmak ve kavratmak için.

3 Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. (Ali İmran,133)

4 Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir.Oradaki giysileri ise ipektir.(Hacc,23)

5 “İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gire ceklerdir
“İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gire ceklerdir.Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sa kınanları böyle mükafatlandırır.”(Nahl,31)

6 “Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle baş larının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarın dan doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendik leri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.” (Vakıa,21)

7 (Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjde le
(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjde le.Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var dır.Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğin de: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır"derler.Bu, onlara,(dün ya dakine) benzer olarak sunulmuştur.Orada,onlar için terte miz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. (Bakara,25)

8 “Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değiş meyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır.Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır.Rablerinden de bağışlama vardır…” (Muhammed,15)

9 “Adn cennetleri (onlarındır); oraya girerler, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek(ten)dir. Derler ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; şüphesiz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Ki O, bizi Kendi fazlından (ebedi olarak) kalına cak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz." (Fatır,33-35)

10 İman edip salih ameller işleyenleri ise, altların dan ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Ora da ebedî olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız. (Nisa,57)

11 “Fakat rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah katından bir konaklama yeri olarak, içinde ebedi kalacakları,içinde ırmaklar akan cennetler vardır,Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır” (Ali İmran,198)

12 Cennet'te hayat sonsuzdur,kin yoktur,boş lâf ve günah'a soka cak söz işitilmiş."Biz o Cennetliklerin kalplerindeki kinleri çı karır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşı ya otururlar. Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir" (Hicr,47-48).

13 "Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne var sa,hepsi oradadır
"Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne var sa,hepsi oradadır.Siz de orada devamlı olarak kala caksınız.İşte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız Cennet'tir.Sizin için orada çok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz."(Zuhruf,71-73).

14 “Yüklü dalları ,bükülmüş kiraz (ağaçları)
“Yüklü dalları ,bükülmüş kiraz (ağaçları). Üst üste dizili meyve leri sarkmış muz ağaçları.Yayılıp-uzanmış gölgeler. Durmak sızın akan su(lar). Ve (daha) birçok meyveler arasında. Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler). “(Vakıa,28-33)

15 “Allah'a karşı gelmekten sakınanlara va'dolunan cennetin durumu şudur: Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir.”(Ra’d , 35)

16 “Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.”(Yasin,55- 58)

17 “Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin.“(Zümer,73)

18 Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennet lerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah'ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.(Tevbe,72)

19 “İşte onlar;onlar için bilinen bir rızık vardır. Çeşitli meyveler
“İşte onlar;onlar için bilinen bir rızık vardır.Çeşitli meyveler. On lar ikram görenlerdir. Nimetlerle donatılmış (naim) cennetlerde.” (Saffat,41-43)

20 “İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennet leri vardır
“İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennet leri vardır.Orada tahtlar üzerine kurularak altın bile ziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir!”(Kehf,31)

21 İşte onlar için belli bir rızık vardır
İşte onlar için belli bir rızık vardır. Meyveler (vardır), Naîm cennetlerinde onlara hep ikram edilir. (Onlar) Karşılıklı tahtlar üzerindedirler. . İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Onda ne bir zararlı sonuç vardır, ne de sarhoşluk verir. (Saffat,41-47)

22 Şüphesiz "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vaadolunan cennetle sevinin.Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı herşey sizindir ve istediğiniz herşey de sizindir." "Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak." (Fussilet Suresi, 30-32)

23 "Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katın da Adn Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuş lardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir. " (Beyyine, 8)


"AYETLERLE CENNET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları