Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAFA TRAVMASI Dr.Özgül Keskin Yeditepe University School of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAFA TRAVMASI Dr.Özgül Keskin Yeditepe University School of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 KAFA TRAVMASI Dr.Özgül Keskin Yeditepe University School of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul

2 Saçlı deri, kafatası ve beynin yaralanmasını ifade eden kafa travmaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan travmatik beyin hasarı özellikle hızı ve sayısı artan araç trafiğinin önemli bir sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. (Trafik kazaları!!!) Saçlı deri, kafatası ve beynin yaralanmasını ifade eden kafa travmaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan travmatik beyin hasarı özellikle hızı ve sayısı artan araç trafiğinin önemli bir sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. (Trafik kazaları!!!) Kafa travması geçiren hastaların % 20’ sinde cerrahi girişim gerekebildiği gibi, anestezistin bu hastaların yoğun bakım ve tedavisinde de katkısı gerekebilir. Kafa travması geçiren hastaların % 20’ sinde cerrahi girişim gerekebildiği gibi, anestezistin bu hastaların yoğun bakım ve tedavisinde de katkısı gerekebilir.

3 Travma hastalarının % 20’sinin, ilk travma Travma hastalarının % 20’sinin, ilk travma anında veya transport sırasında kaybedildikleri, buna da en çok hipotansiyon ve ikinci sıklıkta hipoksinin sebep olduğu düşünülürse, bu hastaların erken tanı ve tedavisinin ne kadar önemli olduğu anlaşılır.

4 Primer Hasar Kafa travmasında primer olay vasküler ve nöronal yapıların hasarıdır. Fizik güçlerin etkisiyle gelişen primer hasar fokal veya diffüz olabilir; tedavi ne kadar çabuk başlarsa başlasın düzelmeyebilir. Kafa travmasında primer olay vasküler ve nöronal yapıların hasarıdır. Fizik güçlerin etkisiyle gelişen primer hasar fokal veya diffüz olabilir; tedavi ne kadar çabuk başlarsa başlasın düzelmeyebilir. Fokal hasar, çok şiddetli ve yaygın olmadıkça kendi başına bilinci etkilemez. Diffüz hasar ise sayısı ve derecesine bağlı olarak, bilinci beyin sarsıntısından komaya kadar değişen derecelerde etkiler. Fokal hasar, çok şiddetli ve yaygın olmadıkça kendi başına bilinci etkilemez. Diffüz hasar ise sayısı ve derecesine bağlı olarak, bilinci beyin sarsıntısından komaya kadar değişen derecelerde etkiler.

5 Sekonder Hasar Primer hasardan sonra gelişen ve mekanizması Primer hasardan sonra gelişen ve mekanizması tam olarak bilinmeyen bazı nedenlerle, primer tam olarak bilinmeyen bazı nedenlerle, primer olarak etkilenmemiş dokuda meydana gelen olarak etkilenmemiş dokuda meydana gelen hasar biçimidir. hasar biçimidir. Primer hasardan farkı önlenebilir veya tedavi Primer hasardan farkı önlenebilir veya tedavi ile kontrol edilebilir olmasıdır. ile kontrol edilebilir olmasıdır.

6 Sekonder Hasar Çeşitleri İntrakranial basınç (İKB) artışı (en sık) İntrakranial basınç (İKB) artışı (en sık) Hipotansiyon, hipoksi, anemi (Hipoksik beyin hasarı) Hipotansiyon, hipoksi, anemi (Hipoksik beyin hasarı) Hidrosefali, ödem Hidrosefali, ödem Yer kaplayan lezyonlar (epidural/subdural hematom) Yer kaplayan lezyonlar (epidural/subdural hematom) Enfeksiyon (menenjit, beyin absesi) Enfeksiyon (menenjit, beyin absesi) Elektrolit, asit-baz denge bozuklukları Elektrolit, asit-baz denge bozuklukları

7 Hastanın Durumunun Değerlendirilmesi Başlangıç değerlendirmesi; Başlangıç değerlendirmesi;  Yaralının hızla gözden geçirilmesi  Nörolojik değerlendirme  Temel vital bulguların tespit edilmesi

8 GKS’ na ilave olarak kafa travmasına ait olabilecek semptomlar : Şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı Şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı Konuşma bozukluğu Konuşma bozukluğu Kusma Kusma Nöbet geçirme Nöbet geçirme Uyandırılamama Uyandırılamama Pupil çapında değişiklik Pupil çapında değişiklik Ekstremitelerde güçsüzlük Ekstremitelerde güçsüzlük Duyu kaybı Duyu kaybı Ajitasyon Ajitasyon

9 Klavikula üzerindeki düzeyde bilinen bir hasar Klavikula üzerindeki düzeyde bilinen bir hasar yoksa bile, travmalı hastalarda servikal spinal fraktürün bulunduğu kabul edilmelidir ve her hastaya servikal boyunluk uygulanmalıdır. Aşırı boyun ekstansiyonundan ve aşırı aksiyal Aşırı boyun ekstansiyonundan ve aşırı aksiyal traksiyondan kaçınılmalıdır ve laringoskopi sırasında servikal spinal kanal stabilizasyonu için baş ve boynun stabilizasyonu (elle, kum torbaları, alın bantları) sağlanmalıdır.

10 Havayolu açıklığının sağlanması Kafa travması geçirmiş ve bilinci kapalı hastalarda; Kafa travması geçirmiş ve bilinci kapalı hastalarda;  Havayolu dil, diş protezi, kusmuk, yabancı cisim vs. ile tıkanabilir.  Laringeal, faringeal ve öksürük refleksi depresedir.  Gastrik içerik, kan ve mukus aspire edilebilir.  Bu hastalar alkol veya ilaç almış olabilirler ve bunların etkisiyle kafa travmasının etkilerini ayırt bunların etkisiyle kafa travmasının etkilerini ayırt etmek güç olabilir. etmek güç olabilir.

11 Solunum Hızlı bir başlangıç değerlendirmesinden sonra ikincil Hızlı bir başlangıç değerlendirmesinden sonra ikincil öncelik solunumun değerlendirilmesi, oksijenizasyon ve öncelik solunumun değerlendirilmesi, oksijenizasyon ve ventilasyona verilmelidir. ventilasyona verilmelidir. Doğal havayolu yeterliliğini değerlendirirken, Doğal havayolu yeterliliğini değerlendirirken, obstrüksiyon yada yaralanma belirtilerini tespit için yüz obstrüksiyon yada yaralanma belirtilerini tespit için yüz ve orofarinksin muayenesi, bilateral solunum seslerinin ve orofarinksin muayenesi, bilateral solunum seslerinin varlığı, havayolu obstrüksiyonun belirtilerini tespit için varlığı, havayolu obstrüksiyonun belirtilerini tespit için muayene, arteriyel kan gazı analizi ve pulse oksimetre muayene, arteriyel kan gazı analizi ve pulse oksimetre kullanarak arteriyel oksijenasyon yeterliliği tahmin kullanarak arteriyel oksijenasyon yeterliliği tahmin edilebilir. edilebilir. Güvenli havayolu için entübasyon en uygun tercihtir. Güvenli havayolu için entübasyon en uygun tercihtir.

12 Endotrakeal Entübasyon Kriterleri  Apne, bradipne (solunum sayısının  6 kez/dakika)  %100 Oile hipoksi (PaO 2  70mmHg, SpO 2  %90)  %100 O 2 ile hipoksi (PaO 2  70mmHg, SpO 2  %90)  Hiperkarbi (PaCO 2  65 mmHg)  Havayolunda koruyucu reflekslerin bulunmaması  Mekanik havayolu obstrüksiyonu  Oral boşlukta daralma veya boyun yapılarında genişleme  Barbitürat, sedatif veya kas gevşetici kullanma zorunluluğu  Hemodinamik instabilite, ciddi hipotansiyon  Glasgow Koma Skalası skorunun 8’den az olması

13 İndüksiyon  Lidokain  Sodyum tiyopental  Propofol

14 Sonuç  Seçilen ajan entübasyona yanıtları köreltmelidir.  Uygulayan kişi;  Yeterli oksijenasyon ve ventilasyon temin etmek,  Hastayı pulmoner aspirasyondan korumak,  Havayolunu kontrol etmeye hazır olmak,  Hipotansiyon, taşikardi gibi sistemik yanıtları tedavi etmek zorundadır. tedavi etmek zorundadır.

15 Kas Gevşeticiler  Süksinil kolin  Vecuronium bromide  Cisatracurium  Rocuronium bromide

16 Hızlı İndüksiyon  %100 oksijen ile preoksijenizasyon, krikoid bası, indüksiyon ajanları ve kas gevşeticilerin verilmesi ve trakeanın direkt laringoskopisi ile hemen entübasyonu içerir. Direkt uygulanan krikoid bası; krikoid halka seviyesinde mekanik olarak özafagusu tıkayarak gastrik içeriğin aspirasyonu ve pasif regürjitasyon riskini azaltır. Direkt uygulanan krikoid bası; krikoid halka seviyesinde mekanik olarak özafagusu tıkayarak gastrik içeriğin aspirasyonu ve pasif regürjitasyon riskini azaltır.

17 Dolaşım Eksternal kanamalar saptanıp, direkt bası ile Eksternal kanamalar saptanıp, direkt bası ile kontrol altına alınmalı (Özellikle infantlarda hayatı tehdit eden skalp kanamaları kolaylıkla lokal bası ile durdurulabilmektedir.) En az iki büyük venöz damar yolu açılmalı, En az iki büyük venöz damar yolu açılmalı, Başlangıçta izotonik solüsyonlarla kan volümündeki Başlangıçta izotonik solüsyonlarla kan volümündeki kayıplar hızla karşılanmalı, gerekirse kan replasmanı ile normovolemi sağlanmalıdır.

18 TANI En iyi tanı yöntemi bilgisayarlı tomografi; En iyi tanı yöntemi bilgisayarlı tomografi; Hastanın solunum ve kardiyovasküler stabilizasyonundan hemen sonra yapılmalıdır. Hastanın solunum ve kardiyovasküler stabilizasyonundan hemen sonra yapılmalıdır. Diğer tanı yöntemleri; ultrasonografi ve anjiyografi Diğer tanı yöntemleri; ultrasonografi ve anjiyografi

19 Nörolojik Değerlendirme Santral ve periferik sinir sisteminin Santral ve periferik sinir sisteminin değerlendirilmesinde en etkili yöntem klinik nörolojik muayenedir. Kafa travmalı hastaların servikal vertebraları Kafa travmalı hastaların servikal vertebraları uygun sert bir boyunlukla kırık veya kayma olmadığı kanıtlanıncaya kadar tespit edilmelidir.

20 Nörolojik Değerlendirme  Nörolojik değerlendirmede en basit ve prognozu büyük ölçüde belirleyen Glasgow Koma Skalası (GKS) skorlaması kullanılır.  8’ den düşük GKS skoru ağır hasarı,  9-12 arası orta şiddette hasarı,  13-15 arası hafif hasarı yansıtır.  Pupillerin boyutu ile ışık reflekslerine bakılır. Midriyasis varlığında optik ve okülomotor sinirlerin periferal lezyonları ekarte edilmelidir.

21 Glasgow Koma Skalası Göz Açma Spontan Spontan4 Sözle Sözle3 Ağrıyla Ağrıyla2 Yok Yok1 Sözlü Yanıt Sözlü Yanıt Oriante Oriante5 Konfüzyon Konfüzyon4 Uygunsuz Uygunsuz3 Anlaşılamaz Anlaşılamaz2 Yok Yok1 Motor Yanıt Motor Yanıt Emirlere uyuyor Emirlere uyuyor6 Ağrıyı lokalize ediyor Ağrıyı lokalize ediyor5 Ağrıdan kaçıyor Ağrıdan kaçıyor4 Ağrıya fleksiyon Ağrıya fleksiyon3 Ağrıya ekstansiyon Ağrıya ekstansiyon2 Yok Yok1

22 GCS Değerlendirme Yöntemi Hasta sedatize edilmişse değerlendirme için ilaçlar Hasta sedatize edilmişse değerlendirme için ilaçlar farmakolojik ajanlar kesilerek etkisinin geçmesi beklenir. Sözel emirler daima ağrılı uyaranlardan önce Sözel emirler daima ağrılı uyaranlardan önceverilmelidir. Göz yanıtı 1 ve sözel yanıt 1-2 olan hastalarda ağrıya Göz yanıtı 1 ve sözel yanıt 1-2 olan hastalarda ağrıya motor yanıt, klinik ve prognostik öneme sahiptir. En iyi tarafta, en iyi motor yanıt değerlendirilir. En iyi tarafta, en iyi motor yanıt değerlendirilir. Ağrılı stimulus, yeterli süre ve şiddette bilateral olarak Ağrılı stimulus, yeterli süre ve şiddette bilateral olarak supraorbital bölgeye, sternal bileşkeye veya tırnak yatağına verilmelidir.

23 GCS Değerlendirme Yöntemi  Hasta tarafından ağrılı uyaranın lokalize edilmesi, ağrılı uyaran verilen noktaya hastanın elini götürerek ağrılı uyaranı uzaklaştırmaya çalışmasıdır. Anormal fleksör yanıt; kolların addüksiyonu, bileğin Anormal fleksör yanıt; kolların addüksiyonu, bileğin fleksiyonu ve baş parmağın boğulmasıdır. (Dekortikasyon) Ekstansiyon; hipertonik kolun pronasyonla birlikte Ekstansiyon; hipertonik kolun pronasyonla birlikte adduksiyonu ve bileğin fleksiyonudur. (Deserebrasyon)

24 Kafa İçi Basıncı KİBAS normal değeri 10-15 mmHg KİBAS normal değeri 10-15 mmHg KİB’ nın 5 dk’ dan uzun, 20-25 mmHg’ dan yüksek KİB’ nın 5 dk’ dan uzun, 20-25 mmHg’ dan yüksek olduğu her durumda KİBAS mevcut kabul edilmeli ve olduğu her durumda KİBAS mevcut kabul edilmeli ve tedavi edilmelidir. KİB’ nın 60 mmHg’dan yüksek olması tedavi edilmelidir. KİB’ nın 60 mmHg’dan yüksek olması irreversibl beyin hasarı oluşturur. irreversibl beyin hasarı oluşturur.

25 KİBAS Tedavisi Başın yükseltilmesi (30 0,boyun nötral pozisyonda) Başın yükseltilmesi (30 0,boyun nötral pozisyonda) Hiperventilasyon (PCO 2 30-35 mmHg, hızlı ve yüzeyel olmayan, PEEP oluşturmayan) Hiperventilasyon (PCO 2 30-35 mmHg, hızlı ve yüzeyel olmayan, PEEP oluşturmayan) Beyin volümünün hipertonik solüsyon (Mannitol; dura açılmadan ve 15 dk’ da gidecek şekilde 1gr/kg’a kadar) ve diüretikler (Furosemid; 0,3-0,5 mg/kg) ile küçültülmesi Beyin volümünün hipertonik solüsyon (Mannitol; dura açılmadan ve 15 dk’ da gidecek şekilde 1gr/kg’a kadar) ve diüretikler (Furosemid; 0,3-0,5 mg/kg) ile küçültülmesi Ventriküler/ lumbal BOS drenajı (En hızlı KİB’ nı azaltan yöntem; herniasyonu önlemek için dura açıldıktan sonra) Ventriküler/ lumbal BOS drenajı (En hızlı KİB’ nı azaltan yöntem; herniasyonu önlemek için dura açıldıktan sonra)

26 KİBAS Tedavisi Barbitüratlar (Serebral metabolizmada azalma ve Barbitüratlar (Serebral metabolizmada azalma ve serebral damarlarda vazokonstrüksiyon) Hipotermi (Serebral metabolizma ve kan volümünde Hipotermi (Serebral metabolizma ve kan volümündeazalma) Kontrollü hipotansiyon Kontrollü hipotansiyon Cerrahi dekompresyon Cerrahi dekompresyon Tüm parametrelerin normal standartlar içinde Tüm parametrelerin normal standartlar içinde tutulması, hipovolemi ve hiperglisemi tedavisi

27 SÜKSİNİLKOLİN Süksinilkolin; kafa travması geçirmiş ancak kafa içi basıncı normal olan tok hastalarda entübasyonda tercih edilmesi gereken kas gevşetici ajandır. Süksinilkolin; kafa travması geçirmiş ancak kafa içi basıncı normal olan tok hastalarda entübasyonda tercih edilmesi gereken kas gevşetici ajandır.

28 ANESTEZİ Sedasyon ve ağrı yönetimi Ajite olan veya ağrı duyması muhtemel olan hastaların sedasyona ve ağrı kesicilere ihtiyacı olabilir. Midazolam ve fentanil gibi kısa etkili ilaçlar kullanılabilir. Diğer ilaçlar uzun etkili olacağından ilk 12 saat uygulanamazlar. fentanil: 1-3 mcg/kg midazolam: 0.05 - 0.1 mg/kg Propofol de kullanılabilir ancak ani hipotansiyon oluşturabileceği unutulmamalıdır…

29 Anestezi  Kafa travmalı hastalar için ideal anestezik ajan KİB artışına neden olmamalı, beyin dokusuna yeterli oksijen sağlamalı ve beyin dokusunu iskemik ve metabolik hasardan korumalıdır. Anestezik ilaç seçimi, intrakraniyal patololojinin Anestezik ilaç seçimi, intrakraniyal patololojinin yanısıra hastanın varsa yandaş hastalıklarına ve başka bir travmasının bulunup bulunmamasına göre yapılmalıdır.

30 Anestezi Diffüz vazodilatasyon olan ateşli silah yaralanmalarında Diffüz vazodilatasyon olan ateşli silah yaralanmalarında barbitürat (Tiyopental 3-6 mg/kg/h) veya opioid; künt travmalarda inhalasyon anestezikleri (İsofularan) veya hipotansiyona neden olmayacak dozda propofol infüzyonu tercih edilebilir. Azot protoksitten kaçınılma, volatil ajanlar Azot protoksitten kaçınılma, volatil ajanlar (isofluran/sevofluran/desfloran) düşük dozlarda kullanılmalı ve beyin ödemi gelişirse bu ajanlar kesilmelidir.

31 Teşekkürler


"KAFA TRAVMASI Dr.Özgül Keskin Yeditepe University School of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları