Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ"— Sunum transkripti:

1 MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ
Sosyal gruplar-5

2 Halkçı Eğitimciler Halkçı eğitimcilere göre üretim biçimi yaşam biçimini, yaşam biçimi de kültürü şekillendirir. Kültürün şekillendirdiği bilgi insandan bağımsız olmadığına göre mutlak ve değişmez değildir. Bu yönüyle, sosyal yapılandırmacılığı ve yarı deneyselciliği benimserler.

3 Matematiğe Bakışları Halkçı eğitimciler, sosyal yapısalcılığın ve yarı deneyselciliğin ortaya çıkışının geç olmasından dolayı diğer gruplara göre daha yenidir. Halkçı eğitimcilere göre, matematik insanlar tarafından yapılmıştır ve onların zihninde yer aldığı için yanlışlanabilirdir. Halkçı eğitimciler matematiğin kültürün içine katılmış ve sosyal bir yapı olduğunu düşünürler. Böylece, matematik, çeşitli etkinliklerin sonucu olarak gelişen kültürel bir üründür. Bu görüş, ’ethnomatematik’ olarak ifade edilir. Okul matematiği, matematiğin doğasını sosyal bir yapı olarak yansıtmalıdır. Okul matematiğinin amacı matematik yoluyla demokratik vatandaşlık bilincini geliştirmek olmalıdır. Dahası, demokrasi ve eşitlik adına okul matematiği etnik azınlıklara, bayanlara ve diğer sosyal gruplara “yakın” olmalıdır, cinsiyet ayrımı ve ırkçılığa bakılmaksızın matematiksel eğitimi desteklemelidir.

4 Halkçı Eğitimciler Çocuğa Bakışları
Halkçı eğitimcilerin çocuğa bakışı hümanistlerden farklıdır. Halkçı eğitimciler çocukların eşit doğduğuna, eşit potansiyellerde ve eşit yeteneklerde olduklarına inanırlar. Çocuklar, kendilerini çevreleyen kültürden, sosyal yapıdan derin bir şekilde etkilenirler. Çocuklar sosyal güçlerin ve kültürlerin güçlü etkileriyle “kalıba konulacak balçıklardır”. Buna rağmen çocukların kendi iç dünyalarının gelişimi de göz ardı edilmemelidir. Halkçı eğitimcilerden sayılan Dewey çocukların ilgi ve deneyimleri ile öğretim programının içeriğinin farklılığına dikkat çekerek eğitim faaliyetlerinin çocukların ilgileri ve kültürleriyle uyum içinde yürütülmesi gerektiğini belirtmektedir

5 Halkçı Eğitimciler………
Matematiksel Beceriye Bakışları Halkçı eğitimciler matematiksel yeteneği, bireylerin gelişiminde başlıca etken olarak görmektedirler. Sosyal sınıf, çevre şartları çocuğun yeteneklerinin ortaya çıkmasını ve kullanılmasını olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Bu durum başlangıçtaki eşitliği de bozar.

6 İlerlemeci Eğitimciler………
Matematiksel Öğrenmeye Bakışları Halkçı eğitimcilere göre, çocuğun bilgisi ve mantık yürütme yetisi özümsenmiş sosyal bir yapıdır ve bu da sosyal etkileşimden, mantık yürütme etkinliklerinden kaynaklanır. Bu görüş açısı nedeniyle halkçı eğitimciler sosyal yapılandırmacı yaklaşım altında sınıflandırılmıştır. Öğrenci aktif olarak öğrenmenin merkezinde olmalıdır. Örneğin, problem çözmenin yanı sıra problemi ortaya çıkarma, daha geniş sosyal içeriklerin yanı sıra kendi yaşamlarında ve çevrelerinde yer alan matematiği (ethnomatematiği) tartışma gibi. Sorgulama, tartışma, karar verme, paylaşma ve anlamlar üzerinde uzlaşma öğrenmenin gerçekleşmesinde rol oynayan temel etkinliklerdir. Öğrenme, kavramları tartışma, problem çözme ve problem kurma yoluyla matematikle aktif bağlantıya geçmesi sonucu gerçekleşir. Bunların sosyal etkileşim sürecinde gerçekleşiyor olması öğrenmeyi daha kolay ve işlevsel yapar.

7 Halkçı Eğitimciler………
Matematik Öğretimine Bakışları Halkçı eğitimciler demokrasi ve sosyal eşitlikle ilgilenirler. Amaçları; “ herkes için eğitim”, işçi sınıfı ve diğerlerini, toplumun demokratik kurumlarına katmak ve modern endüstriyel toplumun refahını paylaşmak için yetki vermektir. Öğrencilerden kaynağı ne olursa olsun edinilen bilgiyi sorgulama ve sadece mantıksal olarak doğrulanabilir olanı kabul etme yoluyla bağımsız eleştirel düşünce kabiliyetlerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu demokratik olarak önemlidir, birey matematiğin toplumdaki rollerini anlama yetileriyle donatılmıştır. Öğrencileri güçlendirme ve onlara yaşamaları üzerinde kontrol sağlama becerilerini kazandırmak için matematik öğretimi öğrencilerin özerkliğini teşvik etmeli ve onları problem çözme etkinliklerine yönlendirmelidir. Öğretmen tartışmalarda tarafsız lider veya şeytanın avukatı rolünü oynamak zorundadır, tartışmalı konularda da görüşlerini dürüstçe açığa vurmalıdır. Öğretmen aynı zamanda öğrencileri dışsal durumlara hazırlamada büyük sorumluluğa sahiptir, bu da okul şartlarını çevreleyen sosyal içeriğin birer parçasıdır. Soyut bilgileri aktarma yerine matematiğin sosyal yaşamdaki rolünü açığa çıkaracak örneklerle matematik öğretimini tasarlamalıdır.

8 Halkçı Eğitimciler………
Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Halkçı Eğitimcilerin değerlendirme yaklaşımı, öğrencileri yeteneklerine göre etiketleme ve sınıflandırmadan çok matematikte pozitif bir kazanım elde etmeyle ilgilenir. Halkçı eğitimciler, her şeyin ötesinde cinsiyete, ırka, sınıfa veya diğer sosyal çeşitliklere aynı zamanda rekabetin azalmasına bakmaksızın adil değerlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle, performans değerlendirmeleri, sınavlar ve projeler gibi çeşitli değerlendirme türlerinin kullanılması önerilmektedir. Değerlendirme süreçleri ve sonuçları öğrenci tartışmasına açık olmalıdır. Öğretmen öğrenciyle kendisi ile ilgili değerlendirmeleri tartışmalı ve uzlaşmaya varmalıdır. Değerlendirme süreçlerindeki sınav soruları ve proje konuları etnomatematik konularını içerecek şekilde düzenlenmeli ve öğrencinin matematiğin sosyal rollerini fark etmesi amaçlanmalıdır.

9 Halkçı Eğitimciler………


"MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları