Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ANTALYA OCAK 2010 Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Tacim ALINCAK Çevre ve Orman Bakanlığı (26 Aralık 2008 / 27092 Mükerrer R.G.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ANTALYA OCAK 2010 Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Tacim ALINCAK Çevre ve Orman Bakanlığı (26 Aralık 2008 / 27092 Mükerrer R.G."— Sunum transkripti:

1 1 ANTALYA OCAK 2010 Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Tacim ALINCAK Çevre ve Orman Bakanlığı (26 Aralık 2008 / 27092 Mükerrer R.G. 10 Kasım 2009 / 27402 R.G.)

2 2 1.BölümAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BölümGenel Hükümler 3. BölümEnvanter Oluşturulması 4. BölümMaddelerin İnsan ve Çevreye Olan Risklerinin Değerlendirilmesi 5. BölümNihai Hükümler Bölümler

3 3 Ekler EK-1Madde 7 ve 8 hükümlerinden muaf tutulan maddeler listesi EK-2Madde 7’(3)de atıfta bulunulan bilgiler EK-3Madde 8 (3)’de atıfta bulunulan bilgiler

4 4 Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek. Amaç

5 5 Kapsam  Kimyasallara ilişkin bilgi; - toplanmasını, - sunulmasını, - erişebilirliğini  Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine olabilecek muhtemel risklerinin kontrolü ilkelerini kapsar.  Transit geçiş,  Askeri amaçlı kullanılan maddeleri, kapsamaz.

6 Tanımlar Risk: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların kullanım şartlarında ve/veya tehlikeli maddelere ve müstahzarlara maruz kalınması halinde, maddelerin ve müstahzarların çevre ve insan sağlığına zarar verme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini

7 Envantere girilmesi gereken bilgiler  Maddenin adı, EC numarası ve CAS numarası,  Ü retilen veya ithal edilen maddenin miktarı,  Tehlike sembol ü, risk ibareleri ve g ü venlik ibareleri de dahil olmak ü zere, sınıflandırılması,  Ö ng ö r ü len kullanım alanları,  Fiziko-kimyasal ö zellikleri,  Ç evresel ortamlar arasındaki hareketi ve davranışı  Ekotoksisitesi,  Akut ve kronik toksisitesi hakkında veriler,  Kanserojenik, mutajenik ve/veya ü reme sistemine toksisitesi(CMR)  Risk değerlendirmesinde kullanılacak diğer veriler ≥ 1t<1000 Ek-3 ≥ 1000 t Ek-2

8 8 1- Kimyasal değişikliğe uğramamış, doğada doğal olarak bulunan maddeler ( mineraller, cevherler, cevher özütleri, doğal gaz,LPG, ham petrol, kömür…) 2. Tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel doğal kimyasal maddeler (N 2,H 2, O 2, He,Ne,Xe …) 3- Ek-1de EC ve CAS no verilen ve özellikleri çok iyi bilinen 75 madde. 4- Polimerler 7 nci ve 8 inci Madde Koşullarından Muafiyet (Ek-1)Ek-1

9 9 Veri sağlama Usulleri www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr

10 10 Sistem Giriş Sayfası (kyd@ cevreorman.gov.tr(kyd@ cevreorman.gov.tr)

11 11

12 12 Envantere girilecek bilgiler nereden bulunabilir?  http://ecb.jrc.it/esis/  http://cfpub.epa.gov/ecotox  http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/oecdsid s/sidpub.html  http://toxnet.nlm.nig.gov/cgi-bin/sis/search  http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/  http://msds.search.com  http://www.inchem.org/pages/ehc.html  http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus  Üretici, güvenlik bilgi formları,

13 13 Verilen Bilgilerin Güncellenmesi 1-a) İnsan ve çevrenin maddeye maruziyet tipinde, formunda, şiddetinde veya süresinde değişiklik yapan yeni kullanım alanının ortaya çıkması, b) Maddenin risk değerlendirmesiyle ilgili, yeni verilerin elde edilmesi, c) maddenin geçici olarak sınıflandırılmasında değişiklik olması (SEA Yönetmeliğine göre), ç) Maddeyle ilgili, insan ve çevre için ciddi risk oluşturabilecek yeni bilgilerin elde edilmesi. Bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir. 2- Ek-2 veya ek-3’te belirtilen miktarlarda değişiklik olması durumunda üretim ve ithalat miktarıyla ilgili bilgileri Her üç yılda bir Bakanlığa iletir.

14 14 Verilerin Gizliliği Endüstriyel ve ticari gizlilik aşağıdaki konular için geçerli değildir :  Maddenin adı,  Fiziko-kimyasal özellikler ve çevresel ortamlar arasındaki hareket ve davranış hakkında veriler,  Toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerin özetleri ve özellikle CMR’lar hakkında veriler,  Acil müdahale hakkında metotlar ve alınması gerekli önlemler ile ilgili bilgiler,  Hayvanlar üzerinde yapılmış deneyler veya gereksiz tekrarını önleyecek bilgiler,  Maruziyetinin belirlenmesini mümkün kılan analitik yöntemler.

15 15 Öncelik Listesinin Hazırlanması 1.Maddenin insan ve çevre üzerindeki etkileri, 2.İnsan ve çevrenin maddeye maruz kalması, 3.Maddenin insan ve çevre üzerindeki etkileri hakkındaki veri yetersizliği, 4.Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlar bünyesinde yapılan çalışmalar, 5.Tehlikeli maddeler hakkındaki diğer ulusal mevzuat.

16 16 TEŞEKKÜRLER www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr E- posta: kyd@ cevreorman.gov.trkyd@ cevreorman.gov.tr 0312 2075276 0312 2076560 0312 2076574 0312 2076580


"1 ANTALYA OCAK 2010 Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Tacim ALINCAK Çevre ve Orman Bakanlığı (26 Aralık 2008 / 27092 Mükerrer R.G." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları