Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünite:1 İpek Yolunda Türkler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünite:1 İpek Yolunda Türkler."— Sunum transkripti:

1 Ünite:1 İpek Yolunda Türkler

2 Görmek İstediğiniz Soruya Tıklayınız
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 1- Aşağıdaki yargılardan hangisi Kurultay ile ilgili değildir?
Devletin siyasi, askeri ve ekonomik sorunlarının görüşüldüğü bir kuruldur Hükümdar eşleri Kurultay görüşmelerine katılmıştır Türklerde ait destanlara verilen genel isimdir. Hukuk kurallarının belirlemesinde etkili olmuştur.

4 2- Hunlarda askerlik özel bir meslek olarak görülürdü
2- Hunlarda askerlik özel bir meslek olarak görülürdü. Bu durum Hunlarda aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Güçlü bir devlet kurulmasına Ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasına Göçebe kültürünün gerilemesine Ordunun gönüllülerden oluşmasına

5 3- Oğuz Kağan Destanında, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi etrafında yaşanan olaylardan bahsedilmektedir? Mete Teoman İstemi Attila

6 4- Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı. (Veraset Sistemi) Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir? Çin ile olan ilişkilerin artmasına Sınırların genişlemesine Yerleşik kültürün yayılmasına Taht kavgalarının yaşanmasına

7 5- Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla uğraşmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Yerleşik hayata geçmeleri Farklı dinleri benimsemenin Savaşçı özelliklerini korumanın Hayvancılıkla uğraşmaları

8 6- Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları Orta Asya’dan Balkanlara doğru göç etmişlerdir. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine yol açmış olabilir? Hun kültürünün Balkan milletlerini etkilemesine Hunların göçebe yaşamı yaymasına Orta Asya’da Türk milletinin kalmamasına Avrupa’da siyasi birlik kurulmasına

9 7- Orta Asya’da Türk devletlerinde ölen kişinin mezarının etrafına hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelcilik dikilirdi. Bu heykelciklere ne ad verilirdi? Şaman Balbal Kurgan Yuğ

10 Ordunun atlı askerlerden oluşması
8- Hun askerleri savaşlarda ok ve yay gibi hafif silahları tercih etmiş, ağır silahları fazlaca kullanmamışlardır. Hanlarla ilgili bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ordunun atlı askerlerden oluşması Çin ordusunun örnek alınması Askeri masrafların azaltılması Orduda paralı asker olmaması

11 9- Şamanizm, Gök-Tanrı inancı, Budizm ve Maniheizm dinlerini benimseyen Türk devleti aşağıdakilerden hangidir? Hunlar Kutluklar Uygurlar Göktürler

12 10- Kök Türkler, Gök Tanrı dinini benim-sedikleri halde başka dinlere inananlara karşı son derece iyi davranmışlardır. Bu durum Kök Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur? Ekonomiye önem vermesinin Göçebe şekilde yaşamasının Çin’le mücadele halinde olmasının Hoşgörülü bir topluluk olmasının

13 11- Ergenekon Destan’ında ”Bu dağda demir madeni var
11- Ergenekon Destan’ında ”Bu dağda demir madeni var. Şunun demirini eritsek belki dağ bize geçit verir” ifadesi yer almaktadır. Buna göre bu destanda Türklerin hangi ekonomik etkinliği üzerinde durulmaktadır? Madencilik Hayvancılık Avcılık Tarım

14 Çin ile olan siyasi ilişkileri
12- Uygurlar yaşadıkları yörelerde sulama kanalları inşa etmiştir. Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenebilir? Çin ile olan siyasi ilişkileri Askeri mücadeleleri Tarım üretimini Hakanın yetkilerini

15 13- İslam öncesi dönemde Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde hükümdarların yetkileri sınırsız değildi. Aşağıdakilerden hangisi Türklerde hükümdarın yetkilerinin sınırsız olmasını engellemiştir? İpek Yolu’na hâkim olunmaya çalışılması Göçebe bir yaşam sürülmesi Kurultay meclisinin var olması Askeri yapının güçlü olması

16 14- Orta Asya Türk devletlerinde boylar arası mücadeleler sık biçimde yaşanıyordu. Bu mücadeleler aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır? Yazının kullanılmasını Geleneklere bağlılığın sürdürülmesini Kut inancının yaşatılmasını Devlet otoritesinin korunmasını

17 15- Orta Asya’daki Türk toplulukları uzun süre dağınık şekilde geniş bir coğrafyada yaşamışlardır. Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır? Orta Asya’dan göç edilmesini Bir devletin çatısı altında birleşilmesini Göçebe bir yaşam sürülmesini Hayvancılıkla uğraşılmasını

18 16- Orta Asya’da yaşayan Türkler yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir. Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır? Bağımsızlık düşüncesine Sınırların genişletilmesine Hukuk kurallarına Yerleşik yaşama

19 17- Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin, dini alanda Çinlilerden daha fazla etkilendiği söylenebilir? Hunlar Kök Türkler Uygurlar Oğuzlar

20 18- Hunlarla ilgili en eski bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu bilgi Hunlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Şehirler kurduğunu Hukuk kurallarına önem verdiğini Çin topraklarına yerleştiğini Çinlilerle ilişki içinde olduğunu

21 Ticaretle uğraşılması
19- Gök Türklerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi göçebe hayat tarzının bir sonucu değildir? Ticaretle uğraşılması Yazılı kültürün gelişmemesi Şehirleşme düşüncesinin olmaması Hayvancılıkla ilgilenilmesi

22 20- Gök Türklerde yazılı hukuk anlayışı gelişmemiş, buna karşılık sözlü hukuk kuralları yaygın şekilde kullanılmıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yabancı uygarlıkların etkisinde kalınması Gök Tanrı inancına sahip olunması Göçebe bir yaşam sürdürülmesi Hayvancılıkla uğraşılması

23 Verdiğiniz cevap doğru

24 Üzgünüm Bilemediniz


"Ünite:1 İpek Yolunda Türkler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları