Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKREDİTASYON ve EĞİTİM STANDARTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKREDİTASYON ve EĞİTİM STANDARTLARI"— Sunum transkripti:

1 AKREDİTASYON ve EĞİTİM STANDARTLARI
Hazırlayanlar:Dr.Ozan TURAMANLAR Dr.Yaşar SIVACI Danışman:Prof.Dr.Mustafa ERGÜN

2 TANIM-1 Bir öğretim kurumunun yada öğretim kurumu tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite,verimlilik,etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve böylece yüksek öğretime talepte bulunanlar ve aynı zamanda kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik bir sistemdir

3 TANIM-2 Akreditasyon,hem öğretim kurumunun kendi kendini dönemsel olarak değerlendirmesine(kurumsal özdeğerlendirme) hem de öğretim kurumunun kurum- dışı bağımsız akreditasyon ajansları tarafından dönemsel değerlendirilmesine imkan veren bir gönüllü kalite güvence sürecidir Başka bir ifade ile akademik kalitenin iyileştirilmesi,saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun aracıdır

4 TEMEL ÖZELLİKLERi-1 Öğretim kurumlarının performans standartları açısından kendi kendilerini değerlendirmelerine ve aynı zamanda bağımsız akreditasyon kuruluşlarınca dış değerlendirme yapılmasına imkan verir Öğretim kurumunun güvenilirliğini ve tanınmasını sağlayan bir sistemdir Kurumun belirli mükemmeliyet standartların sahip olduğunu belgeleyen saygın bir sertifikanın verilmesi sürecidir

5 TEMEL ÖZELLİKLERi-2 Bir defaya mahsus bir işlem değildir,tam aksine uzun dönemli ve periyodik olarak iç-dış değerlendirmelere dayanır Öğretim kurumunda kalitenin sürekli kalitenin geliştirilmesini amaçlayan bir süreç ve kalite güvencesi sağlayan bir araçtır Ayrıca öğretim kurumunda dürüstlük ve etik standartları yerleştirmeyi amaçlayan bir sistemdir

6 TEMEL ÖZELLİKLERi-3 Yapılması gönüllü(isteğe bağlı) bir işlemdir,dışarıdan kamusal otoritelerden bu sürece dahil olunması yönünde bir baskı yada zorlama söz konusu değildir Kamusal otoritelerce belirlenen düzenlemelerin aksine hükümet-dışı kontrol mekanizmasının geçerli olduğu bir kendi kendini düzenleme sürecidir

7 TEMEL ÖZELLİKLERi-4 Bir kurumun belirli standartları karşılaması ve bunları tutarlı bir şekilde sürdürmesidir Akredite edilmiş olan kurum ve programların, önceden tespit edilmiş mükemmeliyet standartlarını karşılayacağını veya bu beklentileri aşacağını garanti eder

8 AKREDİTASYON TÜRLERİ Kurumsal Akreditasyon
Programa Dönük Akreditasyon(Uzmanlaşmaya Yönelik Akreditasyon)

9 Kurumsal Akreditasyon
Kurumsal kaliteyi minimum standartlarda garantilemeyi amaçlayan bir akreditasyon işlemidir Öğretim kurumunun idari,mali ve akademik kapasitesi bir bütün olarak değerlendirilir

10 Programa Dönük Akreditasyon-1
Öğretim kurumu tarafından uygulanan herhangi bir programın(lisans eğitimi,yüksek lisans eğitimi veya doktora eğitimi) kalite ve mükemmeliyet standartlarına uygun olduğunu ortaya koymayı amaçlayan bir akreditasyon türüdür

11 Programa Dönük Akreditasyon-2
Sadece belirli bir akademik programı(eğitim,mühendislik,hukuk,işletme vb.) kalite standartları yönünden değerlendirir ve uygunluk sağlandığı taktirde akredite işlemi gerçekleşmiş olur

12 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI-1
Eğitim-öğretim ve araştırmaların niteliğini arttırmak,sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek kaliteyi güvence altına almak Öğretim kurumlarının hizmet sunduğu öğrencilere ve tüm paydaşlara eğitim-öğretimin kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini vermek;öğrencileri ve paydaşları kalitesiz eğitim sunan kurumlar konusunda bilgilendirmek

13 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI-2
Öğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak Diplomaların ve ünvanların karşılaştırılabilirliğine yardımcı olmak Öğrenci ve öğretim görevlilerinin kurumlar arasında değişimini kolaylaştırmak

14 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI-3
Mezunların meslek yaşamına girişlerinde temel standartları belirlemek En yüksek standartların garanti edilmesi gerektiğinde bir “mükemmeliyet etiketi” sağlamak ve karşılaştırma yapmayı ve üst düzey işbirliğini kolaylaştırmak Devlet yardımları için öğretim kurumlarının akreditasyon sürecinden geçmiş olmaları koşulunun aranması halinde bu sürecin iyi işlemesine araç olmak

15 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI-4
Sınır ötesi öğretimin giderek yaygınlaştığı bir çağda farklı ülkelerde sürdürülen öğretim kurumları ve programları hakkında hizmete talepte bulunanları bilgilendirmek; bir başka deyişle eksik enformasyon sorununu kısmen ortadan kaldırmak

16 AKREDİTASYONUN YARARLARI-1
Tanınma ve mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgilendirir Özel sektöre kaliteli insan gücü istihdamı yönünden kolaylık ve güven sağlar Öğretim kurumları arasında kredi transferi işlemleri kolaylaşır Kaliteyi güvence altına alır

17 AKREDİTASYONUN YARARLARI-2
Öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programlarının uygulanmasını kolaylaştırır Öğretim kurumlarının saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmesi veli ve öğretmenlerin okula yönelik güvenini arttırır Yüksek öğretim kurumlarında çalışanlara sorunları ortaya koyma ve çözüm üretme olnağını verir, çalışanların süreçlere katılımını teşvik eder

18 AKREDİTASYONUN YARARLARI-3
Öğretim kurumlarında kurum içi iletişimi geliştirir Kuruma dışarıdan detaylı ve tarafsız bir değerlendirme imkanı sağlar Kuruma gelecekle ilgili planlama olanağı sağlar Üst yönetime ve idarecilere önceliklerin tespitinde yol gösterir Uluslararası derece ve diplomalar arasında uyum sağlar ve geçerliliğini karşılaştırmayı kolaylaştırır

19 AKREDİTASYONUN YARARLARI-4
Öğretimin uluslararasılaşmasını ve kültürlerarası işbirliğini sağlar Öğretim kurumlarında mali yönetimin ve bütçe sürecinin iyileştirilmesine olanak sağlar Kurum politikalarının belgelendirilmesini ve prosedürlerin geliştirilmesini teşvik eder Kurumda tutarlı ve kapsamlı uygulamalar yapılmasına yardım eder

20 AKREDİTASYON SÜRECİ Standartların tesbit edilmesi
Özdeğerlendirme ve hazırlık raporu Dışdeğerlendirme-ziyaret ve rapor İzleme Akreditasyon kurumu tarafından kararın verilmesi Periyodik gözden geçirme

21 STANDARTLARIN TESBİT EDİLMESİ
Öğretim kurumu değerlendirmeye imkan verecek mükemmeliyet standartlarını belirler

22 ÖZDEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK RAPORU
Akreditasyon sürecine tabi olmak isteyen öğretim kurumu süreç hakkında ön hazırlık çalışmaları yapar,kurum içi özdeğerlendirme faaliyetlerini tamamlar,başarılarını ortaya koyan belgeler ve dökümanlar hazırlanır ve rapor haline getirilir

23 DIŞ DEĞERLENDİRME-ZİYARET VE RAPOR
Akreditasyon kurumunun görevlendirdiği uzman kişiler, ilgili yüksek öğretim kurumunu performans standartları yönünden konumunu ve statüsünü gözden geçirir Buna yerinde yada dış değerlendirme denir Akreditasyon kurumlarında değerlendirme faaliyetleri alanında uzman akademik ve idari personel tarafından gerçekleştirilir

24 İZLEME Öğretim kurumu belirli bir süre yakın izlemeye alınır ve istenen standartlara uyum sağlayıp sağlamadığı gözlemlenir

25 AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN KARARIN VERİLMESİ
Önceki adımlar tamamlandıktan sonra, akreditasyon kurumu akreditasyona tabi kurumun mükemmeliyet standartları yönünden statüsünü onaylama veya reddetme kararı verir

26 PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME
Akreditasyon statüsünü alan öğretim kurumu belirli periyotlarla yeniden dış değerlendirmeye tabi tutulur Sürekli izleme ve dış değerlendirmenin amacı akredite edilmiş kurumun gerekli standartları korumasını garanti altına almaktır

27 AKREDİTASYON SÜRECİNİN İYİ İŞLEMESİ İÇİN
Yaygın,anlaşılır ve desteklenen açık bir ulusal standartlar bütününün olması Standartları iyi bilen,ziyaret için belirlenmiş bir protokolü izleyen ve standartlara dayalı olarak adil yargılara varan bir eğitilmiş uzman değerlendiriciler topluluğunun olması Standartlara dayalı olarak kararlar verilmesini sağlayan bir karar oluşturma süreci ve bu süreci işleten bir karar merciinin olması

28 ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON STANDARTLARI
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK STANDARTLAR EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN AMAÇLARINA YÖNELİK STANDARTLAR PROGRAM ÇIKTILARI VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK STANDARTLAR ÖĞRETİM KADROSUNUN KALİTESİNE YÖNELİK STANDARTLAR ALTYAPIYA YÖNELİK STANDARTLAR PROGRAM KRİTERLERİ


"AKREDİTASYON ve EĞİTİM STANDARTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları