Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI
BORCU YOKTUR YAZILARI VE E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI 2014/Şubat

2 BORCU YOKTUR YAZILARI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İSTİNADEN DÜZENLENEN İHALE KONUSU İŞLERLE İLGİLİ BORCU YOKTUR YAZILAR HAKEDİŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BORCU YOKTUR YAZILARI TEMİNAT İADESİ YAZILARI DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERE İSTİNADEN DÜZENLENEN BORCU YOKTUR YAZILARI ÖZEL HASTANELER, GÖZLÜKÇÜLER, GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİ ve ECZANELERCE TALEP EDİLEN BORCU YOKTUR YAZILARI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ ALMAK İÇİN BORCU YOKTUR YAZILARI

3 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İSTİNADEN İHALELERE KATILMAK ÜZERE DÜZENLENEN BORCU YOKTUR YAZILARI (e-Borcu yoktur uygulamasından alınabilir) Sorgulanacak Borçlar Sigorta primi (+ SGDP), İşsizlik Sigortası Primi Borç sorgulama tarihi : İhale tarihi Dilekçede ihale tarihi yoksa dilekçenin ünite kayıtlarına intikal ettiği tarihten bir önceki iş günü itibariyle sorgulama yapılır. Sorgulama Şekli : Türkiye geneli

4 KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU SINIRI
İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının, (a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, 2014 yılının ilk altı ayı için ,50 TL, ikinci altı ayı için ,00 TL (b) bendi kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, (c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.

5 KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU SINIRI
İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle, Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 4/1-a kapsamına giren sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, Tasarrufu teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.

6 KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU SINIRI
Kurumumuzdan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden borcu yoktur yazısı istenilmesi durumunda, Ünitelerimizce kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığının tespitinde, işverenin borç toplamının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını, bu işverenin aracısının/aracılarının bulunması halinde ise, aracılarından kaynaklanan toplam borcunun sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşıp aşmadığı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Başka bir ifadeyle, işverenin(aracıları dışındaki) borçları toplamının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını, aracılarına ait borçları toplamının ise sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmaması halinde, bu işverene 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına borcu yoktur yazısı verilecektir

7 KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU SINIRI
İhale tarihi itibariyle Türkiye genelindeki; Prim borcuna karşı dava açılması halinde, dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak nitelikte mahkemelerce verilen geçici veya nihai bir karar bulunması halinde, söz konusu borçlar, Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak nitelikte mahkemelerce geçici veya nihai bir karara konu olan borçları, Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kanunlar uyarınca ertelemeye tabi tutulan borçlardan, erteleme kapsamına alınan borçları, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplanmasında dikkate alınmaz.

8 KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU SINIRI
16/1/2009 tarihli ve sayılı Genelge ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödemeleri halinde bu ödemelerin de dikkate alınmasına karar verildiğinden, kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödeyen veya ihale tarihi itibariyle yapılan ödemelerle birlikte kapsama giren borç tutarı açıklanan sınırların altında olan işverenlere, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazıları verilebilmektedir.

9 BORCUN TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLMASI HALİNDE
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibariyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereği yeniden yapılandırılmış olması halinde; Tecil ve taksitlendirilmiş/yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin taksitlendirme veya yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve varsa tecil ve taksitlendirme/yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte toplam borç tutarının belirtilen sınırların altında olması şartları ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.

10 İş Ortaklığı ve Konsorsiyumlarda Sorgulama
Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları ifade eder. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişiler taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. İhalelere katılmak üzere borcu yoktur yazısı talep eden istekli işverenlerin, ihale tarihi itibariyle Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, bu işverenlerin gerçek veya tüzel kişilerle birlikte oluşturdukları iş ortaklığından dolayı da borcunun bulunup bulunmadığı hususu sorgulanacaktır.

11 İş Ortaklığı ve Konsorsiyumlarda Sorgulama
Konsorsiyumu oluşturan yüklenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi, bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması ve yüklenicilerin her biri adına işyeri tescili yapılmış olması halinde, konsorsiyumu oluşturan üstleniciler birbirinin borcundan sorumlu tutulmayacaklardır.

12 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İSTİNADEN İHALELERE KATILMAK ÜZERE DÜZENLENEN BORCU YOKTUR YAZILARI
Kurumumuzda tescilli işyeri bulunmayan kimselerin borcu yoktur yazısı için müracaat etmesi durumunda, bu kimselere, “Kurumumuz işyeri tescil kayıtlarında yapılan araştırmada tescilli işyerinin bulunmadığı anlaşılmıştır” şeklinde bir yazı verilecektir.

13 Borç yoksa/Sınırın altında ise/Taksitlendirilmiş Borç varsa
…………………………………………………… …………………….. İlgi: …./…/…... tarihli, …………….. sayılı dilekçeniz İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza …./…./……. tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir. İş bu yazı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla düzenlenmiş olup, ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta ve …./…./…… tarihine kadar hüküm ifade etmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

14 Borcu Bulunanlara İlgi: …./…/…. tarihli, …………….. sayılı dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza …./…./……. tarihi itibariyle …………………. TL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu tespit edilmiştir. İş bu yazı, ilgide kayıtlı dilekçeniz üzerine düzenlenmiş olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla kullanılamaz. Bilgi edinilmesini rica ederim

15 Borcun ihale tarihinden sonra ödenmesi
İlgi: …./…/…. tarihli, …………….. sayılı dilekçeniz İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza …./…./……. tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu ve sözkonusu borçlarınızın …./…./….. tarihi itibariyle ödendiği tespit edilmiştir. İş bu belge, ilgide kayıtlı dilekçeniz üzerine düzenlenmiş olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla kullanılamaz. Bilgi edinilmesini rica ederim.

16 HAKEDİŞ ÖDEMELERİ İÇİN BORCU YOKTUR YAZISI (İdareler e-Borç sorgulama ekranını kullanabilir.)
İdarelerin, ihale yoluyla yaptırdıkları işlerden dolayı hakediş ödemesi yapabilmeleri için, üstlenicilerin, Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Prim e-Borç Sorgulama ekranı vasıtasıyla sorgulanır. İşsizlik İdari Para Cezası Üniteden yazı ile sorulabilir. Ünitece, işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususunu, idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirilir. Yazı ile bildirilmediği sürece, idare tarafından  işverene hakediş ödenmez. Doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak hak ediş ödemesine esas muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususu Kuruma sorulmaz.

17 HAKEDİŞ ÖDEMELERİ İÇİN BORCU YOKTUR YAZISI (İdareler e-Borç sorgulama ekranını kullanabilir.)
İdarelerce, ihale yoluyla yaptırdıkları işleri üstlenenlere yapılacak her hakediş ödemesinden önce, - Hizmet alımı ve yapım işleri için, ilgili ihale konusu işyerinden dolayı, - İhale suretiyle piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri için, işverenin merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören tüm işyerlerinden dolayı, Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanır. Devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde, ihale konusu işin yapıldığı dönemlere bakılmaksızın devamlı nitelikteki işyerinin, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan tüm borçları sorgulanacaktır.

18 TEMİNAT İADESİ Kesin teminat, Kurumca düzenlenmiş soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi işveren tarafından İdareye ibraz edilmediği sürece işverene iade edilmeyecektir. İşverenlerin, ihale konusu işle ilgili sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçların bulunmaması gerekmektedir. Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yaptırılmış olması halinde ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki borçlar sorgulanacaktır. Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak kesin teminatın iadesinde Kurumca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmaz.

19 DEVLET YARDIMI , TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN DÜZENELNEN BORCU YOKTUR YAZILARI (e-Borcu yoktur uygulamasından alınabilir) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlananlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. (5510/mad. 90)

20 DEVLET YARDIMI , TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN DÜZENELNEN BORCU YOKTUR YAZILARI
5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sağlanan sigorta primi işveren payı teşviki, 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu” ile sağlanan sigorta primi işveren paylarında indirim , Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu kararları uyarınca uygulanmakta olan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan sigorta primi işveren hissesi teşviki, (KOSGEB)  Destekleri , 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlanan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan destek ve teşvikleri, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında sağlanan Devlet yardımı, teşvik ve destekler olarak kabul edilir.

21 DEVLET YARDIMI , TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN DÜZENELNEN BORCU YOKTUR YAZILARI
Devlet yardımları ile teşvik ve destekleri sağlayan ve ödeme işlemlerini tesis eden kurum ve kuruluşların, yapacakları Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sağlamasına karar verilmeden önce işverenlerden, kapsama giren borçlara ilişkin olarak; a) Kapsama giren borçlarının bulunmadığı, b) Kapsama giren borçlarının tecil ve taksitlendirildiği ya da yapılandırıldığı, şeklinde Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden alınacak yazıyı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktıyı talep etmeleri zorunludur.

22 DEVLET YARDIMI , TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN DÜZENELNEN BORCU YOKTUR YAZILARI
Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir. Borçları tecil ve taksitlendirilmemiş ya da yapılandırılmamış olan işverenler, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; muaccel prim, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlandırılabilir. Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. 5510/90 mad. 6 ncı fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

23 DEVLET YARDIMI , TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN DÜZENELNEN BORCU YOKTUR YAZILARI
Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan; - Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, - Gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan, dolayı Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren borçları oluşturur.

24 Devlet Yardımı,Teşvik ve Desteklere İstinaden Düzenlenen Borcu Yoktur Yazıları
Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, bu Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılır.

25 Özel Hastaneler, Gözlükçüler, Görüntüleme Merkezleri ve Eczanelerce Talep Edilen Borcu Yoktur Yazıları (e-Borcu yoktur uygulamasından alınabilir) Kurumumuzla yapmış oldukları protokol karşılığı verdikleri hizmetlerin veya reçetelerin bedelini almak amacıyla Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmadığına ilişkin yazı verilmesinin talep edilmesi halinde, başvuruda bulunan işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescilli diğer işyerlerinin yanı sıra, ortak, üst düzey yönetici, alt işveren ve işveren vekili olduğu işyerlerinden dolayı Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre gerekli yazılar verilecektir.

26 6111 sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandıran İşverenler- İhale Konusu İşler İçin
Borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ve yapılandırma anlaşmaları bozulmamış olan işverenlerce ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, a) 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının, b) 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yeniden yapılandırılan borçlarla ilgili ödeme vadesi geçmiş aylık taksitler ile geç ödeme zammının ve yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun ihale tarihi itibariyle toplamının, Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen sınırların altında olması kaydıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin yazılar verilir.

27 6111 sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandıran İşverenler- Hakediş Ödemesi İçin
Borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ve yapılandırma anlaşmaları bozulmamış olan işverenler için, idarelerce, gerek işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının yazı ile sorulduğu durumlarda, gerekse elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda, sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması kaydıyla, sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yeniden yapılandırılan borçlarla ilgili ödeme vadesi geçmiş aylık taksitler ile geç ödeme zammının ve yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması kaydıyla, hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilir.

28 6111 sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandıran İşverenler- Devlet Yardımı
Borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ve yapılandırma anlaşmaları bozulmamış olan işverenlerce Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının borçlarının bulunmadığına dair yazı talep edilmesi halinde, sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yeniden yapılandırılan borçlarla ilgili ödeme vadesi geçmiş aylık taksitler ile geç ödeme zammının ve yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı yönünde yazılar verilir.

29 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ ALMAK İÇİN BORCU YOKTUR YAZILARI
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ve çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesine ilişkin üniteye müracaat edilir. Çalıştırılan sigortalı sayısının tespitinde, müracaat tarihi itibariyle yasal verilme süresi geçmiş en son aylık prim ve hizmet belgesi esas alınır.Türkiye genelinde tescilli işyerleri ile alt işveren sıfatı ile bildirimde bulunulan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısına bakılır. Çalıştırılan sigortalı sayısı da Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine resmi yazı ile bildirilebilir. İptal belge olmamak kaydıyla, asıl ve ek tahakkuk fişleri kontrol edilerek servis şefi ve müdür yardımcısı tarafından onaylanabilir. İptal belge varsa resmi yazıyla ilgili Kuruma bildirilir.

30 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ ALMAK İÇİN BORCU YOKTUR YAZILARI
Borç sorgulaması, Kuruma müracaat edilen, başka bir ifade ile başvuru formunun kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yapılır. İşverenin Türkiye genelinde; - 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştırılmasından (kendi adına tescilli olduğu, ortağı, aracısı ve üst düzey yöneticisi olduğu işyerlerinden) kaynaklanan sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları, - 4/1-b kapsamındaki prim borçları, - 4/1-c kapsamında sigortalı çalıştırılmasından kaynaklanan kesenek ve kurum karşılıkları ve ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ve diğer ferileri sorgulanmaktadır.

31 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ ALMAK İÇİN BORCU YOKTUR YAZILARI
Sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmiş ya da ilgili kanunlara göre yeniden yapılandırmış olması halinde, tecil ve taksitlendirilmiş ya da yeniden yapılandırılmış olan borçlara ilişkin taksit ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak yerine getiriliyor olması ve tecil ve taksitlendirme ya da yapılandırma kapsamına girmeyen muaccel hale gelmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borcunun bulunmaması kaydıyla, sözkonusu işverenlere, tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olan kalan borç tutarı da belirtilmek suretiyle, borcun tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olduğu şeklinde yazılar verilecektir.

32 E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI

33 E - BORCU YOKTUR YAZILARI İHALE KONUSU İŞLERLE İLGİLİ İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ Kamu İhale Kanununa Göre İhale Konusu İşlerle İlgili e- Borcu Yoktur Belgesi Sorgulanan Borç Türleri :Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve gerçek kişi işverenler için 4/1-b borçları 1-Türkiye Geneli Sorgulama Sonucu e- Borcu Yoktur Belgesi (Özel hastaneler, gözlükçüler, görüntüleme merkezleri,eczaneler) Sorgulanan Borç Türleri : Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, EKP,ÖİV,Damga Vergisi, İPC ve 4/1-b borçları TÜBİTAK’a Verilmek Üzere Düzenlenen e- Borcu Yoktur Belgesi (Türkiye geneli) Sorgulanan Borç Türleri :Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İPC ve gerçek kişi işverenler için 4/1-b borçları 2- Tek İşyerinden e- Borcu Yoktur Belgesi   Sorgulanan Borç Türleri : Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, EKP,ÖİV,Damga Vergisi,İdari Para Cezası KOSGEB’e Verilmek Üzere Düzenlenen e- Borcu Yoktur Belgesi (Türkiye geneli) Sorgulanan Borç Türleri :Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İPC ve gerçek kişi işverenler için 4/1-b borçları   ÖNEMLİ : Hakediş ödemeleri için e-borcu yoktur programından borcu yoktur yazısı alınmamaktadır. HAZİNE’ye Verilmek Üzere Düzenlenen e- Borcu Yoktur Belgesi (Türkiye geneli) Sorgulanan Borç Türleri :Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İPC ve gerçek kişi işverenler için 4/1-b borçları

34 E-Borcu Yoktur Yazıları
“e-Borcu Yoktur Uygulaması”, Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan ve e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan işverenlerimize, İl Müdürlüklerine gitmelerine ve Ünitelerimiz arasında yazışma yapılmasına veya faks çekilmesine gerek kalmadan “borcu yoktur yazılarını” istedikleri gün ve saatte internet üzerinden alabilmelerine imkan sağlar. e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi e-Borcu Yoktur Başvuru Formları İhalelere katılmak üzere düzenlenen belgelerin yanısıra ihale konusu olmayan işlerle ilgili borcu yoktur yazıları da alınabilmektedir. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenlere kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı bu sistemden verilememektedir. Aktivasyona girmiş tüm işyerlerinin sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borç türünden yasal ödeme süresi geçmiş borç aslı toplamının asgari ücretin ½’sine kadar, gerçek kişi işverenin 4/1b sigortalılığından dolayı asgari ücretin 1/12’sine kadar olan kısmı borç olarak dikkate alınmaz.

35 E-Borcu Yoktur Yazıları
İşverenler, e-Borcu Yoktur Başvuru Formlarında, ilişiksizlik belgesi alınan işyerlerini (kısmı ilişiksizlik belgesi verilen özel bina inşaat işyerleri hariç) beyan etmeyecekler, buna karşın daha önce devredilen veya ortaklık, aracılık ve üst düzey yöneticilik durumu sona eren işyerleri ile halen gayri faal olan Türkiye genelindeki tüm işyerlerini beyan ederler. Gerçek kişi işverenler, adlarına kayıtlı işyerlerini, ortak oldukları, aracısı oldukları ve üst düzey yönetici oldukları işyerlerini başvuru formunda belirtir. Tüzel kişi işverenler, aynı ünvanda olan işyerleri,tüzel kişilik olarak ortak oldukları, aracı oldukları işyerlerini başvuru formunda belirtir.

36 Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması
Kamu İhale Kurumu arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, idareler, e-borcu yoktur aktivasyon işlemi yapılmış gerçek ve tüzel kişi işverenlerin, Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığını adresinden “İşveren-E-İşveren” başlığı altında bulunan “Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması” seçeneğinden sorgulayabilmektedirler.

37 Teşekkürler.


"SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları