Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5766 SAYILI KANUN İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE ANILAN KANUNA EKLENEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5766 SAYILI KANUN İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE ANILAN KANUNA EKLENEN."— Sunum transkripti:

1 5766 SAYILI KANUN İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE ANILAN KANUNA EKLENEN YENİ MADDELER SONRASINDA UYGULAMA

2 6 maddede, ibare değişikliği yapılmış ve yeni fıkralar eklenmiştir.
5766 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanuna 2 yeni madde eklenmiş 6 maddede, ibare değişikliği yapılmış ve yeni fıkralar eklenmiştir.

3 6183 sayılı Kanununa eklenen
22/A maddesi ile bazı işlemlerde borçlu olmama şartı aranılması, 36/A maddesiyle de, amme borçlusunun yurt dışına çıkış tahdidi, uygulaması getirilmiştir.

4 MADDE 22/A AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER İLE İŞLEM YAPANLARIN SORUMLULUKLARI

5 AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER (22/A)
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları liranın üzerindeki ödemelerde,

6 AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER (22/A)
Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların ilgililere yapacakları ödemelerde

7 AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER (22/A)
Hak sahiplerinin ve ilgililerin VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE’nin, ödemeyi yapan kurum tarafından aranılması zorunludur.

8 AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER (22/A)
4734 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerde tarihinden, Devlet yardımları, teşvikler ve desteklerde tarihinden itibaren zorunluluk getirilmiştir.

9 AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER (22/A)
Borç olarak değerlendirilecek amme alacakları; Yıllık Gelir Vergisi Özel İletişim Vergisi Yıllık Kurumlar Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Katma Değer Vergisi Gelir ve Kurumlar Vergisine İlişkin Tevkifatlar Özel Tüketim Vergisi Geçici Vergiler ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleridir.

10 AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER (22/A)
Bu türden amme borçlarının toplamının 1.000,- lirayı aşmaması halinde, borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılacaktır.

11 AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER (22/A)
Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kurumların muhasebe birimlerince, diğer kurumların ödemeyi yapacak birimlerince aranılması gerekmektedir.

12 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ
MADDE 36/A YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ

13 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ (36/A)
Yurt Dışı Çıkış Tahdidi Uygulaması, Devlete ait, Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu kapsamına giren alacaklar ile bu alacaklara ilişkin zam ve cezalardan borçlu olanları kapsamaktadır

14 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ (36/A)
Yurt dışı çıkış tahdidi, Teminatsız olup, ödeme emrinin tebliğine rağmen 7 gün içerisinde borçlarını ödemeyen ve liradan fazla borçlu olanlara uygulanacaktır.

15 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ (36/A)
Amme alacağının ödenmesinden sorumlu olanlar, 6183 sayılı Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler, hakkında da yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacaktır.

16 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ (36/A)
İhtiyati haciz kararı alınmış olanlarda, ödeme emri tebliği olmaksızın yurt dışı çıkış tahdidi uygulanabilecektir.

17 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ (36/A)
Borç tutarının liranın altına inmesi, Borcun ödenmesi, Amme alacağının teminata bağlanması, Borcun tecil edilmesi,

18 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ (36/A)
Borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, Yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulması, halinde yurt dışı çıkış tahdidinin derhal kaldırılması gerekmektedir.

19 YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ (36/A)
Hastalık, iş bağlantısı gibi zaruri nedenlerle İlgililerin tahsil dairelerine müracaatı Tahsil dairesinin uygun görmesiyle yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılması mümkün bulunmaktadır.

20 6183 sayılı Kanunun uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümü ile mevcut hükümlerin uygulanmasına açıklık getirmek üzere;

21 6183 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ
6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki para cezalarının tanımı, “Adli ve idari para cezalarını” şeklinde değiştirilmiştir.

22 6183 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ
6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine, Tahsil edilemeyen amme alacağı ve Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimleri eklenmiştir.

23 LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (35. MADDE)
6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki şirketten tahsil imkanı bulunmayan ibaresi “şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan” şeklinde değiştirilmiş

24 LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (35. MADDE)
6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine, sermaye payını devreden ile devralan şahısların sorumlulukları ile sonradan tahakkuk eden alacaklara ilişkin sorumluluğun düzenlendiği iki fıkra eklenmiştir.

25 LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (35. MADDE)
Payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden sermaye hisseleri oranında müteselsilen sorumlu tutulurlar.

26 LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (35. MADDE)
Alacağın doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı şahıslar pay sahibi ise alacağın ödemesinden hisseleri oranında müteselsilen sorumlu tutulurlar.

27 KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU (Mükerrer 35 . Madde)
6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine, alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci olanların sorumlulukları ile

28 KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU (Mükerrer 35 . Madde)
6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine göre takip edilebilecek alacaklara açıklık getiren düzenlemenin yer aldığı fıkralar eklenmiştir.

29 KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU (Mükerrer 35 . Madde)
Alacağın doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı şahısların kanuni temsilci olması durumunda, bu kişiler amme alacağın ödemesinden müteselsilen sorumludurlar.

30 KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU (Mükerrer 35 . Madde)
Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.

31 TECİL (48 . Madde) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde,
Azami tecil süresi değiştirilmiş Teminat miktarı yeniden belirlenmiş Teminat yerine geçen hacizli malların durumu açıklanmış Tecil yetkisine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

32 TECİL (48 . Madde) Tüm amme alacakları için azami
tecil süresi 36 ay olarak tespit edilmiştir. liranın altındaki tecil ve taksitlendirmelerde teminat şartı kaldırılmıştır. liranın üzerinde ise yarım teminat uygulaması getirilmiştir.

33 TECİL (48 . Madde) Tecil ve taksitlendirmeden önce haczedilen mal, değeri tutarınca teminat yerine geçmektedir.

34 TECİL (48 . Madde) Tecil edilen borç tutarı liralık sınırın altında olsa dahi evvelce tatbik edilen haciz tecil kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

35 TECİL (48 . Madde) Tecil edilen borç için alınan teminat, kalan tecilli borcun zorunlu teminat tutarının altına inmesi halinde, yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

36 DİĞER DEĞİŞİKLİKLER 6183 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde yer alan “iki senelik” ibaresi “kanuni” şeklinde, geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ ” ibaresi “31/12/2009” şeklinde değiştirilmiştir.


"5766 SAYILI KANUN İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE ANILAN KANUNA EKLENEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları