Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SWOT ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SWOT ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 SWOT ANALİZİ

2 SWOT ANALİZİ NEDİR ? SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

3 NEDEN SWOT ANALİZİ ? Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar.

4 NE ZAMAN KULLANILMALI ? Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında
Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde

5 SWOT POZİTİF NEGATİF İÇSEL DIŞSAL GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR
TEHDİTLER

6 YÖNTEM İç analiz Dış Analiz
Kuruluşun, sistemin kaynak ve yeteneklerinin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi Genellikle kontrolumuz altında olabilen Kıyaslama Dış Analiz Çevre etkenlerinin belirlenerek fırsat ve tehditlerin saptanması Genellikle kontrolumuz dışında olan Dış etkenler : Politik Ekonomik Sosyo-Kültürel Teknolojik

7 YÖNTEM Farklı birim ve alanlardan kişilerin bir araya gelmesi Çapraz fonksiyonel takım yaklaşımı ve kolaylaştırıcı katkısı Çevresel değişimlere karşılık sistem yeteneklerinin haritasının çıkarılması Deneyimlere ve farklı gözlemlere dayalı öznel bilgilerin anlamlı bir halde düzenlenmesi

8 GÜÇLÜ YÖNLERİN SAPTANMASI
Üstünlükleriniz nelerdir ? Neleri iyi yaparsınız ? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler ? * Gerçekçi olun * Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

9 ZAYIF YÖNLERİN SAPTANMASI
Neleri kötü yapmaktasınız ? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var ? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler ? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta ?

10 FIRSATLAR Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? Fırsat Yaratan Kaynaklar: Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler Hükümet politikalarındaki değişiklikler Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler Yerel olaylar

11 TEHDİTLER Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız ? Rakipleriniz ne yapmaktalar ? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu ? Finansal sorunlarınız var mı ?

12 SONUÇ Güçlü yönler ile fırsatların uyumlaştırılması: Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi Tehditlerin güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülmesi

13 KARAR DESTEĞİ İç faktörler Güçlü Yönler Zayıf yönler Tehditler
Fırsatlar Çevresel Faktörler

14 Bazı Anahtar Özellikler
Genellikle on kişiden küçük gruplar ile yapılır Beyin Fırtınası teknikleri kullanılarak uygulanabilir Fırsatların belirlenmesinde somut çözümler üretmek yerine sorunun araştırılması ve çözümlenmesi ön plandadır

15 Uygulama Alanlarından Bazı Örnekler
Pazar Yapısı İşgücü-İnsan kaynakları Metod-Süreçler Malzeme-Tedarik Makina-Teçhizat Mali Yapı

16 Güçlü ve Zayıf yönlerin belirlenmesi Örnek: Yönetim Kalitesi
Organizasyonel Yapı - Yeterli iletişim var mı ? - Hiyerarşik yapı bilgi akışına engel mi ? - Müşteri odaklı mı ? Planlama - Uzun erimli planlar var mı ? - Çalışanların katılımı ne ölçüde sağlanıyor ? Eşgüdüm - Birimler arası işbirliği ve eşgüdüm sağlanıyormu ? Çalışanlar - Sorumluluk ve yetkiler açıkça tanımlanmış mı ? - Çalışanları geliştirici eğitim programları var mı ? Eğitim - Çalışanların eğitim gereksinimleri sürekli olarak gözden geçiriliyormu ? Proje Yönetimi - Proje gelişimi ile ilgili çift yönlü iletişim var mı ?

17 ÖRNEK OLAY : Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Potansiyeli SWOT Analizi
Küresel Rekabet ve Ar-Ge Çalıştayı 8 Mayıs İstanbul IV. Teknoloji Kongresi 21 Mayıs İstanbul

18 ÖRNEK OLAY : Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Potansiyeli SWOT Analizi
İşletmelerin Yapısı İnsan Kaynakları Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Hukuksal ve Kurumsal Altyapı

19 İşletmelerin Yapısı GÜÇLÜ YÖNLER Genç işletmelerin varlığı
Üretim potansiyelinin varlığı Yetişmiş insan gücünün varlığı Üretim aşamalarında işbirliği Müşteri odaklılık Gelişen bir kalite bilinci ZAYIF YÖNLER Yetersiz sermaye yapısı Yetersiz yönetim Aile şirketlerinin kurumsallaşma sorunları Üniversite-sanayi-araştırma kurumu işbirliğinin yetersizliği Yetersiz Ar-Ge kültürü Yeni teknolojilere dayalı işletmelerin azlığı İletişim eksikliği

20 İşletmelerin Yapısı TEHDİTLER Küresel Rekabet Ekonomik istikrarsızlık
Üniversite-sanayi-araştırma kurumu işbirliğinde eksiklikler İç pazarın yetersizliği Bilgi ve teknolojinin hızla eskimesi Teknolojik değişimlerin pazara girişte karşılaşılabilecek engelleri azaltması FIRSATLAR Bilgiye erişimin kolaylaşması Uluslararası işbirliğinin gelişmesi Yabancı sermayenin ilgisi Üniversite-sanayi-araştırma kurumu işbirliğini artırıcı düzenlemeler Ar-Ge desteklerinin kurumsallaşması Yenilikçi ve teknoloji temelli firmaları özendirici uygulamalar

21 İşletmelerin Yapısı - Öneriler
Ekonomik istikrarsızlık aşılabilirse, yabancı sermayenin ilgisi ortaklıklara dönüştürülerek işletmelerdeki yönetim eksiklikleri giderilebilir Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ile yenilikçilik ve Ar-Ge bilinci artırılabilir. Üretim aşamalarındaki güçlü işbirliklerinin sanayi-üniversite-araştırma kurumları arasında da yaygınlaştırılması ile yeni teknolojilere dayalı işletme eksikliği giderilebilir

22 İnsan Kaynakları GÜÇLÜ YÖNLER Yetişmiş insan gücü
Girişimcilik ruhu ve eğilimi Yeni teknolojilere açıklık Teknolojiyi benimseme ve uyarlama yeteneği İşe bağlılık Genç nüfus ZAYIF YÖNLER Yönetim eksikliği Katılımcı olmayan eğitim İnsana yeterince değer verilmemesi Tepkisel davranış yapısı Takım ruhu eksikliği Yenilikçilik kavramımın topluma verilmemesi Temel bilimlerde eğitim ve araştırma eksikliği

23 İnsan Kaynakları TEHDİTLER Yetersiz istihdam Nüfus artışı
Yurt dışındaki iş olanakları Yurt içi yaşam standartlarının düşmesi Beyin göçü FIRSATLAR Girişimciliği özendirici düzenlemeler Eğitim sistemindeki iyileştirici düzenlemeler Kuruluşların insan kaynakları için ayrı birimler oluşturması Uluslararası işbirliğinin gelişmesi ile beyin göçünün önlenmesi

24 İnsan Kaynakları - Öneriler
Girişimcilik ruhu ve eğilimi, girişimcilik kültürü ve eğitiminin yaygınlaştırılması ile geliştirilebilirse, yeni teknolojilere açık olan toplumun atılımlar yapması sağlanabilecektir

25 Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı
GÜÇLÜ YÖNLER Bilim ve Teknoloji Politikaları ve uygulayıcı kurumların varlığı Politikaların paydaşlarca sahiplenilmesi Jeopolitik konum Üstün savunma gücü ZAYIF YÖNLER Politikaların uygulanmasında eksiklikler Teknolojiye olan toplumsal talebin yetersizliği Uzun erimli planlama ve uygulama kültürünün eksikliği Kamu satın alma politikalarında teknoloji geliştirme yaklaşımının eksikliği Ağ yapılar ve işbirliklerinin azlığı

26 Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı
TEHDİTLER Yetersiz ara eleman eğitimi Yaşam boyu eğitim bilinci yaratacak mekanizmaların yokluğu Küreselleşme Bölgesel oluşumlar Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik farklılıkları Gelişmiş ülkelerin beyin göçünü özendiren politikaları FIRSATLAR Vizyon 2023 Projesi Kalite konusunda toplumsal bilincin oluşması e-Türkiye ve e-Avrupa etkinlikleri Avrupa Birliği programlarına katılım Yerel kaynaklar ve olanaklar Diğer bölgesel oluşumlar

27 Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı: Öneriler
Avrupa Birliği programlarına katılım ile teknoloji talebi artırılarak, beyin göçünün azaltılması sağlanabilir e-Türkiye yaklaşımı, Bilim ve Teknoloji Politikalarının uzun erimli planlama ve uygulamalara dönüştürülmesinde bir fırsat olarak değerlendirilebilir


"SWOT ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları